RADA NAVŠTÍVILA ASTRONOMICKO PŘÍRODOVĚDNOU OBSERVATOŘ V KADANI

Do astro­nom­icko přírodověd­né obser­va­toře poz­val čle­ny rady staros­ta měs­ta Kadaně Mgr. Jan Losenický v pátek 31.3.2023. Právě díky jeho aktiv­itě a oslovení astrono­ma RNDr. Pavla Pin­tra, začala astro­nom­ická pozorování v Kadani. Pan Pin­tr, člen rady a mís­tostaros­ta měs­ta Žatce ve své odborné prezentaci před­stavil rad­ním čin­nost obser­va­toře, jeho his­torii, aktivy a pro­gramy. Více o obser­va­toři se dozvíte na https://tk.gymka.cz/.
Po prohlíd­ce pokračo­va­lo zasedání rady podle schváleného pro­gra­mu na kadaňské rad­ni­ci. Na radu jsme poz­vali ředitele nově vzniklé Des­ti­nační agen­tu­ry Krušno­hoří Štěpá­na Javůr­ka a jeho zás­tupce Ing. Jana Kern­era, kteří rad­ním před­stavili spolek a jeho plány. Zak­la­datelé spolku, který­mi jsou Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Mon­tan­re­gion Krušné hory — Erzge­birge, o.p.s., deklaru­jí společný zájem pod­porovat ces­tovní ruch na celém území Krušných hor. Děku­jeme za před­stavení a námě­ty pro­jek­tů, které by mohl eurore­gion zprostřed­ko­vat prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů z Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027.
V závěru jed­nání rada vza­la na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství za měsíc březen a stav přípravy orga­ni­zace val­né hro­mady, která se bude konat 26.5.2023 na Čer­veném Hrád­ku v Jirkově.
Děku­jeme za zají­mavou exkurzi, orga­ni­zaci a zázemí pro jed­nání měs­tu Kadaň. Příští jed­nání se uskuteční v Žat­ci dne 28.4. 2023.