KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT OSLAVILA 30 LET SPOLEČNÉ PRÁCE

Jubile­jní jed­nání Komise pro kri­zový man­age­ment se kon­a­lo 19.4.2023 v Licht­en­ber­gu. Přes­ně před 30 lety zasedala komise poprvé. Na pro­gra­mu tak bylo i krátké ohléd­nutí za čin­nos­tí komise v předešlých letech. Společný sekre­tar­iát poté infor­moval čle­ny o Pro­gra­mu spolupráce ČR-Sasko 2021–2027 a podrob­něji před­stavil mod­e­ly vyka­zování zjednodušených paušál­ních výda­jů pro tzv. malé pro­jek­ty s max­imál­ní výší dotace 20.000 EUR z Fon­du malých pro­jek­tů, který by měl být odstar­tován nejpozději na podz­im toho­to roku. I tato komise ini­ci­u­je pro­jek­tové záměry v oblasti kri­zového řízení a pro­to se plánu­jí opět společná česko-saská cvičení a tradiční hasičské soutěže.  Jed­nání bylo zakončeno odbornou exkurzí na přehradě Licht­en­berg.
Příští jed­nání se uskuteční na podz­im toho­to roku. Komise se sejde na stani­ci Hasičského záchran­ného sboru Ústeck­ého kra­je v Mostě.