Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje

Na krajském úřadu se sešla 31. 5. 2018 tato komise Rady Ústeckého kraje s  jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe. Účelem jednání byla příprava setkání vrcholných představitelů obou euroregionu, Ústeckého kraje a Drážďan. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu zástupce saského euroregionu o dosavadních zahraničních aktivitách kraje a seznámil je poté s dalšími návrhy spolupráce. Kromě spolupráce se zahraničními regiony, s nimiž má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o partnerství, probíhají pracovní jednání především s diplomatickými představiteli dalších zemí.  Za nejdůležitější spolupráci považuje komise spolupráci se Saskem. Zástupci euroregionů a členové komise připravili poté konkrétní návrh workshopu vedení Ústeckého kraje, jeho saských partnerů a obou euroregionů – Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v Drážďanech v září. Hlavním bodem bude příprava nového programu a posílení Fondu malých projektů.

Sociální komise

Sociální komise se sešla odpoledne 24. 5. 2018 ve Freibergu, v sídle jednatelství německé části euroregionu. Podle plánu činnosti se komise na svém zasedání zaměřila na téma začleňování postižených dětí do školních kolektivů během školní docházky, a zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Höllmüller představil realizaci inkluse na příkladu školy Dr.-Lothar-Kreyssig-Förderschule und Wirtschaftsgymnasium/ BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg/pobočka Flöh. Zde spolupůsobí studenti ekonomického gymnázia společně s dětmi patřící do zvláštní školy. O této problematice, která je velmi podobná v obou zemích, se poté dlouho vedla živá diskuse. Komise poté hodnotila tři projekty v sociální oblasti podané do Lokálního řídícího výboru a doporučila je po projednání ke schválení. Další jednání se uskuteční na české straně a bude věnováno podle střednědobého plánu činnosti aktuální drogové problematice.

Kultura a mládež

Komise pro kulturu a mládež se sešla hned ráno 24. května 2018 v jednatelství německé části euroregionu ve Freibergu. Protože je tako komise pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, zabývala se jejím udělením značnou část svého zasedání. Komise pověřila jednatelství zveřejněním výzvy na udělení ceny na webových stránkách, v Infopressu a v dalších médiích v rámci euroregionu, ale sama již také vytipovala několik kandidátů. Detailně byl poté připraven tradiční adventní koncert euroregionu, který se uskuteční tentokrát 8. prosince v Annabergu. Poté se zabývala hodnocením předložených projektů do Fondu malých projektů. Jako obvykle jich měla k hodnocení nejvíce ze všech komisí, tentokrát jich bylo 12. Komisi se přestavila nová členka, Kathrin Hillig, jednatelka kontaktního a kulturního centra Středosaského okresu.

VÍTKOVCI

Skupina historického šermu Vítkovci úspěšně realizovala další projekt

HISTORIE A TRADICE

V rámci projektů bylo dosaženo plánovaných výsledků. Akce byly hojně navštíveny. Akce ve Wolkensteinu – Česká ulička se zúčastnila řada návštěvníků z Čech z řad rodin i jednotlivců. Základní škola v Postoloprtech zorganizovala i autobusový zájezd pro děti. V rámci projektu byl velký zájem o tradiční česká dobová řemesla. Další akci Šermířské slavnosti v Postoloprtech navštívilo přes 40 jednotlivců i členů různých spolků z Německa. Celková účast přesáhla 600 návštěvníků. Partnerské město Wolkenstein předvedlo i tradiční krušnohorská řemesla z německé strany hranice. Advent v Levonicích navštívilo cca 250 návštěvníků včetně zástupců partnerského města Wolkenstein. Opět byl velký zájem o dobová řemesla i celkový program.Poslední akci Advent ve Wolkensteinu navštívilo odhadem přes 300 návštěvníků. Zaujali ukázky dobových řemesel z obou stran hranice. Dále pak česko-německá hudební produkce a hraný příběh Živý Betlém. Přidanou hodnotou je zájem o pokračování spolupráce obou stran. Dále pak zájem o spolupráci i mimo projekty. Spolupráce Základní školy v Postoloprtech a posílení spolupráce s dalšími spolky v obou městech.

Skupina historického šermu Vítkovci, z.s. tímto děkuje za finanční podporu ze strany Evropské unie, bez které by se výše uvedené akce nemohli realizovat.

Hospodářství a turistika

Pro jednání komise hospodářství a turistika zvolila její předsedkyně Ing. Ivana Košanová 22. května 2018 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilovou, která je jednou z mála páteřních škol Ústeckého kraje. Jednání se uskutečnilo v její pobočce v Jirkově, která se specializuje na zahradnictví. Ředitel této školy Ing. Jiří Mladý v úvodu seznámil komisi s učebními obory a jejím dosavadním rozvojem. Škola je dlouholetým členem Euroregionu Krušnohoří a byla také úspěšným žadatelem ve Fondu malých projektů. Projektové manažerky poté představily projekt OHK Chomutov, který komise doporučila ke schválení. V diskusi o svých projektových záměrech komise spatřuje prioritu v zapojení partnerů do koncepce revitalizace Krušných hor pro jejich turistické a zemědělské využití. Pro přípravu koncepce komise osloví další komise – zemědělskou a životního prostředí, aby společně připravily společný projektový záměr. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh informovala členy o postupu realizace rozvojové strategie euroregionu. Jednotlivé komise již do ní předaly svá témata, nyní se připravuje jejich zpracování odbornou agenturou. Ředitelka OHK Chomutov Ing. Košanová představila komisi úspěšné projekty této chomutovské komory, kterými jsou: Bysnys day či Technodays podpořené z Fondu malých projektů, a také velký projekt Labora. Po exkurzi po naučné stezce, vybudované s podporou Ústeckého kraje, následovala živá diskuse o učňovském školství v obou zemích a o možnostech další spolupráce. 

Životní prostředí a regionální plán

Komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla 17. května 2018 v sídle lesního závodu v Marienbergu a hlavním tématem byla problematika lesů. Z rozvojové studie euroregionu z pohledu této komise je vyrovnání se se změnami klimatu jednou z hlavních priorit, obsahující ochranu krajiny a lesů. Dlouholetý člen komise Ingo Reinhold z lesní správy Marienberg informoval komisi o stavu lesů v Sasku a podrobně poté i o lesním revíru Marienberg a Steinbach. Změny klimatu se projevují i v saských lesích, odmírání jehličnatých stromů o tom svědčí.  Saské lesy postihly 2 vichřice, v listopadu 2017 a lednu 2018. Postiženy byly především smrky, ale i celkem mladé modříny, vysázené v době nejvyšších exhalací. V Sasku to představuje ztrátu dvou milionů kubíků dřeva. V Sasku se, podobně jako u nás, preferuje nyní výsadba smíšených lesů, navazujících na původní druhy. Živá diskuse se rozvinula o boji s kůrovcem, který je i na české straně velkým problémem, a o výstavbě větrných elektráren, která je v saských lesích zcela zakázána. Ingo Reinhold vysvětlil na dotaz české strany důsledky vápnění saských lesů, které se zčásti osvědčilo a v poslední době se již vápnění značně omezuje. Komise poté doporučila po obsáhlé diskusi ke schválení projekt   Nová tvář společné krajiny, podaný státním podnikem Palivový kombinát a připravila další náměty jednání komise. Za nepřítomnou Ing. Paterovou z UE se zúčastnila jednání Ing. Mysíková, vybavená výbornou němčinou a za nepřítomného Ing. Pavla Hajšmana z odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje jeho zástupce Miroslav Kořen – referent odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu. Odbornou část i následnou exkurzi v lesnickém revíru Steinbach, kde přítomní spatřili škody napáchané vichřicemi, výborně tlumočil Ing. Tomáš Kropáček.

Zasedání Monitorovacího výboru 14.-15. 5. 2018

Na svém druhém letošním zasedání se Monitorovací výbor programu sešel v kulisách krajiny Českého středohoří v Budyni nad Ohří, Klášterci nad Ohří).

Výbor na tomto zasedání schválil pět projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci. Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech. Členové Monitorovacího výboru se kromě jednání o projektech podívali na prezentaci tří již běžících projektů podpořených z Programu spolupráce: Chlapci z fotbalových klubů Dynamo Dresden a FC Ústí nad Labem – mládež předvedli, jak v rámci projektu „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ společně na trávníku rozvíjí svůj fotbalový talent a přitom se učí jazyk sousedů. Zástupci vzdělávacího spolku Die Brücke e.V. a Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem představili úspěchy svého projektu „Simulační hra“, v jehož rámci jsou děti a mládež ve věku 11 až 15 let vychovávány k toleranci a demokracii, sociálním kompetencím a k odstraňování předsudků. V rámci představení projektu „Klimatu na stopě“ se členové Monitorovacího výboru dozvěděli, jak jsou děti v předškolním věku vychovávány ke zdravému a ekologicky šetrnému stravování. Na závěr se Monitorovací výbor rozloučil s těmi členy, kteří ho opouštějí.

Životní prostředí a regionální plán

Komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla 17. května 2018 v sídle lesního závodu v Marienbergu a hlavním tématem byla problematika lesů. Z rozvojové studie euroregionu z pohledu této komise je vyrovnání se se změnami klimatu jednou z hlavních priorit, obsahující ochranu krajiny a lesů. Dlouholetý člen komise Ingo Reinhold z lesní správy Marienberg informoval komisi o stavu lesů v Sasku a podrobně poté i o lesním revíru Marienberg a Steinbach. Změny klimatu se projevují i v saských lesích, odmírání jehličnatých stromů o tom svědčí.  Saské lesy postihly 2 vichřice, v listopadu 2017 a lednu 2018. Postiženy byly především smrky, ale i celkem mladé modříny, vysázené v době nejvyšších exhalací. V Sasku to představuje ztrátu dvou milionů kubíků dřeva. V Sasku se, podobně jako u nás, preferuje nyní výsadba smíšených lesů, navazujících na původní druhy. Živá diskuse se rozvinula o boji s kůrovcem, který je i na české straně velkým problémem, a o výstavbě větrných elektráren, která je v saských lesích zcela zakázána. Ingo Reinhold vysvětlil na dotaz české strany důsledky vápnění saských lesů, které se zčásti osvědčilo a v poslední době se již vápnění značně omezuje. Komise poté doporučila po obsáhlé diskusi ke schválení projekt   Nová tvář společné krajiny, podaný státním podnikem Palivový kombinát a připravila náměty dalších komisí. Jednání se zúčastnila za nepřítomnou Ing. Paterovou z UE Ing. Mysíková, vybavená výbornou němčinou a za nepřítomného Ing. Pavla Hajšmana z odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje jeho zástupce Miroslav Kořen – referent odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu. Odbornou část i následnou exkurzi v lesnickém revíru Steinbach výborně tlumočil Ing. Kropáček.

 

Muzea a kulturní památky

Nová členka komise pro muzea a kulturní památky Erika Wünsch zorganizovala jednání této aktivní komise euroregionu ve svém domovském Tkalcovském muzeu v Oederanu. Komise hodnotila a poté doporučila ke schválení 2 projekty ve Fondu malých projektů a jeden velký projekt v Monitorovacím výboru. Pro členy komise byly velmi zajímavé, ale také podnětné, informace z muzeí euroregionu, z jejich rekonstrukcí, výstav a plánů do budoucna. Podrobně se také zabývala přípravou rozvojové strategie euroregionu ze pohledu muzejnictví a kulturních památek. Vysoce komise ocenila příspěvky Mgr. Prontekerové, ředitelky chomutovského muzea a Dr. Blaschkeho z annaberského muzea do této strategie. Erika Wünsch poté seznámila přítomné s úspěšnou realizací projektu Zaniklá textilní řemesla v Krušnohoří. Na závěr se komise pod jejím vedením detailně seznámila s Tkalcovským muzeem.