Články

Přeshraniční spolupráce záchranářů

Pro nás, oby­vatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v pří­padě nehody či katas­tro­fy vel­mi důležitá. Věno­val se tomu work­shop dvou komisí kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionů Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge dne 17. září v saském městě Mit­twei­da. Jeho účast­ní­ci vysoce oce­nili velké společné cvičení záchranářů obou zemí u obce Schö­na v Lab­ském údolí 24. 8. 2019, kde se…

Více

Montanregion Krušnohoří v Mostě

Na kon­fer­en­ci v Mostě dne 12. září, věno­vané úspěšné­mu zápisu společného hor­nick­é­mu regionu na sez­nam svě­tového dědictví, se před­stavili všich­ni důležití aktéři z obou stran Krušných hor, kteří se do naše­ho dlouhodobého úsilí zapo­jili. Zavzpomí­nali tu i na dlouhou ces­tu k real­izaci záměru, kterým náš eurore­gion žil od konce devadesátých let min­ulého sto­letí. Námětů, jak využít svě­tové dědictví…

Více

Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečni­lo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se člen­ové Mon­i­torovacího výboru seznámili se stavem real­izace dosavad­ního pro­gra­mu, s finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu a se závěreč­nou zprávou 1. etapy eval­u­ace. Mon­i­torovací výbor schválil poté změny v pro­jek­tu e‑FEKTA part­nerů Lit­o­měřic a Drážďan, schválil pro­jekt BASKET4All — Basket4all s…

Více

Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se před­stavili noví zás­tup­ci jed­na­tel­ství německé části naše­ho eurore­gionu, kteří tvoři, ste­jně jako u nás, i sekre­tar­iát Fon­du malých pro­jek­tů. Per­son­ál­ní obsazení na saské straně je kom­plet­ně změněno. Tvoří ho nyní jed­natel­ka Veroni­ka Jahn, finanční man­ažer­ka Ger­it Straube a pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann.…

Více

Sport v Euroregionu Krušnohoří

Místem jed­nání se z ini­cia­tivy předsedy komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodi­nový trénink gol­fu s pro­fe­sionál­ním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvol­nění těla a ducha před jed­náním. Všich­ni člen­ové komise se ho aktivně zúčast­nili. Na jed­nání se pak komise seznámi­la s infor­ma­ce­mi o…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národ­ní dům v Pod­bořanech se sešla 30. srp­na poprázd­ni­nová rada naše­ho eurore­gionu, aby pro­jed­nala přípravu nového pro­gra­mu, zajištění pře­chod­né období a přípravu zasedání Lokál­ního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o před­ložených pro­jek­tech. Rada pověři­la Mgr. Piš­toru a Ing. Vozku, aby dojed­nali ter­mín s odpověd­ný­mi zás­tup­ci MMR ČR ohled­ně možnos­ti získat prostřed­ky z jiných nevyužitých pro­gramů, pro­tože…

Více

Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 28. srp­na ve Vejprtech, v místě mno­hých společných pro­jek­tů se soused­ním Bären­steinem. Komisi o nich infor­movala jak starost­ka Vejprt Jit­ka Gav­dunová, tak i její kole­ga, nový staros­ta Bären­steinu Sil­vio Wag­n­er. Jed­nání se poprvé zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn, před­stavil se zde nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel…

Více

Hospodářství a turistika

Mon­tan­re­gion posílí přeshraniční spoluprá­ci V sídle Okres­ní hospodářské komory v Mostě jed­nala 27. srp­na komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří pod tak­tovk­ou její předsed­kyně Ing. Ivany Košanové. Člen­ové komise pro­jed­nali přípravu nového dotačního období, infor­movali se o dosavad­ních úspěšných pro­jek­tech a připrav­ili nové pro­jek­tové záměry. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke infor­moval komisi o…

Více

Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla v pondělí 26. srp­na na zámku Krás­ný Dvůr. Jed­nání této aktivní komise se zúčast­nil i nový předse­da naše­ho eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se do práce eurore­gionu aktivně zapo­ju­je. Poprvé se jed­nání zúčast­ni­la i nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu Veroni­ka Jahn a před­stavi­la se zde také…

Více

Přeshraniční soutěž mladých hasičů o putovní pohár hejtmana

V letošním roce proběh­la tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Horm­ers­dor­fu a putovní pohár hejt­mana získa­lo družst­vo Jirko­va. A už se připravu­je jeho pokračování, podle při­jatého pravid­la na české straně. V pondělí 5. srp­na se před­běžně v Jirkově na jed­nání starostky Jirko­va Mgr. Dariny Kováčové, která je také členk­ou rady Eurore­gionu…

Více

Krušnohorská NEJ

Tur­isté zvo­lili NEJ novinku loňského roku Nejvíce hlasů dali lidé Ther­mal­iu Teplice Nultý ročník soutěže KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ má svého vítěze. Veře­jnost nejprve nomi­no­vala jedenáct novinek roku 2018, které si podle návštěvníků zaslouži­ly ocenění a patří k tomu neza­jí­mavější­mu a nejlákavější­mu, co des­ti­nace Krušné hory nabízí. Tři měsíce trva­lo hlasování na sociál­ních sítích, při kterém lidé volili…

Více

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

  Vážení přátelé, blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Eurore­gionu za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Výz­va k podávání Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je urče­na těm osob­nos­tem, které se vynika­jícím způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční eurore­gionál­ní spoluprá­ci. Je zamýšle­na jako vyz­na­menání těm osob­nos­tem,…

Více

Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge   Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu  dne 23.11. 2009 bylo usne­seno, že bude udělová­na Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.   1 Smysl a výz­nam předávání Ceny   Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge je předává­na osobám, které se výz­nam­ným způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšle­na jako ocenění těch osob,…

Více

Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Eurore­gion Krušno­hoří další splněná společná pri­ori­ta. Ve svých výročních zprávách uváděl eurore­gion vždy jako svou vysok­ou pri­or­itu právě pro­jekt Mon­tan­re­gion Krušno­hoří. Angažo­vala se v něm hned od počátku Libuše Poko­rná. Málok­do si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hor­nick­ého regionu na sez­nam UNESCO prosazo­vala tehdy na české straně právě ona, jako předsed­kyně komise pro muzea…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždy­cky záruk­ou pří­jem­né pra­cov­ní atmos­féry i pří­jem­ného prostředí. Ten­tokrát, 28. červ­na, radu poz­val do Loun, per­ly na řece Ohře (jak říká­val bývalý staros­ta Loun a zak­la­da­tel eurore­gionu Emil Volk­mann), Mgr. Pavel Jan­da, nynější staros­ta Loun, výz­nam­ný člen rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Zasedání proběh­lo v nově zrekon­struo­vaném Pavilonu A na Výs­tavišti Louny. Jeho…

Více

Otevření Informačního centra Fláje

Slavnos­t­ního otevření toho­to cen­tra se dne 24. červ­na 2019 zúčast­nili zás­tup­ci obou pro­jek­tových part­nerů, přís­lušných min­is­ter­stev obou zemí, Saské rozvo­jové banky, Cen­tra pro regionál­ní rozvoj, Eurore­gionu Krušno­hoří a samo­správ. Pro­jekt poda­lo Povodí Ohře, stát­ní pod­nik a part­nerem byla Sprá­va saských přehrad. V rám­ci pro­jek­tu byly instalovány infor­mační tab­ule v území mezi údol­ní­mi nádrže­mi Flá­je a…

Více

Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu

O vík­endu od 21. do 23. červ­na proběh­la tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokáza­la hasičské doved­nos­ti naše­ho nadějného hasičského doros­tu. Na trati dlouhé 5 km čeka­lo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvo­vali mladí hasiči např. požární útok, trans­port vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proud­nice­mi, rozv­in­utí proud­nice na cíl…

Více

Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký pro­jekt zaměřený na prob­lematiku vzes­tupu důl­ních vod po ukončení těž­by a jejich využití pokračo­val 17. červ­na 2019 work­shopem pro­jek­tových part­nerů v Mostě. Zás­tup­ci lead­part­nera, kterým je Palivový kom­binát Ústí nad Labem, infor­movali své part­nery o celkové real­izaci pro­jek­tu a poté pro­jek­toví part­neři před­stavili své dosavad­ní aktiv­i­ty a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostra­va s pobočk­ou…

Více

Nová tvář společné krajiny

Work­shop v Mostě, 12. 6. 2019    Dne 12. červ­na 2019 se v Mostě uskutečnil druhý work­shop v rám­ci pro­jek­tu Nová tvář společné kra­jiny. Ten­to pro­jekt  je pod­pořen z Pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Part­nery pro­jek­tu jsou stát­ní…

Více

Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří, aby uza­vřela právě real­i­zo­vaný pro­jekt Agrární spolupráce a připrav­i­la námě­ty další spolupráce. Pod vedením své předsed­kyně Lud­mi­ly Holadové, ředitelky Okres­ní agrární komory Most, komise zhod­noti­la plnění smlou­vy o přeshraniční spoluprá­ci z roku 2015 uza­vře­nou mezi Okres­ní agrární komorou Most, Infor­mačním střediskem pro rozvoj zeměděl­ství a…

Více

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na kra­jském úřadu se sešla 10. červ­na 2019 tato komise spolu s jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe­Labe. Důležitým bodem jed­nání bylo další prohloubení spolupráce kra­je a jeho eurore­gionů. Předse­da komise Dr. Jaroslav Horák infor­moval v úvo­du o dosavad­ních zahraničních aktiv­itách Ústeck­ého kra­je se Srb­skem, Zakarpatsk­ou Ukra­ji­nou, Viet­namem a pro­jed­nává­na byla i spolupráce z ini­cia­tivy J. Fol­dyny s něk­terý­mi…

Více

Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posilu­je Dvouden­ní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci se kon­a­lo ten­tokrát na zámku Lib­lice ve dnech 3. – 4. červ­na 2019 a ses­tá­va­lo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvoře­na ze zás­tupců min­is­ter­stev, hospodářských komor, kra­jů a česko-saských eurore­gionů. Jed­nání se zúčast­ni­la…

Více

Kraj a jeho euroregion

Pro nového předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku patří úzká spolupráce eurore­gionů a kra­je k jeho největším pri­or­itám. Pro­to také zor­ga­ni­zo­val 29. 5. 2019 setkání s hejt­manem Ústeck­ého kra­je Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupra­cov­níky na kra­jském úřadě. Před­stavil se zde ve své nové funkci, ovšem jako kra­jský zas­tupi­tel a poslanec Par­la­men­tu ČR je zde dobře znám. Na…

Více

Hornictví v euroregionu

Mezi nejak­tivnější part­nery přeshraniční spolupráce v našem eurore­gionu patří horní­ci. Společně real­i­zo­vali nejen mno­ho společných a prospěšných pro­jek­tů zaměřených na rekul­ti­vace, zahla­zování stop po důl­ní čin­nos­ti či na dopady vzes­tupu důl­ních vod, ale jsou to také pro­jek­ty jejich vzá­jem­né prezen­tace. Tak byla v Pod­krušno­horském tech­nick­ém muzeu na bývalém dole Julius III slavnos­t­ně otevře­na jedinečná výs­ta­va o povr­chovém…

Více

Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka navštívil 27. květ­na svého kolegu, předse­du německé části eurore­gionu zem­ského radu Matthi­ase Damma, v jeho půso­bišti v Zem­ském okres­ním úřadě ve Freiber­gu. Oba předse­dové se shodli na dalším prohlubování společné struk­tu­ry eurore­gionu, oce­nili přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a společně budou prosazo­vat udržení jeho dosavad­ního osvědčeného…

Více

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil 22 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 22. květ­na ve Freiber­gu obdrže­lo k rozhodování celkem 22 pro­jek­tových žádostí. Schvále­ny byly ten­tokrát všech­ny. Svědčí to o výborné prá­ci pro­jek­tových a finančních man­ažerkách společného pro­jek­tového sekre­tar­iá­tu eurore­gionu, které pro­jek­tové žádosti prověři­ly a se žadateli je konzul­to­valy. Za Min­is­ter­st­vo…

Více

Euroregion v Meziboří a v čističce

Jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří se kon­a­jí zpravid­la jed­nou za měsíc a na různých místech. Mez­i­boří je vždy­cky oblíbeným místem jed­nání a kon­a­lo se zde opět 17. květ­na 2019. Na rad­ni­ci v Mez­i­boří se rada seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gramového období. Opět vyjádři­la nespoko­jenost s krá­cením dotací na opako­vané malé…

Více

Euroregion — životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, stát­ní pod­nik v Chomu­tově je part­nerem naše­ho eurore­gionu v mno­ha pro­jek­tech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Pro­to se také jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán uskutečni­lo 16. květ­na v jeho reprezen­tačním sále. Ing. Mar­tin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně real­i­zo­vaným přeshraničním pro­jek­tem Infor­mačního cen­tra Flá­je a poz­val…

Více

Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve stře­dověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Mon­i­torovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho člen­ové pro­jed­nali stav real­izace stá­va­jícího pro­gra­mu se zprávou o vyplá­cení prostřed­ků na real­i­zo­vané pro­jek­ty, shodli se na změně jed­nacího řádu, posílili tech­nick­ou pomoc vzh­le­dem k přípravě nového pro­gra­mu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly před­lože­ny dvě žádosti o…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku sfárala

Jed­nání této důležité komise proběh­lo 13. květ­na v jed­na­tel­ství Eurore­gionu ve Freiber­gu, ale exkurze, které býva­jí vždy součásti těch­to jed­nání, ved­la ten­tokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche. Komise detail­ně posoudi­la dva před­ložené pro­jek­ty a doporuči­la je k při­jetí. Německá část naše­ho eurore­gionu sídlí v areálu společnos­ti GIZEF, což je cen­trum pro ino­vace a pod­nikání. Jed­na­tel…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Tato komise měla jako vždy i 10. květ­na 2019 v Marien­ber­gu ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la k hod­no­cení nejvíce pro­jek­tů pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru; ten­tokrát jich bylo celkem 11. A pro­tože byly vel­mi pečlivě konzul­továny pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi v jed­na­tel­stvích obou částí eurore­gionu, komise je po podrob­ném pro­jed­nání doporuči­la ke schválení jen s něko­li­ka drob­ný­mi věc­ný­mi připomínka­mi.…

Více

Kraj a jeho euroregiony

Kri­zový man­age­ment dvou Eurore­gionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. květ­na na Kra­jské úřadě Ústeck­ého kra­je, aby se člen­ové komisí těch­to eurore­gionů se zás­tup­ci kra­je společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v pří­padě požárů, dopravních nehod či jiných mimořád­ných situ­ací. Po obsáh­lé diskusi se všich­ni shodli na tom, že připraví dopisy na přís­lušná min­is­ter­st­va s…

Více

Sport

Sportovní hry Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě. Pořádá je Okres­ní úřad Střed­ní Sasko, měs­to Mit­twei­da a Okres­ní sportovní svaz Střed­ní Sasko (Kreis­s­port­bund Mit­tel­sach­sen e.V.). Na jed­nání sportovních komisí obou eurore­gionů 6. květ­na v místě konání her v Mit­twei­dě byly s koneč­nou plat­nos­tí stanove­ny věkové kat­e­gorie soutěžících, druhy sportu, poč­ty účast­níků, jejich dopra­va a…

Více

15 let v EU

Ohléd­nutí za dosavad­ní přeshraniční spoluprací. Více než 15 let probíhá pod­po­ra naší přeshraniční spolupráce z prostřed­ků EU. Zahájil ji pro­gram Phare CBC, který umožnil ČR pod­pořit první společné přeshraniční pro­jek­ty, poté násle­doval pro­gram Inter­reg III A, po něm pro­gram Cíl 3 a od roku 2014 využíváme Pro­gram spolupráce ČR – Sasko Inter­reg V‑A. Součástí všech…

Více

Jaká bude další cesta euroregionů?

Pro jed­nání rady 26. dub­na navrhli Ing. Jiří Hlin­ka a staros­ta Oseku Ing. Macháček Společen­ské cen­trum v Oseku. Pozvánku na zasedání rady při­jal i RNDr. Jiří Horáček, ředi­tel Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce MMR ČR, garant pro­gra­mu přeshraniční spolupráce pro velké i malé pro­jek­ty. S naším eurore­gionem spolupracu­je Dr. Horáček od samého počátku, velk­ou měrou pod­pořil jeho první…

Více

TECHNODAYS v Chomutově

Letošní, v pořadí již 6. ročník veletrhu Techn­o­days, byl slavnos­t­ně zahá­jen 25. dub­na v Rock­net Aréně v Chomu­tově. Oce­nili ho ve svých pro­jevech výz­načné osob­nos­ti Ústeck­ého kra­je v čele s hejt­manem Bubeníčkem. Velké množství firem, stu­den­tů a výz­načných hostů využi­lo možnost se na tom­to prestižním veletrhu prezen­to­vat. Zor­ga­ni­zo­vat tak obrovsk­ou akci vyžadova­lo značné úsilí a…

Více

Konference Vodamin II

Budou důl­ní vody škodit nebo sloužit?

Ve Freiber­gu se v reprezen­tačním objek­tu Alte Men­sa kon­ala 4. břez­na 2019 kon­fer­ence s názvem Možnos­ti a výzvy při využívání důl­ních vod v pro­jek­tu Vodamin II v koop­er­ačním pro­gra­mu Inter­reg V‑A. Eurore­gion Krušno­hoří je v tom­to pro­jek­tu mediál­ním part­nerem a doprovází ho od samého počátku a admin­istru­je…

Více

Obměna v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

V jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě se sešli jeho noví zás­tup­ci s těmi dosavad­ní­mi. Z Freiber­gu při­jela nová jed­natel­ka Veroni­ka Jahn s dosluhu­jící jed­natelk­ou Beate Eben­höh a z Mostu přišel nový předse­da české části eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. Oba noví vedoucí pra­cov­ní­ci hned na svém první setkání přek­va­pili svý­mi hluboký­mi znalost­mi prob­lematiky přeshraniční spolupráce i…

Více

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předse­dou je zvolen Ing. Vlas­tim­il Voz­ka Místem jed­nání val­né hro­mady se stal 29. břez­na 2019 Čer­vený Hrádek u Jirko­va. Vlast­ní­mu zasedání val­né hro­mady před­cháze­lo krátké jed­nání rady, která vylouči­la dva čle­ny pro nepla­cení člen­ských příspěvků a při­jala za nového čle­na Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jed­na­tel, Ing. Tomáš Novák, na val­né hro­madě čin­nost…

Více

Nová naděje pro Moldavskou dráhu

V Holzhau (míst­ní část obce Rechen­berg-Bienen­müh­le) proběh­la česko-německá kon­fer­ence záj­mové skupiny Mol­davská / Freiber­ská dráha. Sešli se na ní zás­tup­ci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Eurore­gionu Krušno­hoří, ale i hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček, gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech JUDr. Marké­ta Meiss­nerová, poslankyně Spolkového sně­mu SRN Veroni­ka Bell­mann, a mno­ho dalších výz­nam­ných osob­nos­tí z…

Více

Sociální komise

Česká část sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 27. břez­na v Mostě, aby reago­v­ala na návrh její německé části. Ta totiž navrhu­je, aby se jed­nání omezi­la na dvě zák­lad­ní zasedání v roce, kromě pro­jed­návání mimořád­ných pro­jek­tových návrhů a podle aktuál­ních potřeb, např. při zpra­cov­ání rozvo­jové strate­gie eurore­gionu. Německá strana navrhla také spo­jení sociál­ní komise s…

Více

Euroregion připravuje valnou hromadu

Uskuteční se ten­tokrát na zámku Čer­vený hrádek v Jirkově 29. břez­na od 10 hod. a zvolí pat­nác­tičlen­nou radu toho­to sdružení a revizní komisi. Ke schválení je před­ložen rovněž návrh rozpoč­tu na rok 2019 a výsledek hospo­daření. Eurore­gion spolurozho­du­je o velkých pro­jek­tech v Mon­i­torovacím výboru Koop­er­ačního pro­gra­mu spolupráce a sám spravu­je Fond malých pro­jek­tů, zajišťu­je jeho správu a…

Více

Česko, Sasko a Polsko slaví společně

Pozván­ka na Výroční kon­fer­en­ci 2019 v Tro­jzemí Víte,… … co mají Češi, Něm­ci a Polá­ci společného? … jak změni­ly dotace z Evrop­ské unie pohraničí? … do kterých pro­jek­tů mají všich­ni chuť se zapo­jit? … jak chut­ná kulinářsky Česko, Sasko a Pol­sko? Při­jďte 30. 4. a 1. 5. 2019 na česko-sasko-pol­ské pomezí a dozvíte se více o Vašich…

Více

Lokální řídící výbor schválil 10 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 6. břez­na v Mostě obdrže­lo k rozhodování celkem 11 pro­jek­tových žádostí. Schváleno bylo 10 pro­jek­tů, jeden pro­jekt nedosáhl požadovanou hrani­ci 50 bodů. Za Cen­trum pro regionál­ní rozvoj ČR se zasedání zúčast­ni­la Ing. Lenka Klognerová a za Min­is­ter­st­vo pro míst­ní…

Více

Euroregiony společně

Zás­tup­ci česko – saských eurore­gionů se sešli 4. břez­na na mag­istrá­tu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkval­it­nění a zjednodušení Fon­du malých pro­jek­tů v novém pro­gramovém období. Zás­tupce Eurore­gionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější infor­ma­ce z EU, kde má ten­to eurore­gion svého zás­tupce. Pro všech­ny byla hned v úvo­du potěšitel­ná zprá­va, že ten­to oblíbený fond…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Eurore­gion čeka­jí změny Žate­cký mís­tostaros­ta, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří, připrav­il její zasedání 1. břez­na v Galerii Sladov­na Žatec. Rada se po zprávě o čin­nos­ti jed­na­tel­ství podrob­ně seznámi­la s podaný­mi pro­jek­ty do Lokál­ního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se který­mi se shodu­je. Rozhod­nu­to o nich bude v Mostě 6. břez­na. Nejdůležitějším bodem však byla přípra­va…

Více

Komise pro kulturu a mládež v Mostě

Jed­ním z nejúspěšnějších pro­jek­tů této aktivní komise byla výs­ta­va saských uměl­ců v tehde­jší mostecké galerii GVU a ten­to pro­jekt by měl mít své pokračování. Vzh­le­dem k tomu, že doš­lo ke spo­jení mostecké galerie s mosteck­ým muzeem, mělo by pokračování pro­jek­tu nyní vést muzeum. Jed­nání komise se pro­to uskutečni­lo v jeho zasedací míst­nos­ti. Komise ustavi­la užší pra­cov­ní skupinu pod vedením Con­stanze…

Více

Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří se gen­erál­ní konzul­ka JUDr. Marké­ta Meiss­nerová a konzul­ka Mgr. Lenka Konšelová seš­ly dne 22. 2. 2019 na přá­tel­ském setkání s její­mi čle­ny v Mostě na rad­ni­ci. Obě konzulky klad­ně oce­ni­ly role eurore­gionů v kaž­do­den­ní přeshraniční spoluprá­ci Sasko-Česká repub­li­ka. Zás­tup­ci eurore­gionu pro­jevili přání více se zapo­jit do akcí konzulá­tu v Drážďanech a prohloubit mediál­ní spoluprá­ci,…

Více

Krizový management

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů eurore­gionu, to byly hlavní body jed­nání komise pro kri­zový man­age­ment v Oseku 19. 2. 2019. Pro soutěž mladých hasičů již žada­tel, Erzge­birgskreis (Krušno­horský okres), připrav­il podrob­né propoz­ice s časovým plánem. Zbývá ještě dojed­nat a upřes­nit něk­teré dis­ci­plíny a výstroj mladých hasičů, ale k tomu…

Více

Sportovní komise v Lounech

Předse­da naší sportovní komise Mgr. Zdeněk Piš­to­ra zor­ga­ni­zo­val jed­nání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, dne 18. úno­ra na měst­ském úřadě v Lounech. Čle­ny obou komisí tu přiví­tal nový staros­ta Loun Mgr. Pavel Jan­da. Eurore­gion Krušno­hoří v něm získává velk­ou pod­poru, pro­tože se staros­ta jako stu­dent účast­nil akcí eurore­gionu a byl s nimi vel­mi spoko­jený.…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku v lázních

Pro jed­nání komise 13. úno­ra navrhla Yve­ta Slišková, obchod­ní ředitel­ka ve společnos­ti Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený Lázeňský dům Beethoven. Člen­ové komise tak měli jedineč­nou příleži­tost seznámit se na podrob­né prohlíd­ce nejen s lázně­mi, ale i s ter­mál­ním cen­trem Ther­mal­i­um po jeho náročné přes­tavbě.  Na vlast­ním zasedání před­stavi­la ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Eva Maříková soutěž „Krušno­horská NEJ“.…

Více

Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise ten­tokrát pro­jed­nala 12. úno­ra nejen dopravní prob­lematiku v Eurore­gionu Krušno­hoří, ale absolvo­vala i podrob­ný výk­lad o čin­nos­ti auto­dro­mu, seznámi­la se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzk­oušela dokonce náročné testy jízdy na hod­ně, hod­ně mokré vozovce. Jed­ním z nejdůležitějších bodů jed­nání byl opět obch­vat Bran­do­va a vybu­dování nového hraničního mostu. Obec Bran­dov k tomu…

Více

Komise pro muzea a kulturní památky zhlédla boha války Marse ve Freibergu

Když nas­toupil v roce 1587 na trůn saský kur­fiřt Chris­t­ian I., dostal od toskán­ského velkovévody Francesca I. Medice­jského vzác­ný dar. Byly jím tři sošky, které zho­tovil proslulý rene­sanční umělec Giambologna. Čtvr­tou sošku, zobrazu­jící boha války Marse, sochař k zakázce sám při­dal. Kur­fiřt byl nadšen a později si u mis­tro­va žáka objed­nal dalších 13 soch, který­mi…

Více

Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé

Nejúžas­nější zážitek, nejlepší akce, nejskvěle­jší restau­race, nejpřehled­nější webové stránky a další počiny v oblasti ces­tovního ruchu, to vše může získat ocenění Krušno­hoská „NEJ“ za rok 2018. Soutěž pro všech­ny, kteří v roce 2018 připrav­ili v oblasti ces­tovního ruchu lákavou novinku, vyh­lási­lo v pre­miéře sdružení part­nerů v oblasti ces­tovního ruchu SPO-NA. O vítězi rozhodne v hlasování na sociál­ních sítích veře­jnost. Nezáleží na…

Více

Petra měla narozeniny

Finanční man­ažer­ka naše­ho eurore­gionu Ing. Petra Konečná oslav­i­la 28. led­na své narozeniny i v jed­na­tel­ství ve Freiber­gu.

Více

Rada ve Františkánském klášteře v Kadani

Pro první zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v letošním roce 25. led­na vybral mís­tostaros­ta Kadaně, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Jan Losenický, Fran­tiškán­ský klášter, kde rada jed­nala v rekon­struo­vaném refek­táři. Pozvání při­jali hosté, kteří jsou s čin­nos­tí eurore­gionu aktuál­ně provázáni. Zás­tupce člen­ské společnos­ti Celio výkon­ný ředi­tel Zděnek Hubáček seznámil radu se změ­na­mi v jejím vedení a doporučil, by člen­em…

Více

Nové záměry

Hor­nická spolupráce a soutěž mladých hasičů eurore­gionu byly námě­ty pro­jek­tů, které pro­jed­nal předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Jiří Hlin­ka a jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína se saský­mi part­nery v Oseku 22. led­na. Z Marien­ber­gu při­jala Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Bal­dauf Vil­la a režisér divad­la v Annaber­gu Gerd Schlott. Spolu s český­mi hor­nick­ý­mi spolky připraví před­stavení horníků…

Více

Posila komise pro kulturu a mládež

Julia Pikos se před­stavi­la komisi na jejím posled­ním zasedání ve Freiber­gu a hned se pro­jevila  jako odbor­nice. Od červ­na 2018 pracu­je ve Stře­dosaském kul­turním cen­tru Mit­tel­säch­sis­chen Kul­tur gGmbH, kde je zod­pověd­ná za mar­ketink a zvlášt­ní pro­jek­ty. Předtím, od roku 2010, orga­ni­zo­vala akce v uměleck­ých školách a poté převza­la na zámku Rochs­burg muzeál­ní ped­a­gogiku. Po vys­tu­dování oboru…

Více

Předvánoční Marienberg patřil Mostu

Hned dva pro­jek­ty zaměřené na společné vánoční zvyky se real­i­zo­valy v sobo­tu 15. pros­ince v Marien­ber­gu. Most spolu se svým part­ner­ským městem Marien­bergem zde v rám­ci pro­jek­tu Společný advent před­stavil na jevišti bohatý kul­turní pro­gram s půso­bivým vys­toupením žen­ského pěveck­ého sboru Clavis cordi­um,  hudeb­ní skupinou oblíbeného Tomáše Alfer­i­ho a dalších. Spolu s občany Mostu i z dalších…

Více

Tip na výlet

Mimořád­ná výs­ta­va „Sach­sen Böh­men 7000“ ve Stát­ním arche­o­log­ick­ém muzeu Chem­nitz V letáčku vydaném pro tuto výs­tavu čteme: Když Wet­tinerové a Jiří z Poděbrad v roce 1459 ve smlou­vě uza­vřené v Chebu stanovili hran­ice mezi Saským kur­fiřstvím a Českým královstvím, zdoku­men­to­vali tak k dnešní­mu dni ty nejs­tarší hran­ice v Evropě.  A od té doby se vyz­naču­je živ­ot v hraničním regionu sna­hou o…

Více

Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobo­tu před 2. adven­tem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buch­holzi tradiční advent­ní kon­cert eurore­gionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kos­tel byli účast­ni­ci a hosté srdečně přivítáni farářk­ou Stef­fi Stark a prvním náměstkem…

Více

Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjis­tit na regionál­ní úrovni pláno­vaný pro­jekt sociál­ních služeb Stoll­ber­gu Leben­shil­fe a Sociál­ního cen­tra sociál­ních služeb Obr­nice. Z ini­cia­tivy Cris­tiana Ahn­era ze stoll­breské rad­nice při­jela del­e­gace z part­ner­ské obce Obr­nice do Stoll­ber­gu, aby pokračo­vala v dosavad­ní spoluprá­ci. Jed­nání proběh­lo v sociál­ním zařízení Leben­shil­fe. Pří­tom­ní se shodli na tom, že připraví malý…

Více

Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří — dvě země — dvě cesty“

  Oblast­ní muzeum v Mostě ve spoluprá­ci s německ­ým spolkem Fördervere­in des Muse­ums Olbern­hau e.V. bude v násle­du­jících dvou letech mapo­vat pováleč­nou his­torii hračkářské výro­by na obou stranách hran­ice Krušných hor. Krušno­horská hrač­ka je stěže­jním tématem pro oba part­nery. Mostecké muzeum jako vedoucí part­ner na ten­to pro­jekt s názvem „Hračkářský průmysl v Krušno­hoří — dvě…

Více

Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence

Česko – německá obec­ně prospěšná společnost Energie se sídlem v Mez­i­boří a Lan­ge­nau byla založe­na 23. 3. 1998. V počátcích její čin­nos­ti jí pomohli němečtí part­neři z tamějších chráněných dílen při založení podob­né chráněné díl­ny pro postižené v Mez­i­boří. Tato chráněná díl­na nes­louží pouze výrob­ním účelům, ale také jako ter­apie postiženým. Ředi­tel společnos­ti Milan Konečný…

Více

Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hos­titelem výboru, který rozho­du­je o pro­gra­mu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých pro­jek­tech, byla 4. pros­ince Katholis­che Pfar­rei St. Petrus v Drážďanech. Na jed­nání prezen­to­valy real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů všech­ny čtyři česko-saské eurore­giony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egren­sis. Za náš eurore­gion uved­la real­izaci toho­to fon­du jed­natel­ka Beate Eben­höh a před­stavi­la dva pro­jek­ty – Soutěž mladých…

Více

BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširo­ka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravo­vala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, doš­lo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu “zasoutěžit” s ostat­ní­mi obce­mi v Ústeck­ém kra­ji, dát o sobě v konkuren­ci s ostat­ní­mi trochu vědět, pro­tože je u nás spus­ta krás­ných míst,…

Více

Společné grémium euroregionu

Na hradě Hněvín v Mostě se sešli 29. listopadu zás­tup­ci obou vrchol­ných orgánů eurore­gionu na společném zasedání. Zhod­notili dosavad­ní prá­ci eurore­gionu, vysoce oce­nili přínos Fon­du malých pro­jek­tů v pro­gra­mu Inter­reg V‑A v prohlubování přeshraniční spolupráce a nastínili záměry do příštího roku. Měla by to být nadále aktivní role odborných komisí, pokračování ve vydávání Info­pres­su a…

Více

Lokální řídící výbor schválil 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 28. listopadu 2018 ve Freiber­gu obdrže­lo k rozhodování celkem 14 pro­jek­tových žádostí. Schváleno bylo 13 pro­jek­tů, jeden pro­jekt nedosáhl požadovanou hrani­ci 50 bodů. Za Cen­trum pro regionál­ní rozvoj ČR se zasedání zúčast­ni­la Ing. Lenka Klognerová a za saský…

Více

Předvánoční komise

Předse­da německé části komise pro hospodářství a tur­is­tiku Math­ias Lißke poz­val komisi ten­tokrát na před­vánoční jed­nání do Crot­ten­dor­fu, známé­mu výrobou vánočních fran­tišků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výlet­ním místem pro rodiny s dět­mi. Ces­tovní ruch byl také hlavním tématem jed­nání komise. Její člen­ové doporučili ke schválení dva pro­jek­ty v oblasti tur­is­tiky…

Více

Agrární spolupráce a 25 let Agrární komory Most

  Pro­jekt Agrární spolupráce Kon­fer­ence českých a saských zeměděl­ců dne 22. listopadu v Mostě byla spo­je­na s oslavou 25 let Agrární komory Most. Její ředitel­ka Lud­mi­la Holadová, předsed­kyně zeměděl­ské komise Eurore­gionu Krušno­hoří, podala obšírnou zprávu o stavu regionál­ního zeměděl­ství a potrav­inářského průmys­lu a poděko­vala všem spolupracu­jícím part­nerům za dosavad­ní úspěš­nou spoluprá­ci. Její spolupředse­da Josef Kubiš, člen prezidia…

Více

Sport

Sportovní hry dvou eurore­gionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, budou 13. září 2019 v Mit­twei­dě. Rozhod­ly o tom sportovní komise obou těch­to eurore­gionů na společném jed­nání 20. listopadu 2018 právě v tom­to saském městě.  Čle­ny komisí přiví­tal staros­ta Mit­twei­dy Ralf Schreiber a celé jed­nání natáčela saská regionál­ní tele­vize. Kon­struk­tivní zasedání řídil předse­da sportovní komise Eurore­gionu Erzge­birge Diet­mar Bas­t­ian, který…

Více

Advent v Krušnohoří

Vážené dámy, vážení pánové, milí mediál­ní part­neři, srdečně Vás zveme na 25. advent­ní kon­cert pěveck­ých sborů Eurore­gionu Krušno­hoří do kostela Sankt Kathari­nenkirche Buch­holz, 09456 Annaberg-Buch­holz OT Buch­holz, An der Kathari­nenkirche 2 dne 8. pros­ince 2018 v 15:00 hod. Advent v Krušno­hoří Překrás­né a fascin­u­jící je v před­vánoční době tradiční vys­toupení pěveck­ých sborů v Krušno­hoří. Vánoční…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Jako obvyk­le měla komise nejvíce pro­jek­tů ze všech odborných komisí eurore­gionu. Na jed­nání v měst­ské kni­hovně ve Freiber­gu 13. listopadu jich hod­noti­la celkem 6. Komise je posu­zo­vala vel­mi pečlivě a po obsáh­lé diskusi doporuči­la čtyři, dva pro­jek­ty k při­jetí pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru nedo­poruči­la. Komisi opouští dosavad­ní předse­da její německé části Wolf­gang Kalus a…

Více

Agrární spolupráce

Zeměděl­ské komise Eurore­gionu Krušno­hoří zor­ga­ni­zo­vala work­shop zeměděl­ců z Čech a Sas­ka ve statku Rößler Hof v obci Burkhardts­dorf v rám­ci pro­jek­tu ve Fon­du malých pro­jek­tů pro­gra­mu Inter­reg. Obě strany si předaly podrob­né infor­ma­ce o důsled­cích sucha a o opatřeních na pod­poru zeměděl­ců v obou zemích. Výmě­na zkušenos­tí byla spo­je­na i s infor­ma­ce­mi o cenách zeměděl­ských komod­it a jejich vývo­ji.…

Více

Sociální komise netradičně a kulinářsky

V Lounech se sociál­ní komise sešla 31. říj­na niko­liv na rad­ni­ci, ale u své aktivní členky Táni Tkadlečkové. Táňa je široko daleko známá jako vynika­jící kuchař­ka a komise se o tom přesvědči­la. Ale skvělé jíd­lo neby­lo hlavní náplní loun­ského jed­nání. Komise připrav­i­la námě­ty jed­nání pro příští rok, do kterých pri­or­it­ně zařadi­la výměnu zkušenos­tí z komu­nit­ního…

Více

Drážďanské slavnostní setkání

U příleži­tosti stát­ního svátku České repub­liky se uskutečni­lo 29. říj­na 2018 v Tříkrálovém kostele v Drážďanech setkání přá­tel česko-saské spolupráce. Za česk­ou stranu vys­toupi­la nová gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech JUDr. Marké­ta Meiss­nerová, náměstek min­is­tra zahraničí Mar­tin Smolek a Tomáš Jan Podi­vín­ský, bývalý gen­erál­ní konzul v Drážďanech, který je od 8. led­na 2015 mimořád­ným a zplnomoc­něným velvys­lancem ČR v Berlíně. Vzác­ným…

Více

Euregio Egrensis

Na val­nou hro­madu Eure­gia Egren­sis byl pozván jed­na­tel naše­ho eurore­gionu. Oba eurore­giony spolu dlouho úzce spolupracu­jí a do budouc­na plánu­jí společné pro­jek­ty, jako je např. společná rozvo­jová strate­gie, provázanost v pro­jek­tu svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion a velké možnos­ti skýtá spolupráce v ces­tovním ruchu. Eure­gio Egren­sis je jed­ním z prvních eurore­gionů v ČR, ses­tává z české, saské a bavorské části. Po jeho…

Více

Muzea a kulturní památky

Vznikne krušno­horský okruh zámků eurore­gionu? Na jed­nání komise muzea a kul­turní památky v muzeu na rad­ni­ci v Chomu­tově 22. říj­na 2018 bylo na pro­gra­mu hod­no­cení dosavad­ních čet­ných pro­jek­tů, ale i záměry nových pro­jek­tů. Komise se seznámi­la s real­iza­cí dvou velkých pro­jek­tů. První spočívá ve spoluprá­ci archivů a druhý je zaměřen na tradiční hračkářsk­ou výrobu na…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě

Na svém říjnovém zasedání se sešla rada 12. 10. 2018 na rad­ni­ci v Mostě. Zabý­vala se přípravou zasedání Lokál­ního řídícího výboru, které se ten­tokrát uskuteční v listopadu ve Freiber­gu a hod­noti­la dosavad­ní real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů, určeného pro pod­poru setkávání lidí ve společném příhraničím regionu. Eurore­gion spravu­je ten­to oblíbený fond a cítí za něj velk­ou…

Více

Nové partnerství seniorů

Další part­ner­ství, které vzniklo v Eurore­gionu Krušno­hoří, je part­ner­ství seniorů z Mostu a Marien­ber­gu. V Mostě ho zaštiťu­je Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb a na saské straně je to orga­ni­zace spo­jených sociál­ních zařízení s názvem Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge. Tato orga­ni­zace ses­tává z pečo­va­tel­ských domů zahrnu­jící měs­ta a obce Olbern­hau, Zschopau, Marien­berg, Schnee­berg, Dörn­thal a Werns­dorf. A právě rezi­dence seniorů…

Více

Beate měla narozeniny

Jed­nání obou jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge 11. říj­na 2018 ve Freiber­gu o přípravě zasedání Lokál­ního řídícího výboru a o náplni jed­nání odborných komisí v hod­no­cení pro­jek­tových žádostí, spo­ji­ly oba teamy eurore­gionu s oslavou narozenin Beaty Eben­höh. Beate je jed­natelk­ou německé části eurore­gionu od roku 1993.

Více

Develop

Již od roku 1995 je člen­em naše­ho eurore­gionu společnost Devel­op. Dne 9. 10. 2018 uspořá­dala již 16. ročník “i‑dnů”. Letošní ročník byl i pohle­dem do budouc­na. Ve spoluprá­ci se společnos­tí 365 Kon­i­ca Minol­ta zde před­stavi­la ino­v­a­tivní pro­duk­ty i další novinky z rodiny „365“, tedy Office 365, Microsoft 365. K vidění byly tradiční tiskové pro­duk­ty a…

Více

Sociální komise v terapeutické komunitě

Na jed­nání sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří byla hlavním tématem prob­lemati­ka závis­lostí.  Již v min­u­losti se komise tím­to aktuál­ním přeshraničním prob­lémem čas­to zabý­vala a 4. říj­na 2018 uskutečni­la své jed­nání pří­mo v Ter­apeutické komu­nitě WHITE LIGHT I. v Mukařově. Vybral ji předse­da komise Ing. Karel Giampaoli jako jed­no z výz­nam­ných dobro­vol­nick­ých pro­tidro­gov­ých zařízení v Ústeck­ém kra­ji.  Prá­ci se závis­lý­mi mladý­mi…

Více

Revitalizace území jezera Most

Revi­tal­izace území jez­era Most Jeze­ro Most vzniklé zatopením zbytkové jámy bývalého hně­douhel­ného lomu Ležáky – Most před­stavu­je neprů­toč­nou vod­ní plochu o výměře 309,4 ha. Max­imál­ní hloub­ka jez­era je 75 m, celkový objem vody v jezeře činí 70,5 mil. m3 při kótě provozní hladiny 199 m n. m. Napouštění bylo zahá­jeno v říjnu roku 2008 a…

Více

VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově pořádá tradiční Krušno­horský Byznys Day jako veletrh obchod­ních příleži­tostí. Uskuteční se 25. 10. 2018 v Měst­ském diva­dle v Chomu­tově. Setkání pod­nikatelů, měst, obcí, Eurore­gionu Krušno­hoří, odborníků a široké veře­jnos­ti. Nová setkání, nové tech­nolo­gie, nová part­ner­ství. Pozván­ka: …https://www.ohkcv.cz/udalosti/3‑rocnik-veletrhu-krusnohorsky-byznys-day/ https://www.ohkcv.cz/udalosti/3‑rocnik-veletrhu-krusnohorsky-byznys-day/    

Více

Agrární spolupráce

Pro­jekt ve Fon­du malých pro­jek­tů s tím­to názvem umožnil 18. září 2018 setkání zeměděl­ců nejen z Eurore­gionu Krušno­hoří, ale i z celého kra­je. Jed­nání proběh­lo v zasedacím sále výs­taviště Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích. Spolupráce českých a saských zeměděl­ců trvá již 25 let a pro­jekt umožnil nejen rozsáh­le­jší výměnu infor­ma­cí a zkušenos­tí, ale také prohloubení dosavad­ních dobrých a…

Více

SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zás­tup­ci nefor­mál­ního sdružení v oblasti ces­tovního ruchu v Ústeck­ém kra­ji s názvem SPO-NA. Vzniklo z ini­cia­tivy Okres­ní hospodářské komory Most na zák­ladě mem­o­ran­da o spoluprá­ci a jeho název je zkratk­ou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzá­jem­nou provázanost a spoluprá­ci part­nerů v ces­tovním ruchu. Samozře­jmě jde i o přeshraniční provázanost…

Více

Tematická setkávání

Aby se našel vhod­ný nástroj práce s veře­jnos­tí pro náš koop­er­ační pro­gram, poz­val Společný sekre­tar­iát pro­gra­mu Inter­reg V‑A Sasko-Česká repub­li­ka své part­nery dne 13. září na setkání do Freiber­gu. Zás­tup­ci Správního orgánu a Saské rozvo­jové banky disku­to­vali s eurore­giony a se zás­tup­ci českých kra­jů o zpra­cov­ání kon­cepce nové formy akcí s námětem „Tem­at­ická společná setkávání“. Záměrem je seznámit…

Více

Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Sas­ka a z Čech si společně uži­ly sportovní hry, které se kon­aly 14. září, a ve kterých soupeři­ly Eurore­gion Elbe/Labe a Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudři­lo, a tak jejich sportovní hry proběh­ly v pří­jem­ném teplém pozd­ním létě. Jed­notlivá družst­va bylo možné rozpoz­nat podle barevných dresů, které dorazi­ly spolu s účast­níky her na jejich…

Více

Lokální řídící výbor schválil 5 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 12. září 2018 v Mostě obdrže­lo k rozhodování celkem 7 pro­jek­tových žádostí. Schváleno bylo 5 pro­jek­tů a 2 pro­jek­ty byly větši­nou hlasů zamít­nu­ty. Znovu se ukazu­je, jak důležité je navržené pro­jek­ty pře­dem konzul­to­vat s finanční a pro­jek­tovou man­ažerk­ou. Za Cen­trum…

Více

Životní prostředí

Ing. Moni­ka Zeman, zás­tup­kyně ředitele Kra­jského úřadu Ústeck­ého kra­je pro výkon pře­ne­sené působ­nos­ti a vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství, zor­ga­ni­zo­vala společné jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plánování Eurore­gionu Krušno­hoří s Výborem živ­ot­ního prostředí zeměděl­ství a rozvo­je venko­va Ústeck­ého kra­je. Pod­nětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekul­ti­vace po těžbě na Mostecku a…

Více

Česko – saská setkávání

Ten­to pro­jekt je pod­pořen z pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce v koop­er­ačním pro­gra­mu Česká repub­­li­­ka-Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Pro­jekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září work­shopem ve zcela zaplněném kon­fer­enčním sále na nedalekém saském zámku Augus­tus­burg. Účast­níky work­shopu zde seznámi­la Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka Okres­ní hospodářské komory…

Více

Kriminálky cestou vlakem

Ten­to pro­jekt je pod­pořen z pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce v koop­er­ačním pro­gra­mu Česká repub­­li­­ka-Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge

Již 8. září 2018 se uskuteční čet­ba krim­inálek na úzkokole­jce Fichtel­berg­bahn. Čet­ba je jedinečný, inspiru­jící zážitek, a pro­to také píší čeští a saští autoři své krátké krim­inál­ní příběhy z Krušno­hoří.…

Více

Rada jednala na Červeném Hrádku

Jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří na Čer­veném Hrád­ku je pro její čle­ny vždy nejen pří­jem­né, ale i pod­nět­né. Dne 31. srp­na se pod tak­tovk­ou místopředsedy Eurore­gionu Krušno­hoří, mosteck­ého primá­to­ra Mgr. Jana Papar­e­gy, člen­ové rady i hosté seznámili s čin­nos­tí jed­na­tel­ství za uplynulé období od posled­ního jed­nání rady. Vel­mi poz­i­tivně oce­nili Zprávu o audi­tu Min­is­ter­st­va financí ČR, oper­ace…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Ten­tokrát se obrátili člen­ové komise na jed­natele, aby dojed­nal její jed­nání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známé­mu z mno­ha vel­mi poz­i­tivně oceňo­vaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srp­na infor­movala o real­izaci Koop­er­ačního pro­gra­mu Česká repub­li­ka — Svo­bod­ný stát Sasko do roku 2020, o stavu čer­pání prostřed­ků na velké pro­jek­ty v Mon­i­torovacím výboru i na malé…

Více

Nová tvář společné krajiny

Ten­to pro­jekt je pod­pořen z pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce v koop­er­ačním pro­gra­mu Česká repub­­li­­ka-Sasko 2014 — 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Nová tvář společné kra­jiny je název pro­jek­tu, jehož cílem je infor­mo­vat odbornou a laick­ou veře­jnost o pos­tup­né proměně česko-saského příhraničí a umožnit jí udělat si před­stavu o tom, jak­ou promě­nou dotčené…

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014–2020 Aktuál­ní výz­va: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM! Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupu­je do další fáze Novinky o soutěži: čer­vence 2018 vypršela lhů­ta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsled­kem je celkem 34 videí různých pro­jek­tových aktérů. Za to…

Více

Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld — 2018

         Real­izace výše uve­deného pro­jek­tu proběh­la ve dnech 23. až 29. čer­vence 2018. Cílovou skupinou, pro kter­ou byl pro­jekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sed­mi­den­ní work­shop se uskutečnil společný­mi sil­a­mi ve vzdělá­vacím středisku Mys­liveck­ého spolku Klapý, který toto kom­plet­ně…

Více

Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. červ­na si občané obce Tře­bívlice společně s německ­ý­mi part­nery ze Sas­ka připom­něli výz­nam­né výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nos­ná část pro­gra­mu byla soustředě­na na sobot­ní odpoledne. Hlavní část aktiv­it se odehrála v důs­to­jném prostředí Zámeck­ého vinařstvím v Tře­bívlicích. Pro­gram byl slavnos­t­ně zahá­jen staros­tou obce Tře­bívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12…

Více