JEDNÁNÍ RADY V PŘÍRODOVĚDNÉM CENTRU V ŽATCI

Radu Eurore­gionu Krušno­hoří poz­val na své jed­nání  RNDr. Pin­tr Pavel, Ph.D., mís­tostaros­ta měs­ta Žatce dne 28.4. do  Přírodověd­ného cen­tra v Žat­ci https://www.vedanakouli.cz/.
Rada zde pro­jed­nala:
  zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství za měsíc duben
  vza­la na vědomí Zprávu z revizní komise za rok 2022, včet­ně plnění rozpoč­tu a návrh rozpoč­tu pro rok 2023
  doporuči­la val­né hro­madě schválit přis­toupení do Aso­ci­ace Eurore­gionů ČR https://asociaceeuroregionu.cz/, z.s.
  doporuči­la val­né hro­madě schválit rev­i­dované Stanovy Eurore­gionu Krušno­hoří pro zap­sání do spolkového rejstříku
  vza­la na vědomí stav příprav orga­ni­zace val­né hro­mady dne 26.5. na Zámku Čer­vený Hrádek
  zvo­lila novým člen­em hospodářské komise Mgr. Stanislavu Čap­kovou, mís­tostarostku Pod­bořan (za odstoupivšího Ing. Kar­la  Hon­zla)
Děku­jeme za pozvání, zázemí a odbornou exkurzi v Přírodověd­ném cen­tru.
Příští jed­nání rady se uskuteční  26.5.2023 před val­nou hro­madou na Zámku Čer­vený Hrádek.