Rada v Lounech

Starosta Loun Radovan Šabata pozval Radu Euroregionu Krušnohoří na první letošní jednání 26. ledna 2018 do divadelní kavárny Vrchlického divadla v Lounech. V úvodu seznámil její členy a hosty za velkého zájmu s rozvojem svého města. Jako obvykle se živá diskuse rozpoutala pod vedením předsedy Ing. Hlinky o výsledcích rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, protože rada cítí svou odpovědnost za správu tohoto oblíbeného fondu. S uspokojením přijala rada zprávu o jednání v Drážďanech o opakovaných projektech, protože postoje euroregionů byly správními orgány z velké části akceptovány. Jednatelství před valnou hromadou provádí analýzu práce odborných komisí, a proto se na příštím jednání v Duchcově bude prací svých odborných komisí podrobně zabývat. Na zasedání v Lounech byl zvolen novým členem krizového managementu Ing. Martin Repko ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.  Nejdůležitějším bodem lounského jednání byla příprava valné hromady. Rada se seznámila s návrhem výroční zprávy, kterou obdržela předem a doporučila předsedovi, aby využil při její prezentaci na valné hromadě obsáhlý obrazový materiál. Dlouhá a živá diskuse proběhla o odpadovém hospodářství. Rada nezapomněla ani na narozeniny finanční manažerky Petra Konečné ani na jubilejní narozeniny člena rady Mgr. Josefa Seiferta, který je členem rady euroregionu od jeho počátku. Kromě dárku pro tohoto pamětníka NDR dostal i album fotografií, dokumentujících jeho pětadvacetileté působení v radě euroregionu. Jejich promítání po jednání vyvolalo řadu vzpomínek členů rady.

Zemědělská komise ve Freibergu

První jednání v letošním roce proběhlo dne 25. ledna 2018 v jednatelství euroregionu ve Freibergu. Saští i čeští zemědělci se vzájemně informovali o situaci v zemědělství v obou zemích. Mnohé problémy mají velmi podobné – nedostatek pracovních sil, malé výkupní ceny zemědělských komodit, sucho, složité vyúčtování dotací. Jak v Německu, tak i v ČR není dosud ustavena stabilní vláda, se kterou by zástupci zemědělců mohli konzultovat své postoje k zemědělské politice EU a ke státní zemědělské politice. Zajímavé byly informace o cenách potravin a problémech s prodejem zemědělské půdy Ukazuje se potřeba větší vzájemné informovanosti. Po obsáhlé diskusi byl odsouhlasen záměr budoucí spolupráce v letošním roce. Budou to workshopy s exkurzemi a výměnou zkušeností z přímého prodeje ze dvora, se kterým mají v Sasku výborné zkušenosti, soutěž a prezentace regionálních potravin, workshop na téma bioplynové stanice v Sasku a farmářské trhy v české části euroregionu. Výměna aktuálních informací o vývoji zemědělské politice a vývoji na trhu by měla být zachována a prohloubena.

Regionální televize společně

V Marienbergu se v pondělí 22. ledna 2018 sešli ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa zástupci dvou regionálních televizí se zástupci euroregionu, aby projednali záměr jeho společné prezentace, především z pohledu turistických atraktivit a zajímavých akcí tohoto sdružení. Za českou stranu se zúčastnil Jan Punčochář z regionální televize rtm+, známý ze svého dřívějšího působení v celostátní televizi Prima a dále jednatel Euroregionu Krušnohoří F. Bína. Za saskou stranu se zúčastnil tohoto setkání zástupce regionální televize Mittelerzgebirge MEF GmbH Frank Langer a Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Balduf Villa. Je organizátorkou mnoha česko-saských projektů a akcí, vyznamenaná také Cenou Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Na marienberském jednání byly dohodnuty první kroky spolupráce, po kterých by se měla rozvinout do větších projektů. Čeští zástupci se budou aktivně podílet na soutěži saských regionálních televizí, kterou pořádá Constanze ve svém kulturní zařízení. Společné projekty regionálního zpravodajství o euroregionu byly sice v nedávné minulosti podány a realizovány, bohužel neměly pokračování.

Setkání v Kontaktní kanceláři

Na pozvání zástupců této kanceláře se předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka s jednatelem Mgr. Františkem Bínou zúčastnili 18. 1. 2018 tradičního setkání přátel česko-saské spolupráce v Praze v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko. Zdravici pronesl státní ministr pro spolkové záležitosti Oliver Schenk a za českou stranu náměstek ministra pro životní prostředí Ing. Vladislav Smrž. Vedoucí saské kanceláře Dr. David Michel setkání moderoval a k překvapení všech nejen německy, ale i vynikající češtinou. Pozvání do Praha přijal navzdory svému pokročilému věku z osmnáctého století i saský kurfiřt a polský král August II., řečený Silný. O hudební doprovod se postarala skupina Lípa Musica Jazz Quartet.
Předností těchto setkání jsou neformální rozhovory účastníků nejen mezi sebou, ale i s významnými osobnostmi z České republiky i Saska.

VODAMIN II

Partneři projektu se opět sešli

Pracovní jednání se tentokrát konalo v iTN Zittau. Projektoví partneři si vyměnili informace o aktuální realizaci dílčích úkolů. Pro připomenutí: hlavním cílem tohoto Česko-saského projektu, financovaného EU z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020, je zajištění opatření v oblasti ochrany kvality podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích. V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty, které umožní monitorování hladin a stavu důlních vod a informace z těchto aktivit získané poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování.

Projektovými partnery jsou: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz a SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgeselschalft mbH. OHK Most převzala roli koordinátora.

Dalším důležitým jednáním bude koncem ledna setkání odborníků v oblasti hornictví a IT techniků, kteří budou spolupracovat na tvorbě databáze sloužící také pro sběr a přenos získaných dat z různých měřících zařízení. Na březen 2018 je plánován první společný workshop, který přinese první výstupy z projektu.

Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most

Rozvojová strategie euroregionu

Z pohledu sociální komise je rozvojová strategie zase o něco blíže

Podle usnesení z poledního jednání sociální komise v Annabergu se ve Freibergu sešli 8. prosince 2017 její předsedové, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Hollmüller a oba jednatelé euroregionu, aby společně připravili náměty pro rozvojovou strategii euroregionu do cca. 2030. Německá strana navrhuje sociální komisi jako cíl heslo „Žít, pracovat a bydlet v společném regionu“. Ing. Giampaoli navrhl na základě svých zkušeností navrhnout stěžejní témata a k nim zařadit opatření a následně konkrétní projekty. Komise by měla na svých jednáních témata a opatření navrhovat. Základní představa pro zpracování celkové rozvojové strategie je shromáždění témat a opatření ve všech odborných komisích a jejich následné zpracování vybraným zhotovitelem do rozvojové strategie. Jednatelka Beate Ebenhöh navrhuje tento záměr rozdělit do dvou projektů podaných euroregionem – první projekt shromáždí podklady z komisí, navrhne je na společném workshopu všech komisi a představí je na závěrečném workshopu. Druhý projekt vytvoří vlastní koncepci. Předběžně se oba jednatelé dohodli, že první projekt přípravy témat pro koncepci podá česká část euroregionu a projekt na zpracování koncepce podá jeho saská část. Bude kromě jiného obsahovat výběrové řízení na zhotovitele koncepce, který se bude podílet i na diskusích o tématech v jednotlivých odborných komisích.

Oba předsedové se na jednání také dohodli na plánu práce komise v roce 2018 a zařadili sociální témata s exkurzemi podle projevených přání členů jejich sociální komise.

 

 

Velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů.

Na svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou 10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se Česko a Sasko v rámci Evropy sbližují, že státní hranice již nerozdělují, ale spojují“, zdůraznil saský státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé na obou stranách hranice vnímají evropskou myšlenku.“ Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního prostředí, resp. zpřístupněním programové oblasti pro šetrnou turistiku. Přitom má zůstat zachována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem. Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou správu. Do roku 2020 bylo pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 142 milionů EUR na 117 přeshraničních projektů. Pro náš euroregion byly schváleny např. projekty ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie, Otevřené a moderní úřady měst Chomutov a Annaberg, Společná protipožární ochrana či ochrana proti katastrofám v příhraničním regionu Horní Krušnohoří. Na zasedání se představily také další dva Fondy malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe a Egrensis. Po 17 letech se zde s Monitorovacím výborem rozloučila Zuzana Paarová z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání Monitorovacího výboru se konalo na Mikuláše, ale místo svatého Mikuláše a čerta přišel pouze andělíček.

Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu

Kraj a jeho euroregiony

Stalo se již dobrou tradicí, že zástupci obou euroregionů, Krušnohoří a Labe, jsou zváni jako odborníci v oblasti přeshraniční spolupráce na zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. V minulém období tato komise jednala i v Mostě v sídle Euroregionu Krušnohoří. Na jednání komise 4. 12. 2017 v Ústí nad Labem pozval Dr. Jaroslav Horák, předseda komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje, jednatele Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františka Bínu, aby přednesl zprávu o aktuální činnosti tohoto sdružení. Ten v ní ocenil také dosavadní dobrou spolupráci s Ústeckým krajem, a především aktivní zapojení pracovníků krajského úřadu v odborných komisích Euroregionu Krušnohoří. V diskusi jednatel odpovídal na četné dotazy ohledně Fondu malých projektů a přeshraniční turistiky. Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana, navrhl na základě této diskuse uspořádat společné jednání partnerů v turistice i s jejich německými protějšky, pod záštitou Ústeckého kraje. Ředitel Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Lipský je pozván na únorové jednání této aktivní komise našeho kraje.