Články

I letos se koná úspěšný Krušnohorský Byznys Day

Krušno­horský Byznys DAY aneb “Ulov si svo­ji obchod­ní příleži­tost” Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově https://www.ohkcv.cz/ pořádá dnes 17.9. od 17. hodin tradiční Krušno­horský Byznys DAY v Zooparku v  Chomu­tově https://zoopark.cz/. Z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je, byla tato akce v předešlých letech také pod­poře­na.   Pozor, letos na Vás čeká inter­ak­tivní pro­gram v zálesáck­ém sty­lu  aneb…

Více

19. Lokální řídící výbor zasedal 16.9.2020 v Mostě

19. Lokál­ní řídící výbor Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge  schválil  na svém 19. zasedání všech 7 pro­jek­tových žádostí z Fon­du malých pro­jek­tů v celkové výši dotace 85 617,05 EUR. Všech­ny pro­jek­ty byly pro­jed­nány v odborných komisích a všech­ny byly doporuče­ny k hlasování bez připomínek. Český  pro­jekt byl schválen jako náhrad­ní.  Žada­tel pro­jekt real­izu­je na vlast­ní riziko. Prostřed­ky mohou být vypla­ce­ny…

Více

Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu? Jed­na z prvních člen­ských firem Eurore­gionu Krušno­hoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o‑firme/ byla založe­na v r. 1992 jako obchod­ní fir­ma. V r. 1994 se sta­la logi­stick­ou fir­mou a začala se spe­cial­i­zo­vat na přepravu syp­kých hmot a před­stavu­je dodnes vzor vynika­jící hospodářské přeshraniční spolupráce. V součas­né době má fir­ma vozový park s celkem 25…

Více

Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lep­ší mís­to pro zasedání česko-německé  komise pro kri­zový man­age­ment dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starost­ka měs­ta Vejprt Jit­ka Gav­dunová a staros­ta obce Bären­stein Sil­vio Wag­n­er nás poz­vali do společného cen­tra na souměstí obou měst, které bylo vybu­dováno v rám­ci společného pro­jek­tu z Pro­gra­mu Cíl 3 na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Svo­bod­ným státem Sasko a…

Více

Muzejní komise se sešla v Krušnohorském muzeu v Annabergu

Zasedání odborných přeshraničních komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokraču­jí. 7.9.2020 jed­nala muze­jní komise v Krušno­horském muzeu v Annaber­gu a měla na pro­gra­mu tyto body: Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti 0803.00-SN Tajem­né Krušno­hoří – dom­nělá reali­ta Pro­jek­tovým záměrem je ten­tokrát před­stavit uměleck­ou tvor­bu českých uměl­ců z Krušných hor. V pří­padě schválení pro­jek­tu bude výs­ta­va zahá­je­na dne 23.4.2021 v bývalé dře­vařské…

Více

Hospodářská komise v technologicky orientovaném startupovém a servisním středisku (GDZ) Annaberg

V závěru týdne dne 3.9. 2020 zasedala naše odborná přeshraniční komise. Hospodářsk­ou komisi poz­val na jed­nání její saský předse­da Matthias Lißke do Tech­nolo­gieori­en­tiertes Grün­der- und Dien­stleis­tungszen­trum (GDZ) Annaberg ww.wfe- erzgebirge.de/de/GDZ_Annaberg_1219.html Situ­ace v Annaber­gu se sta­bi­lizu­je. Školy fun­gu­jí v nor­mál­ním režimu a pláno­vané akce jako vánoční trhy, hor­nické průvody a sportovní utkání se nezruši­ly. Podrob­ně jsme…

Více

Kulturní komise v Böttcherfabrik v Pobershau

Eurore­gion pokračo­val ve své čin­nos­ti zasedáním česko-německé komise v bývalé dře­vařské továrně Böttcher­fab­rik v Pober­shau https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/ pod vedením německé předsed­kyně Con­stanze Ulbricht dne 2.9.2020. V úvo­du jed­nání jsme si prohlédli his­torick­ou zámečnick­ou díl­nu Ersnta Wit­ti­ga. Zají­mavé je, že větši­na vybavení je stále funkční. Samot­né jed­nání probíha­lo v pro­s­torech, kde je vys­taveno celoživ­ot­ní dílo umělce Krušných…

Více

Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Člen­ové odborné dopravní komise z České repub­liky a Sas­ka se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osob­ně setkat a pro­jed­nat společná téma­ta. Jed­nání naší komise se ten­tokrát uskutečni­lo v Oblast­ní muzeum v Chomu­tově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jed­nali jsme stylově, v před­náškovém sále doplněném o před­mě­ty s železniční tématik­ou a jako…

Více

Vzniká spolupráce mezi Teplicemi a Freibergem

Zás­tup­ci měst Teplice a Freiberg zahájili diskuse o širší spoluprá­ci. Tématem je znovupropo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy i velký kul­turní pro­jekt na příští rok. Zdroj: https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/vznika-spoluprace-mezi-teplicemi-a-freibergem-20200831.html?fbclid=IwAR0J9XNh9Yna2YF3DrbU7_MZ0INYcG7TUzIGQudv1ipF480MFHsfqrnjcps [cap­tion id=“attachment_5787” align=“alignnone” width=“300”] Zás­tupce primá­to­ra měs­ta Freiberg Steve Johannes Itter­sha­gen­primá­tor měs­ta Teplice Hynek Hanza[/caption] Kul­turní pro­jekt bude v pří­padě schválení pod­pořen také prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů, který spravu­jeme spolu s Eurore­gion Erzge­birge…

Více

Česká část sociální komise na výjezdním zasedání

Brodec, jed­na z nej­menších obcí naše­ho eurore­gionu, se výz­nam­ně zap­sala do jeho his­to­rie. Již v roce 1996 zde Rada Eurore­gionu Krušno­hoří při­jala deklaraci, že chce převzít Fond malých pro­jek­tů na pod­poru drob­né přeshraniční spolupráce, což se také podaři­lo. Jed­nala zde komise kri­zového man­age­men­tu a něko­likrát tu také zasedala redakční rada Info­pres­su, dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.¨…

Více

! Aktualizace týkající se COVID-19 v Sasku

Poku­ta ve výši 60 eur, v pře­poč­tu 1 570 korun, bude od 1. září hroz­it v Sasku tomu, kdo si v obchodě nebo ve veře­jné dopravě nenasadí na obličej roušku. Podle portálu mdr.de to v úterý schválila vlá­da spolkové země, kam se lidé z Čes­ka čas­to vydá­va­jí za nákupy nebo na výle­ty. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sasko-rousky-nemecko-pokuta.A200826_070659_zahranicni_wass?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

Více

Projektová manažerka ELKE ZEPAK a její současná aktivita

26.8.2020 jsme s radostí přiví­tali  v naší kanceláři pro mno­hé zná­mou, býval­ou pro­jek­tovou man­ažerku Eurore­gionu Erzge­birge, ELKE ZEPAK. V německé části eurore­gionu pra­co­v­ala 11 let. Nyní se věnu­je prá­ci v sasko-českých pro­jek­tech a před­stavi­la nám nauč­nou stezku OBJEVITELSKÁ TÚRA RAŠELINIŠTĚM. Jed­ná se o nauč­nou stezku, která bude zcela obnove­na na podz­im 2020, je finan­co­v­aná z…

Více

Pokračujeme ve společné práci/Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge opět spolu, tentokrát na české straně

Před kon­cem prázd­nin 11.8. 2020 jsme přiví­tali německé kol­e­gy z Eurore­gion Erzge­birge e.V. v naší kanceláři. Koor­di­načního jed­nání se zúčast­nil i předse­da české části eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. I přes vysok­ou teplo­tu jsme úspěšně pro­jed­nali všech­ny podané pro­jek­ty do jed­nání Lokál­ního řídícího výboru dne 16.9.2020, který se uskuteční ten­tokrát v Mostě. Němečtí žadatelé podali 6 pro­jek­tů…

Více

JEDNÁNÍ O PROPOJENÍ MOLDAVSKÉ/FREIBERSKÉ DRÁHY POKRAČUJÍ

Eurore­gion dlouhodobě pod­poru­je a ini­ci­u­je jed­nání na téma  znovupropo­jení Freiberské/Moldavské dráhy. Plánu­jeme vytvořit i pra­cov­ní pod­skupinu v rám­ci dopravní komise, která se bude touto ini­cia­tivou aktivně zabý­vat. Zas­tupováním eurore­gionu byl pověřen Ing. Petr Fišer, který průběh a shrnutí celého jed­nání vydal v tiskové zprávě na stránkách http://www.moldavska-zeleznice.cz/?art=b62f3fc546934148abd270ea13bb5d76&fbclid=IwAR0CJwetQhdkDPiBV6RsZdAd6YTgckv-4si_y_1vIwy3ZysZXreEg45cWSI. Setkání se zúčast­ni­ly více než dvě desítky zás­tupců regionál­ních,…

Více

ČESKO-SASKÁ SKUPINA SE SEŠLA V DRÁŽĎANECH

zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci Dne 29.6.2020 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Ran­ní plenární zasedání bylo ten­tokrát vynecháno a saská strana spolu s český­mi part­nery jed­nala samostat­ně v násle­du­jících pra­cov­ních pod­skupinách: Koor­di­nační pod­skupina 🔹 Spravedl­nost 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kul­tura a tur­is­ti­ka 🔹 Hospodářství 🔹 Dopra­va 🔹 Územ­ní plánování, spolupráce…

Více

PROPOJIT HRANIČNÍ PROSTORY-VÝMĚNA MEZI EUROREGIONY

Propo­jit hraniční pros­to­ry a podělit se o aktuál­ní situaci v eurore­gionech, bylo hlavní téma kon­fer­ence, kter­ou uspořá­dal Eurore­gion Egren­sis dne 25.6.2020 na rad­ni­ci v Plavně. Podaři­lo se tak propo­jit nejen česko-saské eurore­giony, ale díky videokon­fer­en­ci jsme mohli disku­to­vat i s jed­nateli na bavorsko-české hrani­ci. Hlavní­mi tématy byly: — zavřené hran­ice a pod­mínky ces­tování pro pendlery — Evrop­ská sesku­pení…

Více

Vyhlašujeme 10.ročník CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE

Cena je urče­na osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pě­ly k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Těšíme se na Vaše návrhy ✍️nejpozději do 1️⃣5️⃣. 9️⃣. 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. Více infor­ma­cí: http://euroreg.cz/?page_id=5572 Anzeige PREIS_CENA ERK A4_OFFICE — TISK Dosavad­ní držitelé Ceny Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la…

Více

Otevřené hranice a EUROREGION opět SPOLU

Dne 15.6.2020 se otevře­ly hran­ice a my jsme využili hned první den k tomu, aby­chom navštívili naší sask­ou stranu Eurore­gion Erzge­birge ve Freiber­gu a pro­jed­nali osob­ně společné plány a aktiv­i­ty. Pro­jeli jsme bez prob­lémů a kon­trol hned dva hraniční pře­chody — Mol­davu a Mníšek. V plné ses­tavě a přá­tel­ské atmos­féře jsem pro­jed­nali přede­vším: ✅Orga­ni­zaci a…

Více

Zasedání rady a valné hromady Podbořany 12.6.2020

12.6.2020 se kon­a­lo v Pod­bořanech v hotelu Národ­ní dům zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada měla na pro­gra­mu přede­vším přípravu val­né hro­mady, která násle­dovala po jed­nání.  Uspořá­dat val­nou hro­madu jsme mohli na pozvání starosty měs­ta Pod­bořany, Mgr. Rad­ka Reind­la a tím­to mu za reprezen­ta­tivní zázemí a orga­ni­zaci děku­jeme. V úvo­du pohovořil pan staros­ta o svém městě, jeho plánech…

Více

Aktuální informace k novému programovému období

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! Dotazníkového šetření se zúčast­ni­lo 5️⃣5️⃣7️⃣ ÚČASTNÍKŮ. 5. červ­na 2020 bylo ukončeno online dotazníkové šetření za účelem získání infor­ma­cí o pláno­vaných přeshraničních aktiv­itách či pro­jek­tových nápadech. Účast­ní­ci dotazníkového šetření se tak mohli výz­nam­ně podílet na utváření pro­gra­mu. Další přípra­va pro­gra­mu závisí na rozhod­nutích na evrop­ské úrovni. Pro­gramový doku­ment bude možné dokončit a podat…

Více

LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR SCHVÁLIL 6 PROJEKTŮ V OBĚŽNÉM ŘÍZENÍ

Člen­ové výboru se ten­tokrát nemohli sejít společně na 19. zasedání dne 27.5.2020 ve Freiber­gu. O pro­jek­tech se pro­to hlaso­va­lo v oběžném řízení. Schváleno bylo celkem 5 německ­ých pro­jek­tů a 1 český pro­jekt s celkový­mi nák­la­dy 82 642,77 EUR.  Prostřed­nictvím Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj bude rozděle­na dotace mezi žadatele v celkové výši 58 342,39 EUR. Schválené projekty_19. LŘV_PER ROLLAM…

Více

Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada. I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli potěšeni, že můžeme jed­nat s čle­ny rady osob­ně a po delší době je poz­vat do Divad­la Roz­man­i­tostí, kde eurore­gion sídlí. V úvo­du jed­nání dostal slo­vo Radek Exn­er, ředi­tel společnos­ti Celio,…

Více

ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Pod­krušno­horské tech­nické muzeum úspěšně real­izu­je pro­jek­ty v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů, které spravu­jeme. S radostí Vám před­stavu­jeme pro­jekt VIRTUAL TOUR — KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atrak­tiv­i­tu a návštěvnost maleb­ných Krušných hor a vytvořit pro tur­isty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA.…

Více

Příprava Programu spolupráce 2021–2027 (INTERREG VI A) byla zahájena.

Zapo­jte se prosím do dotazníkového šetření. Vaše nápady a názo­ry potře­bu­jeme! Práce na přípravě nového Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 byly zahá­je­ny. Zák­lad tvoří Společné mem­o­ran­dum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi soused­ní­mi země­mi, které bylo podep­sáno 14. listopadu 2018. Společným mem­o­ran­dem bylo mj. ujed­náno, že funkci Řídícího orgánu převezme i nadále saská strana. Min­is­ter­st­vo pro regionál­ní rozvoj…

Více

Největší cínový důl v českém Krušnohoří se otevírá pro veřejnost

Největší cínový důl v českém Krušno­hoří se otevírá pro veře­jnost. Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří je od 6. čer­vence 2019 památk­ou zap­sanou na Sez­nam svě­tového dědictví UNESCO. V pondělí 25. květ­na se po virem prod­loužené zim­ní přestávce opět otevře pro veře­jnost Důl Mau­ri­tius na Hře­bečné. Prohlíd­ky cínového dolu z 16. sto­letí, který byl prohlášen za národ­ní kul­turní…

Více

Přeshraniční iniciativa — výzva vládám

Obě naše strany eurore­gionu sdílí tuto aktiv­i­tu a uví­ta­jí jakéko­liv námě­ty✍ Sousedé z Čech a Sas­ka si v sobo­tu udělali společ­nou procházku na něko­li­ka místech podél česko-německé hran­ice. Jed­no z nich bylo poblíž Tisé na Ústecku. Infor­moval o tom deník.cz i saské regionál­ní noviny. Na Face­booku vznikla poté Skupina Sobo­ty pro soused­ství | Sam­stage für…

Více

SOUTĚŽ KRUŠNOHORSKÁ NEJ ZA ROK 2019 — PRODLOUŽENO DO 31. 5. 2020

Nomin­u­jte NEJ novinku ces­tovního ruchu za rok 2019 Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační agen­tu­ru Krušné hory, Okres­ní hospodářsk­ou komoru Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2019. Více infor­ma­cí naleznete zde: https://www.krusnehory.eu/aktuality/1‑soutez-krusnohorska-nej-za-rok-2019-prodlouzeno-do-31–5‑2020?fbclid=IwAR12EUV0gNI_NKryFLOUaG7U2UTBOuTJxYNRW9nKSJs-W3kv71WvNUaNyHM

Více

Přeshraniční výpomoc v Krušných horách

Sedm hasičských jed­notek vyje­lo v úterý 28.4. 2020 do Krušných hor na Teplicku, odkud byl ozná­men kouř z lesa. Byl vyh­lášen druhý stu­peň poplachu z důvo­du poč­tu jed­notek. Požár byl uhašen společně hasiči z Altenber­gu, Zin­nwal­du, Duch­co­va, Teplic a Dubí. S potěšením sdílíme fun­gu­jící přeshraniční spoluprá­ci 👨‍🚒👩‍🚒🇨🇿🇩🇪👏 Zdroj: http://www.e‑teplicko.cz/zpravy/teplice/211743-v-horach-u-cinovce-chytil-les-ceskym-hasicum-pomohli-i-dve-jednotky-z-nemecka?fbclid=IwAR3CZ73APzQmm0CAMA49vr9nKtJ0HULVObIn17XZoYEtLGGMBVI4gDn8d0s Zdroj:E‑teplicko [cap­tion id=“attachment_5422” align=“alignnone” width=“740”] LESNÍ…

Více

Ukázka přeshraniční solidarity a soudržnosti ČR-Sasko

Dovolu­jeme si sdílet příspěvek saského pre­miéra Michaela Kretschmera. Česk­ou repub­li­ka spo­ju­je blízký a part­ner­ský vztah. Je pro­to právě důležité stát při sobě v těch­to těžkých časech. Za účelem přek­lenutí krátkodobého výpad­ku v České repub­lice v dodávce dýchacích masek a mater­iálu pro testy korony, saská stát­ní vlá­da společně s Fraun­hofer Insti­tutem pro buněč­nou ter­apii a imunolo­gie…

Více

Informace o změnách v cestování k našim sousedům

Vlá­da rozšíři­la okruh ciz­inců, kteří mohou za jas­ně stanovených pod­mínek vstoupit na území Čes­ka. Nově mohou za určitých pod­mínek přices­to­vat občané EU za účelem výkonu eko­nom­ické čin­nos­ti nebo stu­den­ti vysokých škol ze zemí EU, viz. přiložená tab­ul­ka. Bližší infor­ma­ce a kom­plet­ní výjimky zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx https://www.mvcr.cz/…/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-neg… https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2332068 https://www.mzv.cz/…/aktualni_…/nemecko_informace_covid.html

Více

Termín valné hromady

Na zák­ladě vlád­ního har­mono­gra­mu uvolňování se Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří uskuteční dne 12.6.2020. Místem  konání zůstává Národ­ní dům v Pod­bořanech od 10.00 hod.  https://www.narodni-dum.cz/ Na všech­ny naše čle­ny se těšíme!

Více

Aktuální termíny a změny

Aktuál­ní infor­ma­ce z eurore­gionu kvůli při­jatým opatřením pro­ti šířící­mu koron­aviru: Jed­nání val­né hro­mady a rady, pláno­vané na 3.4.2020, se pře­sou­vá na 29.5.2020. Mís­to konání se zatím nemění (Pod­bořany, Národ­ní dům, https://www.narodni-dum.cz/) Jed­nání LŘV ve Freiber­gu, pláno­vané 27.5.2020, se nekoná. Hlasování o pro­jek­tech proběhne for­mou oběžného řízení. Člen­ové výboru budou přizváni k bodování v sys­té­mu dne 12.5. 2020. Uzávěr­ka hod­no­cení je stanove­na na 22.5.2020. Jed­nání společných…

Více

Sdělení projektovým partnerům

Propuknutí pan­demie COVID-19 ovlivňu­je nečekanou a čím dál větší měrou fun­gování Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2014–2020. Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit průběh i Vaše­ho pro­jek­tu, pro­tože něk­teré pláno­vané aktiv­i­ty jsou real­i­zo­vatel­né jen v omezeném rozsahu, pří­pad­ně nej­sou real­i­zo­vatel­né vůbec. Pro­to by Vám Řídící orgán a Národ­ní orgán rády před­stavi­ly…

Více

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuál­ní infor­ma­ce pro žadatele FMP k poza­s­taveným pro­jek­tům z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru STORNO POPLATKY jsou uznatel­ným výda­jem. V pří­padě, že jste uhradili zálo­hu nebo celkovou částku za externí služ­by a doš­lo (dojde) ke zrušení akce z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru, jsou storno poplatky uznatel­ným výda­jem. Důležité je, aby pří­jem­ce dotace co nejdříve…

Více

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Vzh­le­dem k aktuál­ní situaci je Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří, původ­ně pláno­vaná v ter­mín 3. 4. 2020, odlože­na. O novém ter­mínu budeme své čle­ny a přátele neprodleně infor­mo­vat po dub­novém jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Všem našim členům a přátelům držíme palce, aby součas­nou kri­zovou situaci úspěšně zvládli.   Za Eurore­gion Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da

Více

Atraktivní Krušné hory bez ocenění saské strany

Sdružení SPO-NA (OHK Most, Eurore­gion Krušno­hoří, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušno­hoří, Hospodářská a sociál­ní rada okre­su Most) udělu­je kaž­doročně cenu Krušno­horská NEJ. V anketě na inter­ne­tu lidé hla­su­jí o nejlepší, ino­v­a­tivní pro­jekt v rozvo­ji tur­is­mu v Krušných horách. V min­ulém roce toto ocenění obdrže­lo Ther­mal­i­um Teplice. Sna­hou orga­nizá­torů bylo od počátku zapo­jit do soutěže sask­ou stranu, od které se očeká­va­lo jen…

Více

Euroregion schválil v Mostě 6 projektů

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 4. 3. 2020 v Mostě byli jeho hosty ten­tokrát zás­tup­ci Cen­tra pro regionál­ní rozvoj Ing. Lenka Klognerová a Ing. Libuše Mer­tová, a za MMR ČR Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj. Za porad­ní sbor Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nil MgA. Jiří Rumpík. Na jed­nání bylo před­loženo k rozhodování…

Více

Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky se sešla na svém prvním setkání 2. břez­na v Bergmagaz­inu v Marien­ber­gu. Tato bývalá sýp­ka byla ve spoluprá­ci s part­ner­ským městem Most v rám­ci velkého pro­jek­tu přes­tavě­na na Muzeum krušno­horského lidového umění a na oblíbené cen­trum part­ner­ské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrob­ně hod­noti­la pro­jekt Muzeál­ní noc part­nerů Pock­­au-Lenge­feld a…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Mís­tostaros­ta Žatce Jaroslav Špič­ka zor­ga­ni­zo­val jed­nání rady opět po roce dne 28. úno­ra na rad­ni­ci v Žat­ci, kde rada vždy­cky vel­mi ráda zasedá. Zabý­vala se zde přípravou nového pro­gra­mu, odsouh­lasi­la změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila Ing. Moniku Zeman předsed­kyní komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní rozvoj. Pověři­la ji rovněž návrhem revize této důležité komise, který rada…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a tur­is­tiku jed­nala 27. 2. 2020 ten­tokrát v česko – německé fir­mě Biflinger, v jejím Tréninkovém cen­tru. Na podrob­né prezentaci se člen­ové komise seznámili s boha­tou čin­nos­tí toho­to cen­tra, s jeho svářečsk­ou školou a učeb­ní­mi obo­ry a na odborné exkurzi se s cen­trem všich­ni seznámili na vlast­ní oči. Jed­nání se ten­tokrát zúčast­nil pouze jeden jed­iný člen…

Více

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

Máte zají­mavý nápad na přeshraniční pro­jekt? Hledáte v Sasku part­nera pro ten­to pro­jek­tový záměr?   Pokud ano, jsou pro Vás naše work­shopy to pravé! Pozne­jte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušený­mi koop­er­ační­mi part­nery a společně rozviňte nápady na nové – velké či malé pro­jek­ty. V pri­or­it­ních osách 3 vzdělávání a 4 part­ner­ská spolupráce…

Více

Komise po životní prostředí a regionální plán

Na svém jed­nání v sídle společnos­ti Unit­ed Ener­gy v Komořanech 20. úno­ra jed­nala komise pod vedením Ing. Moniky Zeman, MBA, z Kra­jského úřadu Ústeck­ého kra­je, která je i zás­tup­kyně ředitele KÚ pro výkon pře­ne­sené působ­nos­ti a vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství. Je také ale dlou­ho­le­tou a aktivní členk­ou komise po živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán Eurore­gionu…

Více

Kraj a jeho euroregiony

Tradiční setkání hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka a jeho spolupra­cov­níků se zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Labe se uskutečni­lo v úterý 18. úno­ra 2020 v pra­cov­ně hejt­mana. Hlavním bodem byla společná přípra­va na nové pro­gramové období v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvoře­na pra­cov­ní skupina tvořená předsedy obou eurore­gionů, jejich zás­tupců a jed­natelů. Za Ústecký kraj to budou…

Více

Sportovní komise v Lounech

Ne každý předse­da deseti odborných komisí naše­ho eurore­gionu dovede své čle­ny nad­ch­nout do takové aktivní čin­nos­ti, jako předse­da sportovní komise Mgr. Zděnek Piš­to­ra. Po nácviku gol­fu v Bítozevsi násle­doval 13. úno­ra výcvik komise v bowlin­gu v Lounech, Restau­race & Bowl­ing Nový Svět. Na vým­lu­vy jako někde­jší tělocvikář ohledy nebral. Ale hlavní náplní komise bylo hod­no­cení dvou sportovních pro­jek­tů,…

Více

Euroregion Krušnohoří — kultura a mládež

Komise pro mládež a kul­tu­ru se sešla na svém prvním jed­nání v letošním roce 12. úno­ra v Měst­ském diva­dle v Mostě a zúčast­nil se ho jako host předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který má o prá­ci všech komisí velký zájem. Komise v úvo­du zhod­noti­la své úspěšné letošní pro­jek­ty, přede­vším tradiční advent­ní kon­cert celého eurore­gionu…

Více

Praktická spolupráce

Ředitel­ka Průmyslové a obchod­ní komory v Annaber­gu Jana Dost, která je také aktivní členk­ou komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří, zprostřed­ko­vala 11. úno­ra setkání českých a saských regionál­ních pod­nikatelů v oblasti vybavení inter­iérů. Je to další konkrét­ní krok ke vzá­jem­ně výhod­né přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušno­hoří

Více

Změny v Euroregionu Krušnohoří

Sta­lo se pravi­dlem, že v úvo­du zasedání rady hos­ti­tel před­staví své měs­to. Ing. Zdeněk Šim­bera, staros­ta Duch­co­va, za prezentaci rozvo­je svého měs­ta dne 31. 1. 2020 sklidil potlesk všech pří­tom­ných. Na jed­nání v duch­cov­ské rad­ni­ci se její člen­ové seznámili s probíha­jící přípravou nového pro­gra­mu a po zprávě o čin­nos­ti jed­na­tel­ství se zabý­vali změ­na­mi v komisích…

Více

Euroregionální soutěž 4. 2. 2020 v běhu na lyžích zrušena

Zim­ní sportovní hry Ore Moun­tan měly pokračo­vat dne 4.února 2020 v areálu Sparkassen Skiare­na Ober­wiesen­thal soutěží v běhu na lyžích. Účast­ní­ci závo­du, rozdělení podle věkových skupin, si tu na vyz­načeném okruhu měli užít česko-sask­ou zim­ní soutěž, ale bohužel se vzh­le­dem k nedostatečným sněhovým pod­mínkám tato soutěž neuskuteční

Více

Zimní hry česko-saských euroregionů

Prvním letošním pro­jek­tem s účastí naše­ho eurore­gionu jsou Zim­ní hry Ore Moun­tan. Mohou se jich zúčast­nit zájem­ci ze všech česko-saských eurore­gionů. Lead­part­nerem pro­jek­tu je sportovní klub Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a pro­jek­tovým part­nerem Eurore­gion Krušno­hoří. Zim­ní hry byly zahá­je­ny 28.1.2020 a zúčast­ni­lo se jich 304 dětí a mládeže, napad­lo i dostatek sněhu. Zim­ní hry budou pokračo­vat…

Více

Krásy Krušnohoří 2020

Tradiční křest kalendáře „Krásy Krušno­hoří 2020“ proběhl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře Horského hotelu Lesná. Byl také příleži­tostí k setkání mno­ha dobrých Krušno­hor­ců, z české i německé strany. Díky za nád­h­erný zážitek, manželé Herzánovi!

Více

Agrární spolupráce

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se 6. pros­ince sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za sask­ou stranu infor­moval podrob­ně o situaci na trhu zeměděl­ských komod­it, o mírném zvýšení výkup­ních cen masa, ale i o prob­lémech v pro­duk­ci mlé­ka. Před­stavil také sys­tém dotací do zeměděl­ství na…

Více

Velké projekty

Mon­i­torovací výbor pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg V A V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor dne 4. pros­ince zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu. Také v koop­er­ačním pro­gra­mu přeshraniční spolupráce již docháze­jí prostřed­ky. Výbor schválil změny v real­izaci dvou pro­jek­tů a před­ložený pro­jekt Jus­tice CZ-SN schválil jed­no­myslně. Dva další pro­jek­ty, Lesy v ohrožení…

Více

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge schválil další tři projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 2. pros­ince 2019 ve Freiber­gu byly schvále­ny tyto pro­jek­ty: Učíme se vzá­jem­ně – přeshraniční spolupráce mladých hasičů Oel­snitzer Feuer­wehrfre­unde e.V.  a měs­ta Chodov, Hud­ba bez hran­ic part­nerů Musikvere­in Neuwürschnitz a spolku Čer­vení Pan­teři z.s. a pro­jekt Vir­tu­al tour – Krušné hory part­nerů Pod­krušno­horské tech­nické muzeum a měs­to…

Více

Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uděleny

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge 18. listopadu 2019 na zámku ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Získali ji Petr Čer­ven­ka, staros­ta Mez­i­boří, a Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. z Bären­steinu. Společné grémi­um eurore­gionu ale pro­jed­na­lo na tom­to svém před­vánočním setkání také…

Více

Partnerská města Most – Marienberg

Dosavad­ní úspěšná spolupráce obou part­ner­ských měst bude pokračo­vat. Shodli se na tom 26.  listopadu zás­tup­ci vedení obou měst v Marien­ber­gu a dojed­nali také společné pro­jek­tové záměry.  Kromě tradičních setkání občanů o Vánocích, sportovních akcí, setkávání seniorů a hor­nick­ých slavnos­tí to budou kul­turní akce u příleži­tosti jubilea 500 let od založení Marien­ber­gu.

Více

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla rozšíření komise…

Více

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla…

Více

Pozvánka na tradiční adventní koncert

Tradiční advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušno­hoří se koná ten­tokrát 30. listopadu v 16 hod. v chrá­mu St. Marien ve Freiber­gu  Plakat-final-kor­­rigiert

Více

Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří v cínovém dolu

V bývalém cínovém dolu Zin­ngrube v Ehren­frieder­s­dor­fu  se 19. 11. 2019  sešla komise pro hospodářství a tur­is­tiku na svém podz­im­ním jed­nání. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke vybral toto mís­to, ukázkovou šach­tu, vel­mi vhod­ně – je součástí svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion Krušno­hoří a komise se s ní seznámi­la na podrob­né exkurzi. Na svém jed­nání komise hod­noti­la dva pro­jek­ty —…

Více

Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019 Vlast­ní­mu jed­nání komise před­cháze­lo jed­nání užší pra­cov­ní skupiny v chomu­tovském muzeu, které se věno­va­lo rozvo­jové strate­gii Eurore­gionu Krušno­hoří, se záměry komise pro příští období. Její člen­ové, předse­dové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová spolu s obě­ma jed­nateli eurore­gionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrét­ních aktiv­it na…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Ceny za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci doporuče­ny Komise pro kul­tu­ru a mládež se sešla 13. listopadu v Marien­ber­gu ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la. Před­stavi­la se zde nová pro­jek­tová man­ažer­ka německé části eurore­gionu Tereza Fork­er. Po před­stavení čin­nos­ti toho­to zařízení hod­noti­la komise dvě pro­jek­tové žádosti, z nichž jed­nu doporuču­je je schválení na jed­nání Lokál­ního řídícího výboru, ale jed­nu jed­no­myslně nedo­poruču­je.…

Více

Cena Euroregionu Krušnohoří připravena

Ocenění za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci udělu­je eurore­gion již deset let. V letošním roce je za česk­ou stranu navržen staros­ta Mez­i­boří Petr Čer­ven­ka a na německé straně byli navrženi k oceněni staros­ta jeho part­ner­ského měs­ta Say­da Volk­er Krön­ert a Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V. Cena bude předá­na na zasedání společného…

Více

Most — Marienberg

Starý pří­tel vydá za dva nové, říká staré německé přísloví. Platí to i o dvou bývalých primá­torech Mostu a Marien­ber­gu, Ing. Vlas­tim­i­la Vozku a Thomase Wit­ti­ga. Sešli se spolu ve čtvrtek 7. listopadu, zavzpomí­nali si na svou úspěš­nou spoluprá­ci a pro­brali aktuál­ní záleži­tosti. Oba jsou pořád společen­sky i pol­i­ticky čin­ní, Ing. Voz­ka jako rad­ní Mostu…

Více

Sport

Sportovní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiare­­na v Ober­wiesen­thalu, aby pro­jed­nala přípravu zim­ních her a hod­noti­la pro­jek­ty ve své působ­nos­ti. Člen­ové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nej­mod­ernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mis­tro­vství svě­ta mládeže v zim­ních sportech. Zúčast­ní se ho sportov­ci ze 40 států,…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krás­né ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka na svého před­chůd­ce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jed­nání rady 25. říj­na zazněla slo­va chvá­ly na prá­ci jed­na­tel­ství. Hos­ti­tel, staros­ta Tře­bívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okol­ních obcí a měst zde také před­stavili své aktiv­i­ty…

Více

Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR) v Drážďanech

  Na zasedání této aso­ci­ace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho člen­ové na gen­erál­ním shromáždění seznámili s čin­nos­tí aso­ci­ace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrob­nos­ti o přípravě nového pro­gramového období. Pro eurore­giony je důležité, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a přeshraniční spolupráce…

Více

Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agen­tu­ry Dol­ní Poohří se ve čtvrtek sešli zás­tup­ci tur­i­stick­ého svazu Touris­musver­band Erzge­birge e.V, (Anke Eich­ler a Andreas Mey­er), Eurore­gionu Krušno­hoří (Mgr. Bína) a agen­tu­ry Dol­ní Poohří (Ing. Pich­lík), aby pro­jed­nali pokračování úspěšného pro­jek­tu Krušno­horská pivní stez­ka. Při odchodu bývalé ředitelky této agen­tu­ry neby­ly ohled­ně toho­to pro­jek­tu předány žád­né pod­kla­dy a infor­ma­ce. Na žate­ck­ém…

Více

Krušnohorská NEJ má ohlas na saské straně

Soutěž o nejlepší ino­v­a­tivní tur­i­stické pro­jek­ty v Krušno­hoří po inter­ne­tovém hlasování mají svého vítěze. Z jedenác­ti navržených pro­jek­tů zvítězi­lo Ther­máli­um Teplice. Ale omezení Krušných hor jen na česk­ou stranu považu­jí člen­ové Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory, která soutěž orga­nizu­je, za omezu­jící, a rádi by ji rozšířili prostřed­nictvím Eurore­gionu Krušno­hoří i na sask­ou stranu. Des­ti­nační agen­tu­ra je navíc výz­nam­ným…

Více

Na německé ambasádě

Před 30 lety, v létě a na podz­im roku 1989, se tisícům občanů NDR podaři­lo vyces­to­vat přes Velvys­lanectví Spolkové repub­liky Německo v Praze za svo­bodou. Tyto dějin­né události si německá ambasá­da připomenu­la řadou akcí, které byly urče­ny pro širok­ou veře­jnost.   Na pozvání pražského velvys­lanectví se zde na oslavě u příleži­tosti 30. výročí v pondělí 30.…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Informačním centru Fláje

Infor­mační cen­trum Flá­je bylo 27. září místem jed­nání rady. Ta zde podrob­ně ana­ly­zo­vala výsled­ky rozhodování o malých pro­jek­tech v Lokál­ního řídícího výboru a o velkých v Mon­i­torovacím výboru a dlouho disku­to­vala o přípravě nového pro­gra­mu. K porozumění pro­ce­dury přípravy toho­to pro­gra­mu určeného na pod­poru přeshraniční spolupráce výrazně přis­pěla i návště­va nového předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vozky…

Více

Životní prostředí

Jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán se ten­tokrát uskutečni­lo 26. září ve vol­nočasovém zařízení Grüne Schule gren­z­los v Muldě, míst­ní část Zethau. Je známé z mno­ha sasko-českých pro­jek­tů dětí a mládeže. Před­stavil je podrob­ně při exkurzi a prostřed­nictvím krátkého fil­mu jeho vedoucí Christoph Wei­dens­dor­fer. Komise se živě zají­mala o přípravu nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční…

Více

Doprava přeshraničně

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dir­ka Schlimpera 24. září na rad­ni­ci v saském městě Franken­berg. Po před­stavení nové německé jed­natelky Veroniky Jahn a pro­jek­tového man­agera Daniela Große komise opět společně pod­poři­la pro­jekt dostav­by chy­bějícího úseku Mol­davské železnice do Holzhau. Ini­cia­tivu obcí na obou stranách před­stavil Ing. Petr Fišer, který podal…

Více

Sociální komise

Saská strana ini­cio­vala jed­nání společné sociál­ní komise 23. září ten­tokrát v sociál­ním cen­tru HERR-BERGE pro senio­ry, rodiny a postižené — Evan­gelická obec West­sach­sen e.V. Podle plánu byla nos­ným tématem jed­nání demence, a pro­to byly prezen­tace v tom­to zařízení na ni zaměře­ny. Cen­trum posky­tu­je kom­plex služeb pro široké spek­trum cílových skupin – od dětí, rodin až…

Více

Přeshraniční agrární spolupráce

Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří jed­nala tradičně na svém podz­im­ním zasedání na výs­tavišti Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích. Po vel­mi podrob­né výměně zkušenos­tí z aktuál­ní prob­lematiky zeměděl­ství v obou částech eurore­gionu, kter­ou výborně tlu­močil Ing. Roman Honzík, komise připrav­i­la plán své čin­nos­tí do konce letošního roku. Na násled­ném jed­nání komise v listopadu na saské straně připraví plán…

Více

Přeshraniční spolupráce záchranářů

Pro nás, oby­vatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v pří­padě nehody či katas­tro­fy vel­mi důležitá. Věno­val se tomu work­shop dvou komisí kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionů Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge dne 17. září v saském městě Mit­twei­da. Jeho účast­ní­ci vysoce oce­nili velké společné cvičení záchranářů obou zemí u obce Schö­na v Lab­ském údolí 24. 8. 2019, kde se…

Více

Montanregion Krušnohoří v Mostě

Na kon­fer­en­ci v Mostě dne 12. září, věno­vané úspěšné­mu zápisu společného hor­nick­é­mu regionu na sez­nam svě­tového dědictví, se před­stavili všich­ni důležití aktéři z obou stran Krušných hor, kteří se do naše­ho dlouhodobého úsilí zapo­jili. Zavzpomí­nali tu i na dlouhou ces­tu k real­izaci záměru, kterým náš eurore­gion žil od konce devadesátých let min­ulého sto­letí. Námětů, jak využít svě­tové dědictví…

Více

Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečni­lo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se člen­ové Mon­i­torovacího výboru seznámili se stavem real­izace dosavad­ního pro­gra­mu, s finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu a se závěreč­nou zprávou 1. etapy eval­u­ace. Mon­i­torovací výbor schválil poté změny v pro­jek­tu e‑FEKTA part­nerů Lit­o­měřic a Drážďan, schválil pro­jekt BASKET4All — Basket4all s…

Více

Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se před­stavili noví zás­tup­ci jed­na­tel­ství německé části naše­ho eurore­gionu, kteří tvoři, ste­jně jako u nás, i sekre­tar­iát Fon­du malých pro­jek­tů. Per­son­ál­ní obsazení na saské straně je kom­plet­ně změněno. Tvoří ho nyní jed­natel­ka Veroni­ka Jahn, finanční man­ažer­ka Ger­it Straube a pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann.…

Více

Sport v Euroregionu Krušnohoří

Místem jed­nání se z ini­cia­tivy předsedy komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodi­nový trénink gol­fu s pro­fe­sionál­ním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvol­nění těla a ducha před jed­náním. Všich­ni člen­ové komise se ho aktivně zúčast­nili. Na jed­nání se pak komise seznámi­la s infor­ma­ce­mi o…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národ­ní dům v Pod­bořanech se sešla 30. srp­na poprázd­ni­nová rada naše­ho eurore­gionu, aby pro­jed­nala přípravu nového pro­gra­mu, zajištění pře­chod­né období a přípravu zasedání Lokál­ního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o před­ložených pro­jek­tech. Rada pověři­la Mgr. Piš­toru a Ing. Vozku, aby dojed­nali ter­mín s odpověd­ný­mi zás­tup­ci MMR ČR ohled­ně možnos­ti získat prostřed­ky z jiných nevyužitých pro­gramů, pro­tože…

Více

Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 28. srp­na ve Vejprtech, v místě mno­hých společných pro­jek­tů se soused­ním Bären­steinem. Komisi o nich infor­movala jak starost­ka Vejprt Jit­ka Gav­dunová, tak i její kole­ga, nový staros­ta Bären­steinu Sil­vio Wag­n­er. Jed­nání se poprvé zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn, před­stavil se zde nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel…

Více

Hospodářství a turistika

Mon­tan­re­gion posílí přeshraniční spoluprá­ci V sídle Okres­ní hospodářské komory v Mostě jed­nala 27. srp­na komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří pod tak­tovk­ou její předsed­kyně Ing. Ivany Košanové. Člen­ové komise pro­jed­nali přípravu nového dotačního období, infor­movali se o dosavad­ních úspěšných pro­jek­tech a připrav­ili nové pro­jek­tové záměry. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke infor­moval komisi o…

Více

Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla v pondělí 26. srp­na na zámku Krás­ný Dvůr. Jed­nání této aktivní komise se zúčast­nil i nový předse­da naše­ho eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se do práce eurore­gionu aktivně zapo­ju­je. Poprvé se jed­nání zúčast­ni­la i nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu Veroni­ka Jahn a před­stavi­la se zde také…

Více

Přeshraniční soutěž mladých hasičů o putovní pohár hejtmana

V letošním roce proběh­la tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Horm­ers­dor­fu a putovní pohár hejt­mana získa­lo družst­vo Jirko­va. A už se připravu­je jeho pokračování, podle při­jatého pravid­la na české straně. V pondělí 5. srp­na se před­běžně v Jirkově na jed­nání starostky Jirko­va Mgr. Dariny Kováčové, která je také členk­ou rady Eurore­gionu…

Více

Krušnohorská NEJ

Tur­isté zvo­lili NEJ novinku loňského roku Nejvíce hlasů dali lidé Ther­mal­iu Teplice Nultý ročník soutěže KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ má svého vítěze. Veře­jnost nejprve nomi­no­vala jedenáct novinek roku 2018, které si podle návštěvníků zaslouži­ly ocenění a patří k tomu neza­jí­mavější­mu a nejlákavější­mu, co des­ti­nace Krušné hory nabízí. Tři měsíce trva­lo hlasování na sociál­ních sítích, při kterém lidé volili…

Více

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

  Vážení přátelé, blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Eurore­gionu za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Výz­va k podávání Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je urče­na těm osob­nos­tem, které se vynika­jícím způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční eurore­gionál­ní spoluprá­ci. Je zamýšle­na jako vyz­na­menání těm osob­nos­tem,…

Více

Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge   Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu  dne 23.11. 2009 bylo usne­seno, že bude udělová­na Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.   1 Smysl a výz­nam předávání Ceny   Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge je předává­na osobám, které se výz­nam­ným způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšle­na jako ocenění těch osob,…

Více

Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Eurore­gion Krušno­hoří další splněná společná pri­ori­ta. Ve svých výročních zprávách uváděl eurore­gion vždy jako svou vysok­ou pri­or­itu právě pro­jekt Mon­tan­re­gion Krušno­hoří. Angažo­vala se v něm hned od počátku Libuše Poko­rná. Málok­do si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hor­nick­ého regionu na sez­nam UNESCO prosazo­vala tehdy na české straně právě ona, jako předsed­kyně komise pro muzea…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždy­cky záruk­ou pří­jem­né pra­cov­ní atmos­féry i pří­jem­ného prostředí. Ten­tokrát, 28. červ­na, radu poz­val do Loun, per­ly na řece Ohře (jak říká­val bývalý staros­ta Loun a zak­la­da­tel eurore­gionu Emil Volk­mann), Mgr. Pavel Jan­da, nynější staros­ta Loun, výz­nam­ný člen rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Zasedání proběh­lo v nově zrekon­struo­vaném Pavilonu A na Výs­tavišti Louny. Jeho…

Více

Otevření Informačního centra Fláje

Slavnos­t­ního otevření toho­to cen­tra se dne 24. červ­na 2019 zúčast­nili zás­tup­ci obou pro­jek­tových part­nerů, přís­lušných min­is­ter­stev obou zemí, Saské rozvo­jové banky, Cen­tra pro regionál­ní rozvoj, Eurore­gionu Krušno­hoří a samo­správ. Pro­jekt poda­lo Povodí Ohře, stát­ní pod­nik a part­nerem byla Sprá­va saských přehrad. V rám­ci pro­jek­tu byly instalovány infor­mační tab­ule v území mezi údol­ní­mi nádrže­mi Flá­je a…

Více

Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu

O vík­endu od 21. do 23. červ­na proběh­la tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokáza­la hasičské doved­nos­ti naše­ho nadějného hasičského doros­tu. Na trati dlouhé 5 km čeka­lo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvo­vali mladí hasiči např. požární útok, trans­port vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proud­nice­mi, rozv­in­utí proud­nice na cíl…

Více

Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký pro­jekt zaměřený na prob­lematiku vzes­tupu důl­ních vod po ukončení těž­by a jejich využití pokračo­val 17. červ­na 2019 work­shopem pro­jek­tových part­nerů v Mostě. Zás­tup­ci lead­part­nera, kterým je Palivový kom­binát Ústí nad Labem, infor­movali své part­nery o celkové real­izaci pro­jek­tu a poté pro­jek­toví part­neři před­stavili své dosavad­ní aktiv­i­ty a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostra­va s pobočk­ou…

Více

Nová tvář společné krajiny

Work­shop v Mostě, 12. 6. 2019    Dne 12. červ­na 2019 se v Mostě uskutečnil druhý work­shop v rám­ci pro­jek­tu Nová tvář společné kra­jiny. Ten­to pro­jekt  je pod­pořen z Pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Part­nery pro­jek­tu jsou stát­ní…

Více

Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří, aby uza­vřela právě real­i­zo­vaný pro­jekt Agrární spolupráce a připrav­i­la námě­ty další spolupráce. Pod vedením své předsed­kyně Lud­mi­ly Holadové, ředitelky Okres­ní agrární komory Most, komise zhod­noti­la plnění smlou­vy o přeshraniční spoluprá­ci z roku 2015 uza­vře­nou mezi Okres­ní agrární komorou Most, Infor­mačním střediskem pro rozvoj zeměděl­ství a…

Více

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na kra­jském úřadu se sešla 10. červ­na 2019 tato komise spolu s jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe­Labe. Důležitým bodem jed­nání bylo další prohloubení spolupráce kra­je a jeho eurore­gionů. Předse­da komise Dr. Jaroslav Horák infor­moval v úvo­du o dosavad­ních zahraničních aktiv­itách Ústeck­ého kra­je se Srb­skem, Zakarpatsk­ou Ukra­ji­nou, Viet­namem a pro­jed­nává­na byla i spolupráce z ini­cia­tivy J. Fol­dyny s něk­terý­mi…

Více

Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posilu­je Dvouden­ní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci se kon­a­lo ten­tokrát na zámku Lib­lice ve dnech 3. – 4. červ­na 2019 a ses­tá­va­lo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvoře­na ze zás­tupců min­is­ter­stev, hospodářských komor, kra­jů a česko-saských eurore­gionů. Jed­nání se zúčast­ni­la…

Více

Kraj a jeho euroregion

Pro nového předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku patří úzká spolupráce eurore­gionů a kra­je k jeho největším pri­or­itám. Pro­to také zor­ga­ni­zo­val 29. 5. 2019 setkání s hejt­manem Ústeck­ého kra­je Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupra­cov­níky na kra­jském úřadě. Před­stavil se zde ve své nové funkci, ovšem jako kra­jský zas­tupi­tel a poslanec Par­la­men­tu ČR je zde dobře znám. Na…

Více

Hornictví v euroregionu

Mezi nejak­tivnější part­nery přeshraniční spolupráce v našem eurore­gionu patří horní­ci. Společně real­i­zo­vali nejen mno­ho společných a prospěšných pro­jek­tů zaměřených na rekul­ti­vace, zahla­zování stop po důl­ní čin­nos­ti či na dopady vzes­tupu důl­ních vod, ale jsou to také pro­jek­ty jejich vzá­jem­né prezen­tace. Tak byla v Pod­krušno­horském tech­nick­ém muzeu na bývalém dole Julius III slavnos­t­ně otevře­na jedinečná výs­ta­va o povr­chovém…

Více

Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka navštívil 27. květ­na svého kolegu, předse­du německé části eurore­gionu zem­ského radu Matthi­ase Damma, v jeho půso­bišti v Zem­ském okres­ním úřadě ve Freiber­gu. Oba předse­dové se shodli na dalším prohlubování společné struk­tu­ry eurore­gionu, oce­nili přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a společně budou prosazo­vat udržení jeho dosavad­ního osvědčeného…

Více

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil 22 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 22. květ­na ve Freiber­gu obdrže­lo k rozhodování celkem 22 pro­jek­tových žádostí. Schvále­ny byly ten­tokrát všech­ny. Svědčí to o výborné prá­ci pro­jek­tových a finančních man­ažerkách společného pro­jek­tového sekre­tar­iá­tu eurore­gionu, které pro­jek­tové žádosti prověři­ly a se žadateli je konzul­to­valy. Za Min­is­ter­st­vo…

Více