KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU V BÖTTCHERFABRIK V POBERSHAU

Výs­tavní cen­trum Böttcher­fab­rik v Pober­shau jako mís­to jed­nání komise dne 22.9. 2022 neby­lo vybráno náhod­ně. Koná se zde totiž výs­ta­va českých výt­varných uměl­ců s názvem Tajem­ství krušných hor – dom­nělá reali­ta. Ten­to pro­jekt, který je real­i­zován z FMP prostřed­nictvím pro­gra­mu Inter­reg VA/2014–2020 navazu­je na pro­jekt saských uměl­ců, kteří se před­stavili v Oblast­ní galerii v Mostě. Celkem 14 uměl­ců má tak možnost prezen­to­vat svou tvor­bu saské­mu pub­liku. Výs­ta­va potrvá do 31.10.2022.
https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/
Před samot­ným jed­náním se tak komise seznámi­la s díly českých uměl­ců a poté pokračo­vala v pro­jed­nání jed­notlivých bodů dle navrženého pro­gra­mu. Aktuál­ní infor­ma­ce k Pro­gra­mu Inter­reg Česká repub­li­ka – Sasko 2021–2027 podal společný sekre­tar­iát.
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp , spolu s před­stavením pro­jek­tu společné Strate­gické přípravy 2021+. Plánovány jsou dva work­shopy dne 21.11. v Mostě a 29.11. ve Freiber­gu, kde bude před­staven nový pro­gram a zpra­co­v­aná strate­gie.
CENA Euroregionu/Erzgebirge za rok 2022 byla dalším pro­gramem jed­nání. Komise jed­no­myslně doporuči­la odložit předání CENY na rok 2023 z důvo­du pan­demie COVID – 19 a s tím spjaté omezení přeshraniční čin­nos­ti. Ten­to návrh bude před­ložen přís­lušné radě a před­staven­stvu.
V závěru jed­nání komise uví­ta­la společné kul­turní pro­jek­tové záměry, které budou připravovány do pro­jek­tů k před­ložení mon­i­torovací­mu výboru v roce 2023. S potěším ozna­mu­jeme, že tradiční Advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušno­hoří se uskuteční příští rok ve Freiber­gu v Kostele sv. Petra.