KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KADAŇSKÝ KLÁŠTER

V refek­táři fran­tiškán­ského kláštera se sešla dne 12.9. komise pro muzea a kul­turní památky https://www.klaster-kadan.cz/. Kromě aktuál­ních infor­ma­cí ke spuštění pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg VI v led­nu roku 2023 jsme komisi infor­movali o real­izaci pro­jek­tu Strate­gické přípravy, na které pracu­jeme společně s Eurore­gion Erzge­birge a Asis­tenčním cen­trem v Mostě. Člen­ové komise se poté zabý­vali společný­mi tématy z oblasti muze­jnictví. Zejmé­na společná péče a propa­gace kul­turních památek, vliv ener­get­ické krize a pan­demie na chod a návštěvnost muzeí a práce s veře­jnos­tí. Závěr jed­nání patřil tradičně odborné exkurzi. Ten­tokrát čle­ny komise provedl klášterem jeho správce Petr Lieb­sh­er.  Obdi­vo­vat tak mohli kromě jiného 400 let staré vzác­né mal­by, které se tu naš­ly, mobil­iář nebo varhany z 18. sto­letí.