Upozornění pro žadatele

Na základě provedených šetření jak v našem euroregionu, tak i v dalších euroregionech, bylo zjištěno, že někteří žadatelé uváděli po realizaci projektů nepravdivé údaje. Upozorňujeme Vás, že jako správci Fondu malých projektů v programu Cíl 3 jsme povinni v takovýchto případech podat neprodleně trestní oznámení.

Detailní informace k programu Cíl 3 včetně všech aktuálních dokumentů najdete na stránkách Strukturárních fondů EU nebo přímo na stránkách Společného technického sekretariátu

Předepsané prvky publicity ke stažení zde

Dokument
Schválené projekty 2009 -2013 (aktualizováno 26.01.2014)
Fond malých projektů – žádost
Prohlášení kooperačních partnerů (aktualizováno 6.2.2009)
Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat (aktualizováno 26.3.2010)
Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery
Žádost o platbu (aktualizováno 16.08.2010)
Závěrečná zpráva
Čestné prohlášení
Doplňující informace
Soupiska výdajů (aktualizováno 22.10.2009)
Dílčí doklad k FMP (vystaveno 22.10.2009)
Společný realizační dokument k Fondu malých projektů a Cíl 3 (aktualizováno 13.09.2011)

Doplňující údaje k nezpůsobilým výdajům 5.6. výše uvedeného dokumentu:

Pravidla Národního orgánu – nezpůsobilé výdaje:

* výdaje hrazené v hotovosti nad 500 Euro/ 13.000 Kč – od 6.5. 2010 předpis zrušen
* výdaje, které nebyly u kooperačního partnera vedeny v účetnictví analyticky pro projekt a na dokladech nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují (Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem registrace projektu)
* výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace
Jednací řád
Termíny 2009
Termíny 2010
Termíny 2011
Termíny 2012
Termíny 2013
Informace pro žadatele (přílohy k žádosti, …)
Pokyny pro žadatele – pravidla realizace, dokladování a vyúčtování projektů
Žádost o změnu projektu
Přehled sankcí za porušení pravidel publicity (vystaveno 14.3.2011)
Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013:

* Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ
* Příloha 08a – Postupy pro české žadatele (platnost od 1.4.2012) (Původní verze je ZDE)
* Příloha 08b-Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek (platnost od 16.4.2012 (Původní verze je ZDE)
* Doplňující výklad k postupům (vystaveno 14.3.2011)
* Příloha 15a – Postupy pro české žadatele – zadávání veřejných zakázek (platnost od 1.7.2012)
* Příloha 15b – Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek (platnost od 1.7.2012)
* Postup při výběru dodavatelů veřejných zakázek od 1.7.2012

Při vyúčtování projektů se žadatelé řídí platným kurzem ECB.