VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT NA KONFERENCI O PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ POMOCI

Dne 8.10.2022 se v Bären­steinu kon­a­lo posled­ní společné cvičení Dobro­vol­ných hasičů obcí Bären­stein a Vejprty v rám­ci pro­jek­tu z Fon­du malých pro­jek­tů Neomezená pomoc. Předtím absolvo­vali společné cvičení hasiči z měst Johan­nge­or­gen­stadt a Potůčky a hasiči z Olbern­hau a Bran­do­va. Part­neři pro­jek­tu Okres­ní úřad Erzge­birgskreis a měs­to Vejprty tím­to prověřo­vali součin­nost a souhru při zvlád­nutí požáru a záchraně osob. Zaměřili se přede­vším na způ­so­by alar­mování a komu­nikace mezi oper­ační­mi středisky obou zemí. Při společných cvičeních se hasiči osob­ně seznámili, doš­lo ke zlepšení týmové práce a vzá­jem­ného porozumění, což v kri­zových situ­acích umožní efek­tivnější a rych­le­jší komu­nikaci, která je zásad­ní při ochraně občanů obou zemí. Komise tak měla možnost vyslech­nout si vyhod­no­cení výsled­ků v rám­ci závěrečné kon­fer­ence „Přeshraniční posky­tování pomo­ci“ a násled­né návrhy na opti­mal­izaci pra­cov­ních pos­tupů, spolupráce a kri­zových mech­a­nis­mů.
Příští zasedání komise se uskuteční v 1.čtvrteltí roku 2023 na české straně.