STATEK JEZERKA V KADANI PŘIVÍTAL ZEMĚDĚLSKOU KOMISI

Ve čtvrtek 6.4. 2023 navštívi­la Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Statek Jez­er­ka v Kadani. Statek je kra­jská majetková a  příspěvkové orga­ni­zace Ústeck­ého kra­je a provozu­je živočiš­nou a ros­tlin­nou výrobu. Nabízí  prodej pšenice, ovsa, ječ­menu, slámy, sena a krm­né směsi pro dojnice a  krm­né směsi pro tela­ta. Dále se zde může zak­oupit stáčené mléko do vlast­ních nádob, sýry, domácí vejce, med, bro­jlery, slepice a skot. Po před­stavení a prohlíd­ce statku si člen­ové komise vyměnili infor­ma­ce o situaci v českém a saském zeměděl­ství s konkrét­ní­mi čís­ly obje­mu živočišné a ros­tlin­né výro­by za rok 2022. Komise si vyslech­la infor­ma­ce o Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027 a navrhla real­i­zo­vat pro­jekt z Fon­du malých pro­jek­tů, který by byl zaměřen na prezentaci zeměděl­ství for­mou inter­ak­tivních exkurzí na statku s český­mi a saský­mi dět­mi a pro­jekt na společ­nou propa­gaci českých a saských regionál­ních potravin. Z komise vzešel také námět na pro­jekt tech­nick­ých zeměděl­ských inkubá­torů. Komise s tím­to námětem osloví Ústecký kraj.
Předse­da české části komisi Ing. Roman Honzík před­stavil komisi pro­jek­tové záměry pro velké pro­jek­ty na téma pěs­tování mezi­plodin při změně kli­mat­ick­ých pod­mínek a navazu­jící pro­jekt Enzedry, který se bude zabý­vat zaniklý­mi obce­mi v Krušno­hoří, zejmé­na zjišťováním infor­ma­cích o obcích, jejich oby­va­tel­stvu a plod­inách, které zde byly pěs­továny.
Příští jed­nání komise je naplánováno na podz­im a uskuteční se na německé straně.