VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 2 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou finan­cov­ány z disponi­bil­ních prostřed­ků FMP a real­i­zovány do konce říj­na 2022.

Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027

LP CZ Eurore­gion Krušno­hoří Most & PP DE Eurore­gion Erzge­birge Freiberg

Cílem pro­jek­tu bude společná přípra­va na nové pro­gramové období 2021+, eval­u­ace pro­gra­mu 2014–2020 a vytvoření Strate­gie, která si klade za cíl stanovit vize a strate­gické cíle, rozvo­jové pilíře a opatření, která by efek­tivně zin­ten­zivni­la a upevni­la na zák­ladě stanovených indiká­torů, metodiky a akčního plánu přeshraniční spoluprá­ci.

Přeshraniční hasičská soutěž

LP DE Hasičský spolek Großol­bers­dorf & PP CZ Krušno­horská liga Duch­cov z.s.

Obsa­hem pro­jek­tu je prove­dení soutěže v tzv. požárním útoku v rám­ci “Krušno­horské ligy” na německé straně Krušných hor. Sportovní soutěž se uskuteční na hřišti v  Großol­bers­dor­fu 11.07.22.

Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení: 12.oběžné řízení_schválené pro­jek­ty