Rada a komise

Eurore­gionu Krušno­hoří — stav 2018

Rada Euroregionu Krušnohoří

Mostecko
Ing. Vlas­tim­il Voz­kačlen rada měs­ta Mostu
Jiří Moozstaros­ta Bran­do­va
Petr Čer­ven­ka staros­ta Mez­i­boří

Chomu­tovsko
Mgr. Jan Mareš Chomu­tov
Mgr. Jan Losenickýmís­tostaros­ta Kadaně
Ing. Šte­fan Drozdstaros­ta Klášter­ce
Mgr. Dari­na Kováčovástarost­ka Jirko­va

Loun­sko
Mgr. Pavel Jan­da staros­ta Loun
Jaroslav Špič­kamís­tostaros­ta Žatce
Mgr. Radek Reindlstaros­ta Pod­bořan

Teplicko
Ing. Jiří Hlin­kamís­tostaros­ta Oseku
Mgr. Zbyněk Šim­berastaros­ta Duch­co­va

Lit­o­měřicko
Mgr. Josef Seifertzas­tupi­tel Tře­bívlice

Mimo munic­i­pal­i­tu
MgA. Jiří RumpíkMěst­ské divad­lo Most
Antonín Beneš Celio

Komise Euroregionu Krušnohoří

REVIZNÍ
KOMISE
Člen­ové:Ire­na Pip­išková, staros­ta obce Háj
Mgr. Dari­na Kováčová, starost­ka Jirko­va
Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořany
KOMISE PRO
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Předse­da:Dr. Jiří Roth, Chomu­tov
Člen­ové:Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP Unit­ed Ener­gy
Mar­ti­na Černá — VÚHU, Eko­log­ické cen­trum pro Krušno­hoří, Most
Ing. Pavel Slá­ma, UNIPETROL RPA.
Ing. Moni­ka Zeman, Ústecký kraj
Mar­ti­na Černá Eko­log­ické cen­trum Most
Miroslav Kořen KÚÚK odbor ŽP
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předse­da:PhDr. Václav Hof­mann, Most
Člen­ové:Bc. Věra Fryčová — Chomu­tov
Jaromír Vápeník – předse­da kul­turní komise Pos­tolo­prty
MgA Jiří Rumpík, ředi­tel Měst­ského divad­la v Mostě
Ing. Marcela Dvořáková, mís­tostarost­ka měs­ta Bíli­na
Mgr. Lukáš Novot­ný — UJEP Ústí nad Labem
Ing. Jiří Macháček staros­ta Oseku
KOMISE PRO
MUZEA
A KULTURNÍ
PAMÁTKY
Předse­da:Mgr. Michal Soukup, ředi­tel Oblast­ního muzea Most
Člen­ové:- ředitel­ka Okres­ního muzea Chomu­tov Mgr. Marké­ta Pron­tekerová
- ředitel­ka Regionál­ního muzea Žatec PhDr. Rad­ka Holodňáková
- Mgr. Adam Šre­jbr – Ústecký kraj KPÚ
- Mgr. Michaela Hof­man­nová, kastelán­ka Krás­ný Dvůr
- Jaroslav Špič­ka, mís­tostaros­ta Žatec
- Marké­ta Houd­ková, Jirkov
- Antonín Herzán, Lesná
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předse­da:Ing. Ivana Košanová, ředitel­ka OHK Chomu­tov
 Člen­ové:Ing. Fran­tišek Titl, ředi­tel divize Aquat­est, prokurista Ekonord s.o.r, zás­tupce společnos­ti Aquar­ius
Arnošt Ševčík — MUS-DTS Vrben­ský a.s. Most
Ing. Fran­tišek Jochman – Asis­tenční cen­trum Most
Sylvie Škubová, Mag­istrát­ní úřad statutárního měs­ta Chomu­tov
Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořany
Dr. Ing. Rad­ka Hod­i­cová, MÚ Klášterec
Ing. Jana Nedr­dová, KÚ Ústeck­ého kra­je
Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka OHK Most
Eva Maříková, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušné hor
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předse­da: Ing. Karel Giampaoli, odd­ělení human­itárních čin­nos­tí Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
Člen­ové:Mgr. Ale­na Töl­go­vá ředitel­ka MSSS Chomu­tov
Mgr. Eva Čenkovičová Chari­ta Most
Mgr. Bc. Jan Hol­ub, ředi­tel ZŠ Dubí
Taťá­na Tkadlečková, MÚ Louny
Mgr. Bla­hoslav Číčel Kra­jský  úřad ÚK
Mgr. Jana Pánková ref­er­en­t­ka odbor sociál­ních věcí Mag­istrát měs­ta Mostu
KOMISE PRO DOPRAVU
Předse­da:Ing. Petr Pípal, staros­ta Dubí
Člen­ové:Miroslav Kurucz, jed­na­tel firmy BES s.r.o., Chomu­tov
Anna Elis­cherová, odd­ělení pozem­ních komu­nikací, Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
Jaromír Komínek, rad­ní Ústeck­ého kra­je pro dopravu
Ing. Jiří Holý, Dopravní pod­nik Mostu a Litvíno­va
Ing. Vladimír Štochl, ředi­tel Regionál­ního obchod­ního cen­tra ČD, a.s.
Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí Odboru správních čin­nos­tí Mag­istrát měs­ta Mostu
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předse­da:Ing. Jiří Hlin­ka, mís­tostaros­ta Oseku
Člen­ové:Bc. Luboš Pros, vedoucí odd­ělení obrany a kri­zového řízení Mag­istrá­tu měs­ta Mostu
S. Hájek, tajem­ník bezpečnos­t­ní rady měs­ta Chomu­tov
Radek Baláš, ředi­tel Měst­ské poli­cie Louny
Jiří Čer­mák, Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
Ing. Mar­tin Rep­ko, Zdravot­nická záchran­ná služ­ba Ústeck­ého kra­je, p.o.
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předsed­kyně:Lud­mi­la Holadová, ředitel­ka Agrární komory Most a Teplice
Člen­ové:Ing. Lenka Valen­tová – SHR Měrunice
Josef Zei­del – předse­da před­staven­st­va OAK Most – Teplice
Ing. Moni­ka Zeman ŽP Ústecký kraj
Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomu­tov
Ing. Ivo Bed­nár, Agrární komo­ra Most
SPORTOVNÍ KOMISE
Předse­da: Mgr. Zdeněk Piš­to­ra, staros­ta Pos­tolo­prty
Člen­ové:Petr Procház­ka, Bíli­na
Ivana Šmí­dová, Most
Michal Vavroch, Most
Mgr. Zuzana Bařtipánová, starost­ka Bíliny
Eva Martinovská/Kejřová, Most
ŠKOLSKÁ KOMISE
Předse­da:Jan Mareš, MBA, ředi­tel, Střed­ní odborná ško­la ener­get­ická a staveb­ní, Obchod­ní akademie a Střed­ní zdravot­nická ško­la, Chomu­tov
Člen­ové:Josef Švec, Vysoká ško­la finanční a správní, a.s.
Ivana Košanová, Okres­ní hospodářská komo­ra Chomu­tov, ředitel­ka
Jaroslav Dostál, Vzdělá­vací společnost Edost, s.r.o.
Miloslav Hons, Zák­lad­ní ško­la Na Příkopech 895, Chomutov,ředitel
Svato­pluk Matěj­ka, Zák­lad­ní ško­la, Most, Obránců míru 2944, Most, ředi­tel
Rena­ta Zárubová, Ph.D., tech­nický náměstek VÚHU a.s.