PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU ČESKO-SASKO 2021–2027 OD LEDNA 2023

Dne 15. 12. 2022 bylo v Saském úřed­ním věst­níku zveře­jněno ozná­mení o nabytí účin­nos­ti Společného real­iza­čního doku­men­tu.
Pro­gram přeshraniční spolupráce má nové webové stránky.
Máte pro­jek­tový nápad? Všech­ny infor­ma­ce k povin­né konzultaci a for­mulář „Pro­jek­tový záměr“ naleznete zde:
Vaše pro­jek­tové záměry můžete s okamži­tou plat­nos­tí posílat Společné­mu sekre­tar­iá­tu  kontakt@sn-cz2027.eu
Pro­jek­tové žádosti mohou být – po uskutečněné povin­né konzultaci – podávány kom­plet­ně online od led­na 2023.