Interreg Česko – Sasko 2021–2027 se blíží!

Pro­gram Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 pod­poru­je hospodářský a sociál­ní rozvoj společného pohraničí prostřed­nictvím pro­jek­tů česko-saské spolupráce. Pro pro­gramové období 2021–2027 je na finan­cov­ání pro­jek­tů k dis­pozi­ci celkem 142,3 mil­ionů eur.

Programový dokument

Image

Dne 26. čer­vence 2022 schválila Evrop­ská komise pro­gram Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027.

Chcete se dozvědět, co přes­ně je způ­so­bilé pro finan­cov­ání? Konkrét­ní infor­ma­ce týka­jící se způ­so­bilosti a rám­cov­ých pod­mínek najdete již brzy ve směr­ni­ci nového pro­gra­mu Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 . Takz­vaný Společný real­iza­ční doku­ment by měl být zveře­jněn v saském úřed­ním věst­níku v pros­in­ci 2022.

Konzultace

Image

Novink­ou v Inter­regu Česko – Sasko 2021–2027 jsou povin­né konzul­tace. Kdo chce podat žádost o pro­jekt, před­loží nejprve Společné­mu sekre­tar­iá­tu „pro­jek­tový záměr“. Všich­ni koop­er­ační part­neři pak absolvu­jí konzultaci se Společným sekre­tar­iátem a přís­lušným kra­jským úřa­dem (Libereck­ého, Ústeck­ého, Karlovarského kra­je) – samozře­jmě dvo­j­jazyčně. Teprve poté lze žádost podat. Výhody? Inten­zivní výmě­na mezi žadateli a úřady hned na začátku plánování a ve výsled­ku kval­it­ní pro­jek­ty. Další infor­ma­ce budou zveře­jněny v listopadu 2022. Konzul­tace budou zahá­je­ny 9. pros­ince 2022 (po zaha­jo­vací akci). Od toho­to data budou konzul­tace dom­lou­vány indi­viduál­ně a mohou probíhat online, hybrid­ně nebo prezenčně. Těšíme se na setkání s Vámi!

Podávání žádostí

Image

Vaši pro­jek­tovou žádost budete moci podat pravděpodob­ně od led­na 2023 – a to zcela online. A neza­pomeňte: Od 9. pros­ince 2022 si naplánu­jte povin­nou konzultaci!

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/