ZASEDÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE V OLBERNHAU

Na rad­ni­ci v Olbern­hau přiví­tal dne 4.5. 2023 dopravní komisi staros­ta měs­ta Olbern­hau pan Jörg Klaf­fen­bach. Po aktuál­ních infor­ma­cích ze společného sekre­tar­iá­tu k Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 měli člen­ové komise možnost seznámit se s pro­jek­tem přes­tav­by hraničního mostu  přes Načetín­ský potok/Natzschung mezi obce­mi Bran­dov a Olbern­hau. K jed­nání byl pro­to přizván staros­ta měs­ta Bran­do­va pan Jiří Mooz. Ten­to velký pro­jekt bude real­i­zován městem Olbern­hau v roce 2024. Prezen­tace nezahrnovala pouze tech­nické para­men­ty, ale také plán a infor­ma­ce pro dotčené území na české straně. Jed­nání bylo rozšířeno dále o prezentaci ohled­ně dopravního značení a objízd­né trasy v sou­vis­losti s rekon­strukcí mostu v Hoře sv. Kateřiny. Vzh­le­dem k ter­mínu real­izace rekon­strukcí obou mostů v roce 2024, bylo navrženo časové posunutí rekon­strukce mostu v Hoře sv. Kateřiny.

V závěru jed­nání  byly zás­tupcem Nadačního fon­du “Mol­davská dráha/Teplický Sem­mer­ing” před­stave­ny aktiv­i­ty k propo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy, které budou real­i­zovány i prostřed­nictvím Pro­gra­mu ČR-Sasko 21–2027. Tato ini­cia­ti­va je dlouhodobě pod­porová­na eurore­gionem i odbornou komisí.
Odborní­ci z komise zakončili jed­nání tradičně, společ­nou exkurzí k mostu Altham­mer v Saiger­hütte Grün­thal.
Příští jed­nání komise se uskuteční v Mostě dne 5.10.2023.