DOPRAVNÍ KOMISE ZASEDALA V TEREZINÝCH LÁZNÍCH V DUBÍ

Na pozvání předsedy česká části dopravní komise Ing. Petra Pípala se sešli její člen­ové dne 14.9.2022 v Dubí. Místem jed­nání byly Tereziny Lázně. Po přivítání a kon­t­role pro­tokolu jsme komisi infor­movali o har­mono­gra­mu spuštění dotační pro­gra­mu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou v letech 2021–2027. Aktuál­ní infor­ma­ce jsou dos­tup­né na https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp. Seznámili jsme komisi s pro­jek­tem eurore­gionu Strate­gické přípravy pro nové dotační období 2021+, zaměřené na Fond malých pro­jek­tů a zpra­cov­ání společné Strate­gie. Ing. Petr Fišer podal komisi aktuál­ní infor­ma­ce k znovupropo­jení Mol­davské dráhy a poz­val čle­ny komise na závěreč­nou kon­fer­en­ci, kde by měla být před­stave­na saská studie proveditel­nos­ti. V druhé části jed­nání člen­ové komise disku­to­vali o aktuál­ních pro­jek­tových záměrech, přede­vším o snaze propo­jit infor­mování o staveb­ních opatřeních nebo uza­vírek sil­nic mezi sask­ou a česk­ou stranu. Saské straně byl předán zás­tup­kyní Ústeck­ého kra­je odkaz na aktuál­ně plat­né výluky a mimořád­nos­ti: https://www.kr-ustecky.cz/aktualne-platne-vyluky-a-mimoradnosti/ds-98822. Naopak aktuál­ní plat­né výluky najdete na saské straně pod tím­to odkazem  https://www.baustellen.sachsen.de/.Předse­da komise Ing. Petr Pípal, staros­ta měs­ta Dubí v závěru jed­nání navrhl pře­dat po 15 letech v této funkci post Ing. Vojtě­chovi Brzoňovi, tajem­níkovi komise dopravní měs­ta Mostu. Děku­jeme za jeho prá­ci v komisi, námě­ty, ini­cia­tivu a pod­poru a věříme, že se s panem Pípalem budeme i v budouc­nu potká­vat nejen ve společných česko-saských pro­jek­tech.