Mladí hasiči ze Stollbergu v Obrnicích

Po několika setkáních, společných akcích a projektech našich partnerských měst jsme my, mladí hasiči z Gablence, což je místní část Stollbegu, měli možnost seznámit se s partnerskými Obrnicemi v ČR. Navštívili jsme zdejší hasiče u příležitosti oslav 130. jubilea založení jejich sboru. Byl to krásný den, plný zážitků. Vychutnali jsme si za hezkého slunečného dne srdečnost a pohostinnost hostitelů a skvěle se bavili, navzdory rozdílným jazykům. Díky paní tlumočnici a muži paní starostky Obrnic jsme rychle zapadli do početné skupiny účastníků slavnosti a prohlédli si s nimi jak areál, tak i prostory hasičské zbrojnice. Mladí hasiči předvedli během slavnosti mnoho svých požárních cvičení pro veřejnost a my jsme si pak s nimi také společně zahráli stolní fotbal.  Doufáme, že brzy uvítáme mladé hasiče z Obrnic u nás.

Setkání mladých hasičů se konalo v rámci aktivit projektu, který podpořil Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří v programu Interreg V-A

 

 

Zemědělci v euroregionu

7. října 2017 proběhne v Oederanu, místní část Memmendorf Saské zemské mistrovství v orbě, kterého se zúčastní i čeští partneři. Současně se koná 20. bramborářská slavnost. Informace v příloze, dotazy směřujte na Okresní agrární komoru v Mostě, na předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmilu Holadovou.

Mistrovství v orbě

Zoopark Chomutov v Euroregionu Krušnohoří

Komise životního prostředí bude jednat v Zooparku Chomutov

Přeshraniční spolupráce a ohrožené druhy zvířat budou jedním z bodů jednání komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří na konci srpna.

Zoopark Chomutov chová asi 1 100  jedinců zvířat ve 160 druzích, z toho 14 druhů zapojených  do Evropských záchovných programů (EEP) a 9 druhů vedených v rámci Evropských plemenných knih (ESB). Vedením Evropské plemenné knihy jelenů bucharských byl pověřen  pracovník evidence zvířat chomutovského zooparku Bc. Jan Mengr.

Ochrana ohrožených druhů a chovatelská spolupráce jednotlivých evropských zoologických zahrad probíhá hladce díky uskupení s názvem Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a zoopark je jedním z 345 plnohodnotných členů ze 45 států.  Kromě podpory při ochraně živočichů prostřednictví EEP a ESB podporuje EAZA vzdělávání veřejnosti při celkové návštěvnosti 140 000 000 lidí ročně a umožňuje diskuze a mezinárodní setkávání odborníků. Je také poradním orgánem Evropské Unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Zoopark klade při chovu zvířat důraz na zachování co možná nejautentičtějších podmínek expozic pro zvířata. Dovoluje mu to i obrovská rozloha areálu. Celkových 112 expozičních hektarů umožnilo vybudovat jak prostorné výběhy v základní expoziční části, tak třiceti hektarové Eurosafari s volně žijícími zvířaty. Odchovy ohrožených druhů nejsou výjimečné. Jejich umístění v chovných zařízeních se díky členství v EAZA řídí doporučením koordinátorů druhů.  V poslední době se dá za velký úspěch označit první přirozený odchov orlosupů bradatých. Odchované mládě bylo letos vypuštěno ve španělské Andalusii. Mláďata pandy červené našla nový domov v Zoo Lignano v Itálii a v Zoo Obterre ve Francii, mláďata rysů karpatských doplnila chov v německé Zoo Magdeburg nebo anglické Zoo Newquay, mladí takini indičtí putovali například do Drážďan a Port Lympe, odchovaný zubr Cvigo do německého Bernburgu.

Naopak jedním z posledních významných příchodů do chomutovského zooparku jsou samice  pižmoně grónského ze švýcarského Bernu a z liberecké zoo.

Výše zmíněným transportům zvířat předchází pečlivá práce při sestavování chovných párů a vytváření ideálních podmínek pro zvířata a mravenčí práce při každodenní péči o ně. Práce se zvířaty se ve všech členských organizacích podobá, přesto je cenná pravidelná výměna zkušeností pracovníků členských zoologických zahrad.

V nouzi poznáš přítele

Po zveřejnění informace, že jednatelství Euroregionu Krušnohoří je dočasně vzhledem k celkové rekonstrukci budovy, kde má sídlo, uzavřeno, a jednání je nutné předem domluvit na jiném místě, se ozvala Okresní hospodářská komora Most. Její ředitelka, Ing. Jiřina Pečnerová, nabídla pro jednání euroregionu zasedací místnost. Tak komoře a Jiřince děkujeme, rádi tuto nabídku využijeme.
Ing. Jiřina Pečnerová

Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

V Drážďanech ve sportovním svazu Stadtsportbund Dresden e. V. se 27. 6. 2017 sešli členové sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe, aby dokončili přípravu společných sportovních her, která započala v Lounech 3. 5. 2017.
Přítomné přivítal prezident drážďanského sportovního svazu Lars-Detlef Kluger a přislíbil pomoc v organizaci her. Hlavní organizátorkou je nadále Mgr. Denise Lehmann z vedení tohoto svazu. Na jednání byla již projednána a odsouhlasena konkrétní příprava her. Soutěže proběhnou 15. 9. 2017 od 10 do 15 hod. Soutěže v lehké atletice se uskuteční formou víceboje v kategoriích běh 70 m, štafetový běh 4×75 m a hod kriketovým míčkem. Pro chlapce z ročníků 2004–2005 je určeno utkání v malém fotbale mužstev 5 +1, předpokládá se okresní úroveň. Dívky obou euroregionů do 15 let se utkají ve volejbale. Nově bylo odsouhlaseno zařazení šachové hry pro žáky do ročníku narození 2003. Počítá se s družstvy o 5 členech, alespoň jedním členem by měla být dívka.
Sportovní hry obou euroregionů zajistí projektem Stadtsportbund Dresden e. V. a projektovým partnerem bude česká část Euroregionu Elbe/Labe. Pro vypracování finančního plánu zašlou všichni partneři návrhy svých nákladů. Po jednání následovala podrobná exkurze sportovišť.

Euroregion oslavil 25 let

 

Oslava jubilea Euroregionu Krušnohoří proběhla nejprve ve zcela zaplněném sále kulturního domu ve Vejprtech a pokračovala na společném náměstí Vejprt a Bärensteinu. Moderátor slavnosti, oblíbený předseda komise pro kulturu a mládež Dr. Václav Hofmann, uvedl starostku Vejprt Jitku Gavdunovou a poté oba předsedy euroregionu – za německou část Matthias Damm a za českou Ing. Jiří Hlinka. S velmi dobrým ohlasem se setkal projev Dr. Jiřího Horáčka, ředitele odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Dobré jméno našeho euroregionu potvrdila účast dalšího zástupce tohoto ministerstva Ing. Josefa Žida, a rovněž mnoha dalších čestných hostů. Dojemné bylo setkání se zakládajícími členy euroregionu, jeho komisí a rozhodovacích grémií. Na oslavě byly také předány Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Získali ji Petr Fišer a Heinz Lohse.  Oba jsou představitelé dvou dlouhodobě spolupracujících spolků. Jsou to Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří a spolek Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V. Oceněni byly i pracovnice euroregionu a uznání vyslovili předsedové i oběma jednatelům. Program netvořily ovšem jen projevy, vystoupili žáci česko-německé základní umělecké školy, Mostecké mažoretky, tanečníci a Skupina historického šermu Vítkovci, z.s, kteří jsou členy euroregionu. Na úvod lidové slavnosti narazili starostové obou sousedních partnerských měst, Vejprt a Bärensteinu, sud piva a slavnost tak zahájili.   

 

Evaluace

Řídící orgán Programu spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou pro období 2014–2020, Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství, provádí implementační a procesní evaluaci Programu spolupráce. Evaluace slouží ke zlepšení kvality koncepce a realizace programu. Na jednání evaluační komise 16. 6. 2017 se v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dohodl postup průzkumu úspěšnosti programu formou dotazníku s dvanácti vybranými projekty a projednána byla komunikační strategie, připraveny příklady dobré praxe, účelné statistiky a následovat bude doporučení.

Krizový management v Lounech

Obě komise krizového managementu dvou euroregionů, Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe, jednaly v sobotu 3. června 2017 z iniciativy Jiřího Čermáka z pracoviště krizového řízení Ústeckého kraje v Lounech u příležitosti Dne záchranářů. Jiří Čermák je aktivním členem obou komisí, ve kterých zastupuje Ústecký kraj. Komise obou euroregionů přivítal náměstek hejtmana Martin Klika. Na jednání obou komisí se členové vzájemně seznámili a shodli se na společných projektech. Bude to reedice záchranářského kapesního slovníčku, který vydal Euroregion Krušnohoří a o který byl velký zájem a tradiční soutěž mladých hasičů, kterou zatím pořádá Euroregion Krušnohoří, by se mohla rozšířit i o Euroregion Elbe/Labe. Důležitá je i podpora každodenní spolupráce záchranářů z obou zemí přímo na hranici, která je zatím součástí velkého projektu. K jejímu rozšíření je zapotřebí řada přípravných workshopů, které by bylo možno podpořit z Fondu malých projektů, které euroregiony spravují. 9. ročník krajského dne záchranářů navštívily tisíce lidí a návštěvníci si mohli užít bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Proběhl po pečlivé přípravě v areálu lounského výstaviště a byla zde vystavena záchranářská, policejní a armádní technika s dynamickými ukázkami záchranářů, policistů a hasičů přímo v akci. Den záchranářů je putovní akce, která se každé dva roky koná v jiné části Ústeckého kraje a účast na ní by se mohla stát novou tradicí krizového managementu obou euroregionů.

Závěrečná porada

Pracovní skupina pro přípravu jubilea Euroregionu Krušnohoří se sešla v plném počtu 31. 5. 2017 přímo na místě chystané oslavy ve Vejprtech v kulturním domě a následně se seznámila s přípravou v sousedním Bärensteinu a na společném náměstí obou partnerských měst. Program oslavy v sobotu 17. 6. 2017 obsahuje dopolední slavnostní zasedání v kulturním středisku ve Vejprtech, kde se počítá s několika krátkými projevy a s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří. Zdravici přednesou starostka Vejprt Jitka Gavdunová, oba předsedové euroregionu Ing. Jiří Hlinka a Mathias Damm, Manuela Prchalová ze Saské rozvojové banky, která je garantem projektů v programu Interreg V-A a RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Slavnostní zasedání bude doprovázet kulturní program. Po této oficiální části bude následovat odpolední program formou lidové veselice na společném náměstí, který detailně představil Petr Kratochvíl, vedoucí kulturního střediska ve Vejprtech. Ostatně město Vejprty na jubileum euroregionu podalo projekt a je v něm vedoucím partnerem. Prezentace na téma „Dojmy z euroregionu“ je před dokončením, bude členům pracovní skupiny rozeslána k připomínkování příští týden. U příležitosti jubilea také vyjde nové číslo Infopressu.