Fond malých projektů

Nyní můžete podá­vat své žádosti pro malé pro­jek­ty v pro­gra­mu INTERREG V pohodl­ně online. Pokud jste již zadá­vali žádost online, přih­laste se, prosím, svým e‑mailem a hes­lem. Poté můžete své žádosti spravo­vat nebo podá­vat nové žádosti.

Termíny pro jednání
Lokálního řídícího výboru v roce 2020


  • 04.03.2020 (podání žádosti nejpozději 22.01.2020)
  • 27.05.2020 (podání žádosti nejpozději 15.04.2019)
  • 16.09.2020 (podání žádosti nejpozději 5.08.2020)
  • 25.11.2020 (podání žádosti nejpozději 14.10.2020)

Termíny pro jednání
Lokálního řídícího výboru v roce 2019


  • 06.03.2019 (podání žádosti nejpozději 23.01.2019)
  • 22.05.2019 (podání žádosti nejpozději 10.04.2019)
  • 11.09.2019 (podání žádosti nejpozději 31.07.2019)
  • 02.12.2019 (podání žádosti nejpozději 21.10.2019)

Důležitá oznámení

Pokud není ve Společném real­iza­čním doku­men­tu k Fon­du malých pro­jek­tů uve­de­no jinak, je nut­no se řídit doku­men­tací pro­gra­mu spolupráce Svo­bod­ný stát Sasko – Česká repub­li­ka 2014 – 2020 – Příručka­mi pro české koop­er­ační part­nery

Real­izace Fon­du malých pro­jek­tů je v plném proudu. Dr. Jiří Horáček a Alfons Weiß Vás chtějí upo­zor­nit na výk­lad jed­no­ho bodu.
Jak na české, tak na saské straně se pod položk­ou „Výda­je za externí odborné poraden­ství a služ­by“ (=služ­by třetích) obje­vu­jí takz­vaní „pro­jek­toví koordiná­toři“ nebo služ­by v oblasti „admin­is­tra­tivního zpra­cov­ání pro­jek­tu”, „Odborný pro­jek­tový dozor, orga­ni­zace a vyhod­no­cení“ či „Odborný pro­jek­tový dozor a jeho orga­ni­zování, účet­ní zpra­cov­ání“. Z pohle­du Řídícího orgánu a Národ­ního orgánu se u těch­to pop­saných aktiv­it jed­ná o úlo­hy, které patří k admin­is­traci pro­jek­tu, tedy o úlo­hy, které by měli vykoná­vat pří­jem­ci malých pro­jek­tů, a jed­ná se tím pádem o osob­ní nák­la­dy.
Z toho­to důvo­du nemo­hou být „pro­jek­toví koordiná­toři“ nebo výše pop­sané služ­by vyúč­továny pod položk­ou „Výda­je za externí odborné poraden­ství a služ­by“ (=služ­by třetích), jelikož by potom bylo možné vyúč­to­vat osob­ní nák­la­dy dvakrát, a to pod položk­ou „služ­by třetích” a také jako paušál­ní saz­ba osob­ních nák­ladů.
V zásadě je však možné, aby pří­jem­ci malých pro­jek­tů zaměst­ná­vali „pro­jek­tové koordiná­to­ry” či oso­by, které jim budou pomáhat při admin­is­traci malého pro­jek­tu. Tyto oso­by musí být ale finan­cov­ány přes paušál­ní sazbu osob­ních nák­ladů nebo přes přímé osob­ní nák­la­dy (u českých pří­jem­ců.)
Rozhodli jsme se pro toto objas­nění, aby mohla být odstraně­na nedorozumění při vyk­ládání toho­to tématu hned na počátku pod­pory malých pro­jek­tů.

Upo­zornění z CRR Chomu­tov k FMP:
1.
Na zák­ladě konkrét­ního pří­padu, který se objevil v Euregiu Egren­sis si Vám dovolu­ji zaslat výk­lad k Real­iza­ční­mu doku­men­tu pro FMP, kde je uve­de­no: „Zpět­né poskyt­nutí pod­pory pro ukončené nebo úplně real­i­zo­vané malé pro­jek­ty je nepří­pust­né. Mimo­to je vyloučeno také poskyt­nutí pod­pory malým pro­jek­tům, jejichž real­izace byla zahá­je­na už před reg­is­trací žádosti.“
To zna­mená, že pro­jekt nes­mí být zahá­jen dříve, než je zareg­istro­ván, ale zároveň také nes­mí být ukonče­na jeho real­izace před poskyt­nutím pod­pory (tzn. před pod­pisem smlou­vy). Pokud by byl takový pro­jekt na LŘV schválen, bude jeho real­izace v roz­poru s Real­iza­čním doku­mentem a výda­je spo­jené s jeho real­iza­cí budou nezpů­so­bilé.
2.
Upo­zornění na něk­terá úskalí týka­jící se pub­lic­i­ty real­i­zo­vaných pro­jek­tů. Dle Prováděcího nařízení Komise č. 821/2014, kterým se stanoví pravid­la pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evrop­ského par­la­men­tu a Rady se v Článku 4 bodu 5 stanoví:
„Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně ste­j­nou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těch­to dalších použitých log.“
Z výše uve­deného jed­noz­načně vyplývá skutečnost, že pokud je logo EU použi­to v kom­bi­naci s jiný­mi logy (týká se i loga pro­gra­mu) musí být logo EU vždy větší popř. ste­jně velké než ostat­ní použitá loga. Prosím věnu­jte této skutečnos­ti zvýše­nou pozornost. V pří­padě nedo­držení této pod­mínky hrozí pří­jem­ci dotace sankce dle kapi­toly 4.7.4.1. Příručky pro české koop­er­ační part­nery – real­izace pro­jek­tu.
Konkrét­ní opatření k zajištění pub­lic­i­ty doporuču­jeme pře­dem konzul­to­vat s přís­lušným pro­jek­tovým man­ažerem.

Uplat­nění sankce u mikro­pro­jek­tů (pub­lici­ta, veře­jné zakázky) PUBLICITA

Pokud se při kon­t­role výda­jů zjistí, že konečný uži­va­tel porušil pravid­la pro pub­lic­i­tu, je nut­no pos­tupo­vat v souladu s Příručk­ou pro české koop­er­ační part­nery – real­izace pro­jek­tu a uplat­nit dle bodu 4.8.4 sankci. Ste­jné infor­ma­ce k uplat­nění sankcí jsou rovněž řeše­ny v příloze č. 7 této příručky.

VÝBĚR DODAVATELE (400.000,– Kč bez DPH)
Pokud se při kon­t­role výda­jů zjistí, že konečný uži­va­tel porušil pos­tupy při výběru doda­vatele (zakázky malé hod­no­ty – nad 400.000,– bez DPH), je nut­no pos­tupo­vat v souladu s Metod­ick­ým pokynem pro oblast zadávání zakázek a uplat­nit dle bodu 10.2.sankci. Ste­jné infor­ma­ce k uplat­nění sankcí jsou rovněž řeše­ny v příloze č. 7 této příručky.
Sankce se uplat­ní for­mou pro­cent­ního krá­cení přís­lušného výda­je a dále se o tutéž částku zkrátí přís­lušná kapi­to­la rozpoč­tu. V pří­padě, že výše přís­lušné kapi­toly není postaču­jící, uplat­ní se krá­cení u jiné kapi­toly rozpoč­tu. Post­up v souladu s doku­mentem Náleži­tosti dok­ladování, str. 4.:

Udělené sankce za nedo­držení pos­tupů pro zadávání veře­jných zakázek, za porušení pravidel pub­lic­i­ty, sankce za nenaplnění mon­i­torovacích ukaza­telů a korekce výda­jů již dříve pro­pla­cených (tzv. nes­rov­nalost) mají finanční dopad na rozpočet part­nera (dochází k trvalé­mu snížení rozpoč­tu o sankce/nesrovnalosti a tyto finanční prostřed­ky nemůže daný part­ner v pro­jek­tu již využít)

1. V sou­vis­losti s účin­nos­tí zákona č. 340/2015Sb, o zvlášt­ních pod­mínkách účin­nos­ti něk­terých smluv, uveře­jňování těch­to smluv a o reg­istru smluv ( zákon o reg­istru smluv) jsou čeští pro­jek­toví part­neři ( koneční uži­vatelé) vymezení v § 2 toho­to zákona povin­ni uveře­jnit soukro­mo­právní smlouvy/objednávky v reg­istru smluv dos­tup­ném na https://smlouvy.gov.cz/.
Dok­lad o zveře­jnění takových­to smluv/objednávek v rám­ci real­izace malého pro­jek­tu před­klá­da­jí koneční uži­vatelé své­mu správ­ci spolu s vyúč­továním výda­jů dané smlouvy/objednávky.


2. Konečný uži­va­tel má možnost podat odvolání pro­ti rozhod­nutí řídícího výboru a pro­ti výsled­ku kon­troly žádosti o plat­bu prove­dené pro­jek­tovým sekre­tar­iátem. Infor­ma­ce o možnos­tech odvolání ( resp. stížnos­ti) je upraveno v Real­iza­čním doku­men­tu, bod 7.4 Řízení o stížnos­tech ( článek 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) https://www.sn-cz2020.eu/media/cz/de_cs/rechtsgrundlagen/17–12-07_Bekanntmachung_GUD_vom_27.09.17.pdf

Dokumenty fondu malých projektů

Výsledky fondu malých projektů

Logo do projektů ke stažení