One comment

  1. euroregion says:

    „Pro období 2014–2020 platí ste­jná pravid­la pro užívání účelových znaků jako v období min­ulém. Tedy obce, kra­je nebo svazky obcí jako koneční uži­vatelé v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů neb­u­dou účelové znaky použí­vat v žád­ném z pro­gramů přeshraniční spolupráce.!

Comments are closed.