USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ MV PROGRAMU INTERREG ČESKO-SASKO 2021–2027

Ustanovu­jící zasedání Mon­i­torovacího výboru Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 se kon­a­lo dne 25.10. 2022 v památkové zóně Saiger­hütte v Olbern­hau. Po před­stavení členů MV a pro­gra­mu Inter­reg, MV schválil Jed­nací řád a Metodiku a kritéria pro výběr pro­jek­tů.
V MV bude Eurore­gion Krušno­hoří zas­tupo­vat předse­da Vlas­tim­il Voz­ka a Petra Konečná, jed­natel­ka. Za Eurore­gion Erzge­birge e.V. bude hlaso­vat Elke Zepak, jed­natel­ka německé části.
Zaha­jo­vací akce pro velké pro­jek­ty se bude konat 8.12. 2022 v Ústí nad Labem. My pro vás pořádáme přípravný Work­shop k pro­gra­mu dne 21.11. v Mostě a dne 29.11. ve Freiber­gu.