Projekty Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volknera Krönnera se na radnici v Saydě sešli 11. 4. 2017 zástupci města Meziboří a projektoví partneři saského města Sayda s jednatelem euroregionu, aby společně posoudili projektové záměry, které chtějí jako projekty podat do Fondu malých projektů. Meziboří připravuje projekt společných oslav výročí školy a kopané. Sayda připravila partnerské aktivity v tomto a příštím roce. Projekt kempu pro děti a mládež podá Sayda samostatně. Vysvětlena byla i možnost účasti dětí z italského Sogliana, které je jejich společným partnerským městem. Partnerství všech třech měst trvá od roku 1995 a společné aktivity realizovala tato města i v době, kdy na ně nebylo možné získat dotace.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Chomutově

Místem jednání hromady se stalo 31. března 2017 chomutovské divadlo. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která projednala výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, seznámila se s navrženými velkými projekty do Monitorovacího výboru a předběžně se zabývala návrhy na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. K tomu pověřila rada svou komisi pro kulturu a mládež, která připraví konkrétní návrhy Ceny i s prioritami. Valná hromada se v úvodu seznámila s podrobnou zprávou o činnosti za rok 2016 a předseda euroregionu, Ing. Jiří Hlinka, uvedl úkoly, které si euroregion vytýčil pro letošek. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Mikovcová a výsledek hospodaření za rok 2016 přednesl Ing.  Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 5 567 500 Kč. Ing. Pípal, starosta Dubí, informoval přítomné o pomoci Ústeckého kraje oběma euroregionům. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu roku 2017. K 31. 3. 2017 má Euroregion Krušnohoří 114 členů, z toho 76 obcí a 38 organizací. V loňském roce přibyli 2 noví členi. Valná hromada dále dovolila jednoho nového člena rady, který byl podle stanov dosud pouze prozatímně kooptován. Po jednomyslném zvolení se řádným členem rady euroregionu stal Mgr. Jan Mareš, náměstek primátora Chomutova. Ing. Hlinka se jménem euroregionu rozloučil s odstoupivším členem rady MUDr. Marianem Bystroněm a finanční manažerka euroregion Ing. Konečná mu předala upomínkový dar. Přítomní také vyslovili podporu zachování železnice na Moldavu. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě divadelního představení Noc na Karlštejně, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Dopravu na představení hradí Ústecký kraj. Práci euroregionu na závěr ocenila starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Po jednání měli účastnící letošního zasedání opět dostatek možností k neformálním rozhovorům a předávání zkušeností v příjemném a důstojném prostředí.

Dopravní konference

„Česko – saské cesty“

Aktuální přeshraniční problémy dopravy se staly náplní posledního jednání společné dopravní komise Euroregionu Krušnohoří. Vzešel z ní podnět pro Okresní hospodářskou komoru Most, aby zopakovala někdejší řadu dopravních konferencí s názvem „Česko – saské cesty“. Mostecká komora proto ochotně podala projekt do Fondu malých projektů, zaměřený na zkvalitnění přeshraniční dopravy, na informovanost o plánování dopravních staveb a na řešení vzdělávání řidičů a jejich nedostatku. Po přípravných workshopech v Olbernhau a Mostě se dopravní konference konala 30. března v hotelu Cascade v Mostě. Zahájili ji předseda  OHK Most Ing. Rudolf Jung a Dipl. Ing. Roland Richter, viceprezident z chemnitzské komory. O výstavbě dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji referoval Ing. Sosna a Henrik Saske představil plány dopravní infrastruktury na saské straně. Přeshraniční doprava je pro obě strany důležitá. Zkušenosti Marienbergu, partnerského města Mostu, představil primátor Marienbergu André Heinrich. Ocenil iniciativu obyvatel euroregionu, kteří se zasloužili o obchvat Marienbergu a Chomutova.  Dr. Harald Neuhaus informoval o podpoře přeshraniční autobusové dopravy a Ing. Jakub Jeřábek z Ústeckého kraje představil dostupnost hraničních regionů. Zvyšuje se počet přeshraničních linek, ale jejímu dalšímu rozvoji brání problém mezd řidičů v cizině. Zatím české autobusové spoje financuje Ústecký kraj, ale nutná je dohoda, aby každá země hradila náklady na své straně. Důležitým blokem bylo téma nedostatku kvalifikovaných řidičů a jejich vzdělávání. Podrobně o něm informoval z pohledu české strany Ing. Jiří Franěk z Ústeckého kraje a Ing. Zdeněk Gerstner, ředitel reg. Pracoviště ČESMAD BOHEMIA. Na listopadovém jednání dopravní komise Euroregionu Krušnohoří se probíralo také podvodné získávání řidičských průkazů v ČR pro německé občany, kteří o něj v Německu přišli, a toto téma Euroregion Krušnohoří na konferenci také zmínil. Komise euroregionu zjistila, že docházelo k falešným údajům o povinné délce pobytu v místě, k falešným důvodům pobytu a ke zneužívání role tlumočníků při zkoušce. O podvodném získávání řidičských průkazů ale policie ví a podniká v tomto směru příslušné kroky. Postup získávání řidičských oprávnění pro cizince v ČR se však nyní zpřísnil natolik, že v poslední době žádné řidičské průkazy německým občanům nebyly vydány.

Přípravné workshopy a výsledná dopravní konference jsou projektem OHK Most ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v kooperačním programu česko-saské spolupráce Interreg V-A.

   

Pozvánka na kávu

Výstavy jsou v euroregionu příjemným místem přeshraničního setkávání. Na vernisáž a workshop u příležitosti mimořádné výstavy o kávě jako globálním úspěchu, pozval hosty významný člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří, ředitel městských muzeí Annaberg Wolfgang Blaschke, do Manufaktury snů. Toto kulturní zařízení, kterému se také říká svět snů, je mimořádné muzeum se sbírkou lidového řezbářského umění Krušných hor s více než tisícem exponátů, které zahrnují čtyři století. Shromáždila je ve své soukromé sbírce Dr. Erika Pohl-Ströher a věnovala svému rodnému kraji. V pátek 24. března 2017 zde v příjemné atmosféře představili pěstování a vývoj rozšíření kávy renomovaní znalci. Mezi zástupci tisku se objevila i novinářka Ilka Ruck, první saská redaktorka dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress. U kávy pak návštěvníci pokračovali v neformálních rozhovorech.

 

Sociální komise v roce 2017

Ve Freibergu se 23. března 2017 sešli oba předsedové sociální komise Euroregionu Krušnohoří, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, aby připravili náměty této aktivní komise pro její práci v letošním roce. Předem od svých členů obdrželi návrhy, které byly na jednání zohledněny. Na květnovém jednání se bude komise na saské straně zabývat problémy drogové závislosti, terénní práce, prevence závislostí s využitím dosavadních projektů. V srpnu se komise sejde na české straně a tématem jednání bude problematika dětí a mládeže, jejich výchova v rodinách a ústavech, integrace minorit, rodinná péče s podporou ohrožených dětí a rodin. Pro saskou stranu zde bude zajímavé porovnání výdajů na pobyty dětí v ústavech. V listopadu bude komise jednat opět na saské straně a na přání českých kolegů bude zařazeno téma sociálních bytů, sociálních podpor a srovnání legislativy v obou zemích ve vztahu k zneužívání příspěvků na sociální bydlení. Na saské straně totiž takové zneužívání chudoby pro obohacení pronajímatelů bytů, jako je běžné u nás, možné není.

  

Hledáme projektové záměry

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce – stále se hledají dobré projektové záměry

V investičních prioritách

  • 6d – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
  • 11b – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření) se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu Vám k tomu rádi poskytnou další konzultaci.

(kontakt@sn-cz2020.eu)

Krizový management

Komise pro krizový management se sešla 21. 3. 2017 na radnici v Oseku pod vedením svého předsedy Ing. Jiřího Hlinky. Na začátku jednání diskutovala na téma realizovaných projektů v oblasti záchranářství a hasičského vybavení v programu Interreg V-A a poté i o svých dalších projektových záměrech. Komise se obrátila na zástupce euroregionu v Monitorovacím výboru, aby se zasadili v případě přerozdělování zbylých prostředků v programu o jejich prioritní zařazení do oblasti záchranářství; podle jejich mínění je tato prioritní osa podhodnocena. Sama komise by ráda podala ve spolupráci s Ústeckým krajem projekt aktualizace záchranářského slovníčku, o který je velký zájem. Tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu připraví komise tentokrát na saské straně u přehrady Griebstein ve dnech 1. – 3. září 2017. Společné záměry s Euroregionem Labe budou projednány na společném jednání v Lounech 3. června u příležitosti setkání českých a saských záchranářů. Saská strana poukázala na potřebu provázání plánů investic do krizového řízení v příhraničí na obou stranách. Tyto náměty komise zahrne do svého příspěvku k rozvojové strategii euroregionu. Předseda komise Ing. Hlinka inicioval kooperační přeshraniční aktivity jako nadstavbu dosavadní výborné vzájemné komunikace. Podporu Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR na vybavení obcí hasičskou technikou podal Jiří Čermák a Ing. Hlinka vyslovil poděkování Ústeckému kraji za jeho pomoc dobrovolným hasičům. Takhle si město Osek nyní s podporou kraje pořídilo za pouhou šestinu ceny hasičské vozidlo, které si komise na závěr jednání se zájmem prohlédla.

Česko – saské cesty

 

OHK Most ve spolupráci s IHK Chemnitz připravuje v rámci projektu Česko-saské cesty dopravní konferenci, která se bude konat dne 30. 3. 2017 od 9.30 v salonku hotelu Cascade v Mostě. Projekt, který je financován z Fondu malých projektů programu Interreg V-A, je zaměřen na zlepšení podmínek v přeshraniční dopravě s cílem zvýšit počet přeshraničních autobusových a železničních linek, jejich napojení na stávající sítě, vylepšit dopravní infrastrukturu v Euroregionu Krušnohoří a diskutovat o možnostech vedoucích k odstranění nedostatku profesionálních řidičů.

Na konferenci přednesou své příspěvky zástupci MD ČR, Ústeckého kraje i Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavními tématy konference jsou plánování a výstavba dopravní infrastruktury, přeshraniční autobusová přeprava a nedostatek kvalifikovaných řidičů.

 

 

Lokální řídící výbor schválil celkem 18 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 8. března 2017 v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 21 projektů. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zúčastnil jednání Ing. Malát, za Centrum pro regionální rozvoj Ing. Klognerová. Celkem bylo schváleno 18 projektů, z toho českých 15, saských 3. Tři české projekty nedosáhly stanovenou hranici 50 bodů, a proto nebyly do rozhodování zařazeny. Velký počet schválených projektů svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. 

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř dva miliony EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Při náročném rozhodování ale nezapomněli členové výboru na MDŽ a každá žena obdržela z české strany tulipán, ze saské stany růži. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 24. 5. 2017 ve Freibergu, projekty je třeba podat do 12. 4. 2017.

Přehled schválených projektů LŘV 8.3.2017