DOTAČNÍ WEBINÁŘ PRO MĚSTA A OBCE

Eurore­gion Krušno­hoří spolu se svý­mi part­nery Asis­tenčním cen­trem, a.s. a Hospodářsk­ou komorou ČR pro Vás připrav­il
odborný webinář na téma možných dotačních příleži­tostí pláno­vaných v roce 2023.

Infor­mačního zpravo­daj o pod­porách, které by moh­lo Vaše měs­to či obec v tom­to roce využít

https://asistencnicentrum.cz/files/NL-Euroregion-obce-s-AC.pdf

Webináře se zúčast­ní odborní­ci, kteří se pří­mo podíle­jí na přípravě pro­gramů a výzev a budou Vám k dis­pozi­ci pro Vaše
dotazy.

Webinář se bude konat dne 14. 2. 2023 od 10 hod. V pří­padě záj­mu se můžete reg­istrovat

https://asistencnicentrum.cz/novinky/dotacni-webinar-pro-obce

Souhrn­ná prezen­tace ke stažení

Webi­na­r_CR_Sasko_2021-2027_Eu­ro­rore­gionKrus­no­hori-M-DOTAC­NI-MOZNOS­TI