Pro období 2014-2020 platí stejná pravidla pro užívání účelových znaků jako v období minulém. Tedy obce, kraje nebo svazky obcí jako koneční uživatelé v rámci Fondu malých projektů nebudou účelové znaky používat v žádném z programů přeshraniční spolupráce.

    

Fond malých projektů – Žádost online
Nyní můžete podávat své žádosti pro malé projekty v programu INTERREG V pohodlně online.Pokud jste již zadávali žádost online, přihlaste se, prosím, svým e-mailem a heslem. Poté můžete své žádosti spravovat nebo podávat nové žádosti.

http://ere.kpf-fmp.eu

Fond malých projektů – Dokumenty
Zahájení
Postup podávání žádosti
Společný realizační dokument Fondu malých projektů (revize z 16.05.2018)
Pokud není ve Společném realizačním dokumentu k Fondu malých projektů uvedeno jinak, je nutno se řídit dokumentací programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 – Příručkami pro české kooperační partnery
Jednací řád (aktualizováno 2.12.2015)
Členové Lokálního řídícího výboru
Pořadí projektů FMP, ŘV 10.11.2015
Přehled schválených projektů 24.2.2016
Přehled schválených projektů 25.5.2016
Přehled schválených projektů 7.9.2016
Přehled schválených projektů 30.11.2016
Přehled schválených projektů 8.3.2017
Přehled schválených projektů 6.9.2017
Přehled schválených projektů 29.11.2017
Přehled schválených projektů 14.3.2018
Přehled schválených projektů 30.5.2018
Přehled schválených projektů 12.9.2018
Přehled schválených projektů 28.11.2018
Termíny pro jednání Lokálního řídícího výboru v roce 2017
Termíny pro jednání Lokálního řídícího výboru v roce 2018
Termíny pro jednání Lokálního řídícího výboru v roce 2019:
06.03.2019 (podání žádosti nejpozději 23.01.2019)
22.05.2019 (podání žádosti nejpozději 10.04.2019)
11.09.2018 (podání žádosti nejpozději 31.07.2019)
04.12.2018 (podání žádosti nejpozději 23.10.2019)
Upozornění

Realizace Fondu malých projektů je v plném proudu. Dr. Jiří Horáček a Alfons Weiß Vás chtějí upozornit na výklad jednoho bodu.

Jak na české, tak na saské straně se pod položkou „Výdaje za externí odborné poradenství a služby“ (=služby třetích) objevují takzvaní „projektoví koordinátoři“ nebo služby v oblasti „administrativního zpracování projektu”, „Odborný projektový dozor, organizace a vyhodnocení“ či „Odborný projektový dozor a jeho organizování, účetní zpracování“. Z pohledu Řídícího orgánu a Národního orgánu se u těchto popsaných aktivit jedná o úlohy, které patří k administraci projektu, tedy o úlohy, které by měli vykonávat příjemci malých projektů, a jedná se tím pádem o osobní náklady.

Z tohoto důvodu nemohou být „projektoví koordinátoři“ nebo výše popsané služby vyúčtovány pod položkou „Výdaje za externí odborné poradenství a služby“ (=služby třetích), jelikož by potom bylo možné vyúčtovat osobní náklady dvakrát, a to pod položkou „služby třetích” a také jako paušální sazba osobních nákladů.

V zásadě je však možné, aby příjemci malých projektů zaměstnávali „projektové koordinátory” či osoby, které jim budou pomáhat při administraci malého projektu. Tyto osoby musí být ale financovány přes paušální sazbu osobních nákladů nebo přes přímé osobní náklady (u českých příjemců.)

Rozhodli jsme se pro toto objasnění, aby mohla být odstraněna nedorozumění při vykládání tohoto tématu hned na počátku podpory malých projektů.

S pozdravem

Jiří Horáček a Alfons Weiß

Upozornění z CRR Chomutov k FMP:

1.
Na základě konkrétního případu, který se objevil v Euregiu Egrensis si Vám dovoluji zaslat výklad k Realizačnímu dokumentu pro FMP, kde je uvedeno: „Zpětné poskytnutí podpory pro ukončené nebo úplně realizované malé projekty je nepřípustné. Mimoto je vyloučeno také poskytnutí podpory malým projektům, jejichž realizace byla zahájena už před registrací žádosti.“
To znamená, že projekt nesmí být zahájen dříve, než je zaregistrován, ale zároveň také nesmí být ukončena jeho realizace před poskytnutím podpory (tzn. před podpisem smlouvy). Pokud by byl takový projekt na LŘV schválen, bude jeho realizace v rozporu s Realizačním dokumentem a výdaje spojené s jeho realizací budou nezpůsobilé.

2.
Upozornění na některá úskalí týkající se publicity realizovaných projektů. Dle Prováděcího nařízení Komise č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady se v Článku 4 bodu 5 stanoví:
„Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log.“
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá skutečnost, že pokud je logo EU použito v kombinaci s jinými logy (týká se i loga programu) musí být logo EU vždy větší popř. stejně velké než ostatní použitá loga. Prosím věnujte této skutečnosti zvýšenou pozornost. V případě nedodržení této podmínky hrozí příjemci dotace sankce dle kapitoly 4.7.4.1. Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu.

Konkrétní opatření k zajištění publicity doporučujeme předem konzultovat s příslušným projektovým manažerem.

Uplatnění sankce u mikroprojektů (publicita, veřejné zakázky)PUBLICITA

Pokud se při kontrole výdajů zjistí, že konečný uživatel porušil pravidla pro publicitu, je nutno postupovat v souladu s Příručkou pro české kooperační partnery – realizace projektu a uplatnit dle bodu 4.8.4 sankci. Stejné informace k uplatnění sankcí jsou rovněž řešeny v příloze č. 7 této příručky.

VÝBĚR DODAVATELE (400.000,– Kč bez DPH)

Pokud se při kontrole výdajů zjistí, že konečný uživatel porušil postupy při výběru dodavatele (zakázky malé hodnoty – nad 400.000,– bez DPH), je nutno postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek a uplatnit dle bodu 10.2.sankci. Stejné informace k uplatnění sankcí jsou rovněž řešeny v příloze č. 7 této příručky.
Sankce se uplatní formou procentního krácení příslušného výdaje a dále se o tutéž částku zkrátí příslušná kapitola rozpočtu. V případě, že výše příslušné kapitoly není postačující, uplatní se krácení u jiné kapitoly rozpočtu. Postup v souladu s dokumentem Náležitosti dokladování, str. 4.:

Udělené sankce za nedodržení postupů pro zadávání veřejných zakázek, za porušení pravidel publicity, sankce za nenaplnění monitorovacích ukazatelů a korekce výdajů již dříve proplacených (tzv. nesrovnalost) mají finanční dopad na rozpočet partnera (dochází k trvalému snížení rozpočtu o sankce/nesrovnalosti a tyto finanční prostředky nemůže daný partner v projektu již využít)
Upozornění

1. V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) jsou čeští projektoví partneři ( koneční uživatelé) vymezení v § 2 tohoto zákona povinni uveřejnit soukromoprávní smlouvy/objednávky v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.
Doklad o zveřejnění takovýchto smluv/objednávek v rámci realizace malého projektu předkládají koneční uživatelé svému správci spolu s vyúčtováním výdajů dané smlouvy/objednávky.

2. Konečný uživatel má možnost podat odvolání proti rozhodnutí řídícího výboru a proti výsledku kontroly žádosti o platbu provedené projektovým sekretariátem. Informace o možnostech odvolání ( resp. stížnosti) je upraveno v Realizačním dokumentu, bod 7.4 Řízení o stížnostech ( článek 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) https://www.sn-cz2020.eu/media/cz/de_cs/rechtsgrundlagen/17-12-07_Bekanntmachung_GUD_vom_27.09.17.pdf

Prezenční listina
Příručka k informačním a komunikačním předpisům
Vzor publicity na výšku (formát A3)
Vzor publicity na šířku (formát A3)
Odkaz na stažení požadovaných log (dále Logo Euroregionu)
Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat
Příloha č. 6 Podrobný rozpočet – zdůvodnění nákladů
Příloha č. 19 – Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb pro pracovníky na projektech OPPS
Pokyny pro vyúčtování
Soupiska výdajů pro malé projekty (aktualizováno 8.11.2016 (ješte zpřesněno po nedávné aktualizaci))
Čestné prohlášení k žádosti o platbu
Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů
Příloha k závěrečné zprávě
Čestné prohlášení k cestovním náhradám

– formát JPG

– formát PNG

– formát SVG

Logo – formát EPS

Logo – formát PDF