28.07.2022 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG ČR-SASKO

Dne 28. čer­vence 2022 schválila Evrop­ská komise Pro­gram spolupráce Inter­reg Česká repub­li­ka – Sasko 2021–2027. Toto rozhod­nutí tvoří zák­lad pro pokraču­jící pod­poru přeshraniční spolupráce mezi obě­ma země­mi. Tiskovou zprávu naleznete https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/pressemeldungen/22–07-29_Tiskov_zprva_CZ.pdf

Do spuštění Pro­gra­mu, které se před­pok­ládá v led­nu 2023, je tře­ba ještě dola­dit před­pok­la­dy pro poskyt­nutí dotace, kritéria výběru pro­jek­tů, post­up admin­is­trace i způ­sob práce s veře­jnos­tí.

Zájem­ci a poten­ciál­ní žadatelé mohou konzul­to­vat své pro­jek­tové záměry se Společným sekre­tar­iátem.

Bina­cionál­ní Mon­i­torovací výbor bude kon­sti­tuován v říjnu 2022.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp