Články

PŘEDSEDOVÉ SOCIÁLNÍ KOMISE SE SEŠLI NA ZEMSKÉM ÚŘADĚ KRUŠNOHORSKÉHO OKRESU

Na pozvání předsedy německé části sociál­ní komise pana Fran­ka Reiß­man­na se uskutečni­lo před­jed­nání komise dne 28.3.2023 na Zem­ském okres­ním úřadě okre­su Krušno­hoří. Jed­nání se zúčast­nil předse­da české části komise Ing. Karel Giampaoli a obě jed­natelky Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. V úvo­du jed­nání si oba předse­dové vyměnili zkušenos­ti s kri­zovým řízením v době pan­demie nemo­ci Covid19 a válečného kon­flik­tu…

Více

KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA NAHRÁVACÍ STUDIO PONTE RECORDS

První společné jed­nání v roce 2023 zaháji­la kul­turní komise dne 14.3. v novém  mul­ti­funkčním sále stu­dia Ponte Records  http://www.ponterecords.cz/#!/page_home. Stu­dio kromě čin­nos­ti v oblasti audio a video pro­dukce a kom­plexní reklamy, zde pořádá také úspěšně kon­cer­ty, divad­la, před­nášky a kvízy. Tím­to děku­jeme za orga­ni­zaci a zázemí pro jed­nání. Hned v úvo­du jsme komisi před­stavili aktuál­ní…

Více

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V ANNABERGU

Komisi bylo dne 6.3. 2023 před­staveno Kul­turzen­trum — HdG Erzham­mer  http://aKI83lZW9e-N4k. Po infor­ma­cích o aktuál­ním stavu zahá­jeného pro­gra­mu Inter­reg ČR-Sasko 2021–2027 komise disku­to­vala zejmé­na o svých pro­jek­tových záměrech, které budou real­i­zovány pomocí Fon­du malých pro­jek­tů prostřed­nictvím Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V. Jak bývá zvykem, jed­nání bylo zakončeno společ­nou exkurzí, ten­tokrát v Krušno­horském muzeu se…

Více

DOTAČNÍ WEBINÁŘ PRO MĚSTA A OBCE

Eurore­gion Krušno­hoří spolu se svý­mi part­nery Asis­tenčním cen­trem, a.s. a Hospodářsk­ou komorou ČR pro Vás připrav­il odborný webinář na téma možných dotačních příleži­tostí pláno­vaných v roce 2023. Infor­mačního zpravo­daj o pod­porách, které by moh­lo Vaše měs­to či obec v tom­to roce využít    https://asistencnicentrum.cz/files/NL-Euroregion-obce-s-AC.pdf Webináře se zúčast­ní odborní­ci, kteří se pří­mo podíle­jí na…

Více

ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se kon­a­lo zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v Pod­bořanech. V salónku hotelu Národ­ní dům přiví­tal rad­ní staros­ta měs­ta Pod­bořany Mgr. Radek Reindl. Jed­nání se zúčast­nili i koop­to­vaní člen­ové Dana Havlátková Jurš­taková, starost­ka měs­ta Jirko­va a RNDr. Pavel Pin­tr, Ph.D., mís­tostaros­ta měs­ta Žatce. Rada vza­la na vědomí:  zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství  infor­ma­ce z…

Více

SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Dne 26.1.2023 přiví­tal nově zvolený zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko pan Dirk Neubauer předse­du české části Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku ve svém úřadě ve Freiber­gu. Zem­ský rada pan Dirk Neubauer se zároveň stal novým předse­dou německé části. Oba předse­dové si v úvo­du vyměnili infor­ma­ce o společném území a poté se věno­vali zák­lad­ním pilířům budoucí…

Více

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA POVODÍ OHŘE

Zasedání odborných komisí v roce 2023 zaháji­la Komise pro živ­ot­ní prostředí. Předsed­kyně české části komise Ing. Moni­ka Zeman poz­vala čle­ny dne 20.1.2023 do stát­ního pod­niku Povodí Ohře v Chomu­tově. V úvo­du přiví­ta­la nového čle­na komise, Ing. Jiřího Fra­j­ta, vedoucího Odboru živ­ot­ního prostředí měs­ta Kadaně. Jed­nání zahájil svou prezen­tací Frank Hunger, ze Zem­ské správy přehrad Svo­bod­ného…

Více

EUROREGION UCTIL PAMÁTKU HORNÍKŮ NA DOLE NELSON

Před 89 lety doš­lo k výbuchu na dole Nel­son. Uctít památku přišel předse­da eurore­gionu. Květiny k památ­níku obětem položil Ing. Vlas­tim­il Voz­ka s manželk­ou. Piety se zúčast­nil také hejt­man Ústeck­ého kra­je Jan Schilller, mostecký primá­tor Marek Hrvol spolu se sená­torem Janem Papare­gou, zás­tup­ci měs­ta Ose­ka, dalších měst a obcí z okolí a příbuzní obětí. Uctít památku svých…

Více

JEDNÁNÍ VÁNOČNÍ RADY V DUCHCOVĚ

Člen­ové rady Eurore­gionu Krušno­hoří se sešli na posled­ním jed­nání rady v roce 2022 v Duch­cově dne 16.12.2022. Po přivítání staros­tou měs­ta Duch­co­va, Mgr. Zdeňkem Šim­ber­ou, zasedání řídil místopředse­da eurore­gionu Ing. Šte­fan Drozd. Dle schváleného pro­gra­mu:  Rada vza­la na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství  Rada koop­to­vala po komunál­ních vol­bách nové rad­ní do konání val­né hro­mady …

Více

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU ČESKO-SASKO 2021–2027 OD LEDNA 2023

Dne 15. 12. 2022 bylo v Saském úřed­ním věst­níku zveře­jněno ozná­mení o nabytí účin­nos­ti Společného real­iza­čního doku­men­tu. https://www.sn-cz2027.eu/data/downloads/files/10.pdf Pro­gram přeshraniční spolupráce má nové webové stránky. https://www.sn-cz2027.eu/cz Máte pro­jek­tový nápad? Všech­ny infor­ma­ce k povin­né konzultaci a for­mulář „Pro­jek­tový záměr“ naleznete zde: https://www.sn-cz2027.eu/…/priprava-projektu-a-konzultace Vaše pro­jek­tové záměry můžete s okamži­tou plat­nos­tí posílat Společné­mu sekre­tar­iá­tu  kontakt@sn-cz2027.eu Pro­jek­tové žádosti mohou…

Více

ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ PROGRAMU INTERREG ČESKO – SASKO 2021–2027

Společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge se zúčast­nil dne 8.12. v Domě kul­tu­ry Velká Hradeb­ní v Ústí nad Labem zaha­jo­vací akce přeshraničního pro­gra­mu Česko-Sasko 2021–2027. Celou prezentaci z akce najdete zde    https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/startseite/08_12__praesentation_auftaktveranstaltung.pdf

Více

JAK SE BRÁNIT DEZINFORMACÍM. PROJEKT DEMODES POKRAČUJE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Pro­jekt DEMOKRACIE NAD PROPASTÍ? DEZINFORMACE VERSUS MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, který real­izu­je Tech­nická uni­verzi­ta Chem­nitz, UJEP Ústí nad Labem a Eurore­gion Krušno­hoří v rám­ci Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2014–2020 pokračo­val prezen­tací výukového pro­gra­mu na zák­lad­ních školách na území Eurore­gionu Krušno­hoří. Čeští a němečtí stu­den­ti absolvo­vali společné work­shopy a ve dnech 28.11. a 5.12. měli možnost před­stavit žákům…

Více

DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021–2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořá­dal společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný work­shop k nové­mu pro­gramové­mu období Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021–2027. Ten­tokrát v sídle německ­ého jed­na­tel­ství v GIZEF ve Freiber­gu, kde nás osob­ně přiví­tal ředi­tel cen­tra, pan Ing­mar Peter­sohn. A i zde účast­ní­ci zaplnili celý před­náškový sál. Nový předse­da Eurore­gionu Erzge­birge a zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko…

Více

ČESKO-NĚMECKÁ RADA ZASEDALA NA HRADĚ WOLKENSTEIN

Setkání společného grémia složeného ze zás­tupců české rady a německ­ého před­staven­st­va se kon­a­lo dne 23.11. 2022 na hradě Wolken­stein. V úvo­du jed­nání se radě před­stavil nový zem­ský rada krušno­horského okre­su pan Rico Anton, který byl jmen­ován také místopředse­dou Eurore­gionu Erzge­birge. Grémi­um mělo tak možnost se po vol­bách vzá­jem­ně poz­nat a před­stavit. Předse­da české části Vlas­tim­il…

Více

PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP INTERREG ČESKO-SASKO 2021–2027

Dne 21.11.2022 uspořá­dal společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP k přeshraniční­mu Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027.  Účast­níkům work­shopu byl zás­tupcem z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj před­staven v úvo­du schválený pro­gramový doku­ment a popis jed­notlivých pri­or­it­ních os a cílů.  Sekre­tar­iát navázal prezen­tací zaměře­nou na Fond malých pro­jek­tů, který budou eurore­giony i v tom­to období spravo­vat a admin­istrovat. Zás­tupce Cen­tra pro…

Více

SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA PŘESUNUTÝ STADION V POSTOLOPRTECH

Dne 15.11.2022 poz­val čle­ny komise její předse­da a staros­ta měs­ta Pos­tolo­prty pan Mgr. Zdeněk Piš­to­ra na fot­balový sta­dion, kde aktuál­ně probíha­jí dokončo­vací práce přes­tav­by sta­dionu, který se musel stěho­vat kvůli dál­ni­ci. Celý fot­balový areál včet­ně hrací plochy se kvůli stavbě dál­nice posunul při­b­ližně o třicet metrů. Komise si prohléd­la nové tri­buny a zázemí. FK Pos­tolo­prty…

Více

RADA EUROREGIONU V MEZIBOŘÍ

Jed­nání zahájil Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da sdružení. Přiví­tal čle­ny rady a poděko­val za orga­ni­zaci dnešního jed­nání. Poté předal slo­vo hos­titeli Petru Čer­venkovi, staros­tovi měs­ta Mez­i­boří. Ten před­stavil novou mís­tostarostku Libuši Kar­banovou, která krátce prom­luvi­la o inves­ticích ve městě. Rad­ní schválili navržený pro­gram a ve svém usne­sení vza­li na vědomí infor­ma­ce k jed­notlivým bodům jed­nání: Zprá­va…

Více

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVÁCÍ HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO V SASKU

Komise navštívi­la dne 24.10.2022 Odborné škol­ské cen­trum pro zeměděl­ství, výživu a domácí hospodářství ve Freibergu/Zug. Vyšší tech­nická ško­la s 150letou tradicí je v součas­nos­ti výz­nam­ným a uzná­vaným zeměděl­ským vzdělá­vacím střediskem v Sasku https://www.fachschulzentrum-freiberg-zug.de/. Člen­ové komise měli možnost si školu prohléd­nout a disku­to­vat s ředitelem cen­tra o chodu a zkušenos­tech odborné výuky. V jed­nání komise pokračo­vala dle schváleného pro­gra­mu aktuál­ní­mi…

Více

USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ MV PROGRAMU INTERREG ČESKO-SASKO 2021–2027

Ustanovu­jící zasedání Mon­i­torovacího výboru Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 se kon­a­lo dne 25.10. 2022 v památkové zóně Saiger­hütte v Olbern­hau. Po před­stavení členů MV a pro­gra­mu Inter­reg, MV schválil Jed­nací řád a Metodiku a kritéria pro výběr pro­jek­tů. V MV bude Eurore­gion Krušno­hoří zas­tupo­vat předse­da Vlas­tim­il Voz­ka a Petra Konečná, jed­natel­ka. Za Eurore­gion Erzge­birge e.V. bude…

Více

UČŇOVSKÉ STŘEDISKO VÁCLAVKA V CHOMUTOVĚ HOSTILO ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE

Ing. Jiří Mladý, ředi­tel Střed­ní školy tech­nické, gas­tro­nom­ické a auto­mo­bil­ní v Chomu­tově přiví­tal čle­ny komise dne 11. 10. v učňovském středisku Václav­ka. Ško­la nabízí studi­jní, učeb­ní i a nás­tavbové obo­ry http://tgacv.cz/. Pro­gram komise zahrnoval infor­ma­ce o Pro­gra­mu Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 a infor­ma­ce o přípravě Strate­gie Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Eurore­gion se zapo­jil do pro­jek­tu na pod­poru mediál­ní gramot­nos­ti.…

Více

DOTAZNÍK KE STRATEGII EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Aby­chom zefek­tivnili naší čin­nost a rozví­jeli přeshraniční spoluprá­ci ve společném příhraničí,  připravu­je se celková Strate­gie rozvo­je Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Rádi bychom znali Vaše odborné námě­ty, potře­by a poža­davky, na jejichž zák­ladě bude strate­gie zpra­cov­á­na, a na které bude strate­gie zaměře­na. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku za účelem zpra­cov­ání „Strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří na nové pro­gramové období Inter­reg…

Více

STUDENTI Z ÚSTÍ A CHEMNITZ DEBATOVALI O TOM, JAK EFEKTIVNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

Deba­ta se kon­ala na mag­istrátě měs­ta Most v rám­ci dvouden­ního work­shopu s názvem „Odd­ělme fak­ta od dez­in­for­ma­cí o EU“. Deba­ta byla otevřená široké veře­jnos­ti, a kromě stu­den­tů obou uni­verz­it se jí také účast­nili stu­den­tky a stu­den­ti Z Eko­nom­ick­ého lycea v Mostě. Vedle hlavní diskuze spolu účast­nice a účast­ní­ci work­shopu disku­to­vali v pra­cov­ních skupinách a vytvářeli…

Více

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT NA KONFERENCI O PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ POMOCI

Dne 8.10.2022 se v Bären­steinu kon­a­lo posled­ní společné cvičení Dobro­vol­ných hasičů obcí Bären­stein a Vejprty v rám­ci pro­jek­tu z Fon­du malých pro­jek­tů Neomezená pomoc. Předtím absolvo­vali společné cvičení hasiči z měst Johan­nge­or­gen­stadt a Potůčky a hasiči z Olbern­hau a Bran­do­va. Part­neři pro­jek­tu Okres­ní úřad Erzge­birgskreis a měs­to Vejprty tím­to prověřo­vali součin­nost a souhru při zvlád­nutí…

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

V rám­ci  pro­jek­tu s názvem Demokra­cie nad propastí? Dez­in­for­ma­ce ver­sus mediál­ní gramot­nost pořádá Eurore­gion Krušno­hoří ve dnech 13–14.10.2022 work­shop ve spoluprá­ci s Tech­nick­ou uni­verz­i­tou v Chem­nitz a  Uni­verz­i­tou Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem-UJEP. Pro­jekt je pod­pořen z Přeshraničního pro­gra­mu spolupráce mezi ČR – Saskem 2014–2020. V pátek 14.10. od 9:00 – 10:30 hod. bude…

Více

RADA JEDNALA V TŘEBÍVLICÍCH

Zasedání rady se kon­a­lo 30.9. 2022 v Tře­bívlicích.  Čle­ny rady přiví­tal osob­ně staros­ta obce Mgr. Tomáš Rulf a v krátkosti pohovořil o aktuál­ním dění v obci. Poté se rad­ní zabý­vali jed­notlivý­mi body schváleného pro­gra­mu. Vza­li na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství za období srpen–září 2022. Na návrh měs­ta Kadaně byl do komise živ­ot­ního prostřed­ní jmen­ován…

Více

Interreg Česko – Sasko 2021–2027 se blíží!

Pro­gram Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 pod­poru­je hospodářský a sociál­ní rozvoj společného pohraničí prostřed­nictvím pro­jek­tů česko-saské spolupráce. Pro pro­gramové období 2021–2027 je na finan­cov­ání pro­jek­tů k dis­pozi­ci celkem 142,3 mil­ionů eur. Pro­gramový doku­ment Dne 26. čer­vence 2022 schválila Evrop­ská komise pro­gram Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027. Chcete se dozvědět, co přes­ně je způ­so­bilé pro finan­cov­ání? Konkrét­ní infor­ma­ce týka­jící…

Více

KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU V BÖTTCHERFABRIK V POBERSHAU

Výs­tavní cen­trum Böttcher­fab­rik v Pober­shau jako mís­to jed­nání komise dne 22.9. 2022 neby­lo vybráno náhod­ně. Koná se zde totiž výs­ta­va českých výt­varných uměl­ců s názvem Tajem­ství krušných hor – dom­nělá reali­ta. Ten­to pro­jekt, který je real­i­zován z FMP prostřed­nictvím pro­gra­mu Inter­reg VA/2014–2020 navazu­je na pro­jekt saských uměl­ců, kteří se před­stavili v Oblast­ní galerii v Mostě. Celkem 14 uměl­ců má tak…

Více

DOPRAVNÍ KOMISE ZASEDALA V TEREZINÝCH LÁZNÍCH V DUBÍ

Na pozvání předsedy česká části dopravní komise Ing. Petra Pípala se sešli její člen­ové dne 14.9.2022 v Dubí. Místem jed­nání byly Tereziny Lázně. Po přivítání a kon­t­role pro­tokolu jsme komisi infor­movali o har­mono­gra­mu spuštění dotační pro­gra­mu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou v letech 2021–2027. Aktuál­ní infor­ma­ce jsou dos­tup­né na https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp. Seznámili jsme komisi s pro­jek­tem eurore­gionu…

Více

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KADAŇSKÝ KLÁŠTER

V refek­táři fran­tiškán­ského kláštera se sešla dne 12.9. komise pro muzea a kul­turní památky https://www.klaster-kadan.cz/. Kromě aktuál­ních infor­ma­cí ke spuštění pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg VI v led­nu roku 2023 jsme komisi infor­movali o real­izaci pro­jek­tu Strate­gické přípravy, na které pracu­jeme společně s Eurore­gion Erzge­birge a Asis­tenčním cen­trem v Mostě. Člen­ové komise se poté zabý­vali společný­mi…

Více

JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čin­nost odborných komisí zaháji­la po prázd­ninách jako první komise živ­ot­ního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východ­ním Německu.  Čest­ný host Prof. Dr. Michael Gunter Müller, vedoucí kat­edry fakul­ty věd živ­ot­ního prostředí na TU Dres­den ve své odborné prezentaci před­stavil členům komise, jakým způ­sobem lze les před požáry chránit,  jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů,…

Více

28.07.2022 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG ČR-SASKO

Dne 28. čer­vence 2022 schválila Evrop­ská komise Pro­gram spolupráce Inter­reg Česká repub­li­ka – Sasko 2021–2027. Toto rozhod­nutí tvoří zák­lad pro pokraču­jící pod­poru přeshraniční spolupráce mezi obě­ma země­mi. Tiskovou zprávu naleznete https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/pressemeldungen/22–07–29_Tiskov_zprva_CZ.pdf Do spuštění Pro­gra­mu, které se před­pok­ládá v led­nu 2023, je tře­ba ještě dola­dit před­pok­la­dy pro poskyt­nutí dotace, kritéria výběru pro­jek­tů, post­up admin­is­trace i způ­sob práce…

Více

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU 2022

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce již po třinác­té Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Cena je urče­na osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pě­ly k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Návrhy s krátkým odůvod­něním při­jímáme do 15.9.2022. Těšíme se na vaše kan­didá­ty! Podrob­né…

Více

VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 2 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou finan­cov­ány z disponi­bil­ních prostřed­ků FMP a real­i­zovány do konce říj­na 2022. →Strate­gická přípra­va na nové pro­gramové období Inter­reg VI 2021–2027 LP CZ Eurore­gion Krušno­hoří Most & PP DE Eurore­gion Erzge­birge Freiberg Cílem pro­jek­tu bude společná…

Více

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE OSLAVIL 30 LET EXISTENCE

Olbern­hau — V his­torick­ém kom­plexu na zpra­cov­ání barevných kovů Saiger­hütte v příhraničním městečku Olbern­hau se kon­a­lo připomenutí jed­no­ho výz­nam­ného výročí. Třicet let zde oslav­il Eurore­gion Krušno­hoří / Erzge­birge. Video reportáž: http://www.e‑mostecko.cz/zpravy/most/160548-video-euroregion-?fbclid=IwAR0CSq-_q8LnkGdvHWPcqMH8cizxO-skD35lnOnXDCYSnPCsJiTVxYnbWkU “Je to krás­né výročí přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jsem rád, že u toho mohu osob­ně být. Mys­lím, že je to i takové společné ocenění,…

Více

JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Jed­nání val­né hro­mady dne 27.5.2022 tradičně před­cháze­lo zasedání rady, která měla na svém pro­gra­mu zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a přípravu val­né hro­mady. Rada ve svém usne­sení násled­ně vza­la na vědomí ukončení člen­ství společnos­ti CELIO, a.s a ukončení del­e­gace Ing. Reného Konečného v radě. Poté koop­to­vala do rady Ing. Petra Mareše, tech­nick­ého ředitele společnos­ti Unit­ed Ener­gy…

Více

29. ZASEDÁNÍ ČESKO-SASKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

Ve dne 19.5–20.5. 2022 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci ve městě Bad Schan­dau. Plenární zasedání zahájil Dr. David Michel ze Saské stát­ní kanceláře, vedoucí odboru Mez­inárod­ních vztahů spolu s JUDr. Marké­tou Meiss­nerovou, gen­erál­ní konzulk­ou ČR v Drážďanech. Saská strana s český­mi part­nery jed­nala poté samostat­ně v násle­du­jících pra­cov­ních pod­skupinách: Koor­di­nační pod­skupina…

Více

SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA KRUŠNOHORSKÝ STADION V AUE

Jed­nání sportovní komise se kon­a­lo 3.5. 2022 v Aue, pří­mo v nově rekon­struo­vaném krušno­horském sta­dionu.  V součas­né době se používá hlavně pro fot­balové zápasy a je domovským sta­dionem FK Erzge­birge Aue a pojme 16 485 lidí. Pro čle­ny komise byla připrave­na na závěr jed­nání prohlíd­ka sta­dionu https://www.fc-erzgebirge.de/startseite/ Komisi zají­maly poté přede­vším infor­ma­ce o novém dotačním období pro­gra­mu…

Více

MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekon­strukcí a člen­ové komise tak měli možnost spolu osob­ně zase­dat dne 2.5. 2022 ve Freiber­gu a osob­ně se před­stavit. Novou předsed­kyní německé části komise se sta­la paní Andrea Riedel, ředitel­ka měst­ského a hor­nick­ého muzea ve Freiber­gu. Po uvítání komise pro­jed­nala všech­ny body navrženého pro­gra­mu. Jed­na­tel­ství připrav­i­lo prezentaci k…

Více

RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

Na pozvání měs­ta Ose­ka se kon­ala rada dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvo­du jed­nání radu poz­drav­il staros­ta Ing. Jiří Macháček a poté předal slo­vo Dr. Koskovi, správ­ci a předse­dovi Spolku přá­tel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s his­torií kláštera a po skončení jed­nání absolvo­vat prohlíd­kový okruh s výk­la­dem. http://klasterosek.cz/. Pod vedením předsedy eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­la…

Více

KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Na Kra­jském úřadě Ústeck­ého kra­je zasedala 28. 4. 2022 komise kri­zového řízení Eurore­gionu Krušno­hoří. Komise se seznámi­la se stavem přípravy nového dotačního pro­gramového období přeshraniční spolupráce 2021+ a klad­ně posoudi­la malý pro­jekt Přeshraniční hasičská soutěž. Pro­jekt podal na saské straně Dobro­vol­ný spolek hasičů Großol­bers­dorf. Obsa­hem pro­jek­tu je prove­dení soutěže v tzv. požárním útoku v rám­ci…

Více

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

Komise zasedala dne 7.4.2022 v Eko­log­ick­ém cen­tru Most pro Krušno­hoří. Nejprve nás paní Mar­ti­na Černá seznámi­la s čin­nos­tí cen­tra https://www.ecmost.cz/, které fun­gu­je jako veře­jné infor­mační středisko o živ­ot­ním prostředí od roku 2000 a je jed­ním z je odborných útvarů společnos­ti Výzkum­ný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě. Důležité infor­ma­ce z Eko­cen­tra bychom chtěli propo­jit se sask­ou stra­nou,…

Více

KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbern­hau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušno­horském okre­su v Annaber­gu-Buch­holz, v Aue, v Schwarzen­ber­gu, Stoll­ber­gu a v Zschopau. Čle­ny komise přiví­tal ředi­tel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako diri­gent hudeb­ního sboru Olbern­hau. Ve škole pracu­je 13 stálých zaměst­nanců a 200 učitelů. Ročně navštěvu­je školu při­b­ližně 10 000 žáků v 800…

Více

JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

První prezenční zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v tom­to roce se kon­a­lo dne 25.3.2022 v Chomu­tově. Na mag­istrátě radu přiví­tal náměstek primá­to­ra Mgr. Milan Märc, který v úvo­du jed­nání před­stavil pro­jek­tové záměry a vize měs­ta. Poté byla členům rady před­stave­na zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Infor­movali jsme radu o zasedání zeměděl­ské, škol­ské, hospodářské a kul­turní komise. Všech­na…

Více

Harmonogram pro zahájení programu

Návrh Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 byl 1. břez­na 2022 zaslán Evrop­ské komisi ke schválení. Ta teď kon­trolu­je Pro­gramový doku­ment, jehož schválení se očekává v srp­nu 2022. Zároveň se nyní dolaďu­jí budoucí pod­mínky pro poskyt­nutí dotace, kritéria pos­tupu při výběru pro­jek­tů a nová opatření pro prá­ci s veře­jnos­tí. Před­pok­ládáme, že Vám kon­cem květ­na…

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Čle­ny hospodářské komise jsme přiví­tali dne 22.3.2022 na Střed­ní průmyslové škole a Střed­ní odborné škole gas­tronomie a služeb v Mostě. Jed­nání jsme začali exkurzí kovárny s mod­erním vybavením jako jsou výh­ně, hydraulický lis, kovadliny a mno­ho nářadí. Zlepšení kval­i­ty prak­tické výuky umožňu­je absol­ven­tům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostat­ní…

Více

ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Pod­porovat oblast vzdělávání v našem eurore­gionu považu­jeme za důležité téma, a pro­to se sešla dne 15.3.2022 Škol­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby naváza­la na čin­nost komise a její cíle. Pod vedením předsedy komise, Ing. Jose­fa Švece, komise pro­jed­nala schválený pro­gram. Před­stavili jsme aktuál­ní vývoj přípravy Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2021 ‑2027,…

Více

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborní­ci z oblasti zeměděl­ství se sešli v Lab­o­ra­toři Pos­tolo­prty. Jak bývá zvykem, pravidel­ně se infor­mu­jí o výnosech, vývo­ji a aktuál­ních prob­lémech v zeměděl­ské politice v Čechách i v Sasku. Zeměděl­sk­ou komisi vedl její český předse­da Ing. Roman Honzík, který v úvo­du před­stavil čin­nost lab­o­ra­toře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sor­ti­mentem služeb a rozlehlým půso­bištěm mezi největší zeměděl­ské lab­o­ra­toře již 25…

Více

Výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR. Pro­jek­ty je možné real­i­zo­vat do konce měsíce říj­na 2022. Na všech­ny níže uve­dené pro­jek­ty jsou disponi­bil­ní prostřed­ky z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a admin­istru­je.   Role klášterů v dějinách krušno­horského hor­nictví LP DE Wel­terbe Mon­tan­re­gion Erzge­birge…

Více

O ČEM JEDNALA ÚNOROVÁ RADA EUROREGIONU

Vzh­le­dem k jarním prázd­ninám se pravidel­né páteční jed­nání rady uskutečni­lo mimořád­ně v pondělí 28.2. 2022 for­mou videokon­fer­ence. Rad­ní vza­li v úvo­du na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a výsled­ky 11. oběžného řízení Fon­du malých pro­jek­tů. Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR. V bodě o aktuál­ních…

Více

Euroregion navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

Dne 3. úno­ra 2022 proběh­lo na studi­jním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Cen­trem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem toho­to setkání bylo navázání sys­tem­at­ické spolupráce při real­izaci konkrét­ních aktiv­it v regionu, jejich koor­di­naci a vzá­jem­nou prezentaci. Cen­trum zas­tupo­val jeho man­ažer Paed­Dr. Václav Netolický, který byl jako staros­ta Vejprt jed­ním z ini­ciá­torů…

Více

Film o výsledcích Programu spolupráce Česko — Sasko 2014–2020

Blížící se konec součas­ného dotačního období 2014–2020 je vhod­ný okamžik pro reka­pit­u­laci jeho dosažených cílů a úspěchů. Máme radost, že Vám můžeme prezen­to­vat nově vzniklý film (cca 5 min­ut) o výsled­cích Pro­gra­mu spolupráce Česko — Sasko. Podíve­jte se na přík­la­dy úspěšné česko-saské spolupráce: https://www.youtube.com/channel/UCruo3RaJRv9ue0kUgizumuQ  

Více

Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém jednání nového náměstka pro Místní rozvoj ČR

Aso­ci­ace Eurore­gionů ČR přiví­ta­la na svém prvním videokon­fer­enčním jed­nání v roce 2022 nového náměst­ka pro Míst­ní rozvoj ČR, Ing. Radi­ma Sršně, Ph.D. Měli jsme tak možnost před­stavit naší čin­nost a infor­mo­vat pana náměst­ka o aktuál­ních přípravách na nové pro­gramové období 2021+. Po diskuzi násle­dovala nom­i­nace delegátů aso­ci­ace do Mezire­gionál­ní porad­ní skupiny MMR (MRPS) a do…

Více

ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes hranice přišla

Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě Vás zve na vernisáž přírodověd­né výs­tavy o vydře říční. Expoz­ice o pop­u­laci vydry říční v Sasku a Ústeck­ém kra­ji před­staví její živ­ot­ní prostředí v plné kráse. https://www.muzeummost.cz/…/ich-bin-ein-vydra-aneb-jak…

Více

Nominujte NEJ novinku cestovního ruchu za rok 2021

Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační Krušné Hory, OHK Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2021. Tur­isté nejen z Ústeck­ého kra­je mohou nomi­no­vat do soutěže tu novinku, která je v roce 2021 nejvíce oslovi­la. „Může to být…

Více

Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokon­fer­enční zasedání posled­ního Lokál­ního řídícího výboru SFMP v tom­to pro­gramovém období se kon­a­lo 24.11.2021. Výbor schválil 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR. Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV Vzh­le­dem k tomu, že na saské straně ještě zbý­va­jí prostřed­ky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyh­lašu­jeme posled­ní ter­mín pro před­kládání pro­jek­tů v…

Více

PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

Posled­ní zasedání rady v tom­to roce se uskutečni­lo na Lesné. Člen eurore­gionu Vzdělá­vací a rekreační cen­trum Lesná, o.p.s. pro jed­nání připrav­i­lo stylově míst­nost v novém hrázděném domě. Ten­to objekt je součástí stá­va­jícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi pros­pe­ru­jící ves, která sko­ro zanikla po odsunu původ­ního německ­ého oby­va­tel­st­va.…

Více

Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge oce­nil letos již po třinác­té osob­nos­ti, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pěli k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří / Erzge­birge a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Ceny byly slavnos­t­ně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově. Lau­reát CENY za rok 2020: Jiří Roth, dlou­ho­letý…

Více

Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Eurore­gionu Krušno­hoří přiví­tal v nově zrekon­struo­vaném klášteře Jan Losenický, mís­tostaros­ta měs­ta Kadaně. Pozd­ně stře­dověký pout­ní fran­tiškán­ský klášter v Kadani byl více než půl tisí­ciletí cen­trem pozornos­ti panovníků i diplo­matů, duchoven­st­va i svět­ských pout­níků, uměl­ců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních doná­torů, Jan Hasište­jn­ský z Lobkow­icz, pojal stavbu jako odraz svých…

Více

Asociace Euroregionů ČR

Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky zasedala dnes online za účasti zás­tupců většiny českých eurore­gionů. Na úvod přiví­tal čle­ny aso­ci­ace Mar­tin Půta, předse­da Eurore­gionu Nisa a hejt­man Libereck­ého kra­je. Na pro­gra­mu bylo kromě jiného: ► přípra­va přeshraniční pro­gramů 2021–2027 ► real­izace fondů malých pro­jek­tů 2014–2020 ► dopad covid na přeshraniční pro­jek­ty ► inspirace přík­la­dy dobré eurore­gionál­ní praxe…

Více

Na litvínovském zámku se jednalo o nádraží v Louce

Za účasti vedení Ústeck­ého kra­je se sešli zás­tup­ci českých i saských insti­tucí na dalším z pra­cov­ních jed­nání o znovupropo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy. Hlavním tématem byla budouc­nost his­torick­ých nádražních budov. Přede­vším se hov­oři­lo o nádraží v Louce u Litvíno­va, o které má zájem mostecké muzeum. Již čtyři roky probíhá inten­zivní úzká spolupráce mezi saský­mi a…

Více

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří jednala po šesti letech v Mostě

Čle­ny sdružení přiví­tal předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který jed­nání řídil, v hotelu Cas­cade. V úvo­du před­stavil měs­to Most a jeho zají­mavosti. Přede­vším jeze­ro Most, které vzniklo zatopením hně­douhel­ného dolu Ležáky, kde se těži­lo až do konce 90. let. Jeze­ro s průzrač­nou vodou se otevře­lo veře­jnos­ti od 12.9.2020. Dále pak Mostecký FUNPARK s 3 D…

Více

Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokál­ní řídící výbor schválil na svém videokon­fer­enčním zasedání 2 česko-německé pro­jek­ty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Pro­jekt „Ces­ty Krušno­hořím“ si klade za cíl uspořá­dat dopravní kon­fer­ence k přeshraniční­mu tur­is­mu a natočit reportáž, která by propago­v­ala společné tur­i­stické cíle v příhraničí. Pro­jekt podá­va­jí OHK Chomu­tov s pro­jek­tovým part­nerem  IHK Chem­nitz. Pro­jekt byl schválen jako…

Více

Komise životního prostředí

Člen­ové odborné komise pro živ­ot­ní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jed­nání bylo dle plánu před­stavení tzv. Saské správy vlků/ Das säch­sis­che Wolf­s­man­age­ment. Tato odborná skupina byla zřízena Min­is­ter­stvem pro živ­ot­ní prostředí a zeměděl­ství a pracu­je v rám­ci Stát­ního úřadu pro živ­ot­ní prostředí, zeměděl­ství a geologii Sasko (LfULG). https://www.wolf.sachsen.de/aufgaben-organisation-3954.html https://www.wolf.sachsen.de/ Její vedoucí pan…

Více

Setkání předsedů a jednatelů euroregionů ve Freibergu

Dne 10.9.2021 nás poz­val německý předse­da Eurore­gionu Erzge­birge e.V. a součas­ný zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko, Math­ias Damm na společné osob­ní jed­nání, aby­chom zhod­notili dosavad­ní prá­ci obou  sekre­tar­iátů a společně se připrav­ili na nové dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­­li­­ka-Sasko 2021–2027. Hlavním tématem jed­nání byla reakce na nový mod­el fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů v režimu…

Více

Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge zor­ga­ni­zo­val dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seif­f­en v kreativní díl­ně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spo­jení „ruk­ou a mozku“. Hlavním cílem toho­to ino­vačního cen­tra je udržet tradice dře­vařské výro­by v Krušno­hoří. Pros­tor díl­ny je určen jak pro stu­den­ty, tak pro řemeslníky, vytváří pros­tor pro nové kreativní…

Více

Jednání sociální komise na téma POTRAVINOVÉ BANKY

Dne 8.9.2021 se po dlouhém pan­demick­ém období sešli člen­ové sociál­ní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Sax­onii Stan­­dor­ten­twick­­lungs- und ‑ver­wal­tungs­ge­sellschaft mbH ve Freiber­gu. V úvo­du jed­nání byl před­staven pro­jekt „Lauf für seel­is­che Gesundheit/ Běh pro duševního zdraví, na který byli člen­ové pozváni a který by mohl také sloužit jako inspirace pro společný malý pro­jekt.…

Více

SPO – NA

Skvělá myšlen­ka spolupráce part­nerů v tur­is­tice v Krušno­hoří, která ved­la k založení skupiny SPO-NA, se real­izu­je již čtvrtým rokem. Jed­ním z výsled­ků této spolupráce je udělování Ceny Krušno­horská NEJ. Na zasedání této skupiny dne 2. září 2021 v pros­torách společnos­ti Ponte Records v mostecké kni­hovně bylo již potřetí rozhod­nu­to na zák­ladě hlasování široké veře­jnos­ti o…

Více

České euroregiony založily asociaci, aby mohly lépe prosazovat své zájmy. Nezahálí ani na úrovni EU

Prosazování společných zájmů v EU, čer­pání uni­jních financí z nového pro­gramového období a společný boj s aktuál­ní­mi i budoucí­mi přeshraniční­mi výz­va­mi. Tak zní tři důvody, proč se eurore­giony ležící na českých hran­icích rozhod­ly založit svou aso­ciaci. Sta­lo se tak min­ulý týden při pod­pisu Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci, k němuž se připo­jili předse­dové všech 13 českých eurore­gionů,…

Více

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve stře­du 28. čer­vence 2021 podep­sali v Severočeském muzeu v Liber­ci předse­dové třinác­ti českých eurore­gionů, Regionál­ní rozvo­jové agen­tu­ry Vysoči­na a Sdružení obcí Vysočiny Mem­o­ran­dum o vzá­jem­né spoluprá­ci v rám­ci nově vzniklé plat­formy Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky. Tím­to slavnos­t­ním aktem byla mezi sig­natáři mem­o­ran­da zahá­je­na úzká spolupráce v otázkách týka­jících se aktuál­ních i budoucích výzev pro příhraniční…

Více

28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Min­is­ter­st­va zahraničních věcí kon­a­lo 28. zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Del­e­gaci vedli Jiří Šitler, ředi­tel Odboru stá­tu střed­ní Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Refer­á­tu mez­inárod­ních vztahů Saské stát­ní kanceláře. Hostem zasedání byli gen­erál­ní konzul­ka ČR Marké­ta Meiss­nero­va z Gen­erál­ní konzulát ČR v Drážďanech /…

Více

Nová prohlídková trasa v PTM byla slavnostně zahájena za přítomnosti předsedy euroregionu

29.6.2021 byla slavnos­t­ně zahá­je­na nová prohlíd­ková trasa  v Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Kopis­tech. Celou výs­tavbu mater­iál­ně pod­poři­la společnost Sev­en Ener­gy a.s.. Na fotografii je slavnos­t­ní přestřižení pásky za pří­tom­nos­ti Ing. Vlas­tim­i­la Vozky, předsedy správní rady muzea a předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří, dále gen­erál­ního ředitele Sev­en Ener­gy a,s Petra Lence a ředitele muzea Zbyň­ka Jakše. Zachování a…

Více

Diskuzní fórum sociální komise

Člen­ové naší česko-saské sociál­ní komise si v diskuzním vir­tuál­ním fóru dne 21.6.2021vyměnili zkušenos­ti s tím, jaké dopady měla pan­demie covidu v sociál­ní oblasti. Hlavním a společným cílem bylo ochránit nejzran­itel­nější skupinu oby­va­tel, přede­vším senio­ry a oso­by se zdravot­ním postižením, ale také oso­by samostat­ně žijící, oso­by bez domo­va a klien­ty azylových domů. Důležitá byla i pod­po­ra…

Více

Diskuzní fórum životní komise

Čle­ny Komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge jsme poz­vali dne 10.6.2021 na diskuzní fórum prostřed­nictvím videokon­fer­ence, aby­chom si vyměnili zkušenos­ti a stanovili téma­ta, která bude komise pro­jed­ná­vat na svém již prezenčním zasedání dne 14.9.2021 na saské straně.   Seznámili jsme také čle­ny s přípravou nového pro­gramového období 2021+. Hlavní tématem příštího zasedání budou vlci na česko-německ­­ém území.…

Více

Květnové videokonferenční zasedání rady

Dnes jsme opět poz­vali čle­ny Rady Eurore­gionu Krušno­hoří do vir­tuál­ního prostředí plat­formy Webex, aby­chom uskutečnili plánové jed­nání květ­nové rady dle navrženého pro­gra­mu. Jed­nání řídil předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. V úvo­du jed­nání jsme čle­ny rady seznámili se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Květen se nesl v duchu videokon­fer­encí našich odborných bilaterárních komisí, setkání eurore­gionů a zasedání…

Více

O podpoře malých projektů rozhodl bilaterální česko-saský lokální řídící výbor videokonferenčně

Dne 26.5.2021 jsme uskutečnili 20. Zasedání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů for­mou videokon­fer­ence, aby­chom mohli výboru před­stavit celkem 9 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 82 917,50 EUR. 6 německ­ých a 3 české pro­jek­tové žádosti před­stavili tradičně naši pro­jek­toví man­ažeři. Až na jeden český pro­jekt, který bude po dohodě s žadatelem přepra­cov­án, byly všech­ny ostat­ní žádosti…

Více

Příhraniční regiony se setkaly online

Eurore­giony na německo-pol­ské a německo-české hrani­ci včera na společné videokon­fer­en­ci hov­oři­ly o aktuál­ních výzvách. Disku­to­va­lo se  o pan­demii a jejích důsled­cích a přede­vším o roli eurore­gionů, které by měly být na společné hrani­ci přine­j­menším spo­jo­vacím článkem při řešení kri­zových situ­ací. Výzvy, které pro nás vyplynu­ly z pan­demie COVID 19  jsou podílet se na pro­jek­tech, které…

Více

České euroregiony pokračují v jednání. Asociace euroregionů bude stvrzena společným podpisem memoranda.

Jed­nání všech českých eurore­gionů pokračo­va­lo 19.5.2021 již pátou videokon­fer­encí v tom­to roce, kter­ou opět orga­ni­zo­val přes WebEx Mgr. Ondřej Havlíček z Eurore­gionu Nisa. Pozvání při­jal pan Ing. Mar­tin Buršík, vedoucí odd­ělení přípravy a metodiky pro­gramů přeshraniční spolupráce MMR, aby nám podal infor­ma­ce o vývo­ji správy a admin­is­trace Fon­du malých pro­jek­tů v příštím dotačním období 2021+.…

Více

Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge zakonči­lo první videokon­fer­enční jed­nání kul­turní komise 6.5.2021. Pro­tože se pořád bohužel nemůžeme sejít osob­ně, poz­vali jsme i čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich stanoviska k přeshraniční kval­itě k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na kul­turní akce v rám­ci navázaného česko-německ­­ého part­ner­ství.…

Více

První videokonference hospodářské komise

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 5.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním hospodářské komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Annaber­gu. Pro­jek­ty před­stavo­vala komisi česká strana eurore­gionu. Žadatelem je pro­to český Lead­part­ner. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise disku­to­vala…

Více

První videokonference dopravní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 4.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním dopravní komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Oblast­ním muzeu v Chomu­tově. Ten­tokrát před­stavo­vala pro­jek­ty česká strana eurore­gionu s českým Lead part­nerem. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise hod­noti­la…

Více

Videokonference sportovní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge odstar­to­va­lo aví­zo­vané videokon­fer­enční jed­nání sportovní komise dne 3.5.2021. Poz­vali jsme čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich odborná stanoviska přeshraniční kval­i­ty k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na bas­ket, dvo­j­jazyčné hry a vol­nočasové aktiv­i­ty pro děti. Pro­jek­tový man­ažer Jan Prokopec před­stavil podané pro­jek­ty…

Více

Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme poz­vali opět čle­ny rady prostřed­nictvím počí­tačové aplikace Cis­co Webex k vir­tuál­ní­mu zasedání. V úvo­du jed­nání jsme tradičně seznámili čle­ny rady se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Věno­vali jsme také Lokál­ní­mu řídící­mu výboru, který se bude poprvé konat videokon­fer­enčně dne 26.5.2021. Člen­ové výboru budou disku­to­vat a hlaso­vat o 9 při­jatých pro­jek­tech do Fon­du malých pro­jek­tů,…

Více

Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborní­ci osob­ně scházet a vyměňo­vat si zkušenos­ti v rám­ci všech odborných komisí Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V., jsme komise pře­sunuly do vir­tuál­ního prostoru.Digitální orga­ni­zaci ten­tokrát převza­la německá strana a pan předse­da Wern­er Bergelt z Regionál­ního zeměděl­ského spolku Erzge­birge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přiví­tal na jed­nání komise prostřed­nictvím plat­formy GoToMeet­ing dne 12.4.2021. Disku­to­va­lo…

Více

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu na pozice externího hodnotitele v rámci Spravedlivé transformace

Dovolu­jeme si Vás infor­mo­vat, že Ústecký kraj vyh­lašu­je výzvy na nábor zájem­ců o pozi­ci externího hod­notitele strate­gick­ých pro­jek­tů v rám­ci přípravy Oper­ačního pro­gra­mu Spravedlivá trans­for­ma­ce a Plánu spravedlivé územ­ní trans­for­ma­ce (PSÚT). Odborní­ci na dané téma se mohou přih­lásit dle pokynů uve­dených ve výzvě do 23. 4. 2021 Bližší infor­ma­ce naleznete na stránkách https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele

Více

Zjednodušení podmínek vstupu do Saska z ČR. Registrace, testy, karanténa.

Německo vyj­mu­lo ČR z oblastí zemí s rozšíře­nou mutací viru a přeřadi­lo ČR do kat­e­gorie zemí s vysok­ou mírou rizika. Zjednodušené pod­mínky vstupu začaly platit 7. 4. 2021. Hraniční kon­troly jsou prod­louže­ny do 14. 4. 2021. Pro vst­up do z ČR do  Němec­ka je tře­ba mít: elek­tron­ick­ou reg­is­traci anti­gen­ní (či PCR) test, který neb­ude starší…

Více

Ochraňte naši krajinu, přejí si horalové z Krušných hor.

Pět krušno­horských obcí se spo­ji­lo a vola­jí po přírod­ním parku. Zabránit by měl necitlivým pod­nika­tel­ským záměrům. Blat­no — Kra­ji­na Krušných hor je unikát­ní. Typ­ická je nejen lesnatý­mi svahy, ale i náhorní­mi plocha­mi bezlesí navázaný­mi na zaniklá osídlení a záhu­men­né plužiny, které připomí­na­jí his­torické členění půdy. Tyto jedinečné znaky chce zacho­vat a chránit před umělý­mi zásahy pět…

Více

Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidel­né jed­nání společného grémia Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V. se muse­lo bohužel pře­sunout do vir­tuál­ního svě­ta. Zás­tup­ci české rady a německ­ého před­staven­st­va jed­nali tak dne 26.3.2021 ale­spoň videokon­fer­enčně. Před samot­ným jed­náním se sešli oba předse­dové — Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a Matthias Damm, aby si vyměnili názo­ry na aktuál­ní společné téma­ta. Hov­ořili o par­it­ním rozložení…

Více

Debatujeme kurážně odvážně: Uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou

Debat­ní řada “Couragiert debat­tiert / Debatu­jeme kurážně odvážně” pokraču­je. 25.března budou  hosté od 19 hodin disku­to­vat o dopadech uza­vření hran­ic mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou na bilaterál­ní vztahy a na příhraniční region.  Michaela Holá, koordiná­tor­ka česko-saských vztahů Obchod­ní a průmyslové komory v Chem­nitz  Zbyněk Lin­hart, dlou­ho­letý bývalý staros­ta Krás­né Lípy, sená­tor Par­la­men­tu ČR,…

Více

Spolupráce s OHK Chomutov stvrzena SMLOUVOU

Vzá­jem­nou dlou­ho­le­tou spoluprá­ci stvrdil dnes předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a předse­da před­staven­st­va Okres­ní hospodářské komory v Chomu­tově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál PÍSEMNOU DOHODOU . OHK Chomu­tov a Eurore­gion Krušno­hoří tím­to vzá­jem­ně deklaru­jí spoluprá­ci a podíl na společných pro­jek­tech a pod­pory pod­nika­tel­ských aktiv­it v okrese Chomu­tov. Cílem naší spolupráce je vytvářet pod­mínky pro…

Více

Sasko uvolnilo podmínky pro české pendlery i studenty

Sasko zmírňu­je pod­mínky pro české pendlery, nově může přes hran­ice dojíždět každý, koho zaměst­na­va­tel označí za nezbyt­ného pro chod firmy. Nut­ný je ale kaž­do­den­ní neg­a­tivní test na koron­avirus.   Podrob­nos­ti v článku: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/sasko-uvolnilo-podminky-pro-ceske-pendlery-i-studenty-40354120?fbclid=IwAR1npVaoXhJhNwqXrKFDhCAodjW6WfUo8AjX1HZMdLk7RnmD9xkN8MH8CX4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aQdS16V6H5O-202103161415&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z‑boxiku&utm_source=www.seznam.cz Zdroj: Berlín • Aktu­al­i­zováno ČTK

Více

Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokon­fer­enčního jed­nání a pravidel­né zasedání rady jsme uspořá­dali na plat­for­mě WebEx. Na pro­gra­mu byly násle­du­jící body:  zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství  výsled­ky hospo­daření za rok 2020 a návrh rozpoč­tu 2021  přípra­va val­né hro­mady čer­ven 2021  pro­gram česko-německé rady  videokon­fer­ence dne 26.3.2021  Cena Eurore­gionu 2020  náhrad­ní…

Více

Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

Dnes jsme se opět sešli se vše­mi eurore­giony, aby­chom pokračo­vali ve spoluprá­ci a výměně zkušenos­tí podél celé české hran­ice. Jed­nání orga­ni­zo­val Eurore­gion Nisa a tím­to děku­jeme panu Ondře­ji Havlíčkovi za vedení a přípravu jed­nání. Máme mno­ho společných témat a pro­to hlavním bodem jed­nání bylo vytvoření Aso­ci­ace eurore­gionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve vari­antu…

Více

Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Součas­ná situ­ace nám stále neu­možňu­je scházet se s naši­mi odborný­mi komise­mi, které jsou pro přeshraniční spoluprá­ci klíčové. Pro­to jsme se rozhodli pořá­dat pos­tup­ně všech­ny odborné komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge ale­spoň videokon­fer­enčně. Člen­ové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názo­ry na sportovní pro­jek­ty a vydat společné doporuču­jící stanovisko pro čle­ny Lokál­ního řídícího výboru,…

Více

Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlas­tim­i­la Vozku, předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří a viceprezi­den­ta Eurore­gionu Labe Ing. Petra Medáč­ka dne 8.2.2021 přiví­tal na jed­nání hejt­man Ústeck­ého kra­je Ing. Jan Schiller. Panu hejt­manovi jsem společně před­stavili čin­nost obou eurore­gionů. Na jed­nání jsme se zaměřili na Fond malých pro­jek­tů (FMP), který pod­poru­je přeshraniční ini­cia­tivy a malé pro­jek­ty regionál­ního a lokál­ního výz­na­mu. Infor­movali jsme…

Více

Videokonference společného sekretariátu

Týden videokon­fer­encí pokračo­val 3.2.2021 jed­náním společného sekre­tar­iá­tu s naším part­nerem Eurore­gionem Erzge­birge. Česká i německá část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge s novou jed­natelk­ou paní Elke Zepak pro­jed­nala dnes přede­vším:   přípravu a orga­ni­zaci Lokál­ního řídícího výboru dne 3.3.2021, který se bude po dom­lu­vě konat for­mou oběžného řízení, jelikož jsou podány 2 pro­jek­tové německé žádosti    orga­ni­zaci zasedání…

Více

Euroregiony jednají s Ministerstvem pro místní rozvoj

Dne 2.2.2021 jsme pokračo­vali v jed­nání k přípravě přeshraničních pro­gramů 2021+ se zaměřením na Fond malých pro­jek­tů. Schůz­ka byla plánová­na s paní min­istryní Klárou Dostálovou, kter­ou na videokon­fer­en­ci nakonec zas­toupil Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení Sekce evrop­ských a národ­ních pro­gramů a Ing. Mar­tin Buršík, zás­tupce ředitele z Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce. Eurore­giony před­stavi­ly:  …

Více

Rada jednala poprvé v novém roce videokonferenčně

Rada dne 29.1.2021 jed­nala poprvé vir­tuál­ně. A i za tuto příleži­tost jsme byli velice rádi. Vir­tuál­ně jsme pro­brali všech­ny body pro­gra­mu a měli jsme možnost si vyměnit a vyslech­nout názo­ry k jed­notlivým tématům.  zprá­va o čin­nos­ti eurore­gionu  stav Fon­du malých pro­jek­tů 2014–2020  přípra­va nového pro­gramového období 2021+  návrh nového mod­elu FMP…

Více

Saská pravidla pro příjezd z ČR

Níže uvádíme saská pravid­la pro ces­tování z ČR do Sas­ka. Upo­zorňu­jeme, že ces­tu­jící při­jíždějící ze Sas­ka do ČR musí součas­ně respek­to­vat i pravid­la stanovená česk­ou vlá­dou — viz náš článek Německo na ces­to­va­tel­ském semaforu od 16. 11. 2020 čer­ve­nou zemí | Gen­erál­ní konzulát České repub­liky Drážďany (mzv.cz)Osoby při­jíždějící z ČR, která je v tuto chvíli…

Více

Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Dne 14. led­na 2021 byla Mon­i­torovacím výborem IROP schvále­na revize Pro­gramového doku­men­tu IROP ve verzi 2.0. Jed­ná se o pod­stat­nou revizi Pro­gramového doku­men­tu IROP, která do stá­va­jících speci­fick­ých cílů včleňu­je 2 nové speci­fické cíle v sou­vis­losti s dodatečně poskyt­nutý­mi finanční­mi prostřed­ky z Evrop­ské unie prostřed­nictvím nového investičního nástro­je REACT-EU na pomoc s bojem pro­ti pan­demii…

Více