ČESKO-NĚMECKÁ RADA ZASEDALA NA HRADĚ WOLKENSTEIN

Setkání společného grémia složeného ze zás­tupců české rady a německ­ého před­staven­st­va se kon­a­lo dne 23.11. 2022 na hradě Wolken­stein. V úvo­du jed­nání se radě před­stavil nový zem­ský rada krušno­horského okre­su pan Rico Anton, který byl jmen­ován také místopředse­dou Eurore­gionu Erzge­birge. Grémi­um mělo tak možnost se po vol­bách vzá­jem­ně poz­nat a před­stavit. Předse­da české části Vlas­tim­il Voz­ka ve své úvod­ní řeči zhod­notil výsled­ky práce za uplynulý rok. Oba předse­dové ve svém pro­je­vu zdůraznili přede­vším společný cíl v pokračování přeshraniční spolupráce, prohlubování part­ner­ství a budování vzá­jem­né důvěry ve všech oblastech společen­ského živ­ota.
Dle pro­gra­mu před­stavil společný sekre­tar­iát:
Eval­u­aci Fon­du malých pro­jek­tů 2014–2020
Před­stavení Strate­gie Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge 2021+
Nové pro­gramové období Česko-Sasko 2021–2027
V závěru jed­nání se kon­ala komen­to­vaná prohlíd­ka hradu. Děku­jeme za pozvání a orga­ni­zaci staros­tovi měs­ta Wolken­stein Wol­fra­mu Liebin­govi a jeho ženě Ute Liebing, kastelánce hradu Wolken­stein. Příští zasedání grémia se bude konat za rok na české straně.