UČŇOVSKÉ STŘEDISKO VÁCLAVKA V CHOMUTOVĚ HOSTILO ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE

Ing. Jiří Mladý, ředi­tel Střed­ní školy tech­nické, gas­tro­nom­ické a auto­mo­bil­ní v Chomu­tově přiví­tal čle­ny komise dne 11. 10. v učňovském středisku Václav­ka. Ško­la nabízí studi­jní, učeb­ní i a nás­tavbové obo­ry http://tgacv.cz/.
Pro­gram komise zahrnoval infor­ma­ce o Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 a infor­ma­ce o přípravě Strate­gie Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Eurore­gion se zapo­jil do pro­jek­tu na pod­poru mediál­ní gramot­nos­ti. Výs­tupy pro­jek­tu DEMODES http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/10827-demodes-projekt-ktery-uci-jak-se-branit-dezinformacim jsme členům také před­stavili, spolu s ini­cia­tivou pro rané vzdělávání soused­ních jazyků   https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/cz/index.html

Komise si násled­ně stanovi­la pilot­ní téma­ta a pro­jek­tové záměry:

  • Odliv žáků ze vzdělá­vacího sys­té­mu
  • Pod­po­ra nadaných dětí
  • Pod­po­ra výuky německ­ého jazy­ka

Jed­nání bylo  zakončeno exkurzí napříč gas­tro-obo­ry a výtečným menu, připraveným stu­den­ty v rám­ci přípravy na závěrečné zkoušky. Děku­jeme za pohoštění!

Příští jed­nání společný sekre­tar­iát zprostřed­ku­je ve škol­ském zařízení na saské straně.