HOSPODÁŘSKÁ KOMISE JEDNALA V PIVOVARU

Komise pro hospodářství a ces­tovní ruch navštívi­la dne 24.4. Pivo­var Repub­li­ka v Chomu­tově https://www.restauracerepublika.cz/. Po krátké prohlíd­ce člen­ové pro­jed­nali schválená téma­ta jed­nání. Přede­vším aktuál­ní stav Přeshraničního pro­gra­mu ČR-Sasko 2021–2027, podané pro­jek­ty a pro­jek­tové záměry v tom­to dotačním období. Sekre­tar­iát poz­val na jed­nání zás­tupce nové Des­ti­nační agen­tu­ry Krušnohoří/Erzgebirge, pana Ing. Jana Kern­era, který zde před­stavil čin­nost agen­tu­ry a pláno­vané přeshraniční pro­jek­ty v ces­tovním ruchu. Příští jed­nání se uskuteční na německé straně na podz­im toho­to roku.