DOTAZNÍK KE STRATEGII EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Aby­chom zefek­tivnili naší čin­nost a rozví­jeli přeshraniční spoluprá­ci ve společném příhraničí,  připravu­je se celková Strate­gie rozvo­je Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Rádi bychom znali Vaše odborné námě­ty, potře­by a poža­davky, na jejichž zák­ladě bude strate­gie zpra­cov­á­na, a na které bude strate­gie zaměře­na.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku za účelem zpra­cov­ání „Strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027“ nejpozději do 28.10.2022. Ten­to pro­jekt je real­i­zován z Fon­du malých pro­jek­tů a podílí se na něm česká a německá strana eurore­gionu. Strate­gie bude před­stave­na na work­shopu pro nové pro­gramové období  dne 21.11. v Mostě a 29.11. 2022 ve Freiber­gu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UAiYmXBRwMnLEGNeKOPGE6vOCgUjZYpwPKikbEoLLtWBjA/viewform?usp=sf_link   

Děku­jeme za součin­nost!