PŘEDSEDOVÉ SOCIÁLNÍ KOMISE SE SEŠLI NA ZEMSKÉM ÚŘADĚ KRUŠNOHORSKÉHO OKRESU

Na pozvání předsedy německé části sociál­ní komise pana Fran­ka Reiß­man­na se uskutečni­lo před­jed­nání komise dne 28.3.2023 na Zem­ském okres­ním úřadě okre­su Krušno­hoří. Jed­nání se zúčast­nil předse­da české části komise Ing. Karel Giampaoli a obě jed­natelky Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. V úvo­du jed­nání si oba předse­dové vyměnili zkušenos­ti s kri­zovým řízením v době pan­demie nemo­ci Covid19 a válečného kon­flik­tu na Ukra­jině a s tím sou­vise­jící  inte­grací uprch­líků z Ukra­jiny v Sasku a v Ústeck­ém kra­ji. V násled­né diskusi byla pro komisi vybrá­na násle­du­jící téma­ta:
  Hos­pi­cová péče (palia­tivní péče)
  Sociál­ní bydlení a Hous­ing first
Péče v náhrad­ní rod­ině a pěs­toun­ství
  Opa­tro­vnictví
  Práce s veře­jnos­tí
Téma hos­pi­cové péče otevře jed­nání komise už ten­to rok. Člen­ové komise navštíví Hos­pic v Mostě dne 7.6. 2023 za účasti zás­tupců hos­piců okre­su Krušno­hoří.
Téma Hous­ing first + sociál­ní bydlení a dávkové sys­témy na bydlení bude hlavním bodem jed­nání  dne 11. 10. 2023. Komise se seznámí se sys­témem v Sasku  v Job­cen­tru okre­su Krušno­hoří v Annaber­gu.
Zbylá téma­ta budou pro­jed­ná­na v roce 2024. Po nov­el­izaci zákona o sociál­ně-právní ochraně dětí, kdy se změní pod­mínky zprostřed­kování náhrad­ní rodin­né péče a omezení (zákaz) umístění nej­menších dětí do ústavní formy péče, proběhne česko-saské setkání ve větším for­má­tu na německé straně za účasti zás­tupců přís­lušných úřadů.