RADA JEDNALA V TŘEBÍVLICÍCH

Zasedání rady se kon­a­lo 30.9. 2022 v Tře­bívlicích.  Čle­ny rady přiví­tal osob­ně staros­ta obce Mgr. Tomáš Rulf a v krátkosti pohovořil o aktuál­ním dění v obci. Poté se rad­ní zabý­vali jed­notlivý­mi body schváleného pro­gra­mu.

  • Vza­li na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství za období srpen–září 2022.
  • Na návrh měs­ta Kadaně byl do komise živ­ot­ního prostřed­ní jmen­ován Ing. Jiří Fra­jt, vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí.
  • Na návrh předsedy dopravní komise Ing. Petra Pípala byl jmen­ován nový předse­da komise Ing. Vojtěch Brzoň, tajem­ník komise dopravní měs­ta Mostu.
  • Rada doporuči­la schválit val­né hro­madě přis­toupení Eurore­gionu Krušno­hoří do zap­saného spolku Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky v pozi­ci zak­lá­da­jícího čle­na.
  • Na zák­ladě před­loženého společného česko-německ­ého stanoviska z kul­turní komise, rada rozhod­la o odložení udělení Ceny za přeshraniční spoluprá­ci na rok 2023.
  • Rada vza­la na vědomí infor­ma­ce o zahá­jení pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 https://www.sn-cz2020.eu/cz/.

Příští jed­nání rady se koná 4.11. 2022 v Mez­i­boří. Děku­jeme rad­ním za součin­nost a obci Tře­bívlice za pozvání.