JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Jed­nání val­né hro­mady dne 27.5.2022 tradičně před­cháze­lo zasedání rady, která měla na svém pro­gra­mu zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a přípravu val­né hro­mady. Rada ve svém usne­sení násled­ně vza­la na vědomí ukončení člen­ství společnos­ti CELIO, a.s a ukončení del­e­gace Ing. Reného Konečného v radě. Poté koop­to­vala do rady Ing. Petra Mareše, tech­nick­ého ředitele společnos­ti Unit­ed Ener­gy a.s. za oblast mimo munic­i­pal­i­tu.
Val­nou hro­madu přiví­tal staros­ta Ing. Šte­fan Drozd v kul­turním cen­tru, které vzniklo přes­tavbou původ­ního kul­turního domu, který byl vybu­dován v roce 1965 a již nes­plňo­val poža­davky na mod­erní cen­trum kul­tu­ry. Nyní se zde nacháze­jí dět­ské a dospělé odd­ělení kni­hovny, reprezen­ta­tivní pros­to­ry hlavního společen­ského sálu, malý divadel­ní sál, společen­ské klubovny pro seniorské orga­ni­zace, různé kurzy a záj­mové kroužky. https://kultura.klasterec.cz/index.php/component/k2/item/16 

Milým zpestřením před zahá­jením samot­ného jed­nání bylo vys­toupení ZUŠ Klášter­ce nad Ohří, v rám­ci akci ZUŠ OPEN.

Jed­nání val­né hro­mady  zahájil a vedl předse­da eurore­gionu, Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. Val­ná hro­ma­da schválila:

  • Zprávu o čin­nos­ti sdružení za rok 2021
  • Zprávu revizní komise o výsled­ku hospo­daření sdružení za rok 2021
  • Výsledek hospo­daření sdružení za rok 2021 s pře­bytkem ve výši 411 239,65 Kč
  • Vyrov­naný rozpočet na rok 2022 v celkové výši 3 502 900 Kč
  • Val­ná hro­ma­da zvo­lila Ing. Petra Mareše, tech­nick­ého ředitele společnos­ti Unit­ed Ener­gy, a.s. novým člen­em rady.

V bodě různé byl před­staven aktuál­ní har­mono­gram příprav pro­gra­mu Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021–2027 a doplněn infor­ma­ce­mi z Ústeck­ého kra­je, z odboru Regionál­ního rozvo­je.

Děku­jeme všem členům za účast a hos­ti­tel­ské­mu měs­tu Klášterec nad Ohří za pozvání!