JAK ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

V rám­ci  pro­jek­tu s názvem Demokra­cie nad propastí? Dez­in­for­ma­ce ver­sus mediál­ní gramot­nost pořádá Eurore­gion Krušno­hoří ve dnech 13–14.10.2022 work­shop ve spoluprá­ci s Tech­nick­ou uni­verz­i­tou v Chem­nitz a  Uni­verz­i­tou Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem-UJEP. Pro­jekt je pod­pořen z Přeshraničního pro­gra­mu spolupráce mezi ČR – Saskem 2014–2020.
V pátek 14.10. od 9:00 – 10:30 hod. bude probíhat na Mag­istrátě měs­ta Mostu DISKUZE s panem Ing. Michalem Klí­mou, zmoc­něncem Vlády ČR pro oblast médií a dez­in­for­ma­cí. Diskuze se účast­ní čeští a němečtí stu­den­ti obou uni­verz­it.
Eurore­gion Krušno­hoří se tím­to podílí na vytvoření vzdělá­vacího pro­gra­mu v oblasti posilování demokra­cie a mediál­ní výchovy v česko-saském pohraničí.