JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čin­nost odborných komisí zaháji­la po prázd­ninách jako první komise živ­ot­ního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východ­ním Německu.  Čest­ný host Prof. Dr. Michael Gunter Müller, vedoucí kat­edry fakul­ty věd živ­ot­ního prostředí na TU Dres­den ve své odborné prezentaci před­stavil členům komise, jakým způ­sobem lze les před požáry chránit,  jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů, jak s požáry bojo­vat a  jak zlepšit komu­nikaci v kri­zové situaci.
V druhé části jed­nání jsme členům komise před­stavili aktuál­ní aktiv­i­ty společného pro­jek­tu eurore­gionu Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027. Pro­tože potře­bu­jeme ke zpra­cov­ání strate­gie a rozvo­ji znát odborné námě­ty a potře­by, byl v rám­ci pro­jek­tu připraven dotazník, který před­ložíme komisi k vyplnění.
Komise své jed­nání zakonči­la tradičně v terénu. Odbornou exkurzi vedl pan Ingo Rein­hold do lesů v Seif­f­enu, které spravu­je Stát­ní lesní pod­nik Sach­sen­forst. Příští jed­nání komise se uskuteční na české straně a jeho hlavním tématem bude změ­na kli­matu a hospo­daření s vodou.