KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA POVODÍ OHŘE

Zasedání odborných komisí v roce 2023 zaháji­la Komise pro živ­ot­ní prostředí. Předsed­kyně české části komise Ing. Moni­ka Zeman poz­vala čle­ny dne 20.1.2023 do stát­ního pod­niku Povodí Ohře v Chomu­tově. V úvo­du přiví­ta­la nového čle­na komise, Ing. Jiřího Fra­j­ta, vedoucího Odboru živ­ot­ního prostředí měs­ta Kadaně. Jed­nání zahájil svou prezen­tací Frank Hunger, ze Zem­ské správy přehrad Svo­bod­ného stá­tu Sasko (LTV) na téma ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Z PŘEHRAD V SASKU.

Přík­la­dem česko-saské spolupráce je Smlou­va o dočas­ném zajištění služ­by dodání surové vody z české vod­ní nádrže Flá­je po dobu sanace saského vod­ního díla Licht­en­berg mezi Zem­sk­ou sprá­va přehrad Svo­bod­ného stá­tu Sasko a Povodí Ohře. Připravu­je se také smlu­vní vztah na převod vody z vod­ního díla Přísečnice do vod­ní díla Cran­zahl. Důvo­dem je rekon­strukce toho­to díla a dodání surové vody pro zásobování regionu Annaberg – Buch­holz.

Komisi byly násled­ně před­stave­ny pro­jek­tové záměry pro pro­gram Inter­reg Česko-Sasko:

  • Dopady změny kli­matu na přeshraniční útvary na česko-saské hrani­ci
  • Studie proveditel­nos­ti – vyhod­no­cení vod­ní bilance zdro­jů podzem­ní vody obcí Loučná pod Klínovcem – Kurort Ober­wiesen­thal

Společný sekre­tar­iát v návaznos­ti na pro­jek­tové záměry infor­moval komisi o Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 a o Fon­du malých pro­jek­tů, které eurore­giony spravu­jí a admin­istru­jí.
Vzh­le­dem k počasí se pláno­vaná prohlíd­ka vod­ního díla Kamenič­ka a Kří­mov pře­sunula na ter­mín příštího zasedání komise dne 25.4.2023. Všem členům komise děku­jeme za aktivní odbornou účast a Povodí Ohře za orga­ni­zaci a zázemí pro jed­nání.