Fond malých projektů

Nyní můžete podá­vat své žádosti pro malé pro­jek­ty v pro­gra­mu INTERREG V pohodl­ně online. Pokud jste již zadá­vali žádost online, přih­laste se, prosím, svým e‑mailem a hes­lem. Poté můžete své žádosti spravo­vat nebo podá­vat nové žádosti.

Termíny pro jednání
Lokálního řídícího výboru v roce 2021


 • 03.03.2021 (podání žádosti nejpozději 20.01.2021)
 • 22.09.2021 (podání žádosti nejpozději 11.08.2021)
 • 26.05.2021 (podání žádosti nejpozději 14.04.2021)
 • 24.11.2021 (podání žádosti nejpozději 13.10.2021)

Vážení žadatelé, vzh­le­dem k tomu, že na saské straně ještě zbý­va­jí prostřed­ky ve výši cca. 22 000,00 EUR 📣vyh­lašu­jeme posled­ní ter­mín pro před­kládání pro­jek­tů v tom­to pro­gramovém období – tj. nejpozději do 3️⃣1️⃣.0️⃣1️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ O těch­to pro­jek­tech by pak LŘV rozhodoval dle článku 7. stanov v oběžném řízení. S pod­mínk­ou, že budou zachovávány lhů­ty, které byly ŘO i NO stanove­ny – tj. real­izace pro­jek­tů do 31.10.2022, vyúč­tování do 31.12.2022❗

Vážení žadatelé, prostřed­ky na české straně eurore­gionu jsou v součas­né době vyčer­pané.
Saská strana má prostřed­ky ještě k dis­pozi­ci. Své pro­jek­tové záměry můžete real­i­zo­vat v pozi­ci pro­jek­tového part­nera nebo může být český pro­jekt schválen jako NÁHRADNÍ. Žada­tel pro­jekt real­izu­je na vlast­ní riziko. Prostřed­ky mohou být vypla­ce­ny pouze do výše disponi­bil­ních úspor FMP (zpět­ný tok), s ohle­dem na pořadí náhrad­ních pro­jek­tů.
Neváhe­jte se obrátit na náš společný sekre­tar­iát s pří­pad­ný­mi dotazy.

Vážení žadatelé, věnu­jte prosím pozornost násle­du­jícím ter­mínům:
Konec doby real­izace malých pro­jek­tů je nejpozději do 31. 10. 2022.
Ode­vzdání závěrečného vyúč­tování malých pro­jek­tů na eurore­gion je nejpozději do 30.11. 2022.
Neváhe­jte se obrátit na náš společný sekre­tar­iát s pří­pad­ný­mi dotazy.

Termíny pro jednání
Lokálního řídícího výboru v roce 2020


 • 04.03.2020 (podání žádosti nejpozději 22.01.2020)
 • 27.05.2020 (podání žádosti nejpozději 15.04.2020 PER ROLLAM)
 • 16.09.2020 (podání žádosti nejpozději 5.08.2020)
 • 25.11.2020 (podání žádosti nejpozději 14.10.2020 PER ROLLAM)

Vážení žadatelé, prostřed­ky na české straně eurore­gionu jsou v součas­né době vyčer­pané.
Saská strana má prostřed­ky ještě k dis­pozi­ci. Své pro­jek­tové záměry můžete real­i­zo­vat v pozi­ci pro­jek­tového part­nera nebo může být český pro­jekt schválen jako NÁHRADNÍ. Žada­tel pro­jekt real­izu­je na vlast­ní riziko. Prostřed­ky mohou být vypla­ce­ny pouze do výše disponi­bil­ních úspor FMP (zpět­ný tok), s ohle­dem na pořadí náhrad­ních pro­jek­tů.
Neváhe­jte se obrátit na náš společný sekre­tar­iát s pří­pad­ný­mi dotazy.

Termíny pro jednání
Lokálního řídícího výboru v roce 2019


 • 06.03.2019 (podání žádosti nejpozději 23.01.2019)
 • 22.05.2019 (podání žádosti nejpozději 10.04.2019)
 • 11.09.2019 (podání žádosti nejpozději 31.07.2019)
 • 02.12.2019 (podání žádosti nejpozději 21.10.2019)

Důležitá oznámení

Sdělení projektovým partnerům

Aktu­al­izace https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/CZ_Mitteilung_an_PT_Covid-19_HERBST.pdf

Propuknutí pan­demie COVID-19 ovlivňu­je nečekanou a čím dál větší měrou fun­gování Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2014–2020. Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit průběh i Vaše­ho pro­jek­tu, pro­tože něk­teré pláno­vané aktiv­i­ty jsou real­i­zo­vatel­né jen v omezeném rozsahu, pří­pad­ně nej­sou real­i­zo­vatel­né vůbec. Pro­to by Vám Řídící orgán a Národ­ní orgán rády před­stavi­ly možnos­ti, jak dopad krize COVID-19 na Váš pro­jekt zmír­nit.

V každém pří­padě je nut­né kon­tak­to­vat Společný sekre­tar­iát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. Vaše národ­ní Kon­trolory. Každá situ­ace bude posu­zová­na indi­viduál­ně a pro kaž­dou se po poradě s Vámi nalezne řešení.
Níže uve­dená ule­hčení nepřed­stavu­jí žád­nou změnu stá­va­jícího právního rám­ce v real­izaci part­ner­ských pro­jek­tů. Slouží pouze ke snížení neg­a­tivních dopadů krize COVID-19 na real­izaci pro­gra­mu.
Chcete-li využít něk­terých z uve­dených možnos­tí ule­hčení, je Vaší povin­nos­tí důvěry­hod­ně doložit sou­vis­lost mezi aktuál­ním stavem Vaše­ho pro­jek­tu a krizí kolem koron­aviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nák­ladů a že jste vědomě pod­nikli vše pro to, abyste se vzniklým nák­ladům vyh­nuli, nebo je ale­spoň min­i­mal­i­zo­vali. Přís­luš­nou doku­mentaci můžete pře­dat spolu s vyúč­továním výda­jů Kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Při hod­no­cení stavu věci se bude v prvé řadě přih­lížet k úspěchu pro­jek­tu jako celku. K tomu patří real­izace aktiv­it, dosažení pro­jek­tových cílů a výsled­ky pro­jek­tu.

Ustanovení a nařízení Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu včet­ně zadávání veře­jných zakázek a přís­lušných nařízení Evrop­ské unie platí i za těch­to ztížených pod­mínek.

 Způ­so­bilost výda­jů v aktiv­itách pro­jek­tů

-        Pokud Vám vznikly nák­la­dy na real­izaci pro­jek­tových aktiv­it, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zre­al­i­zovány jen zčásti (jako např. plat­ba náj­mu za pros­to­ry navz­do­ry zrušené akci, ces­tovní nák­la­dy, nemožnost refun­dace již zapla­cených účast­nick­ých poplatků ze strany pořa­datele, stornovací poplatky), mohou být tyto výda­je dotovány.

-        V pří­padě, že Vám byly vzniklé nák­la­dy pro­pla­ce­ny či vyrovnány jinou ces­tou (např. pojištěním, příspěvkem na prá­ci na zkrá­cený úvazek atd.), je tře­ba toto oznámit SAB/CRR. Způ­so­bilé nák­la­dy pak budou sníže­ny o částku poskyt­nutou třetí stra­nou.

-        Výda­je, které by mohly vzni­knout real­iza­cí pro­jek­tových aktiv­it v alter­na­tivním for­má­tu (např. online meet­ingy, e‑learning apod.), musí výz­nam­nou měrou přis­pět k pro­jek­tovým cílům. Je rovněž nezbyt­né tyto aktiv­i­ty dostatečně zdoku­men­to­vat a odůvod­nit.

-        Výda­je za pořízené pro­duk­ty či služ­by (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původ­ně pláno­vané pro pro­jek­tové aktiv­i­ty, kterých žada­tel kvůli krizi COVID-19 na pro­jekt nevyuži­je, ale může jich využít později na jinou aktiv­i­tu mimo pro­jekt, jsou nezpů­so­bilé.

Real­izace pro­jek­tových aktiv­it

-        Změny pro­jek­tu jako celku musí Lead part­ner oznámit SAB, a to před kon­cem doby real­izace pro­jek­tu.

-        změnách, které nema­jí zásad­ní dopad na dosažení pro­jek­tových cílů (např. odložení akcí, změ­na for­má­tu akce, jako např. „online“ mís­to prezenční formy, prod­loužení doby real­izace pro­jek­tu za účelem real­izace napláno­vaných aktiv­it), rozho­du­je SAB.

-        zásad­ních změnách, jako např. o změně plánu výda­jů a finan­cov­ání nebo o změně pro­jek­tových aktiv­it, které by výz­nam­ně naruši­ly dosažení pro­jek­tových cílů, rozho­du­je Mon­i­torovací výbor.

-        Pro­jek­tové aktiv­i­ty, které nemohly být zre­al­i­zovány, ale jsou přesto pro dosažení pro­jek­tových cílů nezbyt­né, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po dom­lu­vě se Sask­ou rozvo­jovou bank­ou (SAB) nalezeno náhrad­ní řešení.

-        Na tom­to místě je tře­ba upo­zor­nit na skutečnost, že i v pří­padě pozměněných pro­jek­tových aktiv­it musí být dodržová­na ustanovení a pravid­la pro zadávání veře­jných zakázek podle Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu, pokud se změny toho­to dotýka­jí.

 Lhů­ty

-        Infor­mu­jte svého Kon­trolo­ra (SAB nebo CRR), pokud lhů­tu nejste schop­ni dodržet. Kon­trolor s Vámi dojed­ná nový ter­mín.

-        V pří­padě, že urgent­ně potře­bu­jete vypla­cení prostřed­ků, oznamte to své­mu Kon­trolorovi. Vaše před­ložené vyúč­tování obdrží novou lhů­tu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o plat­bu.

Fond malých pro­jek­tů

Pro pří­jem­ce Fon­du malých pro­jek­tů platí obdob­ná ustanovení jako ve výše uve­dených odstavcích, přičemž jed­notlivá hlášení a infor­ma­ce musí být před­lože­ny přís­lušné­mu eurore­gionu. V pří­padě dalších dotazů doporuču­jeme spo­jit se s přís­lušným pro­jek­tovým sekre­tar­iátem Vaše­ho eurore­gionu.

Pokud není ve Společném real­iza­čním doku­men­tu k Fon­du malých pro­jek­tů uve­de­no jinak, je nut­no se řídit doku­men­tací pro­gra­mu spolupráce Svo­bod­ný stát Sasko – Česká repub­li­ka 2014 – 2020 – Příručka­mi pro české koop­er­ační part­nery

Real­izace Fon­du malých pro­jek­tů je v plném proudu. Dr. Jiří Horáček a Alfons Weiß Vás chtějí upo­zor­nit na výk­lad jed­no­ho bodu.
Jak na české, tak na saské straně se pod položk­ou „Výda­je za externí odborné poraden­ství a služ­by“ (=služ­by třetích) obje­vu­jí takz­vaní „pro­jek­toví koordiná­toři“ nebo služ­by v oblasti „admin­is­tra­tivního zpra­cov­ání pro­jek­tu”, „Odborný pro­jek­tový dozor, orga­ni­zace a vyhod­no­cení“ či „Odborný pro­jek­tový dozor a jeho orga­ni­zování, účet­ní zpra­cov­ání“. Z pohle­du Řídícího orgánu a Národ­ního orgánu se u těch­to pop­saných aktiv­it jed­ná o úlo­hy, které patří k admin­is­traci pro­jek­tu, tedy o úlo­hy, které by měli vykoná­vat pří­jem­ci malých pro­jek­tů, a jed­ná se tím pádem o osob­ní nák­la­dy.
Z toho­to důvo­du nemo­hou být „pro­jek­toví koordiná­toři“ nebo výše pop­sané služ­by vyúč­továny pod položk­ou „Výda­je za externí odborné poraden­ství a služ­by“ (=služ­by třetích), jelikož by potom bylo možné vyúč­to­vat osob­ní nák­la­dy dvakrát, a to pod položk­ou „služ­by třetích” a také jako paušál­ní saz­ba osob­ních nák­ladů.
V zásadě je však možné, aby pří­jem­ci malých pro­jek­tů zaměst­ná­vali „pro­jek­tové koordiná­to­ry” či oso­by, které jim budou pomáhat při admin­is­traci malého pro­jek­tu. Tyto oso­by musí být ale finan­cov­ány přes paušál­ní sazbu osob­ních nák­ladů nebo přes přímé osob­ní nák­la­dy (u českých pří­jem­ců.)
Rozhodli jsme se pro toto objas­nění, aby mohla být odstraně­na nedorozumění při vyk­ládání toho­to tématu hned na počátku pod­pory malých pro­jek­tů.

Upo­zornění z CRR Chomu­tov k FMP:
1.
Na zák­ladě konkrét­ního pří­padu, který se objevil v Euregiu Egren­sis si Vám dovolu­ji zaslat výk­lad k Real­iza­ční­mu doku­men­tu pro FMP, kde je uve­de­no: „Zpět­né poskyt­nutí pod­pory pro ukončené nebo úplně real­i­zo­vané malé pro­jek­ty je nepří­pust­né. Mimo­to je vyloučeno také poskyt­nutí pod­pory malým pro­jek­tům, jejichž real­izace byla zahá­je­na už před reg­is­trací žádosti.“
To zna­mená, že pro­jekt nes­mí být zahá­jen dříve, než je zareg­istro­ván, ale zároveň také nes­mí být ukonče­na jeho real­izace před poskyt­nutím pod­pory (tzn. před pod­pisem smlou­vy). Pokud by byl takový pro­jekt na LŘV schválen, bude jeho real­izace v roz­poru s Real­iza­čním doku­mentem a výda­je spo­jené s jeho real­iza­cí budou nezpů­so­bilé.
2.
Upo­zornění na něk­terá úskalí týka­jící se pub­lic­i­ty real­i­zo­vaných pro­jek­tů. Dle Prováděcího nařízení Komise č. 821/2014, kterým se stanoví pravid­la pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evrop­ského par­la­men­tu a Rady se v Článku 4 bodu 5 stanoví:
„Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně ste­j­nou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těch­to dalších použitých log.“
Z výše uve­deného jed­noz­načně vyplývá skutečnost, že pokud je logo EU použi­to v kom­bi­naci s jiný­mi logy (týká se i loga pro­gra­mu) musí být logo EU vždy větší popř. ste­jně velké než ostat­ní použitá loga. Prosím věnu­jte této skutečnos­ti zvýše­nou pozornost. V pří­padě nedo­držení této pod­mínky hrozí pří­jem­ci dotace sankce dle kapi­toly 4.7.4.1. Příručky pro české koop­er­ační part­nery – real­izace pro­jek­tu.
Konkrét­ní opatření k zajištění pub­lic­i­ty doporuču­jeme pře­dem konzul­to­vat s přís­lušným pro­jek­tovým man­ažerem.

Uplat­nění sankce u mikro­pro­jek­tů (pub­lici­ta, veře­jné zakázky) PUBLICITA

Pokud se při kon­t­role výda­jů zjistí, že konečný uži­va­tel porušil pravid­la pro pub­lic­i­tu, je nut­no pos­tupo­vat v souladu s Příručk­ou pro české koop­er­ační part­nery – real­izace pro­jek­tu a uplat­nit dle bodu 4.8.4 sankci. Ste­jné infor­ma­ce k uplat­nění sankcí jsou rovněž řeše­ny v příloze č. 7 této příručky.

VÝBĚR DODAVATELE (400.000,– Kč bez DPH)
Pokud se při kon­t­role výda­jů zjistí, že konečný uži­va­tel porušil pos­tupy při výběru doda­vatele (zakázky malé hod­no­ty – nad 400.000,– bez DPH), je nut­no pos­tupo­vat v souladu s Metod­ick­ým pokynem pro oblast zadávání zakázek a uplat­nit dle bodu 10.2.sankci. Ste­jné infor­ma­ce k uplat­nění sankcí jsou rovněž řeše­ny v příloze č. 7 této příručky.
Sankce se uplat­ní for­mou pro­cent­ního krá­cení přís­lušného výda­je a dále se o tutéž částku zkrátí přís­lušná kapi­to­la rozpoč­tu. V pří­padě, že výše přís­lušné kapi­toly není postaču­jící, uplat­ní se krá­cení u jiné kapi­toly rozpoč­tu. Post­up v souladu s doku­mentem Náleži­tosti dok­ladování, str. 4.:

Udělené sankce za nedo­držení pos­tupů pro zadávání veře­jných zakázek, za porušení pravidel pub­lic­i­ty, sankce za nenaplnění mon­i­torovacích ukaza­telů a korekce výda­jů již dříve pro­pla­cených (tzv. nes­rov­nalost) mají finanční dopad na rozpočet part­nera (dochází k trvalé­mu snížení rozpoč­tu o sankce/nesrovnalosti a tyto finanční prostřed­ky nemůže daný part­ner v pro­jek­tu již využít)

1. V sou­vis­losti s účin­nos­tí zákona č. 340/2015Sb, o zvlášt­ních pod­mínkách účin­nos­ti něk­terých smluv, uveře­jňování těch­to smluv a o reg­istru smluv ( zákon o reg­istru smluv) jsou čeští pro­jek­toví part­neři ( koneční uži­vatelé) vymezení v § 2 toho­to zákona povin­ni uveře­jnit soukro­mo­právní smlouvy/objednávky v reg­istru smluv dos­tup­ném na https://smlouvy.gov.cz/.
Dok­lad o zveře­jnění takových­to smluv/objednávek v rám­ci real­izace malého pro­jek­tu před­klá­da­jí koneční uži­vatelé své­mu správ­ci spolu s vyúč­továním výda­jů dané smlouvy/objednávky.


2. Konečný uži­va­tel má možnost podat odvolání pro­ti rozhod­nutí řídícího výboru a pro­ti výsled­ku kon­troly žádosti o plat­bu prove­dené pro­jek­tovým sekre­tar­iátem. Infor­ma­ce o možnos­tech odvolání ( resp. stížnos­ti) je upraveno v Real­iza­čním doku­men­tu, bod 7.4 Řízení o stížnos­tech ( článek 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) https://www.sn-cz2020.eu/media/cz/de_cs/rechtsgrundlagen/17–12-07_Bekanntmachung_GUD_vom_27.09.17.pdf

Dokumenty fondu malých projektů

Výsledky fondu malých projektůLogo do projektů ke stažení