PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP INTERREG ČESKO-SASKO 2021–2027

Dne 21.11.2022 uspořá­dal společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP k přeshraniční­mu Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027.  Účast­níkům work­shopu byl zás­tupcem z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj před­staven v úvo­du schválený pro­gramový doku­ment a popis jed­notlivých pri­or­it­ních os a cílů.  Sekre­tar­iát navázal prezen­tací zaměře­nou na Fond malých pro­jek­tů, který budou eurore­giony i v tom­to období spravo­vat a admin­istrovat. Zás­tupce Cen­tra pro regionál­ní rozvoj seznámil účast­níky se zkušenos­t­mi z kon­troly a real­izace pro­jek­tů. Na work­shopu byla před­stave­na také nově zpra­co­v­aná společná strate­gie, jejímž cílem je stanovení vize a strate­gick­ých cílů a vytvoření dvouletého akčního plánu.

V závěru work­shopu se disku­to­va­lo, účast­ní­ci kladli otázky a měli možnost indi­viduál­ních konzul­tací s poz­vaný­mi zás­tup­ci z Ústeck­ého kra­je, z Odboru regionál­ní rozvo­je.

Všem účast­níkům a před­náše­jícím děku­jeme za aktivní účast. Mater­iá­ly a prezen­tace k nové­mu pro­gra­mu budeme průběžně umisťo­vat na webové stránky.

! Dne 29.11. 2022 se koná 2. work­shop ještě ve Freiber­gu.

PROGRAM 29.11. _workshop Freiberg

Ten­to pro­jekt je real­i­zován v rám­ci pro­jek­tu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027.