JEDNÁNÍ VÁNOČNÍ RADY V DUCHCOVĚ

Člen­ové rady Eurore­gionu Krušno­hoří se sešli na posled­ním jed­nání rady v roce 2022 v Duch­cově dne 16.12.2022.

Po přivítání staros­tou měs­ta Duch­co­va, Mgr. Zdeňkem Šim­ber­ou, zasedání řídil místopředse­da eurore­gionu Ing. Šte­fan Drozd.

Dle schváleného pro­gra­mu:

Rada vza­la na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství

Rada koop­to­vala po komunál­ních vol­bách nové rad­ní do konání val­né hro­mady

Ing. Václav Krtek, staros­ta měs­ta Osek (za Ing. Jiřího Hlinku)

RNDr. Pavel Pin­tr, Ph.D. mís­tostaros­ta měs­ta Žatce (za Jarosla­va Špičku)

Dana Havlátková Jurš­taková, starost­ka měs­ta Jirko­va (za Mgr. Dar­inu Kováčovou)

Rada vza­la na vědomí infor­ma­ce o ukončené real­izaci eurore­gionál­ních pro­jek­tů

Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027

Demokra­cie nad propastí? Dez­in­for­ma­ce ver­sus mediál­ní gramot­nost

Rada vza­la na vědomí infor­ma­ce o zahá­jení Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027

podrob­né infor­ma­ce na https://www.sn-cz2027.eu/cz

Děku­jeme členům rady za kon­struk­tivní jed­nání a skvělou prá­ci v předešlém

roce. Příští zasedání rady se koná 27.1.2023 v Pod­bořanech.