KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA NAHRÁVACÍ STUDIO PONTE RECORDS

První společné jed­nání v roce 2023 zaháji­la kul­turní komise dne 14.3. v novém  mul­ti­funkčním sále stu­dia Ponte Records  http://www.ponterecords.cz/#!/page_home. Stu­dio kromě čin­nos­ti v oblasti audio a video pro­dukce a kom­plexní reklamy, zde pořádá také úspěšně kon­cer­ty, divad­la, před­nášky a kvízy. Tím­to děku­jeme za orga­ni­zaci a zázemí pro jed­nání.
Hned v úvo­du jsme komisi před­stavili aktuál­ní infor­ma­ce k Pro­gra­mu Inter­reg ČR — Sasko 2021–2027 a podrob­něji jsme se věno­vali Fon­du malých pro­jek­tů, který bude star­to­vat již v tom­to roce. Kul­turní pro­jek­ty s přeshraničním dopa­dem lze pod­pořit dotací až do výše 20.000,00 EUR. Komisi byly před­stave­ny vel­mi zají­mavé pro­jek­tové záměry na téma divadel­ních her, tanečních soutěží, Land artu a spolupráce uměleck­ých škol. Hostem jed­nání byl zás­tupce regionál­ní tele­vize DAKR https://www.dakr-tv.cz/, jejímž prostřed­nictvím bychom v budouc­nu prezen­to­vali přeshraniční ini­cia­tivy ve spoluprá­ci s regionál­ní sask­ou tele­vizí.
V závěru jed­nání byla disku­tová­na výz­va na Cenu Euroregionu/Erzgebirge za rok 2022, která bude vyh­láše­na v 2. polo­letí 2023.
Příští jed­nání komise se uskuteční 6.6.2023 v Zooparku Chomu­tov.