Výroční zpráva 2006

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2006.

Zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2006

Zprá­va:

 • Hod­no­cení roku 2006
 • Pro­gram Inter­reg III A
 • Přípra­va na Cíl 3
 • Komise Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Info­press
 • Pro­jek­ty a akce eurore­gionu
 • Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG
 • Smlu­vní spolupráce
 • Jed­na­tel­ství
 • Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2006
 • Rada Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Nová part­ner­ství
 • Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok 2007

- číst -


Složení Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů Inter­reg

- číst -


Sez­nam člen­ských měst a obcí

- číst -


Sez­nam člen­ských orga­ni­za­cí

- číst -


Komise Eurore­gionu Krušno­hoří k 30. 3. 2007

- číst -


Rada Eurore­gionu Krušno­hoří 2006

- číst -


Part­ner­ská měs­ta a další part­neři

- číst -


Zprá­va o hospo­daření za rok 2006

- číst -


Pláno­vaný rozpočet na rok 2007

- číst -