ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVÁCÍ HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO V SASKU

Komise navštívi­la dne 24.10.2022 Odborné škol­ské cen­trum pro zeměděl­ství, výživu a domácí hospodářství ve Freibergu/Zug. Vyšší tech­nická ško­la s 150letou tradicí je v součas­nos­ti výz­nam­ným a uzná­vaným zeměděl­ským vzdělá­vacím střediskem v Sasku https://www.fachschulzentrum-freiberg-zug.de/.
Člen­ové komise měli možnost si školu prohléd­nout a disku­to­vat s ředitelem cen­tra o chodu a zkušenos­tech odborné výuky.
V jed­nání komise pokračo­vala dle schváleného pro­gra­mu aktuál­ní­mi infor­ma­ce­mi o Pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027 a o připravo­vané Strate­gii eurore­gionu. Násle­dovala odborná výmě­na zkušenos­tí ve vývo­ji zeměděl­ství. Pro­duk­ci ovlivnil dopad ukra­jin­ské krize a zvýšení nák­ladů na energie na obou stranách hran­ice, které se promít­lo do zvýšení cen, ale také sucho. Od 1.1.2023 se plánu­je v Sasku agrární refor­ma. Kromě výsled­ků skl­izně, infor­movala také česká strana o vlád­ním schválení Strate­gick­ého plánu SZP na období 2023–2027. Příští jed­nání si komise napláno­vala v odborné zeměděl­ské škole v Kadani.