ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se kon­a­lo zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v Pod­bořanech. V salónku hotelu Národ­ní dům přiví­tal rad­ní staros­ta měs­ta Pod­bořany Mgr. Radek Reindl. Jed­nání se zúčast­nili i koop­to­vaní člen­ové Dana Havlátková Jurš­taková, starost­ka měs­ta Jirko­va a RNDr. Pavel Pin­tr, Ph.D., mís­tostaros­ta měs­ta Žatce.
Rada vza­la na vědomí:

zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství

infor­ma­ce z III. česko-německé kon­fer­ence ke znovupropo­jení tratí Freiberg-Most/Teplice

Tisková zprá­va: https://www.krusnohori.cz/aktuality/%C4%8Desko-sask%C3%A9-aktivity-pro‑z%C3%A1chranu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-dr%C3%A1%C5%BEn%C3%ADch-objekt%C5%AF-

infor­ma­ce o pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027

Nové stránky pro­gra­mu: https://www.sn-cz2027.eu/cz

vys­toupení ze sdružení Dopravního pod­niku měst Mostu a Litvíno­va a obce Domoušice

Do sdružení byl při­jat nový člen, obec Hrobčice. Starost­ka obce paní Jana Syslová se zúčast­ni­la jed­nání, pohovoři­la o obci, aktiv­itách a pro­jek­tových záměrech. Vítáme nového čle­na sdružení a těšíme se na spoluprá­ci. Více o obci https://www.hrobcice.cz/.

Děku­jeme za pozvání, orga­ni­zaci a pohoštění měs­tu Pod­bořany! Příští zasedání se uskuteční dne 24.2.2023 prostřed­nictví online schůzky WebEx. Val­ná hro­ma­da se bude konat 26.5.2023.