Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V ANNABERGU

Komisi bylo dne 6.3. 2023 před­staveno Kul­turzen­trum — HdG Erzham­mer  http://aKI83lZW9e-N4k. Po infor­ma­cích o aktuál­ním stavu zahá­jeného pro­gra­mu Inter­reg ČR-Sasko 2021–2027 komise disku­to­vala zejmé­na o svých pro­jek­tových záměrech, které budou real­i­zovány pomocí Fon­du malých pro­jek­tů prostřed­nictvím Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V.
Jak bývá zvykem, jed­nání bylo zakončeno společ­nou exkurzí, ten­tokrát v Krušno­horském muzeu se stříbrným dolem Im Gößn­er https://www.annaberg-buchholz.de/cs/Kultura/Muzea/kru-nohorsk-muzeum.phps odbornou před­nášk­ou.
Příští jed­nání komise se uskuteční v Galerii Benedik­ta Rej­ta Louny https://www.gbr.cz/.