Rada a komise

Eurore­gionu Krušno­hoří — stav 2020

Rada Euroregionu Krušnohoří

Mostecko
Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da
zas­tupi­tel, rad­ní měs­ta Mostu
David Kád­nerstaros­ta Nová Ves v Horách
Petr Čer­ven­ka staros­ta Mez­i­boří

Chomu­tovsko
Mgr. Jan Mareš, místopředse­da
zas­tupi­tel měs­ta Chomu­to­va
Mgr. Jan Losenickýmís­tostaros­ta Kadaně
Ing. Šte­fan Drozd, místopředse­dastaros­ta Klášter­ce nad Ohří
Mgr. Dari­na Kováčovástarost­ka Jirko­va

Loun­sko
Mgr. Pavel Jan­da staros­ta Loun
Jaroslav Špič­kamís­tostaros­ta Žatce
Mgr. Radek Reindlstaros­ta Pod­bořan

Teplicko
Ing. Jiří Hlin­kamís­tostaros­ta Oseku
Mgr. Zbyněk Šim­berastaros­ta Duch­co­va

Lit­o­měřicko
Mgr. Josef Seifertzas­tupi­tel Tře­bívlice

Mimo munic­i­pal­i­tu
MgA. Jiří Rumpíkumělecký šéf, Měst­ské divad­lo Most
Radek Exn­er
ředi­tel společnos­ti Celio a.s.

Čest­ný host
Ing. Moni­ka Zeman, MBA
zás­tupce ředitele pro výkon pře­ne­sené působ­nos­ti, vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství Ústeck­ého kra­je

Komise Euroregionu Krušnohoří

REVIZNÍ
KOMISE
Člen­ové:Ire­na Pip­išková, staros­ta obce Háj
Mgr. Dari­na Kováčová, starost­ka Jirko­va
Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořany
KOMISE PRO
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Předsed­kyně:Ing. Moni­ka Zeman, Ústecký kraj
Člen­ové:Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Pavel Slá­ma, UNIPETROL RPA.
Ing. Petr Svo­bo­da, VÚHU Most
Miroslav Kořen KÚÚK odbor ŽP
Ing. Tomáš Novák, KSÚE Most
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předse­da:PhDr. Václav Hof­mann, Most
Člen­ové:Bc. Věra Fryčová — Chomu­tov
Jaromír Vápeník – předse­da kul­turní komise Pos­tolo­prty
MgA. Jiří Rumpík, ředi­tel Měst­ského divad­la
v Mostě
Ing. Marcela Dvořáková, mís­tostarost­ka měs­ta
Bíli­na
Mgr. Lukáš Novot­ný, UJEP Ústí nad Labem
Ing. Jiří Macháček, staros­ta Oseku
Mgr. Jan Losenický, mís­tostaros­ta Kadaně
Mgr. Michal Soukup, ředi­tel Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě
KOMISE PRO
MUZEA
A KULTURNÍ
PAMÁTKY
Předse­da:Mgr. Michal Soukup, ředi­tel Oblast­ního muzea a galerie v Mostě
Člen­ové:Mgr. Marké­ta Pron­tekerová, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Chomu­tově
PhDr. Rad­mi­la Holodňáková, ředitel­ka Regionál­ního muzea K.A. Polán­ka
PhDr. Adam Šre­jber, Ph. D., vedoucí odboru Kul­tu­ry a památkové péče ÚK
Mgr. Michaela Hof­manová, kastelán­ka Krás­ný
Dvůr
Jaroslav Špič­ka, mís­tostaros­ta Žatec
Marké­ta Houd­ková, Oblast­ní muzeum v Chomu­tově
Antonín Herzán, předse­da Horského klubu Lesná(Mgr. Kateři­na Herzánová )
PhDr. Olga Kubelková, eduká­tor a zás­tup­kyně ředitele v Severočeské galerii výt­varného umění v Lit­o­měřicích
Bc. Jit­ka Klí­mová, propa­gace Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě
KOMISE PRO
HOSPODÁŘ
STVÍ A TU
RISTIKU
Předsed­kyně:Ing. Ivana Košanová, ředitel­ka OHK Chomu­tov
 Člen­ové:Ing. Fran­tišek Titl, ředi­tel divize Aquat­est, prokurista Ekonord s.o.r, zás­tupce společnos­ti Aquar­ius
Arnošt Ševčík — MUS-DTS Vrben­ský a.s. Most
Sylvie Škubová, Mag­istrát­ní úřad statutárního
měs­ta Chomu­tov
Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořany
Dr. Ing. Rad­ka Hod­i­cová, MÚ Klášterec
Ing. Jana Nedr­dová, KÚ Ústeck­ého kra­je
Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka OHK Most
Ing. Petra Fryčková, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušné hory
Ing. Lukáš Pich­lík, Des­ti­nační agen­tu­ra Dol­ní
Poohří
SOCIÁLNÍ
KOMISE
Předse­da: Ing. Karel Giampaoli, odd­ělení human­itárních
čin­nos­tí Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
Člen­ové:Mgr. Ale­na Töl­go­vá, ředitel­ka MSSS Chomu­tov
Mgr. Eva Čenkovičová, ředitel­ka Chari­ta Most
Mgr. Bc. Jan Hol­ub, ředi­tel ZŠ Dubí
Taťá­na Tkadlečková, MÚ Louny
Mgr. Jana Pánková, ref­er­en­t­ka odbor sociál­ních
věcí Mag­istrát měs­ta Mostu
Mgr. Kami­la Sulíková, vedoucí odboru soc.
služeb Žatec
KOMISE PRO
DOPRAVU
Předse­da:Ing. Petr Pípal, staros­ta Dubí
Člen­ové:Miroslav Kurucz, jed­na­tel firmy BES s.r.o.,
Chomu­tov
Dag­mar Macháčková, odbor dopravy a sil­ničního hospodářství KÚÚK
Jaroslav Komínek, náměstek hejt­mana pro oblast dopravy a sil­ničního hospodářství
Ing. Jiří Holý, Dopravní pod­nik Mostu a Litvíno­va
Ing. Vladimír Štochl, ředi­tel Regionál­ního
obchod­ního cen­tra ČD, a.s.
Ing. Vojtěch Brzoň, tajem­ník komise dopravní
měs­ta Mostu
Ing. Petr Fišer, předse­da správní rady Nadačního fon­du “Mol­davská dráha / Teplický Sem­mer­ing”
KRIZOVÝ
MANAGE
MENT
Předse­da:Ing. Jiří Hlin­ka, mís­tostaros­ta Oseku
Člen­ové:Bc. Luboš Pros, vedoucí odd­ělení obrany a
kri­zového řízení Mag­istrá­tu měs­ta Mostu
Ing. Stanislav Hájek, tajem­ník bezpečnos­t­ní rady měs­ta Chomu­tov
Radek Baláš, ředi­tel Měst­ské poli­cie Louny
Ing. Mar­cel Kucr, DiS.,vedoucí odd­ělení kri­zového řízení ÚK
Ing. Mar­tin Rep­ko, Zdravot­nická záchran­ná služ­ba Ústeck­ého kra­je, p.o.
Jan Trpišovský, vedoucí kri­zového řízení Zdravot­nická záchran­ná služ­ba Ústeck­ého kra­je, p.o.
Bc. Miroslav Račko, náčel­ník Horské služ­by Krušné hory
ZEMĚDĚL
SKÁ KOMISE
Předse­da:Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomu­tov
Člen­ové:Ing. Moni­ka Zeman ŽP Ústecký kraj
Ing. Ivo Bed­nár, Agrární komo­ra Most
Ing. Josef Ryšavý MAS Vladař
Ing. Moni­ka Šamsová, porad­kyně
Ing. Jan Vele­ba, OAK Most-Teplice
SPORTOVNÍ KOMISE
Předse­da: Mgr. Zdeněk Piš­to­ra, staros­ta Pos­tolo­prty
Člen­ové:Petr Procház­ka, Bíli­na
Ivana Šmí­dová, Most
Michal Vavroch, Most
Mgr. Zuzana Bařtipánová, starost­ka Bíliny
Miroslav Schim­mer, Sport Club 2000 Chomu­tov
ŠKOLSKÁ KOMISE
Předse­da:
Josef Švec, Vysoká ško­la finanční a správní, a.s.
Člen­ové:Mgr. Jan Mareš, Chomu­tov
Ivana Košanová, Okres­ní hospodářská komo­ra
Chomu­tov, ředitel­ka
Jaroslav Dostál, Vzdělá­vací společnost
Edost, s.r.o.
Miloslav Hons, Zák­lad­ní ško­la Na Příkopech 895, Chomutov,ředitel
Rena­ta Zárubová, Ph.D., tech­nický náměstek VÚHU a.s.