Výroční zpráva 2008

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2008.

Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2008

Zprá­va:

 • Hod­no­cení roku 2008
 • Pro­gram Inter­reg III A
 • Přípra­va na Cíl 3
 • Komise Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Info­press
 • Pro­jek­ty a akce eurore­gionu
 • Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG
 • Smlu­vní spolupráce
 • Jed­na­tel­ství
 • Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2008
 • Rada Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok 2009

- číst -

- Usne­sení z jed­nání val­né hro­mady české části sdružení Eurore­gion Krušno­hoří -


Sez­nam člen­ských orga­ni­za­cí

- číst -


Sez­nam člen­ských měst a obcí

- číst -


Komise Eurore­gionu Krušno­hoří

- číst -


Rada Eurore­gionu Krušno­hoří

- číst -


Plnění rozpoč­tu k 31.12.2009, plán 2010

- číst -


Člen­ové Lokál­ního řídícího výboru Společného fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušno­hoří

- číst -


Schválené pro­jek­ty v Mon­i­torovacím výboru pro­gra­mu Cíl 3 dne 24.2.2009

- číst -


Výroční zprá­va o stavu Fon­du malých pro­jek­tů pro­gra­mu Ini­cia­tivy Společen­ství INTERREG III A za rok 2008

- číst -