Memorandum o spolupráci

Dne 18. 10. 2017 podepsali zástupci různých regionální institucí  Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu. Tímto Memorandem deklarují ochotu a vůli ke vzájemné spolupráci pro zajištění svého podílu k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném regionu své působnosti, jako sjednocující platformu pro komunikaci s orgány veřejné správy.  Spolupráci tak potvrdily: Okresní hospodářská komora Most, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura Krušné hory o.p.s. a Hospodářská a sociální rada Mostecka. Vyjadřují tak rozhodnutí všech výše uvedených partnerů navázat aktivní vzájemnou spolupráci a podporovat se při formování, pokud možno jednotné a jednotící filosofie věcného, ekonomicky zajistitelného rozvoje cestovního ruchu v dotčeném regionu,  usilovat o spolupráci s dalšími profesionálními  ruchu a snažit se je spojit do jednoho spolupracujícího pracovního týmu

Pro první období (bude určeno jednacím řádem) byl určen jako mluvčí Ing. Jiří Volovecký – jednatel odborné sekce cestovního ruchu při OHK Most.

Účast v tomto „týmu“ je nabízena statutárním městům, kraji a dalším subjektům působících v cestovním ruchu.

Pracovní příležitosti

Významný partner Euroregionu Krušnohoří, Okresní hospodářská komora Most, spolu s úřadem práce a 18 firmami upořádala v Mostě v hotelu Cascade Regionální veletrh pracovních příležitostí s nabídkami volných pracovních míst. V tomto ohledu se nabízí výměna zkušeností i spolupráce se saskými partnery.

České a německé pivovary propojí pivní stezka

Společný projekt, podpořený z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, připravila Destinační agentura Dolní Poohří.

V polovině října se poprvé sešli zástupci českých a německých pivovarů, kteří budou na turistické stezce spolupracovat. „Pro příští turistickou sezónu chceme připravit cestovní mapu s informacemi o jednotlivých zastávkách. Její součástí bude pivní karta, do níž budou návštěvníci sbírat razítka a poté čerpat výhody jako třeba prohlídky nebo ochutnávky zdarma,“ vysvětlila ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Kromě této agentury na projektu spolupracuje také sousední Destinační agentura Krušné hory a na německé straně Tourismusverband Erzgebirge.

Do Pivní stezky se zapojily především tzv. minipivovary, lokální značky, které vycházejí z bohaté tradice vaření piva na obou stranách hranice. Z českých výrobců je to pivovar Karásek a Stülpner v Chomutově, Monopol v Teplicích, Na Rychtě z Ústí nad Labem, Chalupník z Perštejna, Pivo ZLoun, Žatecký pivovar a Chrám chmele a piva v Žatci. V Německu budou propagační materiály lákat do pivovarů v Rechenbergu, Freibergu a Zwönitz. „Jde nám o podporu gurmánské turistiky a poznávání tradic obou zemí. Využíváme k tomu současného boomu minipivovarů i obliby zážitkové turistiky,“ upozornila Libuše Novotná Pokorná.

Turistický balíček s Krušnohorskou pivní stezkou představí destinační agentura na veletrzích cestovního ruchu v Chemnitz, Drážďanech a Holiday World v Praze. „Velkou prezentaci připravujeme na dubnových Dnech piva v německém Rechenbergu a u nás pak v květnu na Chmelfestu v Žatci,“ doplnila ředitelka agentury.

Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při navazování partnerství. Sociální komise stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě a v Krušnohorském okrese. Městská správa sociálních služeb Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH a Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace tak v sobě našly vhodné partnery pro budoucí spolupráci. Po první návštěvě zařízení Sozialbetriebe v Olbernhau, které se zúčastnila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará s předsedou sociální komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Karlem Giampaolim, došlo 13. října 2017 ke konkrétním návrhům spolupráce. Ředitel Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH Andreas Haustein navrhl jednání v novém domě seniorů Seniorenresidenz „Am Markt“ v Marienbergu. Dohodnuty zde byly výměny zkušeností pracovníků v práci se seniory a společné aktivity seniorů. Nový ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Ing. Martin Strakoš a Ing. Blahoslav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociální komise euroregionu, s sebou již přivezli konkrétní náměty, které díky jazykovému vybavení Ing. Číčela mohli budoucí partneři spolu s jednatelem euroregionu podrobně projednat

Mostecký chrám Nanebevzetí Panny Marie má 500 let

Projekt Mostecký dóm má 500 let, podaný Oblastním muzeem v Mostě ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, vyvrcholil odbornou konferencí. Dne 12. 10. 2017 se v přednáškovém sále mosteckého muzea uskutečnila pečlivě připravená odborná konference českých a německých odborníků za účasti četných a významných hostů Ústeckého kraje, mezi nimiž byl i hejtman Oldřich Bubeníček. Německých účastníků přijelo nejvíce z Annabergu, který je projektovým partnerem. V úvodu promluvil hejtman Bubeníček, ředitel mosteckého muzea Mgr. Soukup a za muzeum v Annabergu jeho ředitel Wolfgang Blaschke. O dějinách annaberského kostela Annenkirche, který je „dvojčetem“ mosteckého kostela ve stejném pozdně gotickém slohu, měl přednášku Jürgen Förster, bývalý zemský rada okresu Annaberg. Vysoce odborných přednášek bylo celkem sedm. Po konferenci následovala exkurze do Děkanského chrámu a poté koncert děl Heinricha Ignaze Bibera v podání čtyř umělců.

 

Ekologické centrum

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je tu pro veřejnost již 17 let

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionech, jsou obě ekocentra, mostecké i kralupské, jedinými svého druhu v České republice. Posláním ECM je zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí, zajistit efektivní komunikaci s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií. V rámci přeshraniční spolupráce má svého zástupce i v komisi životního prostředí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. ECM poskytuje dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatným Zeleným telefonem (tel.: 800 195 342), jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno od doby založení více než 23 000 dotazů, nejvíce z oblasti kvality ovzduší. Novinkou v činnosti ECM v oblasti sledování kvality ovzduší a předávání informací veřejnosti je SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je pro veřejnost zdarma. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vytváří ECM vlastní projekty, lektoruje výukové programy a semináře pro školy i veřejnost, pořádá soutěže, které mají za cíl vzbudit zájem o aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí. Osvětovou činnost ECM realizuje také na akcích pro veřejnost.

Od srpna letošního roku došlo ke změně ve vedení ECM; pomyslné žezlo od Ing. Milena Vágnerové převzala Martina Černá, která v ECM pracuje již od roku 2009.

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, byl v Monitorovacím výboru 20. 9. 2017 schválen česko-saský projekt „Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti“, jehož hlavní řešitelem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (Ekologické centrum Most pro Krušnohoří), dále pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.

 

 

Euroregion v Saském zemském sněmu

Podpora euroregionů ze strany Saského zemského sněmu je všeobecně známá a vysoce ceněna, především poslanec tohoto sněmu, Lužický Srb Heiko Kosel (Linke), se o přeshraniční spolupráci euroregionů dlouhodobě zasazuje. I proto Rada Euroregionu Krušnohoří pověřila svého jednatele, aby zorganizoval exkurzi a říjnové jednání rady právě v budově Saského sněmu. Radu Euroregionu Krušnohoří zde přivítal prezident Saského zemského sněmu Dr. Matthias Rößler (CDU). V přeshraniční spolupráci zde nehraje stranickost žádnou roli, stejně jako v našem euroregionu.  Prezident ve své řeči vysoce ocenil přínosy euroregionů ve spolupráci mezi Saskem a ČR. Na exkurzi v budově sněmu pak členy rady provázel Heiko k překvapení všech perfektní češtinou, a čeští zástupci samospráv se při ní živě zajímali o činnost tohoto zákonodárného sboru. Následného zasedání rady se poté zúčastnili i saští partneři. Přítomní se seznámili s výsledky Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, a zabývali se přípravou jeho listopadového zasedání. Schváleny byly poté změny v komisi pro životní prostředí, kde po odchodu vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří bude toto centrum zastupovat její nástupkyně Martina Černá. Rada také podpořila iniciativu Mgr. Mareše pro založení komise vzdělávání. Diskuse se vedla také o členství české části euroregionu v Asociaci evropských hraničních regionů, kde byla česká část euroregionu zatím pouze hostem, ale čerpala její výhody. Členové rady se nechtějí zachovat jako Litvínov a navrhnou na valné hromadě vstup do této asociace. Pro euroregion jsou důležitá partnerství obcí a spolků, ale zdá se, že je jejich kapacita vyčerpána, např. Baráčníci nemohou na saské straně euroregionu najít partnery. Do diskuse vstoupil Heiko Kosel, který je členem rady Euroregionu Nisa a je i členem jeho Lokálního řídícího výboru. Přislíbil zprostředkovat kontakty na obdobné spolky v Euroregionu Nisa.

Svobodný spolkový stát Sasko byl zrušen v roce 1952 a obnoven byl až v roce 1990. V současné době má o něco málo více než 4 miliony obyvatel.  Na hranici ČR se Saskem jsou čtyři euroregiony.   

 

Projekt OHK Chomutov startuje

 

Projekt Krušnohorský Business Day, což je veletrh regionální hospodářské spolupráce, podala Okresní hospodářská komora Chomutov. Umožní setkání partnerů v podnikatelské sféře, zástupců měst, komisí Euroregionu Krušnohoří, regionálních vysokých škol či výzkumných ústavů. Zahájen bude 24. 10. 2017 v Městském divadle v Chomutově.

Vodamin II

Projekt Vodamin II – Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Vodamin II, který byl na zasedání Monitorovacího výboru vyzdvižen jako příkladně dobře zpracovaný projekt, byl zahájen v červnu v Mostě pracovní schůzkou partnerů. Ti si zde vyjasnili způsob financování, upřesnili termíny jednotlivých kroků, aktivit a stanovili pravidelná setkávání. Pro veřejnost v Severních Čechách, především na Mostecku, je problematika důlních vod aktuálním tématem.

Stabilizace vodního režimu po ukončení důlní činnosti je dlouhodobě ve společném zájmu zúčastněných partnerů a veřejnosti. Kromě potenciálu škodlivých látek má být ověřován potenciál pro možné využití důlních vod. Projekt je zaměřen na zajištění ochrany povrchových a podzemních vod prostřednictvím úzké odborné spolupráce ve společném pohraničí a na transfer informací. Informace, získané z monitorovací sítě, umožní orgánům veřejné správy, případně veřejnosti, včasné provedení relevantních opatření, zlepší rozhodovací procesy a zásahy, příznivé jsou také i  k životnímu prostředí.

V projektu je velmi dobře využita přeshraniční spolupráce. Na české straně budou využity zkušenosti německých partnerů při ukončování těžby, či z geotermální praxe, naopak ve Freibergu využijí potenciálu našich zkušeností s analýzou škodlivin ve skládkách.

Na jednání ve Freibergu 21. září 2017 již bylo zahájeno shromažďování dat, podle harmonogramu započaly přípravné práce a prezentovány první výsledky. Plnění stanovených úkolů bude projednáno v prosinci Žitavě. Velmi cenné zkušenosti byly na jednání ve Freibergu předány z Lužice, kde po ukončení těžby uhlí vznikly problémy, kterým se ale prostřednictvím projektu dá na Mostecku zabránit.

Žadatel projektu: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Partneři projektu: VŠB – TU Ostrava, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, SAXONIA

koordinátor: OHK Most

 

Schváleny další velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 je možné zahájit realizaci dalších 15 projektů. Monitorovací výbor Programu spolupráce tento týden na svém zasedání ve městě Seiffen v Krušných horách schválil společné česko-saské projekty s celkovou podporou z Evropské unie ve výši 12 milionů EUR.

Přeshraniční ochranou přírody půdy a životního prostředí se zabývají mnohé schválené projekty. Zapojené instituce přispějí svými projekty k zachování a ochraně biologické rozmanitosti v příhraničí.

Z našeho euroregionu je to projekt  Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge s partnery Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH a Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, s dotací 811.076 EUR.

Na dalším projektu našeho euroregionu s názvem Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti se podílejí 3 partneři. Jsou to Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.  Dotace je 341.194 EUR.

Dalším tématem je vzdělávání a celoživotního učení. Zapojené instituce svými projekty přispívají k trvalému pozitivnímu rozvoji příhraničí díky lepším možnostem vzdělání.

Patří sem projekt z našeho euroregionu Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – LABORA, který podali osvědčení partneři, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a OHK Chomutov. Dotace je 426.086 EUR

Další schválené projekty podporují zlepšení institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a účinnou veřejnou správu.

Krajský úřad Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech a regionální muzeum v Mostě prohloubí v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ přeshraniční vědeckou spolupráci v oblastech dějiny umění, muzejnictví a památková péče. Předmětem jejich činnosti je krušnohorské umění 15. a 16. století v kontextu těžby. Projekt bude z Evropské unie podpořen přibližně 969 000 eur.

Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. eur. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 133 mil. eur na financování 110 přeshraničních projektů. Informace k Programu spolupráce a nabídku konzultací k podmínkám pro přidělení dotace naleznete na: www.sn-cz2020.eu