Archiv rubriky: Aktuality

Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval 17. června 2019 workshopem projektových partnerů v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu a poté projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou v Mostě představila výsledky zkušebních vrtů, energetické využití důlních vod, sběr dat a monitoring Jezera Most. Technická univerzita Bergakademie Freiberg představila databázi, která je již realizována. Probíhá měření, chemická analýza na testovacích polích, je vytvořena databáze. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzkumu využití tepla důlních vod, kde má velké zkušenosti.  Univerzita v Žitavě organizuje práci odborné česko-saské konzultační skupiny. Tato skupina se seznámila se již také situací na Mostecku bezprostředně na exkurzi. Dokončila databázi a vytvořila měřící sítě. Společnost Saxonia z Freibergu vyhodnocuje výsledky měření a předala své bohaté zkušenosti z výzkumu důlních a spodních vod při sanaci průmyslových areálů.  Projekt organizačně zajišťuje OHK Most a Euroregion Krušnohoří se podílí na jeho publicitě.

Nová tvář společné krajiny

Workshop v Mostě, 12. 6. 2019

 

 Dne 12. června 2019 se v Mostě uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny. Tento projekt  je podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Partnery projektu jsou státní podnik Palivový kombinát Ústí a Technická univerzita Bergakademie Freiberg. Koordinátorem projektu je Okresní hospodářská komora Most. Cílem tohoto projektu je výměna zkušeností a znalostí v oblasti rekultivace území postiženého těžbou nerostných surovin, vzájemná diskuze o možnostech využití těchto míst a navázání přeshraniční spolupráce. V neposlední řadě je cílem seznámit širokou veřejnost s postupným historickým vývojem krajiny, která byla v minulosti zasažena těžbou a jejíž proměna dnes díky sanačním a rekultivačním pracím probíhá. K tomu by měly přispět nejen dva konané workshopy, ale také dvoudílná česko-německá vzdělávací brožura, která vyjde v červnu 2019. Zahájení workshopu v Mostě se ujal vedoucí střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., který v krátkosti představil projekt Nová tvář společné krajiny, nastínil jeho cíle a přivítal všechny zúčastněné. Poté následovaly samotné přednášky. První přednáškou bylo představení již zmíněné česko-německé vzdělávací brožury a seznámení s jejím obsahem. V rámci druhé přednášky byla vysvětlena paleografická situace a její význam pro vlastnosti terciárních vrstev severně a jižně od dnešních Krušných hor, další přednáška se věnovala příkladům a zkušenostem s modelováním vývoje důlních jezer ve vztahu k modelům podzemních vod. Druhý blok přednášek byl zaměřen na jezero Most, konkrétně na problematiku vývoje počtu vodních ptáků na jezeře Most v letech 2011 – 2019 a vývoje rybí obsádky od roku 2010. Na závěr představili zástupci Statutárního města Mostu stav revitalizačních projektů, které se v současné době u jezera Most realizují. Jedná se o obnovení komunikace Most-Mariánské Radčice, výstavbu obslužných komunikací, chodníků a inženýrských sítí a také vznik oddychové pobřežní zóny, která zahrnuje nasypání pláží, výstavbu dětských hřišť, sportovišť a realizaci mol a ekomol. Po krátké diskuzi a obědě se účastníci workshopu přesunuli k jezeru Most, kde proběhla exkurze spojená s vyjížďkou lodí po jezeře.

Projekt Nová tvář společné krajiny bude vydáním brožury v červnu 2019 ukončen. Na obou uskutečněných workshopech však byla často zdůrazňována důležitost přeshraniční spolupráce, ve které by tak oba partneři chtěli nadále pokračovat.

Bc. Dominika Müllnerová

 

Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří, aby uzavřela právě realizovaný projekt Agrární spolupráce a připravila náměty další spolupráce. Pod vedením své předsedkyně Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární komory Most, komise zhodnotila plnění smlouvy o přeshraniční spolupráci z roku 2015 uzavřenou mezi Okresní agrární komorou Most, Informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. Cíle smlouvy byly úspěšně splněny.  V rámci této spolupráce byl podán a úspěšně realizován projekt s názvem Agrární spolupráce. Obě strany se aktivně podílely na jeho realizaci, akce byly velmi pozitivně hodnoceny všemi zúčastněnými.

Součástí setkání členů komise byly jako vždy velmi podrobné informace o současném zemědělství. Na obou stranách došlo ke škodám v důsledku jarního sucha a nynějších přívalových dešťů s kroupami. Předmětem diskuse byly i mýty a fakta ohledně pěstování řepky. Problémem na české straně je mléčná produkce, která se dodává do Německa vzhledem k nízkým domácím cenám a ruší se zde provozy nebo se omezuje výroba. Dalším problémem je dvojí kvalita potravin. Velký zájem projevila německá strana o audit z Bruselu ohledně střetu zájmů premiéra Babiše a se zastavením dotací firmě Agrofert. 

Na obou stranách je zemědělství nedoceněno. Němečtí členové komise se vyjádřili kriticky k novému zákonu o hnojivech, který by mohl mít na pěstování obilnin negativní dopad.  Podobně jako u nás je v Sasku nedostatek učňů a pracovníků v zemědělství. Od nově zvolených poslanců v Evropském parlamentu se očekává podpora zemědělců a programů na podporu zemědělství. Očekává se také změna jejich negativního postoje k velkým zemědělským podnikům v ČR a na území bývalé NDR.

Na závěr se komise shodla na dalších námětech spolupráce. Pokračovat bude výměna informací a zkušeností, komise se opět zúčastní Zahrady Čech, absolvuje několik exkurzí a slavností s prezentací regionálních potravin. Na dotaz, zda německá strana připraví zrcadlový projekt k právě realizovanému projektu, odpověděl předseda německé strany komise, že vzhledem k enormní byrokracii a problémům s vyúčtováním projektů na saské straně s projektem nepočítají. Náklady na další spolupráci budou hradit z vlastních prostředků.

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na krajském úřadu se sešla 10. června 2019 tato komise spolu s jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a ElbeLabe. Důležitým bodem jednání bylo další prohloubení spolupráce kraje a jeho euroregionů. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu o dosavadních zahraničních aktivitách Ústeckého kraje se Srbskem, Zakarpatskou Ukrajinou, Vietnamem a projednávána byla i spolupráce z iniciativy J. Foldyny s některými regiony Španělska. Komise nabízí podporu přeshraniční spolupráce středních škol, jako dobrý příklad uvádí Střední zdravotnickou školu Most. Za nejdůležitější spolupráci považuje komise spolupráci se Saskem. Proto zde představili zástupci obou euroregionů své problémy a aktivity, ale především přípravu nového programu, na kterém budou s krajem úzce spolupracovat. Za nejdůležitější považují euroregiony Fond malých projektů, který je nejúčinnějším nástrojem jejich každodenní práce. Náš euroregion představil změny ve svém vedení, kde vystřídal primátora Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. Vlastimil Vozka, ostřílený politik, radní Mostu, se zkušenostmi z parlamentu i z krajského zastupitelstva. Radu Euroregionu Krušnohoří posílila starostka Jirkova, členka Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje, Mgr. Darina Kováčová. Jednatel Euroregionu Krušnohoří jí na tomto jednání poděkoval za skvělou přípravu valné hromady Euroregionu Krušnohoří v Jirkově na zámku Červený hrádek, kde byl hostem i hejtman Bubeníček 

Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posiluje

Dvoudenní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo tentokrát na zámku Liblice ve dnech 3. – 4. června 2019 a sestávalo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvořena ze zástupců ministerstev, hospodářských komor, krajů a česko-saských euroregionů. Jednání se zúčastnila řada významných hostů, jako např. velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Christoph Israng či generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová. Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. Pro ně bylo důležitou informací, že je zachován Fond malých projektů pro projekty typu „people to people“ v dalším programovém období a je ukotven  v návrhu nařízení k cíli „Evropská územní spolupráce“ (Interreg) po roce 2020. Bylo shodně konstatováno, že ESÚS, tedy společný orgán pro územní spolupráci není pro práci a rozhodování pro euroregiony zapotřebí, jejich dosavadní struktura se osvědčila a plně vyhovuje správě Fondu malých projektů. Z priorit česko-saské přeshraniční spolupráce je pro její další rozvoj důležitá podpora Montanregionu jako kulturního dědictví UNESCO, nadále bude pokračovat spolupráce v nadnárodních projektech „CORCAP“, „RAINMAN“ a „VirtualArch“, stejně jako nadnárodní spolupráce v rámci programu „Central Europe“ a spolupráce CROSS-DATA. Jednání bylo oficiálně zakončeno slavnostním podpisem a účastníci se rozloučili s dlouholetou členkou skupiny Beatou Ebenhöh, která odchází do důchodu. Následná exkurze v zámku byla pro všechny velmi zajímavá.

Zámek Liblice se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji a bývá nazýván Barokní perlou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od 50. let 20. století prodělal zámek řadu oprav, ta nejrozsáhlejší proběhla v letech 2001 – 2007. V té době došlo k jeho přeměně na Konferenční centrum Akademie věd ČR.

                                                                                                              

Kraj a jeho euroregion

Pro nového předsedu Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku patří úzká spolupráce euroregionů a kraje k jeho největším prioritám. Proto také zorganizoval 29. 5. 2019 setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupracovníky na krajském úřadě. Představil se zde ve své nové funkci, ovšem jako krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR je zde dobře znám. Na společném jednání se všichni shodli na tom, že pro správu Fondu malých projektů není nezbytně nutné vytvářet novou strukturu – Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) – podle návrhu Evropské komise, protože dosavadní způsob společného rozhodování ve správě Fondu malých projektů se plně osvědčilo a funguje bezchybně. Dále se také shodli na společné přípravě na nové programové období, podobně, jako tomu bylo vždy v minulosti. Zástupci Euroregionu Krušnohoří seznámili hejtmana a jeho spolupracovníky s činností euroregionu a se záměry do nejbližší budoucnosti. Je to samozřejmě drobná každodenní přeshraniční spolupráce, ale také podpora hornických památek v rámci kulturního dědictví UNESCO Montanregion a udržení dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress.   

Hornictví v euroregionu

Mezi nejaktivnější partnery přeshraniční spolupráce v našem euroregionu patří horníci. Společně realizovali nejen mnoho společných a prospěšných projektů zaměřených na rekultivace, zahlazování stop po důlní činnosti či na dopady vzestupu důlních vod, ale jsou to také projekty jejich vzájemné prezentace. Tak byla v Podkrušnohorském technickém muzeu na bývalém dole Julius III slavnostně otevřena jedinečná výstava o povrchovém dobývání hnědého uhlí na Mostecku, s rozměrným modelem povrchové šachty. Zahájil ji předseda správní rady Podkrušnohorského technického hornického muzea Ing. Vlastimil Vozka, který je novým předsedou Euroregionu Krušnohoří, dále primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a ředitel tohoto muzea Zbyněk Jakš.

Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka navštívil 27. května svého kolegu, předsedu německé části euroregionu zemského radu Matthiase Damma, v jeho působišti v Zemském okresním úřadě ve Freibergu. Oba předsedové se shodli na dalším prohlubování společné struktury euroregionu, ocenili především Fond malých projektů, který euroregion spravuje a společně budou prosazovat udržení jeho dosavadního osvědčeného způsobu rozhodování. Oba si také vyměnili informace o volbách do EU a na saské straně o komunálních volbách. Po jednání provedla dosavadní německá jednatelka Beate Ebenhöh spolu s její nástupkyní Veronikou Jahn českého předsedu s jeho jednatelem Freibergem. Vlastimil Vozka, který je také i předseda správní rady Podkrušnohorského technického hornického muzea, se zájmem zhlédl významné hornické památky, připomínající slávu těžby stříbra, ze kterého pochází bohatství nejen ve Freibergu, ale i v dalších saských městech. Četné zachovalé kulturní památky jsou toho dokladem. Rád také přijal návrh německé strany, aby se příští společné jednání představitelů obou částí euroregionu konalo ve freiberském zámku, ve výstavních prostorách Terra mineralia.