Fond velkých projektů

Pro­gram spolupráce Česká repub­li­ka — Svo­bod­ný stát Sasko 2014–2020 je pohonem real­izace přeshraničních pro­jek­tů podél česko-saské hran­ice. Zde naleznete shrnutí nejdůležitějších infor­ma­cí o pro­gra­mu