Články

28.07.2022 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG ČR-SASKO

Dne 28. čer­vence 2022 schválila Evrop­ská komise Pro­gram spolupráce Inter­reg Česká repub­li­ka – Sasko 2021–2027. Toto rozhod­nutí tvoří zák­lad pro pokraču­jící pod­poru přeshraniční spolupráce mezi obě­ma země­mi. Tiskovou zprávu naleznete https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/pressemeldungen/22–07–29_Tiskov_zprva_CZ.pdf Do spuštění Pro­gra­mu, které se před­pok­ládá v led­nu 2023, je tře­ba ještě dola­dit před­pok­la­dy pro poskyt­nutí dotace, kritéria výběru pro­jek­tů, post­up admin­is­trace i způ­sob práce…

Více

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU 2022

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce již po třinác­té Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Cena je urče­na osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pě­ly k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Návrhy s krátkým odůvod­něním při­jímáme do 15.9.2022. Těšíme se na vaše kan­didá­ty! Podrob­né…

Více

VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 2 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou finan­cov­ány z disponi­bil­ních prostřed­ků FMP a real­i­zovány do konce říj­na 2022. →Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027 LP CZ Eurore­gion Krušno­hoří Most & PP DE Eurore­gion Erzge­birge Freiberg Cílem pro­jek­tu bude společná…

Více

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE OSLAVIL 30 LET EXISTENCE

Olbern­hau — V his­torick­ém kom­plexu na zpra­cov­ání barevných kovů Saiger­hütte v příhraničním městečku Olbern­hau se kon­a­lo připomenutí jed­no­ho výz­nam­ného výročí. Třicet let zde oslav­il Eurore­gion Krušno­hoří / Erzge­birge. Video reportáž: http://www.e‑mostecko.cz/zpravy/most/160548-video-euroregion-?fbclid=IwAR0CSq-_q8LnkGdvHWPcqMH8cizxO-skD35lnOnXDCYSnPCsJiTVxYnbWkU “Je to krás­né výročí přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jsem rád, že u toho mohu osob­ně být. Mys­lím, že je to i takové společné ocenění,…

Více

JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Jed­nání val­né hro­mady dne 27.5.2022 tradičně před­cháze­lo zasedání rady, která měla na svém pro­gra­mu zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a přípravu val­né hro­mady. Rada ve svém usne­sení násled­ně vza­la na vědomí ukončení člen­ství společnos­ti CELIO, a.s a ukončení del­e­gace Ing. Reného Konečného v radě. Poté koop­to­vala do rady Ing. Petra Mareše, tech­nick­ého ředitele společnos­ti Unit­ed Ener­gy…

Více

29. ZASEDÁNÍ ČESKO-SASKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

Ve dne 19.5–20.5. 2022 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci ve městě Bad Schan­dau. Plenární zasedání zahájil Dr. David Michel ze Saské stát­ní kanceláře, vedoucí odboru Mez­inárod­ních vztahů spolu s JUDr. Marké­tou Meiss­nerovou, gen­erál­ní konzulk­ou ČR v Drážďanech. Saská strana s český­mi part­nery jed­nala poté samostat­ně v násle­du­jících pra­cov­ních pod­skupinách: Koor­di­nační pod­skupina…

Více

SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA KRUŠNOHORSKÝ STADION V AUE

Jed­nání sportovní komise se kon­a­lo 3.5. 2022 v Aue, pří­mo v nově rekon­struo­vaném krušno­horském sta­dionu.  V součas­né době se používá hlavně pro fot­balové zápasy a je domovským sta­dionem FK Erzge­birge Aue a pojme 16 485 lidí. Pro čle­ny komise byla připrave­na na závěr jed­nání prohlíd­ka sta­dionu https://www.fc-erzgebirge.de/startseite/ Komisi zají­maly poté přede­vším infor­ma­ce o novém dotačním období pro­gra­mu…

Více

MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekon­strukcí a člen­ové komise tak měli možnost spolu osob­ně zase­dat dne 2.5. 2022 ve Freiber­gu a osob­ně se před­stavit. Novou předsed­kyní německé části komise se sta­la paní Andrea Riedel, ředitel­ka měst­ského a hor­nick­ého muzea ve Freiber­gu. Po uvítání komise pro­jed­nala všech­ny body navrženého pro­gra­mu. Jed­na­tel­ství připrav­i­lo prezentaci k…

Více

RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

Na pozvání měs­ta Ose­ka se kon­ala rada dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvo­du jed­nání radu poz­drav­il staros­ta Ing. Jiří Macháček a poté předal slo­vo Dr. Koskovi, správ­ci a předse­dovi Spolku přá­tel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s his­torií kláštera a po skončení jed­nání absolvo­vat prohlíd­kový okruh s výk­la­dem. http://klasterosek.cz/. Pod vedením předsedy eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­la…

Více

KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Na Kra­jském úřadě Ústeck­ého kra­je zasedala 28. 4. 2022 komise kri­zového řízení Eurore­gionu Krušno­hoří. Komise se seznámi­la se stavem přípravy nového dotačního pro­gramového období přeshraniční spolupráce 2021+ a klad­ně posoudi­la malý pro­jekt Přeshraniční hasičská soutěž. Pro­jekt podal na saské straně Dobro­vol­ný spolek hasičů Großol­bers­dorf. Obsa­hem pro­jek­tu je prove­dení soutěže v tzv. požárním útoku v rám­ci…

Více

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

Komise zasedala dne 7.4.2022 v Eko­log­ick­ém cen­tru Most pro Krušno­hoří. Nejprve nás paní Mar­ti­na Černá seznámi­la s čin­nos­tí cen­tra https://www.ecmost.cz/, které fun­gu­je jako veře­jné infor­mační středisko o živ­ot­ním prostředí od roku 2000 a je jed­ním z je odborných útvarů společnos­ti Výzkum­ný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě. Důležité infor­ma­ce z Eko­cen­tra bychom chtěli propo­jit se sask­ou stra­nou,…

Více

KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbern­hau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušno­horském okre­su v Annaber­gu-Buch­holz, v Aue, v Schwarzen­ber­gu, Stoll­ber­gu a v Zschopau. Čle­ny komise přiví­tal ředi­tel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako diri­gent hudeb­ního sboru Olbern­hau. Ve škole pracu­je 13 stálých zaměst­nanců a 200 učitelů. Ročně navštěvu­je školu při­b­ližně 10 000 žáků v 800…

Více

JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

První prezenční zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v tom­to roce se kon­a­lo dne 25.3.2022 v Chomu­tově. Na mag­istrátě radu přiví­tal náměstek primá­to­ra Mgr. Milan Märc, který v úvo­du jed­nání před­stavil pro­jek­tové záměry a vize měs­ta. Poté byla členům rady před­stave­na zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Infor­movali jsme radu o zasedání zeměděl­ské, škol­ské, hospodářské a kul­turní komise. Všech­na…

Více

Harmonogram pro zahájení programu

Návrh Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 byl 1. břez­na 2022 zaslán Evrop­ské komisi ke schválení. Ta teď kon­trolu­je Pro­gramový doku­ment, jehož schválení se očekává v srp­nu 2022. Zároveň se nyní dolaďu­jí budoucí pod­mínky pro poskyt­nutí dotace, kritéria pos­tupu při výběru pro­jek­tů a nová opatření pro prá­ci s veře­jnos­tí. Před­pok­ládáme, že Vám kon­cem květ­na…

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Čle­ny hospodářské komise jsme přiví­tali dne 22.3.2022 na Střed­ní průmyslové škole a Střed­ní odborné škole gas­tronomie a služeb v Mostě. Jed­nání jsme začali exkurzí kovárny s mod­erním vybavením jako jsou výh­ně, hydraulický lis, kovadliny a mno­ho nářadí. Zlepšení kval­i­ty prak­tické výuky umožňu­je absol­ven­tům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostat­ní…

Více

ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Pod­porovat oblast vzdělávání v našem eurore­gionu považu­jeme za důležité téma, a pro­to se sešla dne 15.3.2022 Škol­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby naváza­la na čin­nost komise a její cíle. Pod vedením předsedy komise, Ing. Jose­fa Švece, komise pro­jed­nala schválený pro­gram. Před­stavili jsme aktuál­ní vývoj přípravy Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2021 ‑2027,…

Více

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborní­ci z oblasti zeměděl­ství se sešli v Lab­o­ra­toři Pos­tolo­prty. Jak bývá zvykem, pravidel­ně se infor­mu­jí o výnosech, vývo­ji a aktuál­ních prob­lémech v zeměděl­ské politice v Čechách i v Sasku. Zeměděl­sk­ou komisi vedl její český předse­da Ing. Roman Honzík, který v úvo­du před­stavil čin­nost lab­o­ra­toře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sor­ti­mentem služeb a rozlehlým půso­bištěm mezi největší zeměděl­ské lab­o­ra­toře již 25…

Více

Výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR. Pro­jek­ty je možné real­i­zo­vat do konce měsíce říj­na 2022. Na všech­ny níže uve­dené pro­jek­ty jsou disponi­bil­ní prostřed­ky z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a admin­istru­je.   Role klášterů v dějinách krušno­horského hor­nictví LP DE Wel­terbe Mon­tan­re­gion Erzge­birge…

Více

O ČEM JEDNALA ÚNOROVÁ RADA EUROREGIONU

Vzh­le­dem k jarním prázd­ninám se pravidel­né páteční jed­nání rady uskutečni­lo mimořád­ně v pondělí 28.2. 2022 for­mou videokon­fer­ence. Rad­ní vza­li v úvo­du na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a výsled­ky 11. oběžného řízení Fon­du malých pro­jek­tů. Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR. V bodě o aktuál­ních…

Více

Euroregion navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

Dne 3. úno­ra 2022 proběh­lo na studi­jním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Cen­trem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem toho­to setkání bylo navázání sys­tem­at­ické spolupráce při real­izaci konkrét­ních aktiv­it v regionu, jejich koor­di­naci a vzá­jem­nou prezentaci. Cen­trum zas­tupo­val jeho man­ažer Paed­Dr. Václav Netolický, který byl jako staros­ta Vejprt jed­ním z ini­ciá­torů…

Více

Film o výsledcích Programu spolupráce Česko — Sasko 2014–2020

Blížící se konec součas­ného dotačního období 2014–2020 je vhod­ný okamžik pro reka­pit­u­laci jeho dosažených cílů a úspěchů. Máme radost, že Vám můžeme prezen­to­vat nově vzniklý film (cca 5 min­ut) o výsled­cích Pro­gra­mu spolupráce Česko — Sasko. Podíve­jte se na přík­la­dy úspěšné česko-saské spolupráce: https://www.youtube.com/channel/UCruo3RaJRv9ue0kUgizumuQ  

Více

Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém jednání nového náměstka pro Místní rozvoj ČR

Aso­ci­ace Eurore­gionů ČR přiví­ta­la na svém prvním videokon­fer­enčním jed­nání v roce 2022 nového náměst­ka pro Míst­ní rozvoj ČR, Ing. Radi­ma Sršně, Ph.D. Měli jsme tak možnost před­stavit naší čin­nost a infor­mo­vat pana náměst­ka o aktuál­ních přípravách na nové pro­gramové období 2021+. Po diskuzi násle­dovala nom­i­nace delegátů aso­ci­ace do Mezire­gionál­ní porad­ní skupiny MMR (MRPS) a do…

Více

ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes hranice přišla

Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě Vás zve na vernisáž přírodověd­né výs­tavy o vydře říční. Expoz­ice o pop­u­laci vydry říční v Sasku a Ústeck­ém kra­ji před­staví její živ­ot­ní prostředí v plné kráse. https://www.muzeummost.cz/…/ich-bin-ein-vydra-aneb-jak…

Více

Nominujte NEJ novinku cestovního ruchu za rok 2021

Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační Krušné Hory, OHK Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2021. Tur­isté nejen z Ústeck­ého kra­je mohou nomi­no­vat do soutěže tu novinku, která je v roce 2021 nejvíce oslovi­la. „Může to být…

Více

Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokon­fer­enční zasedání posled­ního Lokál­ního řídícího výboru SFMP v tom­to pro­gramovém období se kon­a­lo 24.11.2021. Výbor schválil 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR. Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV Vzh­le­dem k tomu, že na saské straně ještě zbý­va­jí prostřed­ky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyh­lašu­jeme posled­ní ter­mín pro před­kládání pro­jek­tů v…

Více

PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

Posled­ní zasedání rady v tom­to roce se uskutečni­lo na Lesné. Člen eurore­gionu Vzdělá­vací a rekreační cen­trum Lesná, o.p.s. pro jed­nání připrav­i­lo stylově míst­nost v novém hrázděném domě. Ten­to objekt je součástí stá­va­jícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi pros­pe­ru­jící ves, která sko­ro zanikla po odsunu původ­ního německ­ého oby­va­tel­st­va.…

Více

Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge oce­nil letos již po třinác­té osob­nos­ti, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pěli k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří / Erzge­birge a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Ceny byly slavnos­t­ně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově. Lau­reát CENY za rok 2020: Jiří Roth, dlou­ho­letý…

Více

Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Eurore­gionu Krušno­hoří přiví­tal v nově zrekon­struo­vaném klášteře Jan Losenický, mís­tostaros­ta měs­ta Kadaně. Pozd­ně stře­dověký pout­ní fran­tiškán­ský klášter v Kadani byl více než půl tisí­ciletí cen­trem pozornos­ti panovníků i diplo­matů, duchoven­st­va i svět­ských pout­níků, uměl­ců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních doná­torů, Jan Hasište­jn­ský z Lobkow­icz, pojal stavbu jako odraz svých…

Více

Asociace Euroregionů ČR

Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky zasedala dnes online za účasti zás­tupců většiny českých eurore­gionů. Na úvod přiví­tal čle­ny aso­ci­ace Mar­tin Půta, předse­da Eurore­gionu Nisa a hejt­man Libereck­ého kra­je. Na pro­gra­mu bylo kromě jiného: ► přípra­va přeshraniční pro­gramů 2021–2027 ► real­izace fondů malých pro­jek­tů 2014–2020 ► dopad covid na přeshraniční pro­jek­ty ► inspirace přík­la­dy dobré eurore­gionál­ní praxe…

Více

Na litvínovském zámku se jednalo o nádraží v Louce

Za účasti vedení Ústeck­ého kra­je se sešli zás­tup­ci českých i saských insti­tucí na dalším z pra­cov­ních jed­nání o znovupropo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy. Hlavním tématem byla budouc­nost his­torick­ých nádražních budov. Přede­vším se hov­oři­lo o nádraží v Louce u Litvíno­va, o které má zájem mostecké muzeum. Již čtyři roky probíhá inten­zivní úzká spolupráce mezi saský­mi a…

Více

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří jednala po šesti letech v Mostě

Čle­ny sdružení přiví­tal předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který jed­nání řídil, v hotelu Cas­cade. V úvo­du před­stavil měs­to Most a jeho zají­mavosti. Přede­vším jeze­ro Most, které vzniklo zatopením hně­douhel­ného dolu Ležáky, kde se těži­lo až do konce 90. let. Jeze­ro s průzrač­nou vodou se otevře­lo veře­jnos­ti od 12.9.2020. Dále pak Mostecký FUNPARK s 3 D…

Více

Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokál­ní řídící výbor schválil na svém videokon­fer­enčním zasedání 2 česko-německé pro­jek­ty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Pro­jekt „Ces­ty Krušno­hořím“ si klade za cíl uspořá­dat dopravní kon­fer­ence k přeshraniční­mu tur­is­mu a natočit reportáž, která by propago­v­ala společné tur­i­stické cíle v příhraničí. Pro­jekt podá­va­jí OHK Chomu­tov s pro­jek­tovým part­nerem  IHK Chem­nitz. Pro­jekt byl schválen jako…

Více

Komise životního prostředí

Člen­ové odborné komise pro živ­ot­ní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jed­nání bylo dle plánu před­stavení tzv. Saské správy vlků/ Das säch­sis­che Wolf­s­man­age­ment. Tato odborná skupina byla zřízena Min­is­ter­stvem pro živ­ot­ní prostředí a zeměděl­ství a pracu­je v rám­ci Stát­ního úřadu pro živ­ot­ní prostředí, zeměděl­ství a geologii Sasko (LfULG). https://www.wolf.sachsen.de/aufgaben-organisation-3954.html https://www.wolf.sachsen.de/ Její vedoucí pan…

Více

Setkání předsedů a jednatelů euroregionů ve Freibergu

Dne 10.9.2021 nás poz­val německý předse­da Eurore­gionu Erzge­birge e.V. a součas­ný zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko, Math­ias Damm na společné osob­ní jed­nání, aby­chom zhod­notili dosavad­ní prá­ci obou  sekre­tar­iátů a společně se připrav­ili na nové dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­­li­­ka-Sasko 2021–2027. Hlavním tématem jed­nání byla reakce na nový mod­el fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů v režimu…

Více

Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge zor­ga­ni­zo­val dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seif­f­en v kreativní díl­ně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spo­jení „ruk­ou a mozku“. Hlavním cílem toho­to ino­vačního cen­tra je udržet tradice dře­vařské výro­by v Krušno­hoří. Pros­tor díl­ny je určen jak pro stu­den­ty, tak pro řemeslníky, vytváří pros­tor pro nové kreativní…

Více

Jednání sociální komise na téma POTRAVINOVÉ BANKY

Dne 8.9.2021 se po dlouhém pan­demick­ém období sešli člen­ové sociál­ní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Sax­onii Stan­­dor­ten­twick­­lungs- und ‑ver­wal­tungs­ge­sellschaft mbH ve Freiber­gu. V úvo­du jed­nání byl před­staven pro­jekt „Lauf für seel­is­che Gesundheit/ Běh pro duševního zdraví, na který byli člen­ové pozváni a který by mohl také sloužit jako inspirace pro společný malý pro­jekt.…

Více

SPO – NA

Skvělá myšlen­ka spolupráce part­nerů v tur­is­tice v Krušno­hoří, která ved­la k založení skupiny SPO-NA, se real­izu­je již čtvrtým rokem. Jed­ním z výsled­ků této spolupráce je udělování Ceny Krušno­horská NEJ. Na zasedání této skupiny dne 2. září 2021 v pros­torách společnos­ti Ponte Records v mostecké kni­hovně bylo již potřetí rozhod­nu­to na zák­ladě hlasování široké veře­jnos­ti o…

Více

České euroregiony založily asociaci, aby mohly lépe prosazovat své zájmy. Nezahálí ani na úrovni EU

Prosazování společných zájmů v EU, čer­pání uni­jních financí z nového pro­gramového období a společný boj s aktuál­ní­mi i budoucí­mi přeshraniční­mi výz­va­mi. Tak zní tři důvody, proč se eurore­giony ležící na českých hran­icích rozhod­ly založit svou aso­ciaci. Sta­lo se tak min­ulý týden při pod­pisu Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci, k němuž se připo­jili předse­dové všech 13 českých eurore­gionů,…

Více

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve stře­du 28. čer­vence 2021 podep­sali v Severočeském muzeu v Liber­ci předse­dové třinác­ti českých eurore­gionů, Regionál­ní rozvo­jové agen­tu­ry Vysoči­na a Sdružení obcí Vysočiny Mem­o­ran­dum o vzá­jem­né spoluprá­ci v rám­ci nově vzniklé plat­formy Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky. Tím­to slavnos­t­ním aktem byla mezi sig­natáři mem­o­ran­da zahá­je­na úzká spolupráce v otázkách týka­jících se aktuál­ních i budoucích výzev pro příhraniční…

Více

28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Min­is­ter­st­va zahraničních věcí kon­a­lo 28. zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Del­e­gaci vedli Jiří Šitler, ředi­tel Odboru stá­tu střed­ní Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Refer­á­tu mez­inárod­ních vztahů Saské stát­ní kanceláře. Hostem zasedání byli gen­erál­ní konzul­ka ČR Marké­ta Meiss­nero­va z Gen­erál­ní konzulát ČR v Drážďanech /…

Více

Nová prohlídková trasa v PTM byla slavnostně zahájena za přítomnosti předsedy euroregionu

29.6.2021 byla slavnos­t­ně zahá­je­na nová prohlíd­ková trasa  v Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Kopis­tech. Celou výs­tavbu mater­iál­ně pod­poři­la společnost Sev­en Ener­gy a.s.. Na fotografii je slavnos­t­ní přestřižení pásky za pří­tom­nos­ti Ing. Vlas­tim­i­la Vozky, předsedy správní rady muzea a předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří, dále gen­erál­ního ředitele Sev­en Ener­gy a,s Petra Lence a ředitele muzea Zbyň­ka Jakše. Zachování a…

Více

Diskuzní fórum sociální komise

Člen­ové naší česko-saské sociál­ní komise si v diskuzním vir­tuál­ním fóru dne 21.6.2021vyměnili zkušenos­ti s tím, jaké dopady měla pan­demie covidu v sociál­ní oblasti. Hlavním a společným cílem bylo ochránit nejzran­itel­nější skupinu oby­va­tel, přede­vším senio­ry a oso­by se zdravot­ním postižením, ale také oso­by samostat­ně žijící, oso­by bez domo­va a klien­ty azylových domů. Důležitá byla i pod­po­ra…

Více

Diskuzní fórum životní komise

Čle­ny Komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge jsme poz­vali dne 10.6.2021 na diskuzní fórum prostřed­nictvím videokon­fer­ence, aby­chom si vyměnili zkušenos­ti a stanovili téma­ta, která bude komise pro­jed­ná­vat na svém již prezenčním zasedání dne 14.9.2021 na saské straně.   Seznámili jsme také čle­ny s přípravou nového pro­gramového období 2021+. Hlavní tématem příštího zasedání budou vlci na česko-německ­­ém území.…

Více

Květnové videokonferenční zasedání rady

Dnes jsme opět poz­vali čle­ny Rady Eurore­gionu Krušno­hoří do vir­tuál­ního prostředí plat­formy Webex, aby­chom uskutečnili plánové jed­nání květ­nové rady dle navrženého pro­gra­mu. Jed­nání řídil předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. V úvo­du jed­nání jsme čle­ny rady seznámili se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Květen se nesl v duchu videokon­fer­encí našich odborných bilaterárních komisí, setkání eurore­gionů a zasedání…

Více

O podpoře malých projektů rozhodl bilaterální česko-saský lokální řídící výbor videokonferenčně

Dne 26.5.2021 jsme uskutečnili 20. Zasedání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů for­mou videokon­fer­ence, aby­chom mohli výboru před­stavit celkem 9 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 82 917,50 EUR. 6 německ­ých a 3 české pro­jek­tové žádosti před­stavili tradičně naši pro­jek­toví man­ažeři. Až na jeden český pro­jekt, který bude po dohodě s žadatelem přepra­cov­án, byly všech­ny ostat­ní žádosti…

Více

Příhraniční regiony se setkaly online

Eurore­giony na německo-pol­ské a německo-české hrani­ci včera na společné videokon­fer­en­ci hov­oři­ly o aktuál­ních výzvách. Disku­to­va­lo se  o pan­demii a jejích důsled­cích a přede­vším o roli eurore­gionů, které by měly být na společné hrani­ci přine­j­menším spo­jo­vacím článkem při řešení kri­zových situ­ací. Výzvy, které pro nás vyplynu­ly z pan­demie COVID 19  jsou podílet se na pro­jek­tech, které…

Více

České euroregiony pokračují v jednání. Asociace euroregionů bude stvrzena společným podpisem memoranda.

Jed­nání všech českých eurore­gionů pokračo­va­lo 19.5.2021 již pátou videokon­fer­encí v tom­to roce, kter­ou opět orga­ni­zo­val přes WebEx Mgr. Ondřej Havlíček z Eurore­gionu Nisa. Pozvání při­jal pan Ing. Mar­tin Buršík, vedoucí odd­ělení přípravy a metodiky pro­gramů přeshraniční spolupráce MMR, aby nám podal infor­ma­ce o vývo­ji správy a admin­is­trace Fon­du malých pro­jek­tů v příštím dotačním období 2021+.…

Více

Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge zakonči­lo první videokon­fer­enční jed­nání kul­turní komise 6.5.2021. Pro­tože se pořád bohužel nemůžeme sejít osob­ně, poz­vali jsme i čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich stanoviska k přeshraniční kval­itě k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na kul­turní akce v rám­ci navázaného česko-německ­­ého part­ner­ství.…

Více

První videokonference hospodářské komise

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 5.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním hospodářské komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Annaber­gu. Pro­jek­ty před­stavo­vala komisi česká strana eurore­gionu. Žadatelem je pro­to český Lead­part­ner. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise disku­to­vala…

Více

První videokonference dopravní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 4.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním dopravní komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Oblast­ním muzeu v Chomu­tově. Ten­tokrát před­stavo­vala pro­jek­ty česká strana eurore­gionu s českým Lead part­nerem. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise hod­noti­la…

Více

Videokonference sportovní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge odstar­to­va­lo aví­zo­vané videokon­fer­enční jed­nání sportovní komise dne 3.5.2021. Poz­vali jsme čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich odborná stanoviska přeshraniční kval­i­ty k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na bas­ket, dvo­j­jazyčné hry a vol­nočasové aktiv­i­ty pro děti. Pro­jek­tový man­ažer Jan Prokopec před­stavil podané pro­jek­ty…

Více

Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme poz­vali opět čle­ny rady prostřed­nictvím počí­tačové aplikace Cis­co Webex k vir­tuál­ní­mu zasedání. V úvo­du jed­nání jsme tradičně seznámili čle­ny rady se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Věno­vali jsme také Lokál­ní­mu řídící­mu výboru, který se bude poprvé konat videokon­fer­enčně dne 26.5.2021. Člen­ové výboru budou disku­to­vat a hlaso­vat o 9 při­jatých pro­jek­tech do Fon­du malých pro­jek­tů,…

Více

Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborní­ci osob­ně scházet a vyměňo­vat si zkušenos­ti v rám­ci všech odborných komisí Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V., jsme komise pře­sunuly do vir­tuál­ního prostoru.Digitální orga­ni­zaci ten­tokrát převza­la německá strana a pan předse­da Wern­er Bergelt z Regionál­ního zeměděl­ského spolku Erzge­birge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přiví­tal na jed­nání komise prostřed­nictvím plat­formy GoToMeet­ing dne 12.4.2021. Disku­to­va­lo…

Více

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu na pozice externího hodnotitele v rámci Spravedlivé transformace

Dovolu­jeme si Vás infor­mo­vat, že Ústecký kraj vyh­lašu­je výzvy na nábor zájem­ců o pozi­ci externího hod­notitele strate­gick­ých pro­jek­tů v rám­ci přípravy Oper­ačního pro­gra­mu Spravedlivá trans­for­ma­ce a Plánu spravedlivé územ­ní trans­for­ma­ce (PSÚT). Odborní­ci na dané téma se mohou přih­lásit dle pokynů uve­dených ve výzvě do 23. 4. 2021 Bližší infor­ma­ce naleznete na stránkách https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele

Více

Zjednodušení podmínek vstupu do Saska z ČR. Registrace, testy, karanténa.

Německo vyj­mu­lo ČR z oblastí zemí s rozšíře­nou mutací viru a přeřadi­lo ČR do kat­e­gorie zemí s vysok­ou mírou rizika. Zjednodušené pod­mínky vstupu začaly platit 7. 4. 2021. Hraniční kon­troly jsou prod­louže­ny do 14. 4. 2021. Pro vst­up do z ČR do  Němec­ka je tře­ba mít: elek­tron­ick­ou reg­is­traci anti­gen­ní (či PCR) test, který neb­ude starší…

Více

Ochraňte naši krajinu, přejí si horalové z Krušných hor.

Pět krušno­horských obcí se spo­ji­lo a vola­jí po přírod­ním parku. Zabránit by měl necitlivým pod­nika­tel­ským záměrům. Blat­no — Kra­ji­na Krušných hor je unikát­ní. Typ­ická je nejen lesnatý­mi svahy, ale i náhorní­mi plocha­mi bezlesí navázaný­mi na zaniklá osídlení a záhu­men­né plužiny, které připomí­na­jí his­torické členění půdy. Tyto jedinečné znaky chce zacho­vat a chránit před umělý­mi zásahy pět…

Více

Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidel­né jed­nání společného grémia Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V. se muse­lo bohužel pře­sunout do vir­tuál­ního svě­ta. Zás­tup­ci české rady a německ­ého před­staven­st­va jed­nali tak dne 26.3.2021 ale­spoň videokon­fer­enčně. Před samot­ným jed­náním se sešli oba předse­dové — Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a Matthias Damm, aby si vyměnili názo­ry na aktuál­ní společné téma­ta. Hov­ořili o par­it­ním rozložení…

Více

Debatujeme kurážně odvážně: Uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou

Debat­ní řada “Couragiert debat­tiert / Debatu­jeme kurážně odvážně” pokraču­je. 25.března budou  hosté od 19 hodin disku­to­vat o dopadech uza­vření hran­ic mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou na bilaterál­ní vztahy a na příhraniční region.  Michaela Holá, koordiná­tor­ka česko-saských vztahů Obchod­ní a průmyslové komory v Chem­nitz  Zbyněk Lin­hart, dlou­ho­letý bývalý staros­ta Krás­né Lípy, sená­tor Par­la­men­tu ČR,…

Více

Spolupráce s OHK Chomutov stvrzena SMLOUVOU

Vzá­jem­nou dlou­ho­le­tou spoluprá­ci stvrdil dnes předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a předse­da před­staven­st­va Okres­ní hospodářské komory v Chomu­tově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál PÍSEMNOU DOHODOU . OHK Chomu­tov a Eurore­gion Krušno­hoří tím­to vzá­jem­ně deklaru­jí spoluprá­ci a podíl na společných pro­jek­tech a pod­pory pod­nika­tel­ských aktiv­it v okrese Chomu­tov. Cílem naší spolupráce je vytvářet pod­mínky pro…

Více

Sasko uvolnilo podmínky pro české pendlery i studenty

Sasko zmírňu­je pod­mínky pro české pendlery, nově může přes hran­ice dojíždět každý, koho zaměst­na­va­tel označí za nezbyt­ného pro chod firmy. Nut­ný je ale kaž­do­den­ní neg­a­tivní test na koron­avirus.   Podrob­nos­ti v článku: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/sasko-uvolnilo-podminky-pro-ceske-pendlery-i-studenty-40354120?fbclid=IwAR1npVaoXhJhNwqXrKFDhCAodjW6WfUo8AjX1HZMdLk7RnmD9xkN8MH8CX4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aQdS16V6H5O-202103161415&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z‑boxiku&utm_source=www.seznam.cz Zdroj: Berlín • Aktu­al­i­zováno ČTK

Více

Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokon­fer­enčního jed­nání a pravidel­né zasedání rady jsme uspořá­dali na plat­for­mě WebEx. Na pro­gra­mu byly násle­du­jící body:  zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství  výsled­ky hospo­daření za rok 2020 a návrh rozpoč­tu 2021  přípra­va val­né hro­mady čer­ven 2021  pro­gram česko-německé rady  videokon­fer­ence dne 26.3.2021  Cena Eurore­gionu 2020  náhrad­ní…

Více

Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

Dnes jsme se opět sešli se vše­mi eurore­giony, aby­chom pokračo­vali ve spoluprá­ci a výměně zkušenos­tí podél celé české hran­ice. Jed­nání orga­ni­zo­val Eurore­gion Nisa a tím­to děku­jeme panu Ondře­ji Havlíčkovi za vedení a přípravu jed­nání. Máme mno­ho společných témat a pro­to hlavním bodem jed­nání bylo vytvoření Aso­ci­ace eurore­gionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve vari­antu…

Více

Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Součas­ná situ­ace nám stále neu­možňu­je scházet se s naši­mi odborný­mi komise­mi, které jsou pro přeshraniční spoluprá­ci klíčové. Pro­to jsme se rozhodli pořá­dat pos­tup­ně všech­ny odborné komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge ale­spoň videokon­fer­enčně. Člen­ové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názo­ry na sportovní pro­jek­ty a vydat společné doporuču­jící stanovisko pro čle­ny Lokál­ního řídícího výboru,…

Více

Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlas­tim­i­la Vozku, předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří a viceprezi­den­ta Eurore­gionu Labe Ing. Petra Medáč­ka dne 8.2.2021 přiví­tal na jed­nání hejt­man Ústeck­ého kra­je Ing. Jan Schiller. Panu hejt­manovi jsem společně před­stavili čin­nost obou eurore­gionů. Na jed­nání jsme se zaměřili na Fond malých pro­jek­tů (FMP), který pod­poru­je přeshraniční ini­cia­tivy a malé pro­jek­ty regionál­ního a lokál­ního výz­na­mu. Infor­movali jsme…

Více

Videokonference společného sekretariátu

Týden videokon­fer­encí pokračo­val 3.2.2021 jed­náním společného sekre­tar­iá­tu s naším part­nerem Eurore­gionem Erzge­birge. Česká i německá část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge s novou jed­natelk­ou paní Elke Zepak pro­jed­nala dnes přede­vším:   přípravu a orga­ni­zaci Lokál­ního řídícího výboru dne 3.3.2021, který se bude po dom­lu­vě konat for­mou oběžného řízení, jelikož jsou podány 2 pro­jek­tové německé žádosti    orga­ni­zaci zasedání…

Více

Euroregiony jednají s Ministerstvem pro místní rozvoj

Dne 2.2.2021 jsme pokračo­vali v jed­nání k přípravě přeshraničních pro­gramů 2021+ se zaměřením na Fond malých pro­jek­tů. Schůz­ka byla plánová­na s paní min­istryní Klárou Dostálovou, kter­ou na videokon­fer­en­ci nakonec zas­toupil Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení Sekce evrop­ských a národ­ních pro­gramů a Ing. Mar­tin Buršík, zás­tupce ředitele z Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce. Eurore­giony před­stavi­ly:  …

Více

Rada jednala poprvé v novém roce videokonferenčně

Rada dne 29.1.2021 jed­nala poprvé vir­tuál­ně. A i za tuto příleži­tost jsme byli velice rádi. Vir­tuál­ně jsme pro­brali všech­ny body pro­gra­mu a měli jsme možnost si vyměnit a vyslech­nout názo­ry k jed­notlivým tématům.  zprá­va o čin­nos­ti eurore­gionu  stav Fon­du malých pro­jek­tů 2014–2020  přípra­va nového pro­gramového období 2021+  návrh nového mod­elu FMP…

Více

Saská pravidla pro příjezd z ČR

Níže uvádíme saská pravid­la pro ces­tování z ČR do Sas­ka. Upo­zorňu­jeme, že ces­tu­jící při­jíždějící ze Sas­ka do ČR musí součas­ně respek­to­vat i pravid­la stanovená česk­ou vlá­dou — viz náš článek Německo na ces­to­va­tel­ském semaforu od 16. 11. 2020 čer­ve­nou zemí | Gen­erál­ní konzulát České repub­liky Drážďany (mzv.cz)Osoby při­jíždějící z ČR, která je v tuto chvíli…

Více

Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Dne 14. led­na 2021 byla Mon­i­torovacím výborem IROP schvále­na revize Pro­gramového doku­men­tu IROP ve verzi 2.0. Jed­ná se o pod­stat­nou revizi Pro­gramového doku­men­tu IROP, která do stá­va­jících speci­fick­ých cílů včleňu­je 2 nové speci­fické cíle v sou­vis­losti s dodatečně poskyt­nutý­mi finanční­mi prostřed­ky z Evrop­ské unie prostřed­nictvím nového investičního nástro­je REACT-EU na pomoc s bojem pro­ti pan­demii…

Více

Sdělení projektovým partnerům ke krizi COVID-19

Po létě, kdy přeshraničním kon­tak­tům téměř nic nebráni­lo, se s podz­imem bohužel opět vráti­la omezení možnos­tí ces­tování a setkávání se ve spo­ji­tosti s pan­demií koron­aviru. Zave­dená pre­ven­tivní a ochran­ná opatření opět kom­p­liku­jí real­izaci Pro­gra­mu spolupráce Česko – Sasko 2014–2020. Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit i průběh Vaše­ho pro­jek­tu. Pro­to Vám chceme…

Více

Literatura spojuje pohraničí

Nové detek­tivní příběhy Stíny nad Krušný­mi hora­mi na místech svě­tového dědictví Kul­turní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzge­birgskreis­es Bal­dauf Vil­la https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Con­stanze Ulbricht real­izu­je prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů, který Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge v rám­ci pro­gra­mu Přeshraniční spolupráce Inter­reg VI A 2021 ‑2027 spravu­je, pro­jekt Hudeb­ní krim­inál­ní literární putování „Sta­lo se v Krušných horách“…

Více

OHK Chomutov pořádá online výstavu středoškolských oborů

Na online výs­tavu stře­doškol­ských oborů se můžete podí­vat zde: https://www.ohkcv.cz/podpora-podnikani/veletrhy-a-vystavy/vystava-vzdelavani/prehled-nabizenych-vzdelavacich-oboru/?fbclid=IwAR03Z9RRRejnUQtmgb39jBDRIrEKsQdu_hAArW4SbjvJ1dXU4FwmTN8Y3yQ Pokud ne, určitě neváhe­jte a inspiru­jte se! Zdroj: https://www.ohkcv.cz/  

Více

CHKO Krušné hory nesmí bránit rozvoji obcí, řekli starostové

Diskuze o větší ochraně Krušných hor bude zře­jmě méně vášnivá, pokud ji bude doprovázet osvě­ta. Už teď je ale jas­né, že ambi­ciózní záměr se sporům nevy­hne. Krušné hory na Mostecku. Pohled z Malého Háje. | Foto: DENÍK/Oldřich Hájek Opa­trnost, vyčkávání, ale i volání po rozum­ných opatřeních, která pomůžou přírodě, ale nenaruší živ­ot v příhraničí. Tak se…

Více

Euroregiony se společně podílejí na přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027

Eurore­giony na česko-saské hrani­ci se společně aktivně podíle­jí na funkčním nas­tavení mod­elu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů. Již v min­ulém roce proběh­la vir­tuál­ní jed­nání mezi eurore­giony, která při­nes­la společný návrh vyka­zování zjednodušených paušál­ních výda­jů ve FMP. Ten­to návrh bude pod­kla­dem spolu s návrhem imple­men­tační struk­tu­ry Fon­du malých pro­jek­tů v budoucím česko-saském pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027 pro další…

Více

Regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1

  Aktu­al­izace příspěvku z OHK Most: Vážení, z důvo­du vlád­ního nařízení jsme byli nuceni změnit for­mu pořádání veletrhu vzdělávání SOKRATES 1, o které vás budeme infor­mo­vat co nejdříve. Gen­erál­ním part­nerem je společnost CHEMINVEST s. r. o., další­mi part­nery jsou Sev­erní ener­get­ická a. s., Vršan­ská uhel­ná a. s., a Úřad práce České repub­liky, Kra­jská poboč­ka v Ústí nad…

Více

Novou jednatelkou v Euroregionu Erzgebirge se stala Elke Zepak

Velice nás těší, že můžeme od 4.1.2021 přiví­tat zpátky v Eurore­gionu Erzge­birge paní Elku Zepak, kter­ou jste znali jako dlou­ho­le­tou pro­jek­tovou man­ažerku v našem německ­ém jed­na­tel­ství. Paní Elke Zepak povede Eurore­gion Erzge­birge v nové roli jed­natelky. My se těšíme na pokraču­jící spoluprá­ci v přá­tel­ské atmos­féře. Brzy Vám před­stavíme naší společ­nou čin­nost a pláno­vané česko-německé pro­jek­ty…

Více

Německo se kvůli koronaviru uzavře. Nehledě na Vánoce.

Spolková repub­li­ka se jako celek v neděli dohod­la na tvrdém uza­vření celé země. Vymohla si to kan­cléř­ka Angela Merkelová, která min­ulý týden varovala, že bez omezení o Vánocích Německo čeká vlna tisíců úmrtí na covid. Byl to jeden z neje­mo­tivnějších pro­jevů, které kan­cléř­ka Angela Merkelová v Bun­destagu prones­la. Varovala v něm, aby se Něm­ci nes­nažili blížící…

Více

V 9. oběžném řízení bylo schváleno 5 česko-německých projektů

Lokál­ní řídící výbor v oběžném řízení schválil 5 česko-německ­­ých pro­jek­tů. V sou­vis­losti s aktuál­ní koron­avi­rovou situ­ací neby­lo možné uspořá­dat řád­né zasedání 20. Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, pláno­vané dne 25.11.2020 ve Freiber­gu. Člen­ové výboru pro­to bodovali a hlaso­vali pro pro­jek­ty for­mou 9. oběžného řízení. Schváleno bylo všech 5 podaných pro­jek­tových žádostí: Schválené projekty_9.LŘV_per rollam_25.11.2020_Euroregion Krušno­hoří…

Více

Německo prodlužuje lockdown do 10. ledna 2021

Německo prod­lužu­je částečný lock­down až do 10. led­na. Oznámi­la to kan­cléř­ka Angela Merkelová po středečním jed­nání s min­istry spolkových zemí. Šéf ústavu Insti­tu­tu Rober­ta Kocha pro kon­trolu a pre­ven­ci nemocí Lothar Wiel­er Foto: Pool, Reuters „V zásadě zůstává stav takový, jaký je,“ řekla Merkelová. To zna­mená, že nadále zůs­tanou uza­vřené kavárny, restau­race a bary, nefun­gu­jí divad­la…

Více

Stop koronaturistům z Česka, žádají Němci. Přes zákazy sem Češi dál jezdí nakupovat.

Saský pre­miér Michael Kretschmer žádá, aby lidé kvůli pan­demii nemo­ci covid-19 nejezdili nakupo­vat, tanko­vat a lyžo­vat do České repub­liky. Prohlásil také, že zem­ské úřady budou důsled­něji kon­trolo­vat dodržování povin­né karan­tény. Sasko rovněž požádá spolkovou policii o častější namátkové kon­troly na pomezí s Českem a Polskem, aby si posvíti­lo na Čechy a Poláky, kteří sem jezdí…

Více

Nové saské nařízení od 17.11.2020/PŘESHRANIČNÍ STYK

 Nové saské pod­mínky vstupu do Svo­bod­ného stá­tu Sasko, s plat­nos­tí od zítra 17.11.2020!   Od zítře­jšího dne bude dle nového saského nařízení možné vstoupit do Sas­ka na max. 12 h, a to pouze ze závažného důvo­du. Ces­ty nes­mí sloužit k nákup­ní tur­is­tice, návštěvě sportovních akcí, kul­turních akcí a veře­jných slavnos­tí.   Výjimky z opatření nadále…

Více

Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A

Pohraničí spo­ju­je. Eurore­giony se připravu­jí na nový Pro­gram spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A Dne 10.11. 2020 se uskutečni­la  videokon­fer­ence budoucí finan­cov­ání Fon­du malých pro­jek­tů. Eurore­giony na české i německé straně — Eurore­gion Erzge­birge, Eurore­gion Labe, EUREGIO EGRENSIS, Eurore­gion Nisa a Eurore­gion Elbe pro­jed­ná­valy hlavní avi­zo­vané téma, čímž byla meto­da využití zjednodušených paušál­ních výda­jů pro Fond malých…

Více

Žáci z ČR mohou opět navštěvovat školy v Sasku

Saské stát­ní min­is­ter­st­vo škol­ství rozhod­lo dne 4. 11. 2020, že neb­ude dále ome­zo­vat docházku zahraničních, zejmé­na českých žáků, navštěvu­jících saské školy. Od toho­to dne je zrušeno pravid­lo, podle něhož byl zakázán vst­up do škol osobám, které navštívi­ly rizikovou oblast a které mohly do školy vstoupit jen s neg­a­tivním testem nebo po 14denní karan­téně. Zákaz se…

Více

Malý pohraniční styk neomezeně dále možný — platí od 2.11.2020

Saské sociál­ní min­is­ter­st­vo uprav­i­lo saská karan­tén­ní pravid­la pro ces­tu­jící ze zahraničních rizikových oblastí. Zák­la­dem je spolková vzorová vyh­láš­ka. Nová vyh­láš­ka platí od 2. do 30. listopadu 2020. Oso­by, které při­jíždějí do Sas­ka ze zahraničí a v posled­ních deseti dnech se v libo­vol­nou chvíli zdržo­valy v rizikové oblasti (podle zařazení Insti­tu­tu Rober­ta Kocha), se musí neprodleně…

Více

Další výzva: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj vyh­lási­lo další výzvu Pod­pro­gra­mu „Demo­lice budov v sociál­ně vyloučených lokalitách“. Pod­pro­gram je zaměřen na pod­poru demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociál­ně vyloučené lokali­ty . Demo­lice objek­tu bude násle­dová­na celkovou revi­tal­iza­cí pros­toru, včet­ně možné výs­tav­by objek­tu, který bude sloužit jiné­mu účelu než sociál­ní­mu bydlení. Cílem pod­pro­gra­mu je připrav­it území tak,…

Více

Zachránila cenná díla starého Mostu, muzeum teď historičce věnuje výstavu

Mostecké muzeum připrav­i­lo výs­tavu Příběh starého Mostu věno­vanou památce his­toričky Hei­de Mannlové Rakové. Právě díky ní přeži­la řada cen­ných uměleck­ých děl zaniklého měs­ta. Odkaz na 3D vir­tuál­ní prohlíd­ku výs­tavy Příběh starého Mostu: https://my.matterport.com/show/?m=NrqDCwE4uoK https://www.muzeummost.cz/cz/fotogalerie/67e85867-5855–44b3-965c-0fe0fc7d99d5 https://www.muzeummost.cz/cz/ https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vystava-muzeum-most-rakova-historicka-stary-most.A201030_120215_usti-zpravy_grr Výs­ta­va prezen­tu­je příběh starého Mostu a jeho okolí. Zahrnu­je kolem 150 sbírkových před­mětů. Veře­jnos­ti se výs­ta­va otevře, jak­mile to nařízení…

Více

Historickou Hřebenovou cestu znovu objevují nadšenci ze spolku Krušnohorská hřebenovka

1. červ­na 2019 založili Jan Bělohlávek, Radek Hrdlič­ka a Radek Bělohlávek spolek Krušno­horská hřeben­ov­ka. Před­cházel tomu nákup dobových map a průvod­ců, vytyčení trasy his­torické Hřeben­ové ces­ty v součas­ných mapách a něko­lik průzkum­ných výprav na mís­ta, kde již ces­ty dávno nej­sou vyz­načené. Násle­dova­lo rozdělení krušno­horské části Hřeben­ové ces­ty na den­ní úseky s ohle­dem na možnos­ti uby­tování a max­imál­ní délku jed­no­ho úseku…

Více

Sasové se k Čechům neobracejí zády, hranice nechají otevřené i v karanténě

Sasko během nad­cháze­jící listopadové celoněmecké karan­tény neomezí malý pohraniční styk s Českem a nadále umožní Čechům vst­up na své území bez koron­avi­rové tes­tu až na 24 hodin. Rozhod­nutí Sas­ka zna­mená, že lidé mohou nadále bez prob­lémů dojíždět přes hran­ice za prací, zapovězené nej­sou ani ces­ty za nákupy či tankováním. Ilus­trační foto: Situaci na pře­chodu Boží…

Více

Německo zpřísňuje opatření pro cestování. Lidé by neměli jezdit ani za příbuznými

Od pondělí také neb­ude možné uby­tování v hotelových zařízeních v pří­padě tur­i­stick­ých cest. Uby­tování v hotelových zařízeních bude možné pouze v pří­padě pracovních/služebních cest nebo v pří­padě exis­tence jiného závažného důvo­du. Spolkový min­istr vni­tra Horst See­hofer sdělil, že dojde k posílení závo­jového pátrání (do vzdálenos­ti 30 km od hran­ice) za účelem kon­troly dodržování opatření u…

Více

Německo se na měsíc uzavře do karantény, školy a obchody ale nechá otevřené

Německo dnešním dnem 2. listopadu do konce měsíce zavádí rozsáhlou karan­tén­ní uzávěru, aby zas­tavi­lo prud­ký nárůst poč­tu nových pří­padů koron­avi­rové infekce. Oznámi­la to po jed­nání s pre­miéry spolkových zemí kan­cléř­ka Angela Merkelová, která upo­zorni­la na znepoko­jivé tem­po šíření nákazy. Kan­cléř­ka se na videokon­fer­en­ci s pre­miéry spolkových zemí dohod­la, že se do konce listopadu uza­vřou hospody,…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří dne 30.10.2020 PER ROLLAM

  Na zák­ladě dnešního osob­ního jed­nání s předse­dou eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­lem Vozk­ou jsme se rozhodli pláno­vanou Radu Eurore­gionu Krušno­hoří dne 30.10.2020 uskutečnit for­mou PER ROLLAM. Pro­gram rady v oběžném řízení: 1. Zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství 2. Per­son­ál­ní změny v německé části jed­na­tel­ství 3. Přípra­va LŘV 25.11.2020 Freiberg 4. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu…

Více

Hornický region je na seznamu Unesco. Stojí za návštěvu a nově nabízí i virtuální prohlídky

Propagu­jeme s E‑deníky.cz Mon­tan­re­gion Krušné Hory — Erzge­birge a pro­jekt VIRTUAL TOUR z Fon­du malých pro­jek­tů, který real­izu­je Pod­krušno­horské tech­nické muzeum s pro­jek­tovým part­nerem, městem Marien­berg. Pro­jek­ty pod­poru­je EU, z Pro­gra­mu pod­pory přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014–2020 Článek, 26.10.2020 E‑DENÍKY http://www.e‑mostecko.cz/vylety/155158-hornicky-region-je-na-seznamu-unesco-stoji-za-navstevu-a-nove-nabizi-i-virtualni-prohlidky?fbclid=IwAR1h1Y3PmDXYLBFQ5_wNWK54BQ-GIwYqbUHJrFrblbQh77XdNYfEicsKUz4 Hor­nický region Krušno­hoří není jen těžbou poz­na­me­naná kra­ji­na, ale kra­ji­na,…

Více

Euroregiony se připravují na nové dotační období 2021–2027 INTERREG VI A

Když nám součas­né situ­ace neu­možni­la se setkat s kol­e­gy v eurore­gionech na české straně, uspořá­dal Eurore­gion Nisa vir­tuál­ní jed­nání české části k přípravě nového dotačního období. V úvo­du jsme si opět vyměnili zkušenos­ti na téma Covid ‑19, jeho dopady na Fond malých pro­jek­tů, real­izace pro­jek­tů a orga­ni­za­ční opatření v chodu sekre­tar­iátů. Mgr. Ondřej Havlíček nám…

Více

Aktualizace podmínek pro cestování do Saska

Pod­mínky pro pendlery a ces­tu­jící se na saské straně nemění Sasko tak i nadále umožňu­je svým občanům ces­tu do rizikové oblasti včet­ně ČR na 48 hodin bez nut­nos­ti dispono­vat neg­a­tivním testem či setr­vat v karan­téně. Tato výjim­ka se však netýká soukromých cest za kul­tur­ou, sportovním utkáním, veře­j­nou slavnos­tí či podobou vol­nočasovou aktiv­i­tou.   Každý, kdo…

Více

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021- MMR VYHLAŠUJE NOVÉ VÝZVY

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj vyh­lašu­je s účin­nos­tí ke dni 12. říj­na 2020 výzvy k před­kládání žádostí do pro­gra­mu Pod­po­ra rozvo­je regionů 2019+ na rok 2021 v pod­pro­gramech Pod­po­ra obnovy a rozvo­je venko­va, Pod­po­ra obcí s 3 001 – 10 000 oby­vateli a Pod­po­ra obcí s více než 10 000 oby­vateli. Více infor­ma­cí: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021 „Na rozvoj…

Více

Sasko je připravené pomoci Ústeckému kraji s péčí o pacienty s těžkým průběhem covidu-19

Ústecký kraj už má zam­lu­vené tři hote­ly pro pacien­ty s lehčím průběhem nemo­ci covid-19. Mají sloužit jako zálo­ha po naplnění nemoc­nic v kra­ji. V pří­padě nedostatku akut­ních lůžek je připravené kra­ji pomo­ci i soused­ní Sasko. Sasko nabíd­lo kra­ji výpo­moc s hos­pi­tal­iza­cí pacien­tů ve vážném stavu na tzv. akut­ních lůžkách. „Máme urči­tou nabíd­ku ze saské strany, že by mohli…

Více

Koordinační jednání společného sekretariátu OPĚT online

Dnes jsme se rozhodli na zák­ladě vlád­ních opatření mís­to pláno­vaného pra­cov­ní setkání s naši­mi kol­e­gy v Eurore­gionu Erzge­birge ve Freiber­gu uspořá­dat ale­spoň vir­tuál­ní zasedání společného sekre­tar­iá­tu. Pro­jed­nali jsem násle­du­jící body: Orga­ni­zace zasedání odborných komisí do konce roku 2020  Pláno­vané ter­míny komisí v listopadu 2020 budou pře­sunuty . Lokál­ní řídící výbor 25.11. 2020 Freiberg  …

Více

Pohraničí spojuje —výměna zkušeností euroregionů digitálně

Pláno­vaného setkání eurore­gionů dne 6.10.2020 v Drážďanech se náš eurore­gion účast­nil prostřed­nictvím on-line připo­jení spolu s Eurore­gionem Labe a Eurore­gionem Nisa na české straně. EUREGIO EGRENSIS uspořá­dal videokon­fer­en­ci a my jsme si mohli s německ­ý­mi kol­e­gy vyměnit zkušenos­ti na německo-české a německo-pol­ské hrani­ci v těch­to oblastech: Fond malých pro­jek­tů a dopad COVID 19 na real­izaci…

Více