Stanovy

Stanovy regionál­ního záj­mového sdružení Eurore­gion Krušno­hoří

I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Sdružení nese název Eurore­gion Krušno­hoří

II. CÍL A POSTAVENÍ

Eurore­gion Krušno­hoří je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst a v okresech Erzge­birge a Mit­tel­sach­sen ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.
Eurore­gion Krušno­hoří není pod­nika­tel­sk­ou orga­ni­za­cí. Eurore­gion Krušno­hoří posky­tu­je pla­cené služ­by směřu­jící k naplňování cílů a úkolů sdružení, obsažené v odst. IV. – PŘEDMĚT ČINNOSTI.
Eurore­gion Krušno­hoří jako záj­mové sdružení měst, obcí a jiných právnick­ých osob, má postavení právnické oso­by, která odpovídá svým majetkem za nes­plnění svých povin­nos­tí.
III. SÍDLO SDRUŽENÍ

Sídlem sdružení je Most, Měst­ské divad­lo, Divadel­ní ul. 15.

Doručo­vací adresa je Topolová 1278, Most

IV. PŘEDMĚT ČINNOSTI

Sdružení vyvíjí koor­di­nační, poraden­sk­ou a infor­mační čin­nost k vytváření pod­mínek přá­tel­ské spolupráce sub­jek­tů, uve­dených v čl. II., pře­sahu­jící stát­ní hran­ice mezi ČR a SRN ve vymezených územích.
Čin­nost uve­dená v odstavci 1 zahrnu­je zejmé­na otázky:
a/ eko­log­ické obnovy krušno­horské oblasti, zlepšování přírod­ních a živ­ot­ních pod­mínek a řešení prob­lematiky s tím spo­jené,
b/ kon­cepce územ­ního a regionál­ního plánování, budování infra­struk­tu­ry, rozvoj hospodářských sil a pozved­nutí a růst živ­ot­ní úrovně v oblasti,
c/ rozvoj mez­inárod­ní dopravy v oblasti mezistát­ních pře­chodů,
d/ rozvoj kul­turní spolupráce, vzdělanos­ti, sportu, tur­is­tiky a human­itární pomo­ci,
e/ rozvoj účin­ných forem spolupráce ve zdravot­nictví, při nouzových stavech, živel­ných pohromách, požární ochraně, při rozvo­ji kom­plexního záchran­ného sys­té­mu,
f/ propa­gace spolupráce regionů v ČR a SRN tiskem, dis­tribucí a prode­jem schválených peri­odik, infor­mačních brožur a podob­ných tiskovin.
Za tím účelem člen­ové sdružení zejmé­na:
a/ pod­poru­jí, pro­jed­ná­va­jí a před­klá­da­jí orgánům samo­správy a stát­ní správy přís­lušné infor­ma­ce, rozbo­ry a návrhy řešení,
b/ koordinu­jí mezistát­ní styk orgánů samo­správy a stát­ní správy při pro­jed­návání, řešení a real­izaci úkolů v rám­ci před­mě­tu čin­nos­ti,
c/ pod­poru­jí opatření odpoví­da­jící požadovaným cílům spolupráce,
d/ zabezpeču­jí sous­tavnou a trval­ou infor­movanost veře­jnos­ti o cílech, úkolech, záměrech, plánech a při­jatých opatřeních.

V. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Čin­nost sdružení a jeho orgánů je finan­cov­á­na:
a/ z ročních příspěvků jed­notlivých členů z řad měst a obcí. Výši příspěvku určí pro každého toho­to čle­na sdružení kaž­doročně val­ná hro­ma­da podle poč­tu oby­va­tel sdružené obce či měs­ta na zák­ladě úda­jů sta­tis­tiky, vedené na ohlašovně, vždy k 31.12. ,
b/ z ročních příspěvků ostat­ních právnick­ých osob, přičemž výše toho­to příspěvku nes­mí být nižší, než nej­menší příspěvek čle­na sdružení dle bodu a/,
c/ z finančních prostřed­ků získaných na zák­ladě smluv o sdružení uza­vřených podle § 20g/ a násl. Obč.zák. s jiný­mi orgány a orga­ni­za­ce­mi,
d/ příjmem z prode­je tiskovin infor­mu­jících o čin­nos­ti a propagu­jících přeshraniční spoluprá­ci regionů v ČR a SRN,
e/ příjmem sdružení mohou být i dary, získané od právnick­ých a fyz­ick­ých osob.
Příspěvky, uve­dené pod bodem a/ a b/ je člen sdružení povi­nen uhra­dit do 31.3. přís­lušného roku. Nedo­držení lhů­ty bude považováno za porušení povin­nos­ti čle­na sdružení,
Plnění na úhradu ročních člen­ských příspěvků může být se souh­lasem Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a za pod­mínek jí stanovených, poskyt­nu­to v nepeněžní podobě :
a/ jestliže for­ma nepeněžního plnění, kterým má být příspěvek spla­cen, je pro čin­nost sdružení potřeb­nou, a součas­ně
b/ tržní hod­no­ta nepeněžního plnění je nejméně ve výši ročního příspěvku.
Člen poskyt­nu­vší nepeněžní příspěvek nemá prá­vo požadovat od sdružení zapla­cení toho, oč cena nepeněžního plnění převyšu­je výši ročního příspěvku.

VI. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Sdružení ses­tavu­je vlast­ní rozpočet a hospo­daří podle něho. Rozpočet je ses­taven na přís­lušný kalendářní rok a vyúč­tování výsled­ků hospo­daření se provádí do tří měsíců po skončení roku.
Sdružení vede účet­nictví o stavu pohy­bu majetku, o svých příjmech a výda­jích a finančních vztazích k Fon­du malých pro­jek­tů Cíle 3. a k jeho správě a admin­is­tra­tivě.
Návrh rozpoč­tu a vyúč­tování hospo­daření za uplynulý kalendářní rok musí být pro­jed­nány na val­né hro­madě, aby se k němu mohli zás­tup­ci člen­ských měst, obcí a jiných právnick­ých osob vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpoč­tu a k vyúč­tování hospo­daření za uplynulý rok mohou člen­ové sdružení uplat­nit písem­ně ve lhůtě 15 dnů před datem konání val­né hro­mady nebo úst­ně na jed­náni val­né hro­mady.

VII. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Vznik člen­ství:
a/ člen­ství vzniká při­jatým usne­sením Rady Eurore­gionu Krušno­hoří o při­jetí nového čle­na a zapla­cením člen­ského příspěvku. Nový člen musí pro­je­vit též souh­las s plat­ný­mi stanova­mi sdružení.
b/ člen­ství vzniká připo­jením se ke sdružení na zák­ladě souh­la­su zas­tupi­tel­st­va přís­lušné obce nebo měs­ta, pří­pad­ně souh­la­su oprávněného orgánu jiné právnické oso­by,
c/ pro­jev vůle stát se člen­em sdružení způ­sobem, uve­deným v bodě b/ je nut­né učinit písem­ně a prostřed­nictvím statutárního orgánu obce, neb jiné právnické oso­by a doručit jej do síd­la sdružení,
d/ o konečném při­jetí za čle­na sdružení rozho­du­je Rada Eurore­gionu Krušno­hoří.
Zánik člen­ství:
a/ člen­ství zaniká ztrá­tou právní sub­jek­tiv­i­ty čle­na sdružení,
b/ vys­toupením ze sdružení ke kon­ci roku, písem­ným pro­jevem vůle, doručeným statutárním orgánem čle­na sdružení do jeho síd­la, a to nejpozději do 30. září běžného roku,
c/ vyloučením čle­na sdružení rozhod­nutím rady v důsled­ku hrubého porušení člen­ských povin­nos­tí, zejmé­na: · nezapla­cení člen­ského příspěvku: · porušení stanov, zájmů a cílů sdružení. Vylučo­vaný člen má prá­vo na slyšení. Člen­ství zaniká dnem doručení ozná­mení o rozhod­nutí rady vyloučené­mu členu.

VIII. PRÁVA ČLENŮ SDRUŽENÍ

Člen­ové sdružení ovlivňu­jí čin­nost sdružení svý­mi návrhy, námě­ty, infor­ma­ce­mi a pod­porou cílů sdružení.
Člen­ové sdružení mají zejmé­na prá­vo:
a/ podílet se na výhodách, ply­noucích z člen­ství ve sdružení,
b/ volit svý­mi zás­tup­ci orgány sdružení a kon­trolo­vat čin­nost sdružení,
c/ vyjadřo­vat se k připravo­vaným akcím, nebo pro­gramům a způ­sobu jejich řešení,
d/ zúčastňo­vat se prostřed­nictvím svých zás­tupců jed­nání val­né hro­mady sdružení se vše­mi právy z toho vyplý­va­jící­mi.

IX. POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ

Člen­ové sdružení mají tyto povin­nos­ti:
a/ spolupra­co­v­at na uskutečňování dohod­nutých pos­tupů a opatření k dosažení cílů sdružení a k tomu využí­vat svých zákonem stanovených kom­pe­tencí, zdržet se jakékoli čin­nos­ti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení těch­to cílů,
b/ důsled­ně plnit usne­sení val­né hro­mady a rady sdružení,
c/ plnit úkoly, které na sebe dobro­vol­ně v rám­ci sdružení převez­mou,
d/ podílet se na finan­cov­ání čin­nos­tí sdružení ve for­mě, ter­mínu a výši, stanovené val­nou hro­madou.

X. ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:
a/ val­ná hro­ma­da sdružení,
b/ rada sdružení,
c/ předse­da,
d/ jed­na­tel­ství,
e/ stálé komise.

XI. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ SDRUŽENÍ
A. Val­ná hro­ma­da

Val­ná hro­ma­da je nejvyšším voleným orgánem sdružení a je slože­na z pověřených zás­tupců měst,obcí a jiných právnick­ých osob.
Val­nou hro­madu svolává rada sdružení nejméně jed­nou ročně. Její­mu svolání před­chází písem­ná pozván­ka s uve­dením pro­gra­mu jed­nání, mís­ta a času konání. Pozván­ka musí být rozes­lá­na nejméně 30 dnů před konáním val­né hro­mady.
Val­nou hro­madu musí rada sdružení svolat, požádá-li o to nejméně jed­na pěti­na členů sdružení, a to písem­nou for­mou.
Val­ná hro­ma­da se řídí jed­nacím řádem.
Usne­sení val­né hro­mady jsou pro všech­ny čle­ny sdružení závazná. Usne­sení se při­jímá nad­poloviční větši­nou všech členů sdružení. Pokud se řád­ně svolaná val­ná hro­ma­da sdružení nese­jde v nad­poloviční většině všech členů, uskuteční se násle­du­jící val­ná hro­ma­da nejdříve po půl­hod­ině, pokud rada nerozhodne o jiném ter­mínu. Tato násle­du­jící val­ná hro­ma­da rozho­du­je nad­poloviční větši­nou pří­tom­ných.
Val­ná hro­ma­da zejmé­na:
a/ řeší zásad­ní otázky vedení a řízení sdružení, kon­trolu­je čin­nost sdružení a jeho orgánů,
b/ schval­u­je stanovy sdružení a rozho­du­je o jejich změnách,
c/ schval­u­je jed­nací řád val­né hro­mady a rozho­du­je o jeho změnách,
d/ volí a odvolává jed­notlivé čle­ny rady sdružení, ukládá radě sdružení úkoly a kon­trolu­je její čin­nost, pro­jed­nává a schval­u­je zprávy, před­klá­dané radou sdružení,
e/ vytváří stálé komise a pra­cov­ní skupiny a hod­notí jejich čin­nost,
f/ schval­u­je výši a for­mu příspěvků členů sdružení, včet­ně ter­mínu zapla­cení příspěvku,
g/ rozho­du­je o použití finančních prostřed­ků na pro­jek­ty, real­i­zo­vané v souladu s cíli sdružení,
h/ schval­u­je rozpočet a výsled­ky hospo­daření sdružení za přís­lušný rok,
i/ schval­u­je vst­up Eurore­gionu Krušno­hoří do dalších sdružení podle § 20 f/ a násl. Obč.zákoníku s jinou právnick­ou osobou pří­pad­ně i jiných států na zák­ladě smlou­vy o vzá­jem­né spoluprá­ci po před­chozím souh­la­su přísl. min­is­ter­stev,
j/ stanoví zák­lad­ní směry čin­nos­ti sdružení na přís­lušný kalendářní rok.
B. Rada sdružení

Rada sdružení je vole­na val­nou hro­madou z řad členů sdružení.
Radu sdružení tvoří celkem 15 členů, přičemž za okresy Most a Louny je voleno po třech zás­tupcích, za okres Chomu­tov 4 zás­tup­ci, za okres Teplice 2 a za okres Lit­o­měřice 1 zás­tupce. Čtrnác­tý a pat­nác­tý člen rady jsou voleni mimo municipál­ní oblast, a to jako zás­tup­ci kul­turní a pod­nika­tel­ské sféry.
Funkční období členů rady je 4 roky. Rada sdružení zůstává ve funkci i po ukončení funkčního období, a to až do zvolení nové rady sdružení.
Rada sdružení je výkon­ným orgánem sdružení. Je odpověd­ná val­né hro­madě, které podává zprávy o své čin­nos­ti.
Rada si volí ze svého stře­du předse­du a dva místopředsedy.
Člen rady se může své funkce vzdát, a to písem­nou for­mou, adreso­vanou předse­dovi, nebo místopředsedům rady. Nového čle­na zvolí nejbližší val­ná hro­ma­da. V době mezi konáním val­né hro­mady je Rada Eurore­gionu Krušno­hoří oprávně­na koop­to­vat na návrh měst a obcí přís­lušného okre­su za odstoupivší čle­ny proza­tím­ní čle­ny rady. Vol­bu čle­na rady eurore­gionu na zbý­va­jící část funkčního období provede násle­du­jící val­ná hro­mad
Rada se schází zpravid­la jed­nou za 3 měsíce. Schůzi rady svolává její předse­da, pří­pad­ně místopředse­da rady, a to písem­nou pozvánk­ou s uve­dením pro­gra­mu jed­nání, mís­ta a času konání. Rada musí být svolá­na vždy, požádá-li o to nejméně 5 členů rady.
Usne­sení rady je při­ja­to, hla­su­je-li pro něj nad­poloviční větši­na všech členů rady. Při­jatá usne­sení jsou pro všech­ny čle­ny sdružení závazná. Hlasování rady je možné ve výjimečných pří­padech i per rol­lam (oběžníkem).
Rada sdružení má tuto působ­nost:
a/ rozhodovat o všech otázkách čin­nos­ti sdružení, které nej­sou svěře­ny val­né hro­madě,
b/ jmen­o­vat a odvolá­vat jed­natele sdružení a stanovit výši platu jed­nateli a zaměst­nancům sdružení,
c/ zpra­cov­á­vat a před­klá­dat val­né hro­madě kon­cepční, finanční, eko­nom­ické, per­son­ál­ní a jiné mater­iá­ly,
d/ zas­tupo­vat sdružení při jed­nání s orgány stát­ní správy, vlá­dou ČR, nevlád­ní­mi orga­ni­za­ce­mi a jiný­mi orgány,
e/ zajišťo­vat výkon usne­sení val­né hro­mady,
f/ rozhodovat o struk­tuře a umístění orgánů sdružení,
g/ stanovit počet pra­cov­níků jed­na­tel­ství sdružení a stanovit jeho síd­lo,
h/ rozhodovat o při­jetí nových členů do Eurore­gionu Krušno­hoří,
i/ rozhodovat o půjčkách do výše 500 000 Kč,
j/ jmen­o­vat předsedy odborných komisí a jejich čle­ny, a to zpravid­la na návrh předsedy přís­lušné odborné komise.
C. Předse­da
Předse­da zas­tupu­je Eurore­gion Krušno­hoří navenek. Jed­ná jménem sdružení. Pode­pisování za sdružení se provádí tak, že k názvu sdružení připo­jí svůj pod­pis.

D. Jed­na­tel­ství, jed­na­tel

Jed­na­tel­ství plní admin­is­tra­tivní úkoly, spo­jené s čin­nos­tí orgánu sdružení, zajišťu­je servis pro val­nou hro­madu a radu sdružení, zabezpeču­je pok­lad­ní a infor­mační službu. Jed­ná ve vnitřních věcech sdružení a s vni­trostát­ní­mi orgány a orga­ni­za­ce­mi i s orgány a orga­ni­za­ce­mi zahraniční­mi. Plní úkoly, sou­vise­jící s hospodářským zabezpečením čin­nos­ti sdružení.
Jed­na­tel­ství sdružení řídí jed­na­tel sdružení, kterého jmenu­je rada sdružení.
Jed­na­tel je statutárním orgánem zaměst­na­vatele ve vztahu k pra­cov­níkům jed­na­tel­ství.
Jed­na­tel stanovu­je pra­cov­ní náplně pra­cov­níkům jed­na­tel­ství a kon­trolu­je a řídí jejich čin­nost.
Jed­na­tel se zúčastňu­je jed­nání rady s hlasem porad­ním.
E. Stálé komise a pra­cov­ní skupiny sdružení

Stálé komise pro­jed­ná­va­jí jed­notlivé záleži­tosti sdružení ini­cia­tivně a samostat­ně. Připravu­jí val­né hro­madě a radě sdružení konkrét­ní mater­iá­ly a návrhy na opatření a usne­sení.
Stálé komise sdružení urču­je val­ná hro­ma­da na návrh rady sdružení pro jed­notlivé trvalé čin­nos­ti sdružení.
Dočas­né pra­cov­ní skupiny zřizu­je rada sdružení podle potře­by.
Čin­nost komisí a pra­cov­ních skupin sdružení řídí a koordinu­je rada sdružení, která jim ukládá hlavní úkoly.
Funkční období trvalých komisí není časově ohraničeno.
V čele komise je předse­da, který svolává a řídí jed­nání komise a ukládá úkoly jed­notlivým členům komise a koordinu­je jejich čin­nost. Odpovídá radě za čin­nost komise. Spolupracu­je s jed­na­tel­stvím k zajišťování úkolů komise.

XII. ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká dohodou členů sdružení. Pro plat­nost této dohody musí hlaso­vat 3/5, to jest větši­na všech členů sdružení.
Před zánikem sdružení se provede likvi­dace, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nás­tupce.
Sdružení zaniká výmazem z reg­istru.

V Mostě dne 27. 3. 2015
Ing. Jiří Hlin­ka — předse­da sdružení