DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021–2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořá­dal společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný work­shop k nové­mu pro­gramové­mu období Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021–2027. Ten­tokrát v sídle německ­ého jed­na­tel­ství v GIZEF ve Freiber­gu, kde nás osob­ně přiví­tal ředi­tel cen­tra, pan Ing­mar Peter­sohn. A i zde účast­ní­ci zaplnili celý před­náškový sál. Nový předse­da Eurore­gionu Erzge­birge a zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko pan Dirk Neubauer zahájil work­shop vir­tuál­ní zdrav­icí. Pos­tup­ně byly odprezen­továny násle­du­jící příspěvky:

  • Před­stavení pro­gra­mu INTERREG Česko-Sasko 2021–2027
  • Před­stavení Strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří 2021+
  • Fond malých pro­jek­tů 2021–2027 – přík­la­dy pro­jek­tů
  • Europe Direct Erzge­birge – uprostřed Evropy

Ten­to work­shop je real­i­zován v rám­ci pro­jek­tu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027.
Všem účast­níkům a před­náše­jícím děku­jeme za aktivní účast. Mater­iá­ly a prezen­tace k nové­mu pro­gra­mu budeme průběžně umisťo­vat na webové stránky. V 1.Q 2023 uspořádáme další webinář k Fon­du malých pro­jek­tů.