RADA EUROREGIONU V MEZIBOŘÍ

Jed­nání zahájil Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da sdružení. Přiví­tal čle­ny rady a poděko­val za orga­ni­zaci dnešního jed­nání. Poté předal slo­vo hos­titeli Petru Čer­venkovi, staros­tovi měs­ta Mez­i­boří. Ten před­stavil novou mís­tostarostku Libuši Kar­banovou, která krátce prom­luvi­la o inves­ticích ve městě. Rad­ní schválili navržený pro­gram a ve svém usne­sení vza­li na vědomí infor­ma­ce k jed­notlivým bodům jed­nání:

 • Zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství 
 • Infor­ma­ce z ustavu­jícího MV Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027
  Eurore­gion bude v Mon­i­torovacím výboru zas­tupo­vat předse­da Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, jeho zás­tupcem byla zvole­na Ing. Petra Konečná
 • Výs­tupy ze Strate­gie ERK/ERE
  Strate­gie Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge bude před­stave­na na work­shopu dne 21.11. v Mostě a 29.11. v Freiber­gu
 • Work­shop Most/Freiberg – přípra­va na nové dotační období ČR-Sasko 2021–2027
 • Česko-německá rada 23.11.2022 Zámek Wolken­stein
  Staros­ta měs­ta Duch­co­va poz­val rad­ní na vánoční zasedání dne 16.12.2022 do Duch­co­va.