JAK SE BRÁNIT DEZINFORMACÍM. PROJEKT DEMODES POKRAČUJE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Pro­jekt DEMOKRACIE NAD PROPASTÍ? DEZINFORMACE VERSUS MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, který real­izu­je Tech­nická uni­verzi­ta Chem­nitz, UJEP Ústí nad Labem a Eurore­gion Krušno­hoří v rám­ci Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2014–2020 pokračo­val prezen­tací výukového pro­gra­mu na zák­lad­ních školách na území Eurore­gionu Krušno­hoří.
Čeští a němečtí stu­den­ti absolvo­vali společné work­shopy a ve dnech 28.11. a 5.12. měli možnost před­stavit žákům 8. a 9 tříd jednoduchý a inter­ak­tivní úvod do mediál­ní výchovy o dez­in­for­ma­cích a fact-checkingu.

“Work­shop pro­jek­tu Demodes od stu­den­tů poli­tolo­gie FF UJEP je příspěvek k mediál­ní­mu vzdělávání a kri­t­ick­é­mu myšlení. Hlavním obsa­hem jsou manip­u­lace a dez­in­for­ma­ce na sociál­ních sítích a inter­ne­tu. Cílem je, aby stu­den­ti sami reflek­to­vali svou zkušenost a chování na sociál­ních sítích a dozvěděli se o jednoduchých způ­sobech, jak odhalit nejčastější druhy online manip­u­lace. V průběhu work­shopu si vyzk­ouší tzv. fack­tcheck­ing na mobil­ním tele­fonu a prezentaci svých výsled­ků. Stu­den­ti také dostanou infor­mační hand­out s vysvětlením nejběžnějších manip­u­la­tivních tech­nik a způ­so­by možné obrany.”

Všich­ni žáci se do work­shopu zapo­jili aktivně, se zájmem kladli otázky a odpoví­dali stu­den­tům. Děku­jeme stu­den­tům za před­nášku a zák­lad­ním školám v Mostě, v Jirkově a v Chomu­tově za součin­nost.

Reportáž České tele­vize:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/222411000141205/cast/950312/

Články z novin: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/studenti-politologie-z-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich-202.html?fbclid=IwAR3B2XEzrRqqtR7ZpMqaj8dsJwl0oTtzrqr0A8d7FyCro4LIsOGmg6SqdOU

Tisková zprá­va: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11214-studenti-politologie-ff-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich