VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU 2022

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce již po třinác­té Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Cena je urče­na
osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pě­ly k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci.

Návrhy s krátkým odůvod­něním při­jímáme do 15.9.2022. Těšíme se na vaše kan­didá­ty!

Podrob­né infor­ma­ce: http://euroreg.cz/?page_id=5572

Leták ke stažení: Eurore­gion — leták