Cena Euroregionu Krušnohoří
Preis der Euroregion Erzgebirge

Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge.
Ausschreibung für den Preis der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří.

Eurore­gion Krušno­hoří / Erzge­birge předá v letošním roce již po třinác­té Cenu Eurore­gionu Krušno­hoří / Erzge­birge. Cena je urče­na osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pěli k udržení a rozvo­ji tradic Euro­regionu Krušno­hoří / Erzge­birge a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci.

Die Eurore­gion Erzge­birge / Krušno­hoří ver­lei­ht in diesem Jahr zum dreizehn­ten Mal den Preis der Eurore­gion Erzge­birge / Krušno­hoří. Der Preis der Eurore­gion Erzge­birge / Krušno­hoří wird an Per­so­n­en vergeben, die sich um die gren­züber­schre­i­t­ende Zusam­me­nar­beit in der Eurore­gion Erzge­birge / Krušno­hoří in her­aus­ra­gen­der Weise ver­di­ent gemacht haben.Dosavadní držitelé Ceny

 • Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
 • Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
 • Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
 • Beate Eben­höh a Fran­tišek Bína, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
 • Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
 • Hel­mut Schramm, veli­tel hasičů v Annaber­gu a Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
 • Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steinu
 • Heinz Lohse z Rechen­ber­gu-Bienemüh­le a Petr Fišer z Českého Jiřetí­na
 • Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu-Buch­holze a Gertru­da Lip­táková z Teplic
 • Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. a Petr Čer­ven­ka, staros­ta Mez­i­boří
 • Jiří Roth, Chomu­tov
 • Vlas­tim­il Voz­ka, bývalý primá­tor měs­ta Mostu
 • Thomas Wit­tig, bývalý primá­tor měs­ta Marien­ber­gu

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu dne 23.11. 2009 bylo usne­seno, že bude udělová­na Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§1 Smysl a význam předávání Ceny

Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge je předává­na osobám, které se výz­nam­ným způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšle­na jako ocenění těch osob, jejichž osob­ní angažo­vanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování oby­va­tel soused­ního hraničního území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osob­ně angažo­vali v přeshraniční spoluprá­ci, ve vzá­jem­ném sbližování a v dobrém spolužití. Cenou Eurore­gionu Krušno­hoří je umělecké dílo a přís­lušná pamět­ní listi­na.

§2 Postup volby nositele Ceny

Navrho­vat udělení Ceny mohou člen­ové pra­cov­ních odborných komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, jed­notliví občané či insti­tuce z území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrhy jsou předávány obě­ma jed­natelům eurore­gionu v písem­né for­mě do 15. září. Návrhy musí obsa­ho­vat dostatečné zdůvod­nění, přede­vším zás­luhy navrženého kan­didá­ta.
Návrhy jsou dle odstavce 1 násled­ně pos­toupe­ny komisi pro kul­tu­ru a mládež, která před­loží svá stanoviska obě­ma předsedům Euroregionu/Erzgebirge k před­jed­nání vol­by nejpozději do 30. září téhož roku.
Člen­ové Rady a Před­staven­st­va Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge volí nositele ceny a předse­dové vol­bu odůvod­ní.
Na udělení Ceny Eurore­gionu Krušno­hoří není právní nárok

§3 Předávání Ceny

Oba předse­dové Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge předá­va­jí Cenu slavnos­t­ně u příleži­tosti společného zasedání Před­staven­st­va a Rady Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci kon­cem roku slavnos­t­ním způ­sobem. Ve slavnos­t­ním pro­je­vu budou před­stave­ny a oceněny zás­luhy a působení držitele Ceny.

§4 Cena

Cena je jed­nou ročně vždy nově vytvoře­na v umělecké škole či v kul­turním zařízení na území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pra­cov­ní komise pro kul­tu­ru, mládež a školy.

§5 Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všech­ny pod­kla­dy v sou­vis­losti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek vol­by, slavnos­t­ní pro­jev atd.) ulože­ny v archivu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§6 Veřejnost

Ocenění a zás­luhy nositelů Ceny jsou v přiměřené for­mě před­stave­ny a vyzd­viže­ny v mediích na území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§7 Nabytí platnosti

Ten­to statut vstupu­je v plat­nost po schválení Před­staven­stvem a Radou Eurore­gionu Krušno­hoří /Erzgebirge

Matthias Damm, Freiberg, 26.05.2020
Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, Most, 22.05.2020