Destinační agentura Dolní Poohří

Významný člen našeho euroregionu dosáhl dalšího úspěchu. Na vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Turistpropag v Lysé nad Labem získala Destinační agentura Dolní Poohří dvě ocenění – 3. místo v kategorii turistický průvodce a Zvláštní cenu města Lysá nad Labem za propagační materiál Putování s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, zámcích a kostelích zaměřený na rodiny s dětmi.  „Děti se něco dozví z historie, čeká je pokaždé pověst nebo pohádkový příběh, omalovánky i pátrání v terénu,“ říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěžní přehlídky turisticko – propagačních materiálů TURISTPROPAG proběhlo v pátek 13. dubna na výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního galavečera veletrhu Regiony 2018. Odborná pětičlenná porota posuzovala materiály celkem ve 12 kategoriích, přihlášeno bylo 151 materiálů od téměř 40 subjektů. Propagační materiály této agentury jsou k dostání v sídle agentury v Žatci, náměstí Prokopa Velkého 1951.

Spolupráce zemědělců pokračuje

Na pozvání předsedy německé části zemědělské komise  Euroregionu Krušnohoří Wernera Bergelta se v sídle Regionálního zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. sešli 17. dubna 2018 zástupci českých a saských zemědělců, aby připravili návrh společných aktivit na další období. Agrární spolupráce v Euroregionu Krušnohoří trvá již 20 let, ale v letošním roce by ji chtěli zemědělci poprvé posílit i malým projektem. Pracovní skupina pod vedením předsedkyně české části zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmily Holadové připravila řadu cílených workshopů na témata, která jsou pro české rolníky aktuální, jako např. zkušenosti z hospodaření na saském statku, prodej ze dvora ve srovnání s farmářskými českými trhy, problémy chovu domácích zvířat. Připravuje se setkání zemědělců a potravinářů z obou částí euroregionu spojené se soutěží o nejlepší regionální potraviny a patří sem i soutěž v orbě, která proběhne na české straně. Připraveno je i společné jednání se zemědělskou komisí Ústeckého kraje a běžné bude nadále i pravidelné setkávání zemědělců s aktuální výměnou zkušeností.

 

Komise pro zahraniční vztahy

Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se sešla 16. dubna 2018 tato důležitá komise Rady Ústeckého kraje, aby projednala náměty další zahraniční spolupráce. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu členy o dosavadních zahraničních aktivitách kraje a seznámil je poté s dalšími návrhy spolupráce. Ústecký kraj aktivně pomáhá svým zahraničním partnerům. V rámci oficiální spolupráci se Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) je v jednání materiálně – technická pomoc zakarpatským hasičům. Obdobným způsobem Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. poskytl materiální pomoc lékařům v Srbské republice. Spolupráce s některým francouzským regionem, jak o něm bylo diskutováno na minulém jednání, bude řešena v rámci projektu evropské spolupráce, který právě kraj zpracovává. Kraj chystá ve dnech 4. -5. června již 4. ročník Podnikatelského fóra, na které by kraj rád přizval i zástupce některých partnerských regionů. Kromě spolupráce se zahraničními regiony, s nimiž má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o partnerství, probíhají pracovní jednání především s diplomatickými představiteli dalších zemí (v měsíci dubnu to bylo např. setkání hejtmana kraje s velvyslanci Indonésie a Norska).

Komise připravila také návrh workshopu vedení Ústeckého kraje, jeho saských partnerů a obou euroregionů – Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrh termínu je počátek června a obsah jednání připraví zástupci euroregionů, Komise pro zahraniční vztahy spolu s odborníky Ústeckého kraje.

Destinační agentura Dolní Poohří oceněna

Významný člen našeho euroregionu dosáhl dalšího úspěchu. Na vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Turistpropag v Lysé nad Labem získala Destinační agentura Dolní Poohří dvě ocenění – 3. místo v kategorii turistický průvodce a Zvláštní cenu města Lysá nad Labem za propagační materiál Putování s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, zámcích,  a také kostelích, zaměřený na rodiny s dětmi. „Děti se něco dozví z historie, čeká je pokaždé pověst nebo pohádkový příběh, omalovánky i pátrání v terénu,“ říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěžní přehlídky turisticko – progačních materiálů TURISTPROPAG proběhlo v pátek 13. dubna na výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního galavečera veletrhu Regiony 2018. Odborná pětičlenná porota posuzovala materiály celkem ve 12 kategoriích, přihlášeno bylo 151 materiálů od téměř 40 subjektů. Propagační materiály této agentury jsou k dostání v sídle agentury v Žatci, náměstí Prokopa Velkého 1951.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Místem jednání valné hromady se stal 23. března 2018 Chrám chmele a piva v Žatci, Restaurant U Orloje. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která zkontrolovala uložené úkoly a za odstoupivší Ing. Hanu Traxmandlovou z komise euroregionu pro hospodářství a turistiku do ní zvolila ředitelku Destinační agentury Dolní Poohří Libuši Novotnou Pokornou.

Místostarosta Žatce, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Jaroslav Špička, seznámil členy a hosty valné hromady s realizovaným projektem Chrám chmele a piva s největší expozicí svého druhu na světě. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka přivítal členy a hosty a valná hromada se v poté seznámila se zprávou o činnosti za rok 2017 a se zprávou revizní komise. Výsledek hospodaření za rok 2017 přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2018.  Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2017 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2018 v celkové výši 8 495 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 110 členů, z toho 75 obcí a 35 organizací. Valná hromada dále schválila zřízení komise pro vzdělávání a vstup Euroregionu Krušnohoří do Asociace evropských hraničních regionů. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě členům euroregionu řadu divadelních představení, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce a Mgr. Josef Seifert pozval přítomné na folkový festival do Třebívlic. Po jednání se mnozí přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky Chmelařského muzea.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor programu Interreg V-A česko – saské spolupráce jednal 21. března 2018 v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

Jednání řídil vedoucí Řídícího orgánu Programu spolupráce a vedoucí saské delegace, pan Dr. Roger Mackeldey a vedoucí Národního orgánu Programu spolupráce, předseda české delegace RNDr. Jiří Horáček. Účastníky dále pozdravil vedoucí Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze Dr. David Michel a ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR Zdeněk Vašák. Členům Monitorovacího výboru se představila nově jmenovaná zástupkyně Evropské komise Dr. Egle Spudulyte. V úvodu byly představeny výsledky hodnocení komunikační strategie a bylo formulováno několik doporučení. Evaluace procesů a implementační struktury bude zakončena závěrečnou zprávou 3. dubna 2018. Euroregion Elbe/Labe předložil žádost o změnu Jednacího řádu – omezení hlasování zdržel se. Tato žádost byla ale zamítnuta. Obsáhlá diskuze se vedla k novému dotačnímu období. Saská delegace převážně podporuje zavedení většinového hlasování, česká delegace většinově podporuje zachování hlasování po delegacích. Monitorovací výbor se z důvodu transparentnosti většinově staví proti zavedení minimální bodové hranice.

Paní Spudulyte, zástupkyně Evropské komise, informovala výbor o stavu přípravy nového dotačního období v Evropské komisi. Představen byl následující časový rámec: 2. 5. 2018 představí EK návrh víceletého finančního rámce, 29. 5. 2018 představí EK návrhy Nařízení kohezní politiky a následně Komise do konce roku 2018 představí své stanovisko k přeshraniční spolupráci. Paní Hana Müller Karlová (SAB) informovala o aktuálním stavu realizace programu a pan Pavel Nováček (SAB) informoval o aktuálním stavu vyplácení prostředků programu. Monitorovací výbor na závěr schválil navýšení prostředků ve třech projektech a schválil dva projekty – Letět se včelami k sousedům a projekt Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří.

 

Naděje pro Moldavskou dráhu

Moldavská dráha, spojující v minulosti Most a Freiberg přes Moldavu, sloužila zpočátku především pro přepravu uhlí, zanedlouho potom i pro osobní přepravu. Po druhé světové válce byla trať mezi Moldavou a saským Holzhau přerušena v délce sedmi kilometrů, ale hned po revoluci 1989 se objevily snahy o dostavbu tohoto chybějícího úseku. Nejvíce o tom ví starosta Dubí Ing. Petr Pípal, který jako předseda dopravní komise Euroregionu Krušnohoří za dobu svého dlouhého působení v této funkci absolvoval bezpočet jednání a shromáždil bezpočet podkladů. Představil je za velké pozornosti účastníkům na setkání starostů, představitelů Ústeckého kraje i saských samospráv a iniciativ i dalších zájemců o Moldavskou dráhu v Dubí v Domě porcelánu 15. 3. 2018. Jednání moderoval Ing. Petr Fišer, zástupce Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří, který jednání inicioval spolu s místostarostkou Moldavy Evou Kardovou a s jejich saskými partnery ze spolku „Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.“ Tito dlouhodobí partneři na zahájení workshopu prezentovali svoje dosavadní úsilí o obnovení dráhy. Ing. Pípal vysoce ocenil jejich občanskou iniciativu a seznámil přítomné i s připravovanou těžbou lithia na Cínovci. Možná právě doprava vytěženého lithia do zpracovatelských závodů by mohla podnítit rekonstrukci a dostavbu Teplického Semmeringu, jak se za dob monarchie tato trať také nazývala.

Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 14. 3. 2018 v Mostě v Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 16 projektových žádostí. Všechny byly schváleny a jeden další projekt bude hodnocen v oběžném řízení. Schválení všech projektů svědčí o výborné práci jak finanční, tak i projektové manažerky, které projekty s žadateli detailně konzultovaly. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Oldřich Dolejší, který přispěl velkou měrou k vysvětlení aktuální problematiky opakovaných projektů. Toto zasedání Lokálního řídícího výboru se s ní setkalo poprvé. Podle změněného Programového dokumentu musí být opakované projekty kráceny. Euroregiony v současné době usilují o jeho zmírnění pro projekty dětí a mládeže.  Na jednání se představila nová členka Lokálního řídícího výboru Constanze Ubricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa v Marienbergu, známá z mnoha přeshraničních aktivit.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion EUR (923 357,60 €). O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková.

Schválené projekty LŘV 14.3.2018

Umění mladé generace společně

V další aktivitě projektu Přátelství měst Stollberg a Obrnice ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří se žáci základní školy v Obrnicích a studenti gymnázia a základní školy ze Stollbergu 13. března 2018 sešli v Obrnicích. Po prohlídce obrnické školy poté společně ve zdejším kulturním centru vytvářeli umělecké předměty. Byly to ozdobné kachle z papíru, na kterých vyjádřili své představy na společné téma „stopy“. Společná práce ve smíšených skupinách byla výborně organizačně připravena, svědčí o vynikajících schopnostech učitelek výtvarné výchovy. Dětské výtvory budou vystaveny napřed ve Stollbergu, pak v Obrnicích. Jako vždy měl největší zásluhu na přípravě Ing. Christian Ahner ze Stollbergu. Odtud přijelo 46 dětí se čtyřčlenným pedagogickým doprovodem, stejný počet byl českých účastníků. Dosavadní spolupráci obou obcí ocenil nový starosta Obrnic Stanislav Zaspal, který se všech akcí i v minulosti účastnil, a přislíbil podporu dalším společným projektům.